Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestacin do servizo do punto de atencin infancia do concello de Valdovio

Publicación provisional : 26-11-2005 BOP N 271 -- Publicación definitiva : 26-11-2005 BOP N 271
Redacción Aplicable desde 27-11-2005

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1 .- Fundamento
 - Artigo 2.- Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeito pasivo.
 - Art. 4.- Responsables.
 - Artigo 5.- Cota tributaria.
 - Artigo 6.- Reduccins.
 - Artigo 7.- Devengo da taxa.
 - Artigo 8.- Normas de xestin e recadacin.
 - Art. 9.- Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1 .- Fundamento  
 

No uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin, o artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade cos artigos 17 a 19, en relacin co artigo 20 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a presente taxa pola prestacin do servizo do punto de atencin primeira infancia, que se rexer pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.- Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a utilizacin dos servizos e instalacins do punto de atencin primeira infancia.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas que resulten beneficiados ou afectados pola actividade administrativa ou servizo que constite o feito impoible desta taxa.

Tendo en conta que os usuarios do servizo gravado por esta taxa son menores de idade que non teen capacidade de obrar, actuarn no seu nome, cos efectos previstos na Lei xeral tributaria, os seus pais, titores ou representantes legais.

   
  Art. 4.- Responsables.  
 

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas que sexan causante ou colaboren na realizacin dunha infraccin tributaria.

   
  Artigo 5.- Cota tributaria.  
 

A cota tributaria vir determinada pola aplicacin das seguintes tarifas:

5.1. Estancia permanente:

12 horas semanais: 40 euros/mes

20 horas semanais: 60 euros/mes

40 horas semanais: 100 euros/mes

5.2. Estancias puntuais:

Por cada hora, irreducible: 2 euros

5.3. A cuota para os casos indicados urxentes polos servizos sociais ser cero euros (0euros), ata que remate o carcter da mesma.

   
  Artigo 6.- Reduccins.  
 

1. En atencin s ingresos familiares, previo informe dos servizos sociais, tern bonificacin:

a) Unidades familiares monoparentais:

- Ingresos inferiores 25% do S.M.I.: do 100% da cota.

- Ingresos dende 26% ata o 75% do S.M.I.: 75% da cota.

- Ingresos dende 76% ata o 100% do S.M.I.: 50% da cota.

b) Unidades familiares de dous membros:

- Ingresos inferiores 50% do S.M.I.: do 100% da cota.

- Ingresos dende 51% ata o 100% do S.M.I.: 75% da cota.

- Ingresos dende 101 % ata o 125% do S.M.I.: 50% da cota.

c) Unidades familiares de mis de dous membros:

- Ingresos inferiores 100% do S.M.I.: do 100% da cota.

- Ingresos dende o 100% ata o 125% do S.M.I.: 75% da cota.

- Ingresos dende o 125% ata o 135% do SMI: 50% da cota.

Entenderase por unidade familiar a formada por pai, nai, descendentes e ascendentes que habiten na sa compaa.

2. Cando por circunstancias sobrevidas (solicitude fra de prazo, traslado de residencia, etc.), o/a neno/a ingrese no centro con posterioridade da 15 do mes, a cota que corresponda pagar polo dito mes ter un desconto do 50 por cento de desconto.

   
  Artigo 7.- Devengo da taxa.  
 

1. O devengo da taxa prodcese cando se solicite a prestacin do servizo do punto de atencin primeira infancia.

2. Efectuarase o pago da taxa nos primeiros dez dias do mes de obter praza por ingreso nas entidades bancarias en que o Concello tea aberto conta. No caso das estancias puntuais o importe ser aboado mediante ingreso nas entidades bancarias en que o Concello tea aberto conta.

3. Non se aboar a cota no periodo de peche por vacacins do centro. Se, con carcter excepcional, o Centro estivese pechado durante un perodo superior a 15 das consecutivos non se aboar a cota correspondente a dito perodo.

Cando, por causa debidamente xustificada, o neno/a deixe de asistir temporalmente centro, sempre que se solicite a suspensin da cota. Neste caso, o suxeito obrigado estar exento de aboa-la cota mensual desde o primeiro da do segundo mes natural seguinte da data de ausencia centro. A suspensin da cota durar ata o da primeiro do mes natural en que tea lugar a reincorporacin do neno/a centro. Non obstante, se a reincorporacin se produce con posterioridade da 15 do mes, a cota correspondente dito mes reducirase nun 50 por cento.

4. Os pais ou titores podern solicitar con anterioridade e por causa de vacacins laborais dos mesmos non aboar dito mes (irreducible) en que o neno non asista ao centro, mantendo a reserva da praza no mes seguinte.

   
  Artigo 8.- Normas de xestin e recadacin.  
 

A liquidacin da cota tributaria practicarase por meses naturais e debern abonalas os suxeitos pasivos nos dez primeiros das de cada mes, na entidade ou entidades financieras que indique o Concello. En calquera momento os suxeitos pasivos tern a posibilidade de domicilia-los recibos.

No suposto de que algn recibo fora impagado, efectuado un requerimento, advertindo suxeito pasivo que se nun prazo de 10 das non atende o pagamento correspondente, causar baixa como usuario do servizo, tramitando a dita baixa por resolucin de alcalda, sen perxuizo de que poidan esixirse as contas por vas de constrinximento.

-360A inasistencia do usuario centro durante un perodo determinado non supn reduccin ningunha, nin extincin da cota, mentres non se formalice a baixa correspondente.

   
  Art. 9.- Infraccins e sancins.  
 

Nesta materia estarase disposto na Lei xeral tributaria e demis disposicins que a complementen e desenvolvan.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor unha vez publicada no Boletn Oficial da Provincia e comenzar a aplicarse a partir do da seguinte, permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios