Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Rois - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccins, instalacins e obras

Publicación provisional : 31-12-2004 BOP N 300 -- Publicación definitiva : 31-12-2004 BOP N 300
Redacción Aplicable desde 01-01-2007

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza
 - Artigo 2. .-Feito impoible
 - Artigo 3. .-Supostos de non suxeicin
 - Artigo 4. .-Exencins
 - Artigo 5. .-Suxeitos pasivos e substitutos do contribunte.
 - Artigo 6. .-Base impoible.
 - Artigo 7. .-Tipo de gravame e cota tributaria
 - Artigo 8. .-Devengo do imposto
 - Artigo 9. .-Bonificacins
 - Artigo 10. .-Normas de xestin
 - Artigo 11. .-Infraccins e sancins
 - Disposicin final
 - Disposicin derrogatoria.
 - ANEXO
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e 106 de la Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e dos artigos 15.1 e 59.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece o Imposto sobre construcins, instalacins e obras, que se rexer polo disposto na devandita lei e pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2. .-Feito impoible  
 

1.-Constite o feito impoible do Imposto a realizacin no termo municipal de Rois de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, obtivrase ou non a devandita licenza, sempre que a sa expedicin corresponda a este Concello.

2.-Son construcins, instalacins e obras suxeitas ao imposto todas aquelas na que a execucin implique a realizacin do feito impoible definido no apartado anterior; e en particular as seguintes:

a) As obras da nova planta e de ampliacin de edificios, ou necesarias para a implantacin, ampliacin, modificacin ou reforma de instalacins de calquera tipo.

b) As obras de modificacin ou de reforma que afecten estrutura, o aspecto exterior ou a disposicin interior dos edificios, ou que incidan en calquera clase de instalacins existentes.

c) As obras provisionais.

d) A construcin de vaos para a entrada e sada de vehculos das fincas na va pblica.

e) As construcins, instalacins e obras realizadas na va pblica por particulares ou polas empresas subministradoras de servizos pblicos, que correspondern tanto as obras necesarias para a apertura de calas e pozos, colocacin de postes de soporte, canalizacins, conexins e, en xeral, calquera remocin do pavimento ou beirarras, como as necesarias para a reposicin, reconstrucin ou amao do estragado coas calas mencionadas.

f) Os movementos de terra, tales como desmontes, explanacins, escavacins, terraplenados, ags que estes actos estean detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin ou edificacin aprobado ou autorizado.

g) As obras de peche dos solares ou dos terreos e dos valados, os andamios e as andamiaxes de precaucin.

h) A nova implantacin, a ampliacin, a modificacin, a substitucin ou o cambio de emprazamento de todo tipo de instalacins tcnicas dos servizos pblicos, calquera que sexa seu emprazamento.

i) Os usos e instalacins de carcter provisorio.

l) A instalacin, reforma ou calquera outra modificacin dos soportes ou valados que tean publicidade ou propaganda.

ll) As instalacins subterrneas dedicadas aos aparcamentos, as actividades industriais, mercants ou profesionais, aos servizos pblicos ou a calquera outro uso a que se destine o subsolo.

m) A realizacin de calquera outra actuacin establecida polos plans de ordenacin ou polas ordenanzas que lles sexan aplicables como suxeitas a licenza municipal, sempre que se trate de construcins, instalacins ou obras.

n) Derrubamentos.

) Aliacins e rasantes.

o) As que se realicen en cemiterios.

p) Calquera outra construcin, instalacin ou obra que precise licenza de obra o urbanstica.

3.-Quedan tamn includas no feito impoible do imposto, as construcins, instalacins e obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execucin municipal ou aquelas outras que requiran a previa existencia dun acordo aprobatorio ou dunha concesin. Nestes supostos a licenza aludida no apartado 1, considerarase outorgada unha vez ditada a orde de execucin, adoptado o acordo ou adxudicada a concesin polos rganos municipais competentes, con cumprimento da tramitacin preceptiva, e legalmente notificado o acto administrativo ao interesado.

   
  Artigo 3. .-Supostos de non suxeicin  
 

Non estarn suxeitas ao imposto regulado na presente ordenanza:

a) As obras, construcins e instalacins que, debendo ser entregadas ao Patrimonio Municipal, fosen executadas por outras administracins pblicas en virtude de convenio de colaboracin ou cooperacin co Concello.

b) As obras, construcins e instalacins realizadas por entidades de interese pblico ou asociacins veciais en bens de uso ou servizo pblico municipal, coa autorizacin previa do rgano correspondente.

c) As obras que consistan en construcin e reconstrucin de muros, como consecuencia da necesidade de ensanche das vas pblicas se se efectuou a cesin gratuta dos terreos polos propietarios.

d) A execucin de obras de urbanizacin realizadas polos propietarios afectados, sempre e cando se entreguen posteriormente ao Patrimonio municipal.

e) As obras realizadas nos centros pblicos e nos centros privados concertados sempre que estas se realicen nos niveis de educacin obrigatoria.

f) As obras e construcins que se promovan pola Mancomunidade a que pertenza o Concello de Rois, no seu caso

   
  Artigo 4. .-Exencins  
 

Est exenta do pagamento do imposto a realizacin de calquera construcin, instalacin ou obra da que sexa dono o Estado, as comunidades autnomas ou as entidades locais que estando suxeitas a este, sexan directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamentos de poboacins e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto se se trata de obras de inversin nova como de conservacin.

   
  Artigo 5. .-Suxeitos pasivos e substitutos do contribunte.  
 

1.-Son suxeitos pasivos deste imposto a ttulo de contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58 / de 28 de decembro, que sexan donos das construcins, instalacins ou obras, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realicen aquelas.

Aos efectos deste punto tern a consideracin de donos das construcins instalacins ou obras quen soporten os gastos ou costos que comporten a sa realizacin.

2.-Teen a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte, no caso de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte, os que soliciten as correspondentes licencias ou realicen as construcins, instalacins ou obras.

Para a aplicacin deste apartado considerarase substituto de primeiro grao ao solicitante da licenza e contra este obrigado exercitarase a accin administrativa dirixida ao cobro do imposto. Cando non exista solicitude de licenza esixirase a presentacin da declaracin e o ingreso, empresa que realice a construcin, instalacin ou obra.

3.-O substituto poder esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

   
  Artigo 6. .-Base impoible.  
 

A base impoible do imposto est constituda polo custo real e efectivo da construcin, instalacin ou obra; e se entende por tal, a estes efectos, o custo de execucin material de aquela.

Non formarn parte de dita base o imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construcin, instalacin ou obra, nin os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre o custo de execucin material.

   
  Artigo 7. .-Tipo de gravame e cota tributaria  
 

1.-A cota ntegra do imposto ser o resultado de aplicar base impoible os seguintes tipos de gravame:

a) Tipo xeral: 2%.

b) Construcins, instalacins e obras en solo industrial: 2,5%.

c) Construcin de edificacins plurifamiliares, vivendas colectivas ou promocins que na solicitude de licenza contean mais dunha vivenda unifamiliar: 3%

2.-A cota lquida do Imposto ser, no seu caso, o resultado de aplicar a cota s bonificacins que se establece no artigo 9. desta ordenanza.

   
  Artigo 8. .-Devengo do imposto  
 

1.-A obriga de contribur nace no intre de se escomezar a construcin, instalacin ou obra, mesmo nos casos en que escomece sen ter obter a licenza que proceda.

2.-Aos efectos deste imposto, entenderanse iniciadas as construcins, instalacins ou obras, salvo proba en contrario, cando fora concedida a preceptiva licenza municipal; no momento no que sexa retirada a devandita licenza polo interesado ou o seu representante, ou noutro caso, no mes da data do Decreto ou do acordo da Xunta de Goberno Local.

   
  Artigo 9. .-Bonificacins   redacciones
 

1.-Establcese ademais unha bonificacin do 30% a favor doutras construccins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histrico-artsticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin. A concesin da mesma requirir informe ou memoria motivadora do especial interese ou utilidade municipal. A concesin deste beneficio fiscal, as como a declaracin de especial interese ou utilidade municipal referida no paragrafo anterior, corresponder ao Pleno da Corporacin por maiora simple dos seus membros. 2.-Establcese unha bonificacin do 30% a favor das construccins, instalacins ou obras referentes a actuacins protexidas en materia de vivenda, de conformidade co disposto no Decreto da Xunta de Galicia 199/2002, do 6 de xuo e demais normativa estatal e autonmica sobre a materia. Para o goce da mesma, o suxeito pasivo deber aportar, no momento previo retirada da licenza, a cdula de cualificacin provisional como VPO emitida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo ou declaracin ou visado emitido polo mesmo Instituto considerando protexida a actuacin en que consiste a construccin, instalacin ou obra. 3.-Establcese unha bonificacin a favor das construccins, instalacins e obras que, en edificacins e instalacins xa existentes, favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados. A bonificacin establcese no 10% dos gastos de execucin material das obras que favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados, a deducir da cota ntegra do imposto, sen que en ningncaso a deduccin poida exceder da porcentaxe do 30% da cota. 4.-As bonificacins previstas neste artigo esixirn: a) Solicitude do interesado. b) Informe dos Servizos municipais correspondentes (Urbanismo, Cultura, Emprego, Medioambiente) e, en todo caso, informe do Servizo de xestin, recadacin e inspeccin tributaria do Concello. c) Acordo da Xunta de Goberno Local e, no seu caso, do Pleno. 5.-As solicitudes de bonificacins includas neste artigo debern presentarse coincidindo coa solicitude das correspondentes licenzas. 6.-As bonificacins aplicaranse sobre a cota ntegra do imposto e sern compatibles, ags as recollidas no apartado 1 deste artigo que sern incompatibles entre si, e a recollida no apartado 1 a), que ser incompatible con ningunha outra. En todo caso as bonificacins aplicadas de forma acumulativa neste artigo en ningn caso podern exceder do 75% da cota ntegra.

   
  Artigo 10. .-Normas de xestin  
 

1.-Os suxeitos pasivos virn obrigados a presentar solicitude de licenza urbanstica, acompaada dos correspondentes orzamentos, nos casos e modos que sinala a normativa aplicable ao solo e edificacin, tanto estatal, como autonmica e local. A solicitude de licenza urbanstica ter o valor de declaracin tributaria, por canto dos presupostos que acompaan a aquela deducirase a base impoible do imposto. De non mediar solicitude de licenza antes do inicio das obras, a conduta, sen prexuzo das sas repercusins urbansticas, constituir unha infraccin tributaria, segundo o disposto no artigo 11 desta Ordenanza.

2.-Concedida a licenza ou adoptado o acordo aprobatorio ou autorizacin en relacin coas construcins, instalacins e obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execucin municipal e, en todo caso, no prazo mximo dun mes contado a partir do momento no que se inicie a construcin, instalacin ou obra, mesmo cando non fose solicitada, concedida ou denegada anda a devandita licenza, o suxeito pasivo estar obrigado a abonar a liquidacin pertinente nos prazos establecidos no artigo 62.2 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, sen que o pagamento comporte ningn tipo de acto declarativo de dereito a prol daqueles.

A base impoible para esta liquidacin determinarase en funcin do orzamento presentado polos interesados, sempre que o mesmo estivera visado polo Colexio Oficial correspondente cando elo constita un requisito preceptivo. Noutro caso, a base impoible ser determinada pola oficina tcnica municipal en funcin dos mdulos previstos na presente ordenanza, e que figuran como anexo da mesma.

3.-O pagamento da liquidacin practicada ter carcter provisorio e ser a conta da liquidacin definitiva que se practique unha vez rematadas as construcins, instalacins ou obras.

4.-Tendo en conta a obra realizada e o seu custo real e efectivo, o Concello, previa comprobacin, poder modifica-la base impoible a que se refiren os apartados anteriores, facendo a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo ou reintegrando suxeito pasivo a cantidade que resulte.

Para estes efectos, e no caso de que se modificara o proxecto inicial das construcins, instalacins ou obras e se incrementara o orzamento, unha vez aceptada a modificacin pola Administracin municipal os suxeitos pasivos estn obrigados a facer o ingreso da liquidacin complementaria pola diferenza entre o orzamento inicial e o modificado con suxeicin a prazos, requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores.

5.-No caso de que non se executen as construcins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin do ingresado, unha vez que formule renuncia expresa licenza ou caducara a mesma.

6.-Nos supostos de licencias concedidas en virtude da aplicacin das normas sobre silenzo administrativo, o pagamento do imposto deber realizarse antes de dar comezo as obras.

   
  Artigo 11. .-Infraccins e sancins  
 

Para todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e a imposicin das sancins correspondentes, rexer o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral tributaria.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e comezar a aplicarse no exercicio 2005, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  Disposicin derrogatoria.  
 

Coa entrada en vigor desta ordenanza queda derrogada a anterior ordenanza fiscal de construcins, instalacins e obras, aprobada polo Pleno da Corporacin, na sesin do 8 de novembro de 2003 e publicada no Boletn Oficial da Provincia n 266, do mrcores dezanove de novembro de dous mil tres.

   
  ANEXO  
 

1.-Obra menor:

1.1. Demolicin de muros: 14,89 euros/m2.

1.2. Demolicin de tabiques: 3,96 euros/m2.

1.3. Levantado de solainas: 4,33 euros/m2.

1.4. Picado de azulexados e revestimentos: 5,19 euros/m2.

1.5. Demolicin de forxados: 9,69 euros/m2.

1.6. Demolicin completa 9,37 euros/m2.

2.-Movemento de terras:

2.1. Escavacin de gabias: 7,76 euros/m3.

2.2. Escavacin de vaciado: 2,14 euros/m3.

2.3. Recheo de gabias: 11,12 euros/m3.

2.4. Recheo de ceo aberto: 6,42 euros/m3.

2.5. Carga e transporte de terras a vertedoiro: 4,36 euros/m3.

2.6. Tubos de canalizacin: 3,64 euros/m.

3.-Peches:

3.1. Peche de estacas e arame: 3,64 euros/m.

3.2. Peche de tea: 19,33 euros/m.

3.3. Peche de zcalo fbrica e tea: 31,11 euros/m.

3.4. Peche de fbrica h. 1 m: 23,51 euros/m.

3.5. Peche de zcalo fbrica e celosa: 44,99 euros/m.

3.6. Peche de cachotera e celosa: 72,62 euros/m.

3.7. Peche de cachotera e reixa: 34,59 euros/m.

3.8. Colocacin de columna para contador da luz: 193,61 euros/ud.

4.-Cuberta:

4.1. Demolicin de cuberta de fibrocemento: 2,09 euros/m2.

4.2. Demolicin de cuberta de tella: 3,64 euros/m2.

4.3. Cuberta de fibrocemento: 13,17 euros/m2.

4.4. Cuberta de tella: 31,11 euros/m2.

4.5. Cuberta de lousa: 44,99 euros/m2.

4.6. Substitucin de tella por fibrocemento: 17,30 euros/m2.

4.7. Substitucin de tella por tella: 27,68 euros/m2.

4.8. Substitucin de tella por fibrocemento e tella: 38,07 euros/m2.

5.-Albanelera:

5.1. Formign en masa: 8,10 euros/m3.

5.2. Estrutura completa de formign armado: 57,41 euros/m2.

5.3. Estrutura completa de aceiro: 62,93 euros/m2.

5.4. Estrutura naves de formign armado: 35,98 euros/m2.

5.5. Estrutura naves metlica: 42,89 euros/m2.

5.6. Soleira: 15,20 euros/m2.

5.7. Forxado: 48,42 euros/m2.

5.8. Muro de contencin de formign armado: 51,90 euros/m2.

5.9. Muro de cachotera: 103,74 euros/m2.

5.10. Muro de bloque: 24,20 euros/m2.

5.11. Muro de ladrillo (tabiquera): 12,48 euros/m2.

5.12. Cerramento de dobre folla de ladrillo: 35,93 euros/m2.

5.13. Celosa, balaustrada: 26,24 euros/m2.

5.14. Azulexado: 17,30 euros/m2.

5.15. Solaina: 24,90 euros/m2.

5.16. Enfoscado: 9,00 euros/m2.

6.-Pinturas:

6.1. Pintura interior: 4,12 euros/m2.

6.2. Pintura exterior: 6,59 euros/m2.

7.-Galpns:

7.1. Galpn de bloque ou ladrillo: 141,76 euros/m2.

7.2. Galpn de madeira: 72,62 euros/m2.

8.-Carpintera:

8.1. Porta de entrada: 242,09 euros/m2.

8.2. Porta interior: 107,12 euros/ud.

8.3. Fiestra: 146,85 euros/m2.

8.4. Fiestra en plano de tellado: 152,21 euros/m2.

8.5. Peche de balcns e terrazas con galera: 138,34 euros/m2.

8.6. Reixa de seguridade e portas e fiestras: 44,99 euros/m2.

8.7. Fronte de portal: 117,61 euros m2.

9.-Instalacin de fontanera e saneamento:

9.1. Instalacins en aseo (sen aparatos sanit.): 152,21 euros/ud.

9.2. Instalacins en baos (sen aparatos sanit.): 200,63 euros/ud.

9.3. Instalacin de cocia: 172,89 euros/ud.

9.4. Lavado incluso billame: 172,89 euros/ud.

9.5. Inodoro: 186,75 euros/ud.

9.6. Bid incluso billame: 141,36 euros/ud.

9.7. Baera incluso billame: 165,98 euros/ud.

10.-Instalacin de electricidade:

10.1. Instalacin de electricidade: 1.245,00 euros/ud.

11.-Instalacin de calefaccin:

11.1. Instalacin. Mnimo ata 100 m2: 3.804,15/ud. 13,87 euros/m2.

12.-Pozos:

12.1. Pozo de barrena: 1.314,14 euros/ud.

12.2. Pozo artesn: 1.729,13 euros/ud.

13.-Depuracin:

13.1. Fosa sptica e pozo filtrante: 1.245,00 euros/ud.

14.-Piscinas:

14.1. Piscina completa. Mnimo: 10.374,89 euros/ud.

15.-Pistas:

15.1. Pista deportiva: 69,09 euros/m2.

15.2. Beirarra: 17,99 euros/m2.

16.-Guindastre:

16.1. Guindastre: 300 euros/ud.

17.-Colocacin de andamios:

17.1. Colocacin de andamios: 30,00 euros/ud.

2.-Obra maior.

Relacin de prezos medios de execucin material (m2 construdo).

Uso de vivenda en edificio de vivendas plurifamiliares: 390,08 euros/m2.

Outros usos en edificio de vivendas plurifamiliares:

(Espacios baleiros, sotos, semisotos e garaxes): 155,10 euros/m2.

Usos de vivenda unifamiliar: 465,11 euros/m2.

Outros usos en edificio de vivenda unifamiliar:

(Espacios baleiros, sotos, semisotos e garaxes): 150,59 euros/m2.

Edificios con uso exclusivo industrial.

Sen proceso produtivo: 193,83 euros/m2.

Edificio con uso exclusivo terciario: 348,68 euros/m2.

Acondicionamento ou reforma de locais comerciais: 338,68 euros/m2.

NOTA.-No caso de que unha obra non atope un encadre directo nas distintas aqu tipificadas, aplicarselle a tarifa que mis se aproxime por identidade de razn entre os supostos tipificados neste anexo, ags que o suxeito pasivo aduza razns suficientes para desestimar a valoracin realizada.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios