Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontes de Garca Rodrguez As - TAXA POLA PRESTACIN DO SERVICIO DE POTABILIZACIN E ABASTECEMENTO DE AUGA DOMICILIARIA

Publicación provisional : 18-11-2003 BOP N 265 -- Publicación definitiva : 31-12-2003 BOP N 299
Redacción Aplicable desde 01-01-2008

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E RXIME
 - ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE
 - ARTIGO 3.- DEVENGO E PERODO IMPOSITIVO
 - ARTIGO 4.- SUXEITOS PASIVOS
 - ARTIGO 5.- BASE IMPOIBLE
 - ARTIGO 6.- COTA TRIBUTARIA E CADRO DE TARIFAS
 - ARTIGO 7.- BENEFICIOS FISCAIS
 - ARTIGO 8.- NORMAS E XESTIN
 - ARTIGO 9
 - ARTIGO 10
 - ARTIGO 11
 - ARTIGO 12
 - ARTIGO 13
 - ARTIGO 14
 - ARTIGO 15
 - ARTIGO 16
 - ARTIGO 17
 - ARTIGO 18.- RESPONSABLES
 - ARTIGO 19
 - DISPOSICION TRANSITORIA
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
   
  ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E RXIME  
 

Este Concello conforme autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local e de acordo co previsto no artigo 20.4t) da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, establece a taxa por distribucin de auga, incluidos os dereitos de enganche de lias, colocacin e utilizacin de contadores, que se regular pola presente Ordenanza, redactada, conforme disposto no artigo 16 da Lei 39/88 citada.

   
  ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE  
 

Est constitudo pola actividade municipal desenvolvida con motivo da potabilizacin e distribucin de auga a domicilio e o enganche de lias rede xeral.

   
  ARTIGO 3.- DEVENGO E PERODO IMPOSITIVO  
 

A obrigacin de contribuir nacer no momento de prestarse o servicio previa a correspondente solicitude ou dende que se utilice este sen obter previa licencia, debendo depositarse previamente o pago correspondente enganche.
A taxa devngase a un de xaneiro de cada ano e o perodo impositivo comprender o ano natural, salvo nos supostos de inicio e cesamento no uso do servicio, en tal caso prorratearase por trimestres naturais.
No caso de inicio ou cesamento do servicio en data diferente un de xaneiro, as cotas calcularanse proporcionalmente nmero de trimestre naturais nos que se prestara o mesmo, incluido o do inicio ou cesamento da prestacin.

   
  ARTIGO 4.- SUXEITOS PASIVOS  
 

Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as como as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que soliciten ou resulten beneficiadas polos servicios a que se refire esta Ordenanza.
Tern consideracin de substitutos do contribunte os propietarios das vivendas ou locais s que se provea do servicio, as cales podern repercutir, no seu caso, as costas sobre os respectivos beneficios.

   
  ARTIGO 5.- BASE IMPOIBLE  
 

A base impoible do presente tributo estar constituda por:
- No subministro ou distribucin de auga: os metros cbicos de auga subministrada no inmoble onde esten situado o servicio.
- Nas acometidos rede xeral: O feito da conexin rede por cada local comercial, vivenda individual.

   
  ARTIGO 6.- COTA TRIBUTARIA E CADRO DE TARIFAS  
 

A cota tributaria vir determinada pola adicin dunha tarifa de carcter fixo, en concepto de cota de servicio, e outra de carcter variable calculada en funcin dos metros cbicos consumidos no inmoble.
A estes efectos as tarifas a aplicar sern as seguintes, coa distincin entre consumo domstico e industrial:
1.- Aboados domsticos:
1.1.- Establcese unha tarifa por establecemento do servicio de auga potable, mantemento da rede xeral, man de obra de conservacin de contadores, por importe de 7,30 euros/trimestre, IVE aparte.
1.2.- Tarifa por consumos de auga para abonados domsticos, por trimestre:
1.- Tramo: ata 20 m a............... 0,17 euros/m, IVE aparte.
2.- Tramo: mis de 20 m ata 40 m a.. 0,24 euros/m, IVE aparte.
3.- Tramo: mis de 40 m a....... 0,33 euros/m, IVE aparte.
2.- Aboados industriais e comerciais:
2.1.- Establcese unha tarifa fixa por establecemento do servicio de auga potable, mantemento da rede xeral, man de obra de conservacin de contadores, por importe de 18,05 euros/trimestre, IVE aparte.
2.2.- Tarifa por consumos de auga para abonados industriais e comerciais, por trimestre:
1.-Tramo: ata 30 m a................ 0,24 euros/m, IVE aparte.
2.-Tramo: mis de 30 m ata 60 m a.. 0,34 euros/m, IVE aparte.
3.-Tramo: mis de 60 mata 150 m a.. 0,45 euros/m, IVE aparte.
4.-Tramo: mis de 150 m a..... 0,56 euros/m, IVE aparte.
3.- A cota tributaria correspondente s dereitos de acometida rede xeral esixirase por unha vez efectuar a peticin, e consistir nunha cantidade fixa de 14,55 euros por cada vivenda individual ou local industrial.

   
  ARTIGO 7.- BENEFICIOS FISCAIS  
 

A.-CRITERIOS DE CAPACIDADE ECONMICA
De acordo co establecido no artigo 24.4 da Lei 39/88, do 28 de decembro, co fin de establece-las taxas atendendo criterio de capacidade econmica de quen ten que satisfacelas, establcense sobre as tarifas previstas no artigo 6 os seguintes descontos, segundo as circunstancias da unidade familiar:
1.-Segundo a renda per cpita mensual da unidade familiar, sobre a tarifa por consumo de auga, aplicaranse as seguintes reduccins totais ou parciais en funcin do salario mnimo interprofesional:
a) Inferiores 50 por 100 do SMI, reduccin do 100 por 100.
b) Entre o 50 e o 75 por 100 do SMI, reduccin do 70 por 100.
c) Superiores 75 por 100 e inferiores 100 por 100 do SMI, reduccin do 40 por 100.
d) Entre o 100 e o 150 por 100 do SMI, reduccin do 10 por 100.
2.-Persoas declaradas pobres e inscritas no padrn de beneficiencia como pobre de solemnidade, persoas que pola sa precariedade econmica sexan considerados como tales polos Servicios Sociais, persoas acollidas a programas de asistencia social e tamn persoas que sexan beneficiarios da renta de insercin social de Galicia (RISGA), tern unha reduccin do 100 por 100.
3.-Para os efectos do disposto nesta ordenanza fiscal, entndese por renda per cpita mensual o resultado de dividir polo nmero de persoas que compoen a unidade familiar o cociente resultante de dividir por doce a suma dos ingresos totais da unidade familiar.
Asemade, entndese por unidade familiar a formada polos pais e fillos menores de dezaoito anos ou fillos maiores de dezaoito anos, cunha minusvalidez superior 33 por 100. No caso de familias monoparentais, e para efectos do clculo da renda per cpita que se refire o pargrafo anterior, incrementarase nun 0,8 o nmero real de membros que compoen a unidade familiar.
4.- Para os efectos do disposto nesta ordenanza fiscal, ten a consideracin de ingresos a suma da parte xeral mis a parte especial da base impoible, previas aplicacin do mnimo persoal e familiar do imposto sobre a renda das persoas fsicas.
Para as persoas non obrigadas a declarar, as bases impoibles a que se fai referencia obteranse como resultado de lles aplicar s datos existentes na Administracin os criterios da lexislacin do imposto sobre a renda das persoas fsicas.
5.-O criterio de capacidade econmica que se fai referencia no apartado A entndese para as persoas que tean uns ingresos anuais que, sumados s dos que conviven con eles non superen o SMI e que non tean propiedades susceptibles de orixinar rendementos (inmobiliarias e mobiliarias).
B.-Ademais se a unidade familiar acredita a condicin de familia numerosa ou familia numerosa monoparental poden aplicarse sobre as tarifas anteriores unha reduccin total ou parcial dun 20 por cento.
Estas reduccins entndense para consumos domsticos inferiores a 40 m/trimestre.
C.-A reduccin total ou parcial deber ser solicitada polo suxeito pasivo, acompaando solicitude a seguinte documentacin:
-Fotocopia do DNI.
-Certificado de familia numerosa.
-Certificado do padrn municipal de habitantes.
-Fotocopia da ltima declaracin do Imposto sobre a renda das persoas fsicas, excepto nos supostos nos que o suxeito pasivo non esta obrigado a presentar tal declaracin conforme normativa reguladora do devandito Imposto.
-Declaracin xurada de posuir ou non propiedades tanto inmobiliarias como valores mobiliarios.
En todo caso, a reduccin total ou parcial extinguirase de oficio ano inmediatamente seguinte a aquel no que o suxeito pasivo cese na sa condicin de titular de familia numerosa ou deixe de concorrer algn dos referidos requisitos.
Os beneficios fiscais surtiran efecto para o exercicio seguinte a aquel no que foron solicitados.

   
  ARTIGO 8.- NORMAS E XESTIN  
 

1.- A acometida de auga rede xeral, ser solicitada individualmente, por cada vivenda, polo que ser abrigatoria a instalacin dun contador por vivenda unifamiliar.Dita solicitude ser presentada no Concello.
2.- Os solicitantes de acometida de enganche, farn constar o fin que destina a auga, advertndose que calquera infraccin ou aplicacin diferente daquela para a que se solicita ser castigada cunha multa na cantidade que acorde o Concello, sen prexucio de retirarlle o subministro de agua.
3.- Cando o solicitatante de acometida de auga efectuara a peticin en data posterior que procedera facerse, vir abrigado a satisfacer como dereito de enganche o 200 por 100 do importe que lle correspondera aboar por cada enganche.

   
  ARTIGO 9  
 

A concesin do servicio, outargarase mediante acto administrativo e quedar suxeito s disposicins da presente Ordenanza e s que se fixasen no oportuno contrato.Ser por tempo indefinido en tanto as partes non manifesten por escrito a sa vontade de rescindir o contrato, e por parte do subministrador se cumpran as condicins prescritas nesta Ordenanza e o contrato que queda dito.

   
  ARTIGO 10  
 

As concesins clasifcanse en:
1.- Para usos domsticos, dicir, para atender s necesidades da vida e hixiene privada.
2.- Para usos industriais, considerndose dentro destes, os hoteis, bares, tabernas, garaxes, fbricas, colexios etc.

   
  ARTIGO 11  
 

Ningn aboado pode dispor de auga mis que para aquilo que lle foi concedida, salvo causa de forza maior, quedando terminantemente prohibido a cesin gratuta ou reventa de auga.

   
  ARTIGO 12  
 

Os gastos que ocasione a renovacin de tuberas, reparacin de minas, pozos, mananciais, consumo de forza etc, sern cubertas polos interesados.

   
  ARTIGO 13  
 

Todas as obras para cunducir a auga, da rede xeral toma do aboado, sern de conta deste, se ben, realizaranse baixo a direccin municipal e na forma que o Concello indique.

   
  ARTIGO 14  
 

O Concello por providencia do Sr. Alcalde, pode sen outro trmite,cortar o subministro de auga a un aboado, cando negue a entrada domicilio para o exame das instalacins, cando ceda a ttulo gratuto e onerosamente auga a outra persoa, cando non pague puntualmente as cotas de consumo, cando exista rotura de precintos, selos ou outra marca de seguridade posta polo Concello, as como os limitadores de subministro dun tanto alzado.Todas as concesins, responden a unha pliza ou contrato subscrito polo particular e o Concello que se far por duplicado exemplar.

   
  ARTIGO 15  
 

O corte da acometida por falta de pago, levar consigo rehabilitarse, o pago dos dereitos de nova acometida.

   
  ARTIGO 16  
 

1.-A xestin e autorizacin de acometidas rede, as como a recadacin das cotas a que se fai mencin no epgrafe 3 do cadro de tarifas corresponder Concello, que poder esixir o depsito previo das mesmas como condicin para a tramitacin e concesin daquelas.
2.- A xestin e redadacin das cotas contidas nos epgrafes 1 e 2 do cadro de tarifas corresponder empresa concesionaria Aquagest S.A.
3.- A formalizacin do contrato de aboamento supn a alta na taxa. O cobro das cotas realizarase mediante catro liquidacins trimestrais que abarcarn o ano natural, sen que sexa necesaria a notificacin das cotas sucesivas que se deriven da sa declaracin de alta, sen prexuzo da remisin do recibo correspondente cos detalles da sa facturacin. O censo de contribuntes do primeiro trimestre aprobarase e exporase pblico para reclamacins dentro do primeiro semestre de cada exercicio econmico servindo como notificacin colectiva dos vencementos do exercicio.

   
  ARTIGO 17  
 

En caso de que por escaseza de caudal, augas sucias, sequas, xeadas, reparacins, etc, o Concello tivera que suspender total ou parcialmente o subministro, os aboados non tern dereito a reclamacin ningunha, nin indemnizacin por danos, prexucios ou calquera outros conceptos, entendndose neste sentido que a concesin se fai a ttulo precario.

   
  ARTIGO 18.- RESPONSABLES  
 

1.- Sern responsables solidariamente das obrigacins tributarias establecidas nesta Ordenanza toda persoa causante ou colaboradora na realizacin dunha infraccin tributaria. Nos supostos de declaracin consolidada, todas as sociedades integrantes do grupo sern responsables solidarios das infraccins cometidas neste rxime de tributacin.
2.- Os copartcipes ou cotitulares das herendanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica, constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin, respondern solidariamente e en proporcin s sas respectivas participacins das obrigacins tributarias de ditas entidades.
3.- Sern responsables subsidiarios das infraccins simples e da totalidade da dbeda tributaria en caso de infraccins graves cometidas polas persoas xurdicas, os administradores daquela que non realicen os actos necesarios da sa incumbencia, para o cumprimento das obrigacins tributarias infrinxidas, consentiran no incumprimento por quen dependan deles ou adopten acordos que fixeran posible as infraccins. As mesmo, tales administradores respondern subsidiariamente das obrigacins tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurdicas que cesasen nas sas actividades.
4.- Sern responsables subsidiarios os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, cando por neglixencia ou mala fe non realicen as xestins necesarias para o
total cumprimento das abrigacins tributarias devengadas con anterioridade a ditas situacins e que sexan imputables s respectivos suxeitos pasivos.

   
  ARTIGO 19  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias e sancins, ademais do previsto nesta Ordenanza, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e demais nermativa aplicable.

   
  DISPOSICION TRANSITORIA  
 

Cando se solicite algn dos beneficios fiscais, recollidos na presente Ordenanza, antes do 31 de marzo do 2004 podern os suxeitos pasivos ter dereito s mesmos a partir do primeiro trimestre do ano 2004, e excepcionalmente para este exercicio.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

A presente Ordenanza fiscal, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno do Concello e publicada integramente no Boletn Oficial Provincia, comezar a rexer a partir do da un de xaneiro de dous mil oito, e continuar vixente mentres non se acorde a sa modificacin ou derrogacin.
A presente ordenanza fiscal, que consta de 19 artigos, unha disposicin transitoria e unha disposicin derradeira, foi aprobada polo Pleno do Concello en sesin extraordinaria de data 30 de outubro de 2007.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios