Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontes de Garca Rodrguez As - TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 24-10-2005 BOP N 243 -- Publicación definitiva : 16-12-2005 BOP N 286
Redacción Aplicable desde 16-12-2005

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E RXIME
 - ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE
 - ARTIGO 3.- SUXEITO PASIVO
 - ARTIGO 4.- RESPONSABLES
 - ARTIGO 5.- EXENCINS SUBXECTIVAS
 - ARTIGO 6.- COTA TRIBUTARIA
 - ARTIGO 7.- TARIFA
 - ARTIGO 8
 - ARTIGO 9.- DEVENGO
 - ARTIGO 10.- DECLARACIN E INGRESO
 - ARTIGO 11.- INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
   
  ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E RXIME   redacciones
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais, este Concello establece a "Taxa por expedicin de documentos administrativos", que se rexern pola presente Ordenanza fiscal, as normas da cal atenden prevido no artigo 58 da citada Lei 39/1988.

   
  ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE  
 

1.- Constite o feito impoible da Taxa da actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes de que entenda a Administracin ou as Autoridades municipais.

2.- Para estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte por calquera documentacin administrativa que fose provocada polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediase solicitude expresa do interesado.

3.- Non estar suxeita a esta Taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigas fiscais, as como as consultas tributarias, os expedintes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole e os relativos prestacin de servicios ou realizacin de actividades de competencia municipal e utilizacin privativa ou aproveitamento especial de bens de dominio pblico municipal que estean gravados por outra taxa municipal, ou polos que se esixa un prezo pblico por este Concello.

   
  ARTIGO 3.- SUXEITO PASIVO  
 

Son suxeitos pasivos contribuintes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que soliciten, provoquen ou en cuio inters redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  ARTIGO 4.- RESPONSABLES  
 

1.- Respondenrn solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas ou entidades s que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria (LXT).

2.- Sern responsables subsidiarios da dbeda tributaria as persoas ou entidades nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da LXT.

   
  ARTIGO 5.- EXENCINS SUBXECTIVAS  
 

Gozarn de exencin aqueles contribintes en que concorra algunha das seguintes circunstancias:

1.- Que fosen declaradas pobres por precepto legal.

2.- Estar inscritas no padrn da beneficencia como pobres de solemnidade.

3.- Que obtivesen o beneficio xudicial de probeza, respecto s expedintes que deben surtir efecto, precisamente, no procedemento xudicial no que fosen declarados pobres.

4.- As mesmo estarn exentos de taxa na presentacin de instancias, as sociedades de vecios ou comunidades cando realicen peticins Concello que tean carcter colectivo.

   
  ARTIGO 6.- COTA TRIBUTARIA  
 

A- cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa, sinalada segn a natureza dos expedientes ou documentos a tramitar, de acordo coa tarifa que conten o artigo seguinte

   
  ARTIGO 7.- TARIFA  
 

As tarifas s que se refire o artigo anterior sern as seguintes:

 

NATUREZA DOS EXPEDIENTES Euros
Por fotocopia. 0,15
Modificacin dos datos do suxeito pasivo. 3,00
Certificacins de informes emitidos polos Tcnicos municipais a peticin de arte. 7,00
Cambios de titularidade do Im osto de bens inmobles de natureza rstica. 12,00
Mis de cinco cambios de titularidade. 7,00
Particin de fincas de IBI natureza rstica 12,00
Cambios de titularidade de unidades a efectos de bens inmobles de natureza urbana. 12,00
Altas no Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana, por unidade, con traballo de campo e cartografa. 45,00
Alta por expediente 21,00
Alta por unidade urbana 3,00
Expedicin, a instancia de articulares interesados, de copias de atestados policiais 43,77
DEREITOS DE EXAME (funcionarios de carreira e ersoal laboral fixo):
Exame ara prazas encadradas no grupo A ou asimilado 37,44
Prazas do grupo B ou asimilado 32,24
Prazas do grupo C ou asimilado 28,08
Prazas do grupo D ou asimilado 22,88
Prazas do grupo E ou asimilado 18,72

   
  ARTIGO 8  
 

Non se conceder bonificacin ningunha dos importes das cotas tritutarias sinaladas natarifa desta Taxa.

   
  ARTIGO 9.- DEVENGO  
 

Devngase a Taxa e nace a obriga de contribuir cando se presente a solicitude que inicie a tramitacin dos documentos e expedintes suxeitos tributo.

Nos casos s que se refire o nmero 2 do artigo 2, o devengo prodcese cando tean lugar as circunstancias que provean a actuacin municipal de oficio ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

   
  ARTIGO 10.- DECLARACIN E INGRESO  
 

A Taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, polo procedemento do selo municipal adherido escrito da solicitude da tramitacin do documento ou expedinte, ou nestes mesmos se aquel escrito non existira, ou a solicitude no fora expresa. Os escritos recibidos polos conductos s que fai referencia o artigo 66 da Lei de procedemento administrativo, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non poder drselles curso se non que se subsane a deficencia, para tal fin requirase interesado para que, no prazo de dez das aboe as cotas correspondentes co apercebimento de que, transcorrido dito prazo sen efectalo, ternse os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude.

As certificacins ou documentos que expida a Administracin municipal en virtude de oficio de xulgados ou tribunais para toda clase de preitos, non se entregarn nin remitirn sen que previamente se satisfacese a correspondente cota tributaria.

   
  ARTIGO 11.- INFRACCINS E SANCINS  
 

En todo o relativo s cualificacins de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto no artigo 77 de seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

1. A presente ordenanza, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno da Corporacin, comenzar a rexelo mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e continuar vixente mentres non se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

2. A presente ordenanza fiscal, que consta de 11artigos e unha disposicin derradeira, foi aprobada polo Pleno do Concello en sesin de data 3 de outubro 2005.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios