Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestacin do servizo pbico da piscina municipal descuberta

Publicación provisional : 01-07-2006 BOP N 109 -- Publicación definitiva : 01-07-2006 BOP N 109
Redacción Aplicable desde 01-07-2006

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos
 - Artigo 4. Responsables
 - Artigo 5. Cota tributaria
 - Artigo 6. Exencins, reduccins e demis beneficios legalmente aplicables
 - Artigo 7. Devengo
 - Artigo 8. Ingreso
 - Artigo 9. Infraccins e sancins
 - Disposicin derradeira
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladoras das bases do rxime local, e os artigos 20 a 27 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais (TRLRFL), e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto legislativo 2/2004, este Concello acorda a imposicin e ordenacin da taxa pola prestacin do servizo pblico da piscina municipal descuberta, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, atendendo as sas normas disposto no artigo 57 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

Constite o feito impoible da presente taxa a utilizacin das instalacins da piscina municipal.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos  
 

Sern suxeitos pasivos desta taxa, a ttulo de contribunte, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria e o artigo 23 do TRLRFL, que soliciten ou resulten beneficiadas ou afectadas polos servizos prestados na piscina municipal.

   
  Artigo 4. Responsables  
 

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Artigo 5. Cota tributaria  
 

A cota tributaria ser a que resulte de aplicar as seguintes tarifas:

I. Entradas individuais diarias:

* Menores de 18 anos: 1,50 euros.

* Maiores de 18 anos: 2,50 euros.

II. Bonos:

* Bono familiar de 15 baos: 20,00 euros.

   
  Artigo 6. Exencins, reduccins e demis beneficios legalmente aplicables  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 do TRRLFL, non se recoece beneficio tributario algn, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais ou vean previstos en normas con rango de lei.

   
  Artigo 7. Devengo  
 

Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a prestacin do servizo.

   
  Artigo 8. Ingreso  
 

O pago da taxa efectuarase no momento de entrar no recinto da piscina municipal.

   
  Artigo 9. Infraccins e sancins  
 

No relativo calificacin de infraccins tributarias, as como determinacin das sancins que correspondan, estarase disposto nos artigos 183 e seguintes

   
  Disposicin derradeira  
 

A presente ordenanza fiscal, que consta de nove artigos, cuxa redaccin definitiva foi aprobada polo Pleno do Concello en sesin celebrada o da 28 de abril de 2006 entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir do da seguinte da publicacin do texto ntegro da ordenanza no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

Valdovio, 22 de xuo de 2006.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios