Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cerdido - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 03-05-2007 BOP N 101 -- Publicación definitiva : 03-05-2007 BOP N 101
Redacción Aplicable desde 03-05-2007

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA.
 - ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE
 - ARTIGO 3.- SUXEITO PASIVO
 - ARTIGO 4.- TARIFA
 - ARTIGO 5.- BENEFICIOS FISCAIS
 - ARTIGO 6.- NORMAS DE XESTIN
 - ARTIGO 7.- INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto na lei reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a Taxa de Administracin por determinados documentos que expide ou que extende a administracin municipal ou as autoridades municipais instancia das partes, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE  
 

Est deteminado pola actividade municipal desenvolta con motivo da tramitacin ou expedicin dos documentos para verifica-los extremos a xustificar ou facer constar no mesmo; e que figuran nomeados na tarifa desta taxa

   
  ARTIGO 3.- SUXEITO PASIVO  
 

1.- Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou que non se interese redunde na tramitacin do documento ou expediente do que se trate. 2.- Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas s que se refiren os artigos 41 e seguintes da Lei xeral tributaria. 3.- Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sindicatos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedade e entidade en xeral, nos impostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

   
  ARTIGO 4.- TARIFA  
 

Concepto Importe
Certificacin descriptiva ou/e grfica catastral (punto de informacin catastral) 10 euros
Certificacin ou/e informe tcnico de calificacin urbanstica a instancia da parte. 15 euros
Expediente de aprobacin a instancia de parte de calquera instrumento de desenvolvemento do Plan Xeral de Ordenacin Municipal 600 euros

   
  ARTIGO 5.- BENEFICIOS FISCAIS  
 

Non se podern recoecer outros beneficios fiscais nos tributos locais que os expresamente previstos nas normas con rango de Lei ou as derivadas da aplicacin dos tratados internacionais.

   
  ARTIGO 6.- NORMAS DE XESTIN  
 

1.- O Concello de Cerdido abeiro da facultade que lle concede, e o artigo 26 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, establece o depsito previo do importe da taxa obxecto desta ordenanza, a cal ser esixida e devengada coa presentacin da solicitude que inicie o expediente, que non ser tramitado sen este requisito. 2.- A exencin destes dereitos levarase a cabo, en todo caso, adxuntando s documentos suxeitos pagamento, o timbre, ou efectos de valor que corresponda, expedido pola Tesourara de Fondos. 3.- Os funcionarios que tean seu cargo a tramitacin de documentos suxeitos, non admitirn nin cursarn documento algn sen que leve adxunto o documento xustificativo de pago de taxa.

   
  ARTIGO 7.- INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto na lei Xeral Tributaria.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

A presente Ordenanza Fiscal entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provinca.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios