Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontedeume - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilizacin do pavilln municipal A Casqueira e outras pistas deportivas municipais, as como a prestacin de servizos no mesmos

Publicación provisional : 13-08-2005 BOP N 185 -- Publicación definitiva : 04-10-2005 BOP N 228
Redacción Aplicable desde 04-10-2005

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento e natureza
 - Artigo 2.-Feito impoible.
 - Artigo 3.- Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.- Responsables
 - Artigo 5.- Cota tributaria.
 - Artigo 6.- Horarios de funcionamento do Pavilln Municipal de Deportes A CASQUEIRA
 - Artigo 7.- Prioridades para o aluguer das pistas do Pavilln Municipal.
 - Artigo 8.- Normas complementarias
 - Artigo 9.-Exencins e bonificacins
 - Artigo 10 .- Esixibilidade da taxa.
 - Artigo 11 .- Normas de xestin.
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1.-Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril reguladora das Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa pola utilizacin do pavilln de deportes municipal e outras pistas deportivas municipais, as como a prestacin de servicios nos mesmos, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, na que as sas normas atenden prevido no artigo 57 do citado texto refundido.

   
  Artigo 2.-Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible desta taxa a utilizacin do pavilln municipal e outras pistas deportivas municipais as como a prestacin de servicios nos mesmos.

   
  Artigo 3.- Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria seguintes :

As que soliciten a utilizacin do pavilln municipal e pistas deportivas municipais ou se beneficien do servizo prestado polo Concello, ao que se refire o artigo anterior.

   
  Artigo 4.- Responsables  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.- Cota tributaria.  
 

1.-A cota tributaria consistir na cantidade resultante de aplicar as tarifas especificadas na lia seguinte.

2.- As tarifas que rexern na presente Ordenanza sern as seguintes :

-Primeiro. Actos deportivos

1.-Vecios, asociacins ou entidades do trmino municipal :

-Adestramentos : sen bancadas e con dereito ao uso dun vestiario: 8 euros/hora.

-Competicins, con dereito a 2 vestiarios mis outro para rbitros :

-sen bancadas: 10 euros/hora

-con bancadas: 12 euros/hora

-con bancadas e taquilla: 24 euros/hora

2.-De persoas, asociacins ou clubs de fra do trmino municipal :

-Adestramentos : sen bancadas e con dereito ao uso dun vestiario..10 euros/hora.

-Competicins, con dereito a 2 vestiarios mis outro para rbitros :

-sen bancadas: 12 euros/hora

-con bancadas: 15 euros/hora

-con bancadas e taquilla: 30 euros/hora

- Si o aluguer que se pretende, de pista reducida, a tarifa a aplicar ser a de 3 euros/hora, por cada tercio alugado. Nunca poder haber mis de 3 partes funcionando mesmo tempo.

- Si o que se aluga 1/3 da pista, implica o uso dun vestiario ; si son 2/3 de pista, haber dereito a dous vestiarios, s cando sexan dous alugueres independentes; e se alugan 3/3 independentes, dar dereito a o uso de 3 vestiarios.

- Si o aluguer faise por 2/3 de pista, so da dereito uso dun vestiario.

Segundo. Actos non deportivos. Actos alleos deporte organizados por sociedades, partidos polticos, e asosciacins de todo tipo, festivais e espectculos artsticos de carcter profesional, ser facultade da Alcalda ou xunta de goberno o establecemento da taxa das mesmas segundo o custo da actividade.

Terceiro.Publicidade.

-Parede frontal :

-( 0.90 m ) x ( 0,60 m ): 100 euros/ano

-( 1,83 m ) x ( 1,22 m ): 200 euros/ano

-( 3,60 m ) x ( 2,44 m ): 400 euros/ano

-Paredes laterais grada :

-( 1,83 m ) x ( 1,22 m ): 150 euros/ano

-Parede posterior :

-( 1,83 m ) x ( 1,22 m ): 125 euros/ano

-Crculo central :

-C.C: 800 euros/ano

-Crculos de zona :

-Inclue os 2 crculos de zona: 800 euros/ano

-Durante o tempo que duren os partidos, cada club poder colocar gratutamente a publicidade dos seus patrocinadores, nun espacio que se lles ser indicado polo Servizo. Unha vez rematado cada encontro, tern a obriga de retirala.

   
  Artigo 6.- Horarios de funcionamento do Pavilln Municipal de Deportes A CASQUEIRA  
 

O horario de funcionamento das instalacins ser o seguinte :

A) de 15 de setembro ata o 30 de xuo :

1.-DE LUNS A VENRES

Apertura: DE 16,00 horas.

Peche: DE 23,30 horas.

2.-SBADOS

Ma: De 10 a 14,30 horas.

Tarde: De16 a 21,30 horas.

3.-DOMINGOS E FESTIVOS

Ma: De 10 a 14,30 horas.

Tarde: De 17 a 19,30 horas.

B) de 1 de xullo ata o 15 de setembro :

1.-DE LUNS A VENRES

Ma: De 11 a 14,30 horas.

Tarde: De 19 a 23,30 horas.

2.-SBADOS

Ma: De 11 a 14,30 horas.

Tarde: De 17 a 20.00 horas.

3.-DOMINGOS E FESTIVOS

Ma: De 11 a 14,30 horas.

Os domingos e festivos polas tardes na tempada de vern, o Pavilln " A CASQUEIRA " permanecer pechado.

   
  Artigo 7.- Prioridades para o aluguer das pistas do Pavilln Municipal.  
 

1.-Actos programados polo Concello de Pontedeume.

2.-Actividades deportivas municipais.

3.-Clubs deportivos con categoras inferiores ( se estn federados ou en competicin ).

4.-Clubs deportivos sin categoras inferiories ( se estn federados ou en competicin ).

5.-Uso pblico.

6.-Actos alleos ao deporte organizados por sociedades, partidos polticos e asociacins de todo tipo, festivais e espectculos artsticos de carcter profesional.

As asociacins culturais que promovan actividades fsico-deportivas para os seus socios tern a consideracin sinalada no punto 4 das prioridades.

   
  Artigo 8.- Normas complementarias  
 

Primeiro. Para dispor da pista do Pavilln ao longo da tempada deportiva, os clubs solicitantes debern cumprir os seguintes requisitos :

PARA COMPETICINS :

-Antes do 30 de xuo debern cumprimentar un formulario onde indicarn o nmero de equipos que competirn, os horarios preferentes para cada equipo e os horarios non vlidos.

-Cada semana ata o martes, presentarn unha solicitude de horario para cada partido.

ADESTRAMENTOS NA TEMPADA DE INVERNO: 15 de setembro a 30 de maio.

- formalizar a peticin de horarios de adestramento, especificando o nmero de horas semanais que se necesitan por cada equipo; esta peticin deber presentarse na Oficina Adminsitrativa do Servizo de Deportes entre os das 20 e 30 de Xullo.

-A solicitude deber estar asinada polo Presidente da Sociedade, Club ou responsable do grupo que o solicite.

-A tempada deportiva comprende dende o 15 setembro ata o 30 de maio, nese momento deixarn de ser vlidas as reservas.

ADESTRAMENTOS NA TEMPADA DE VERN : 1 de xuo ata 15 de setembro.

-formalizarn a peticin de horarios de adestramentos, dende o 15 ao 25 do mes de xuo. O procedemento de solicitude ser o mesmo que na tempada de inverno.

PBLICO EN XERAL :

-poderase solicitar o aluguer da pista, como mximo a semana anterior.

-a concesin das mesmas horas de pista reiteradamente a un mesmo grupo de usuarios, non concede dereito ningn sobre o posterior uso delas .

- Segundo.A direccin reservase o dereito de dispor dos das e horas resevados, no caso de necesidade ou forza maior.

- Terceiro. No caso de que varios clubs, sociedades, etc., co mesmo orde de prelacin que especifica o artigo 7, soliciten a pista do pavilln para os mesmos das e horas, tern que porse dacordo para realizar a reserva; se non houbese acordo, realizarase un sorteo.

- Cuarto. .Os gastos de persoal discontinuo como billeteiros, porteiros, electricistas, acomodadores, vixiantes, e calquera outro que se requiran en funcin da natureza do acto, corrern por conta dos organizadores do acto, sendo da sa exclusiva responsabilidade o cumprimento das obrigas laborais, fiscais e doutra ndole que se deriven de tal relacin laboral. As necesidades de tal tipo de persoal sern fixadas a xuizo do Servizo Municipal correspondente, tendo en conta o acto que se celebre.

O Concello poder concertar convenios coas asociacins, ferderacins, agrupacins, entidades deportivas, e calquera outro ente pblico ou privado, para o desenvolvemento de programas deportivos. Ditos acordos debern xustificar a obtencin como resultado final das recprocas contraprestacins, dun equilibrio econmico entre partes.

   
  Artigo 9.-Exencins e bonificacins  
 

Non se conceder exencin ni bonificacin ningunha na exaccin da taxa.

   
  Artigo 10 .- Esixibilidade da taxa.  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a prestacin dos servicios a que se refire esta ordenanza, pudendo esixirse o depsito previo do seu importe total ou parcial, sen prexuizo do establecido no artigo seguinte.

2. Non estn obrigados ao pago de cantidade ningunha as actividades organizadas e publicidade exposta polo Concello de Pontedeume, ben directamente ou ben a travs doutras entidades s que se lle conceda o patrocinio municipal.

3. A xunta de Goberno, poder acordar a reduccin das tarifas previstas para esas taxas referidos a actividades deportivas ou culturais, en atencin a criterios xenricos de capacidade econmica dos suxeitos obrigados a satisfacelas. O acordo que se adopte deber ser motivado e contar cos informes pertinentes.

4. As persoas ou entidades interesadas na obtencin dos beneficios aos que se refire a lnea anterior, solicitarannos perante Alcalda, acreditando suficientemente as circunstancias que xustifican a sa pretensin, e cunha antelacin mnima de quince das celebracin do acto.

   
  Artigo 11 .- Normas de xestin.  
 

1. Cando se trate da prctica de actividades e espectculos deportivos, por parte de clubes deportivos, asociacins, colexios, etc. que tean concedida a utilizacin peridica das instalacins deportivas municipais, as como de instalacin de publicidade, a taxa devengarase o un de xaneiro da cada ano e o perodo impositivo ser o ano natural salvo nos casos de inicio ou cese das actividades, caso no que o perodo impositivo se axustar a esta circunstancia co conseguinte prorrateo da cota por trimestres naturais.

Practicarase a liquidacin segundo o nmero de horas e utilizacin e categora, que aboar coa periodicidade establecida polo Concello nas oficinas de Recadacin municipal ou entidades colaboradoras establecidas para o efecto, durante o prazo estipulado polo Concello no seu calendario fiscal.

2. O persoal adscrito ao Servizo estender as cartas de pago, boletos, tickes, ou calquera outro documento que se estableza como xustificante de pago, nos casos de actividades e espectculos deportivos, festivais organizados por colexios e institucins, instalacin de publicidade e outros supostos similares.

3. As licencias para utilizacin de instalacin deportiva cando se trate de festivais, actos organizados por colexios e institucins culturais, actos estatutarios de sociedades, asociacins de todo tipo, as como festivais e espectculos artsticos, recreativos e deportivos de carcter profesional, solicitaranse por medio de instancia dirixida ao Alcalde.

As licencias para instalacin de publicidade instaranse ante o Concello.

As instancias presentaranse nas oficinas do pavilln municipal e sern tramitadas por ste, correspondendo ao Servizo emitir informe-proposta sobre a procedencia do acto que se pretende celebrar e publicidade a instalar, formulando a correspondente proposta de resolucin; as mesmo practicar a liquidacin das tarifas que proceda de conformidade cos artigos precedentes.

A Alcalda adoptar a resolucin que proceda en canto ao outorgamento da licencia solicitada e proceder as mesmo a aprobar a liquidacin desta taxa, que deber ser ingresada na Tesourera municipal ou onde estableza o Concello con carcter de depsito previo de conformidade co etipulado no artigo 26.1 a) da lei 39/1.988, do 28 de decembro.

4. A xestin da taxa corresponde xunta de Goberno sendo competencia da Intervencin municipal a fiscalizacin da devandita xestin.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno do Concello en sesin do da 28 de xullo do 2005 entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir do da seguinte a dita publicacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios