Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cerceda - ORDENANZA FISCAL N 8, TAXA POR OCUPACIN DE TERREOS DE DOMINIO PBLIO LOCAL.

Publicación provisional : 16-11-2006 BOP N 263 -- Publicación definitiva : 23-12-2006 BOP N 293
Redacción Aplicable desde 24-12-2006

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e rxime
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Devengo.
 - Artigo 4. Suxeitos pasivos
 - Artigo 5. Base impoible e liquidable
 - Artigo 6. Cota tributaria
 - Artigo 7.
 - Artigo 8. Responsables
 - Artigo 9. Exencins, reduccins e demais beneficios legalmente aplicables
 - Artigo 10. Normas de xestin
 - Artigo 11.
 - Artigo 12.
 - Artigo 13. Infraccins e sancins tributarias
   
  Artigo 1. Fundamento e rxime  
 

Este Concello, conforme autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local e de acordo co previsto no artigo 20,3,g) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais, establece a Taxa por ocupacin de terreos de dominio pblico local con mercancas, materiais de construccin, escombros, valos, puntais, asnillas, andamios e outras instalacins anlogas, que se regular pola presente Ordenanza, redactada conforme disposto no artigo 16 do RDl 2/2004 citado.

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

1. Constite o feito impoible desta taxa a ocupacin de terreos de dominio pblico local con:

a) Escombros, terras, areas, materiais de construccin, lea ou calquera outros materiais anlogos.

b) Valos, andamios e outras instalacins adecuadas para proteccin da va pblica das obras colindantes.

c) Puntais, asnillas, e en xeral toda clase de apeos de edificios.

d) Colocacin de mesas, sillas, tribunas, taboados e outros elementos anlogos con finalidade lucrativa.

e) Instalacins de taboados, tribunas, casetas, barracas etc.

f) Venda ambulante.

2. Cando con ocasin dos aproveitamentos regulados nesta Ordenanza produxsense desperfectos no pavimento, instalacins da va pblica ou bens de uso pblico, os titulares daqueles estn obrigados a reparar ou reconstrur os danos causados con independencia do pago da taxa. Se os danos fosen irreparables o Concello ser indemnizado. A indemnizacin fixarase nunha suma igual valor das cousas destrudas.

   
  Artigo 3. Devengo.  
 

A obrigacin de contribur nacer pola ocupacin do dominio pblico local, autorizada na correspondente licencia ou dende que se inicie o aprovechamiento, se se procedeu sen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 4. Suxeitos pasivos  
 

Sern suxeitos pasivos contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, as como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, a quen se autorice para efectuar o aproveitamento especial do dominio pblico local.

   
  Artigo 5. Base impoible e liquidable  
 

A base estar constituda polo tempo de duracin dos aproveitamentos e pola superficie en metros cadrados ocupada polos materiais depositados, os metros cadrados delimitados polas valos, andamios ou outras instalacins axeitadas e o nmero de puntais, asnillas e demais elementos empregados no apeo de edificios.

   
  Artigo 6. Cota tributaria  
 

TARIFA A)

Ocupacin da va pblica con escombros, terras, areas, materiais de construccin, lea ou calquera outro material por m2 ou fraccin e da: 0,22 euros

Ocupacin da va pblica con valos, andamios ou calquera outras instalacins, por metro cuadrado ou fraccin e da: 0,22 euros

Cando o valo exceda de 3 m. de altura: Recargo do 100% sobre a anterior

Cando se empregue andamio voado: Reduccin do 50%

TARIFA B)

Ocupacin da va con mesas e sillas, por m2 anual: 6,75 euros

Ocupacin con sombrias, toldos e demais instalacins protectoras, sempre que se apoien no solo, por m2 anual: 13,35 euros

TARIFA C)

Ocupacin con taboados e tribunas, por m2 e da: 0,22 euros

Ocupacin con taboados e tribunas, por m2 e mes: 5,30 euros

Ocupacin con taboados e tribunas, por m2 e ano: 64,00 euros

Ocupacin con postos, barracas, casetas de venda e atraccins, por cada metro lineal e da: 2,20 euros

Industrias rueiras e ambulantes, por cada da: 6,75 euros

   
  Artigo 7.  
 

As cotas esixibles por esta tasa liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado. Sern irreducibles polos perodos de tempo sinalados na tarifa e faranse efectivas na Tesourera Municipal retirar a oportuna licencia co carcter de depsito previo, sen prexuzo da liquidacin definitiva que corresponda.

   
  Artigo 8. Responsables  
 

1. Sern responsables solidariamente das obrigacins tributarias establecidas nesta Ordenanza toda persoa causante ou colaboradora na realizacin dunha infraccin tributaria. Nos supostos de declaracin consolidada, tda-las sociedades integrantes do grupo sern responsables solidarias das infraccins cometidas neste rxime de tributacin.

2. Os copartcipes ou cotitulares das herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica, constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin, respondern solidariamente e en proporcin s sas respectivas participacins das obrigacins tributarias de ditas entidades.

3. Sern responsables subsidiarios das infraccins simples e da totalidade da dbeda tributaria no caso de infraccins graves cometidas polas persoas xurdicas, os administradores daquelas que non realicen os actos necesarios da sa incumbencia, para o cumprimento das obrigacins tributarias infrinxidas, consintiran no incumprimento por aqueles que dependan deles ou adopten acordos que fixeran posible as infraccins. Asimesmo, tales administradores respondern subsidiariamente das obrigacins tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurdicas que cesaran nas sas actividades.

4. Sern responsables subsidiarios os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, cando por neglixencia ou mala fe non realicen as xestins necesarias para o total cumprimento das obrigacins tributarias devengadas con anterioridade a ditas situacins e que sexan imputables s respectivos suxeitos pasivos.

   
  Artigo 9. Exencins, reduccins e demais beneficios legalmente aplicables  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais, non se recoece beneficio tributario algn, ags os que sexan consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos Internacionais ou os previstos en normas con rango de Lei.

O Estado, as Comunidades Autnomas e as Entidades Locais non estarn obrigados pago das taxas por utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico polos aproveitamentos inherentes s servicios pblicos de comunicacins que exploten directamente e por tdolos que inmediatamente interesen seguridade cidadn ou defensa nacional.

   
  Artigo 10. Normas de xestin  
 

O tributo liquidarase por cada aproveitamento solicitado e conforme tempo que o interesado indique pedi-la correspondente licencia. Se o tempo non se determinase seguiranse producindo liquidacins pola Administracin Municipal polos perodos irreducibles sinalados nas tarifas, ata que o contribunte formule a pertinente declaracin de baixa.

   
  Artigo 11.  
 

As persoas naturais ou xurdicas interesadas na obtencin dos aproveitamentos regulados nesta Ordenanza, presentarn no Concello solicitude detallada da sa natureza, tempo e duracin do mesmo, lugar exacto onde se pretenden realizar, sistema de delimitacin e en xeral cantas indicacins sexan necesarias para a exacta determinacin do aproveitamento desexado.

   
  Artigo 12.  
 

De non determinarse con claridade a duracin dos aproveitamentos, os titulares das respectivas licencias, presentarn no Concello a oportuna declaracin de baixa cesar en aqueles, a fin de que a Administracin municipal deixe de practicar as liquidacins das cotas. Aqueles que incumpran tal obrigacin seguirn suxeitos pago do tributo.

   
  Artigo 13. Infraccins e sancins tributarias  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias e sancins, ademais do previsto nesta Ordenanza, estarase disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e demais normativa aplicable.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios