Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santa Comba - Ordenanza fiscal n 11, reguladora da taxa por subministracin de auga

Publicación provisional : 17-11-2006 BOP N 264 -- Publicación definitiva : 11-01-2007 BOP N 8
Redacción Aplicable desde 01-01-2007

Redacciones Redacciones
 - FUNDAMENTO E OBXECTO.
 - Artigo 1.-
 - Artigo 2.-
 - Artigo 3.-
 - OBRIGA DE CONTRIBUR.
 - Artigo 4.-
 - TARIFAS E BASES.
 - Artigo 5.-
 - Artigo 6.-
 - Artigo 7.-
 - Artigo 8.-
 - EXENCINS.
 - Artigo 9.-
 - ADMINISTRACIN E COBRANZA.
 - Artigo 10.-
 - DISPOSICIN FINAL
   
  FUNDAMENTO E OBXECTO.  
 

   
  Artigo 1.-  
 

De conformidade co prevido no art. 20.4.t do Texto Refundido da Lei de Facendas locais aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, este Concello establece a taxa por subministracin de auga que se rexir pola presente Ordenanza., polo previsto na ordenanza xeral de xestin, recadacin e inspeccin dos tributos locais e polo sinalado na normativa das facendas locais

   
  Artigo 2.-  
 

Toda autorizacin para disfrutar do servizo de auga levar aparexada a obriga de suscribir o contrato de subministracin e levar implicito cumprir as disposicins desta ordenanza.

   
  Artigo 3.-  
 

O abastecemento de auga potable deste Concello un servizo municipal de conformidade coas prescripcins vixentes, explotndose por conta e beneficio deste Concello.

   
  OBRIGA DE CONTRIBUR.  
 

   
  Artigo 4.-  
 

A obriga de contribur nace dende que se inicia a prestacin do servizo. Estando obrigados ao pagamento os propietarios das fincas abastecidas e no caso de separacin de dominio directo e til, a obriga recae sobre os donos respectivos.

   
  TARIFAS E BASES.  
 

   
  Artigo 5.-  
 

Fixanse as seguintes tarifas:

a) Taxas de enganche ou desprecintado: 31.16 euros

b) Abonados con contador menor ou igual a 15mm.:

Mnimo m3/mes Euros/m3
15 0.27
Exceso 0.40

c) Abonados con contador maior de 15 mm e menor ou igual a 30mm.:

Mnimo m3/mes Euros/m3
15 0.34
Exceso 0.43

d) Abonados con contador maior a 30 mm e obras:

Mnimo m3/mes Euros/m3
15 0.43
Exceso 0.43

e) Estas tarifas sufrirn en anos sucesivos o incremento do IPC correspondente.

   
  Artigo 6.-  
 

As condicins para tdolos abonados sern as seguintes:

a) As solicitudes do servizo faranse mediante a oportuna peticin de alta e suscricin da pliza de abono nas oficinas do Servizo Municipal de Augas, na que o interesado declara o nome, D.N.I ou C.I.F, direccin e fin oque destinar a auga. A conexin ser s para cada vivenda ou finca, anda sendo colindantes e dun mesmo propietario, salvo que por incovenintes da distribucin do Servizo, se far unha derivacin fora da finca primitiva.

b) Baixo ningn concepto o abonado poder ampliar para outros usos que os estipulados na pliza, especular coa sa venta ou cesin e dipor a favor dun terceiro, nin facer ningunha variacin na instalacin sen coecemento do Servizo Municipal de Augas.

c) Non se conceder a alta s abonados que retrasladen de domicilio e non se encontren o corrente do pago da auga que consumiron no domicilio anterior.

d) As tomas ou acometidas que se soliciten para utilizar a auga en fincas ou inmobles onde non existe a rede de distribucin, no caso de acceder a elo o Concello, corrern os gastos da ampliacin da rede, que ser realizada pola empresa encargada do Servizo Municipal de Augas e co control de tcnicos municipais. Unha vez realizada a obra pasar a ser propiedade municipal.

e) No caso de divisin da propiedade, os novos propietarios virn obrigados a executar unha nova toma independente cada un.

f) O propietario correr cos gastos das modificacins ou reformas que sexan precisas realizar nas instalacin co motivo de colocacin do contador ou por outras a xuizo dos tcnicos do Servizo.

g) As conexins a rede realizadas polo Servizo Municipal de Augas e os contadores utilizados sern os autorizados pola Consellera de Industria, os cales debern situarse nun sitio accesible para a sa inspeccin e lectura, as mesmo o abonado est obrigado a permitir as inspeccins da sa instalacin polo persoal do Servizo, no caso de negarse, ser causa suficiente para o corte do subministracin de auga, sen dereito a reclamacin.

h) Os danos ocasionados a terceiros polo abonado debido a neglixencia ou abandono das instalacins ser responsabilidade exclusiva deste.

   
  Artigo 7.-  
 

Cando o usuario se ausente temporalmente poder solicitar o precintado do contador, neste caso non se lle pasar o recibo pero no momento do desprecintado abonar a taxa correspondente.

   
  Artigo 8.-  
 

Os abonados non tern dereito a reclamacin algunha nas interrupcins ou restriccins no servizo debido as obras no mesmo, xa sexa por avera, mellora ou ampliacin da rede e causas de forza de causa maior.

   
  EXENCINS.  
 

   
  Artigo 9.-  
 

Estn exentos os edificios e dependencias municipais propiedade do Concello que estn destinadas prestacin de servizos pblicos de competencia municipal.

   
  ADMINISTRACIN E COBRANZA.  
 

   
  Artigo 10.-  
 

A lectura do contador, facturacin e cobro do recibo sern bimestrais. As cotas liquidadas e non satisfeitas o seu debido tempo, sern feitas efectivas polo procedemento de apremio con arreglo s normas do Regulamento Xeral de Recadacin. Consideraranse partidas fallidas ou crditos incobrables, aquelas cotas que non poidesen facerse efectivas polo procedemento de apremio.

1) O propietario da vivenda co subministracin de auga ser responsable subsidiario de aqueles recibos que non sexan devengados polo inquilino. No caso de novos inquilinos ter a obrigacin de cominicalo Servizo de Augas.

2) O cobro efectuarase mediante recibo domiciliado nas entidades bancaria colaboradoras.

3) De averiarse o contador calcularase o consumo do perodo de paralizacin pola media dos 12 derradeiros consumos facturados.

4) Transcurridos os prazos para o cobro, poderase suspender o subministracin da auga o abonado por falta do pago. Para a reanudacin da mesma, deber realiza-la nova solicitude, suscribir a pliza do abono e abonar tdolos recibos pendentes de pago mis a taxa de enganche ou desprecintado.

5) As reclamacins sobre recibos efetuaranse o Servizo Municipal de Augas e deben ir acompaados dos mesmos.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Queda derrogada a Ordenanza n1 P: Reguladora do prezo pblico por subministracin de auga.

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e sexa publicada no Boletn Oficial da Provincia e comezar a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 1999, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Por acordo plenario celebrado o da 29 de novembro de 2005 (BOP n 33 do 9 de febreiro de 2006) modificouse o artigo 5.

O presente texto entrar en vigor o 1 de Xaneiro de 2007, continuando o vixente en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios