Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - Ordenanza fiscal n 4, reguladora da taxa por expedir documentos administrativos

Publicación provisional : 14-03-2005 BOP N 59 -- Publicación definitiva : 12-05-2005 BOP N 107
Redacción Aplicable desde 13-05-2005

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..-O fundamento e a natureza.
 - Artigo 2..-O feito impoible
 - Artigo 3..-Os suxeitos pasivos.
 - Artigo 4..-Os responsables
 - Artigo 5..-As exencins e as bonificacins.
 - Artigo 6..-A cota tributaria
 - Artigo 7..-A tarifa
 - Artigo 8..-A obriga de contribur
 - Artigo 9..-A declaracin e o ingreso
 - Artigo 10..-As infraccins e as sancins
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1..-O fundamento e a natureza.  
 

No uso das facultades que lle conceden os artigos 133.2 e 142 da Constitucin, o artigo lo da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co que dispoen os artigos 15 e 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de Ponteceso establece a taxa por expedir documentos administrativos.

   
  Artigo 2..-O feito impoible  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal que o Concello desenvolve como consecuencia de tramitar, a instancia de parte, toda clase de documentos que expida ou de expedientes que realicen as autoridades municipais ou a administracin.

2. Para estes efectos, o Concello entender tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que provoque un particular ou que redunde no seu beneficio, anda que non haxa unha solicitude expresa do interesado.

3. Cando estean gravados por outra taxa municipal ou cando o Concello esixa un prezo pblico e naquelas que establezan as leis especiais, non estar suxeita a esta taxa a tramitacin dos documentos e dos expedientes necesarios para cumprir as obrigas fiscais, as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra as resolucin municipais de calquera ndole, os relativos a prestar servizos ou a realizar actividades de competencia municipal e os relativos utilizacin privativa ou ao aproveitamento especial de bens de dominio pblico municipal.

Tampouco estar suxeita a esta taxa a expedicin de certificados esixidos na tramitacin de expedientes no Concello de Ponteceso para conceder axudas e outros beneficios asistenciais de carcter social.

   
  Artigo 3..-Os suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e as xurdicas, as como as entidades s que se refire o artigo 35 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que soliciten, provoquen ou resulten beneficiadas por tramitar ou expedir os documentos aos que se refire o artigo 2.

   
  Artigo 4..-Os responsables  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas, as xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores, de feito ou de dereito, das persoas xurdicas, os integrantes da administracin concursal e os liquidadores das sociedades e das entidades que adquiran bens afectos pola lei ao pago da dbeda tributaria, e as persoas ou as entidades que contraten ou que subcontraten executar obras ou prestar servizos que correspondan sa actividade econmica principal, nos supostos e e co alcance que sinala o amigo 43 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5..-As exencins e as bonificacins.  
 

O Concello non recoece mis beneficios fiscais ca os que derivan da norma con rango de lei ou os que resultan de aplicacar os tratados internacionais. A persoa interesada deber solicitar calquera bonificacin ou exencin cando solicita os documentos.

   
  Artigo 6..-A cota tributaria  
 

1. A cota tributaria determinaraa o Concello por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou dos expedientes que vai tramitar, de conformidade coa tarifa do artigo seguinte.

2. A cota da tarifa corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou do expediente do que se trate, dende o seu inicio ata a sa resolucin final, includ a certificacin e a notificacin do acordo recado ao interesado.

   
  Artigo 7..-A tarifa  
 

A tarifa que se refire o artigo anterior, estrutrase nos seguintes epgrafes.

Epgrafe 1.-Padn de habitantes.

1. Certificados de empadronamiento:

No padrn que est vixente: 3,00 euros.

En padrns anteriores: 6,00 euros.

2. Informes de convivencia e residencia: 3,00 euros.

Epgrafe 2.-Certificacins e cotexo de documentos.

1. Certificacins de resolucins ou de acordos municipais:

Se corresponden ao ltimo ano: 4,00 euros.

Se corresponde a anos anteriores: 6 00 euros.

2. Dilixencia de cotexo de documentos:

A primeira folla: 1,50 euros.

As follas seguintes: 0,30 euros.

3. Verificacin de poderes que tean que producir efecto nas oficinas municipais: 12,00 euros.

4. As demais certificacins: 3,00 euros.

Epgrafe 3.-Urbanismo.

1. Expedientes declaracin de runa: 150,00 euros.

2. Certificacins dos informes que emitan os tcnicos municipais: 10,00 euros.

3. Informes e consultas en materia urbanstica: 8,00 euros

Epgrafe 4.-Outros.

1. Expedicin de documentos mediante fotocopia:

DIN A4: 0,15 euros.

DIN A3: 0,30 euros.

2. Copia da cartografa en soporte papel:

DIN A4: 1,00 euros.

DIN A3: 1,50 euros.

3. Informe das parcelas catastrais: 3,00 euros

4. Expedicin da tarxeta de armas de 4. categora: 10,00 euros.

   
  Artigo 8..-A obriga de contribur  
 

Nace a obriga de contribur no momento no que a persoa interesada presenta a solicitude que inicia a tramitacin dos expedientes e dos documentos suxeitos taxa. Nos casos aos que se refire o nm. 2 do artigo 2, a obriga de contribur nace cando tean lugar as circunstancias que motiven a actuacin municipal de oficio ou cando o Concello inicie a actuacin sen a previa solicitude da persoa interesada pero que redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 9..-A declaracin e o ingreso  
 

1. O Conoello esixir a taxa en rxime de autoliquidacin. A persoa interesada deber presentar o xustificante acreditativo do pagamento da taxa xunto coa solicitude ou co escrito que presente.

2. O Concello admitir provisionalmente as solicitudes que reciba polos medios aos que fai referencia o artigo 38 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, e que non vean debidamente reintegradas, pero non as cursar ata que a persoa interesada subsane a deficiencia. Para eso, o Concello requerir persoa interesada para que no prazo de dez das pague as cotas correspondentes. Apercibir persoa interesada de que os escritos que presentou os ter por non presentados ou de que arquivar a solicitude, se no prazo concedido non realiza o pagamento.

3. A administracin municipal non entregar nin remitir as certificacins ou os documentos que expida a administracin municipal en virtude de oficios de xulgados e tribunais para toda clase de litixios se non satisfixeron previamente as correspondentes cotas tributarias.

   
  Artigo 10..-As infraccins e as sancins  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como nas sancins que lles correspondan en cada caso, aplicarase o que dispoen os artigos 191 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

Esta ordenanza fiscal consta de 10 artigos, aprobouna o Pleno do Concello de Ponteceso na sesin do da 28.02.2005, enriar en vigor ao da seguinte de que se publique no Boletn Oficial da Provincia, aplicarase ao da seguinte de que se publique e permanecer en vigor ata que o Concello a modifique ou a derrogue expresamente.

A partir da data de entrada en vigor desta modificacin, queda derrogada a anterior Ordenanza fiscal nm. 4, reguladora da taxa por expedir documentos administrativos, que a aprobara o Pleno da Corporacin na sesin do 25 de agosto de 2003.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios