Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Dumbra - Ordenanza reguladora da taxa por postos, barracas, casetas de venta, espectculos ou atraccins situados no terreo de uso pblico e industrias na ra e ambulantes e rodaxe cinematogrfico

Publicación provisional : 31-12-1998 BOP N 299 -- Publicación definitiva : 31-12-1998 BOP N 299
Redacción Aplicable desde 31-12-1998

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Concepto.
 - Artigo 2.-Obrigados pagamento.
 - Artigo 3.-Conta.
 - Artigo 4.-Normas de xestin.
 - Artigo 5.-Obriga de pagamento.
 - Disposicin derradeira
   
  Artigo 1.-Concepto.  
 

De conformidade co previsto no art. 117, en relacin co artigo 41.A), ambos da Lei 39/88, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por utilizacins privativas ou aproveitamentos especiais derivados da ocupacin da va pblica ou terreos de uso pblico con postos, barracas, casetas de venta, espectculos ou atraccins, industrias na ra e ambulantes e rodaxe cinematogrfico, especificado nas tarifas da presente ordenanza.

   
  Artigo 2.-Obrigados pagamento.  
 

Estn obrigados pago da taxa regulada nesta ordenanza as persoas ou entidades s que se De outorguen as licencias, ou quenes se beneficien do aproveitamento, no caso de que se procedera sen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 3.-Conta.  
 

1.-A conta da taxa regulada nesta ordenanza ser a fixada nas tarifas contidas no

apartado seguinte.

a).-Por metro cadrado e da de ocupacin: 1.000 pesetas.

b).-Cando a ocupacin se produza con motivo dalgn mercadillo ou mercado que puidera realizarse no trmino municipal por metro e da de ocupacin: 100 pesetas.

   
  Artigo 4.-Normas de xestin.  
 

1.-As cantidades esixibles con arranxo s tarifas liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado e sern irreductibles polo perodo anual ou de tempada autorizado.

2.-Os emprazamentos, instalacins, postos, etc. poderanse sacar a licitacin pblica antes da realizacin das feiras e o tipo de licitacin, en concepto de taxa mnima que servir de base, ser a conta fixada na tarifa desta ordenanza.

3.-Procederase, con antelacin poxa, formacin dun plano dos terreos dispoibles para ser subhastados, numerando as parcelas que tean que ser obxecto de licitacin e sinalando a sa superficie. Asemade, indicaranse as parcelas que podan adicarse a coches de choque, circos, teatros, exposicins, etc.

4.-Se algn concesionario dos aproveitamentos utilizase maior superficie que a que lle foi adxudicada en poxa, satisfar por cada metro cadrado utilizado de mais do 100 por 100 do importe da puxanza, ademais da conta fixada nas tarifas.

5.-As persoas ou entidades interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta ordenanza e non sacados a licitacin pblica debern solicitar previamente a correspondente licencia, realiza-lo depsito previo a que se refire o art. 6.2 a) seguinte e formular declaracin na que conste a superficie do aproveitamento e os elementos que se van a instalar, as como un plano detallado da superficie que se pretende ocupar e da sa situacin no municipio.

6.-No caso de denegarse as autorizacins, os interesados podern solicitar a este concello a devolucin do importe ingresado.

7.-Non se consentir ningunha ocupacin da va pblica ata que se sexa aboado e obtido polos interesados a licencia correspondente.

8.-As autorizacins entenderanse prorrogadas mentres non se acorde a sa caducidade pola Alcalda ou se presente baixa xustificada polo interesado ou polos seus lextimos representantes.

9.-A presentacin da baixa ter efectos a partires do da primeiro do perodo natural de tempo seguinte sinalado no epgrafe da tarifa que corresponda. Sexa a que sexa a causa alegada en contrario, a non presentacin da baixa determinar a obriga de continuar aboando a taxa.

10.-As autorizacins tern carcter persoal e non podern ser cedidas ou subarrendadas a terceiros. 0 incumprimento deste mandato dar lugar anulacin da licencia.

   
  Artigo 5.-Obriga de pagamento.  
 

1.-A obriga de pago da taxa regulada nesta ordenanza nace:

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos na va pblica, no momento de solicita-la correspondente licencia.

b) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, o da primeiro de cada ano.

2.-O pagamento da taxa realizarase:

a) Tratndose de autorizacins de novos aproveitamentos ou de aproveitamentos con duracin limitada por ingreso directo na Depositara Municipal, pero sempre antes de retira-la licencia ou a denominacin que corresponda.

b) Tratndose de autorizacins xa concedidas e sen duracin limitada, unha vez includas nos correspondentes padrns ou matrculas desta taxa, por anos naturais, na Depositara Municipal.

   
  Disposicin derradeira  
 

A presente ordenanza entrar en vigor o da da sa publicacin no B.O.P., permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios