Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - REGULAMENTO DA AGRUPACIN MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIN CIVIL DO CONCELLO DE CABANAS

Publicación provisional : 24-12-2007 BOP N 295 -- Publicación definitiva : 14-02-2008 BOP N 37
Redacción Aplicable desde 14-02-2008

Redacciones Redacciones
 - INTRODUCCIN
 - CAPTULO I. FINALIDADE
 - CAPTULO II. ORGANIZACIN
 - CAPTULO III. FORMACIN E PERFECCIONAMENTO
 - CAPTULO IV. DEREITOS E DEBERES
 - CAPTULO V. RECOMPENSAS E SANCINS
 - CAPTULO VI. RESCISIN DO VNCULO COA AGRUPACIN
 - DISPOSICINS FINAIS
   
  INTRODUCCIN  
 

En orde realizacin de actividades diversas para a proteccin civil en situacins de emerxencia, os concellos e os alcaldes teen competencias en materia de Proteccin Civil, segundo o establecido nos artigos 25.2c) e 26.1c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local e artigos 80, 81 e 82 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, da administracin local de Galicia.
O exercicio destas competencias ten que levarse a cabo fundamentalmente, mediante actuacins dos concellos e dos alcaldes coa colaboracin, de selo caso, dun concelleiro-delegado de Proteccin Civil, as como coa intervencin coordinada dos servicios municipais dedicados de modo ordinario e permanente cumprimento de fins coincidentes coas necesidades derivadas das situacins de emerxencia nos casos de grave risco, catstrofe ou calamidade pblica. As mesmo, nos nmeros 3 e 4 do artigo 30 da Constitucin espaola, determnase que poder crearse un Servicio Civil para o cumprimento de fins de interese xeral e que mediante lei regularanse os deberes dos cidadns nos casos de grave risco, catstrofe ou calamidade pblica, polo que parece necesario que, sen prexuzo do establecido na lexislacin que regula o Servicio Civil e a Proteccin Civil sobre canto antecede, se completen os recursos municipais mencionados coa incorporacin dos cidadns s actividades que desenvolva a proteccin civil municipal, ofrecndolles as oportunidades para asumir e realizar, voluntariamente, o cumprimento dos deberes que a Constitucin lles atribe nas circunstancias aludidas anteriormente.
Por outra banda, a Lei 2/1985, de 21 de xaneiro, sobre proteccin civil e o Real decreto 407/1992, que desenvolve a norma bsica, en distintas partes do seu articulado, recolle a participacin, responsabilidade e competencias das diferentes administracins pblicas na proteccin civil, tendo un papel importante os concellos que por se-la administracin mis prxima s cidadns convrtese na clula bsica de proteccin civil, sendo a primeira en intervir en cantas emerxencias ocorran.
Abundando na normativa, temos que recolle-lo establecido no Decreto 56/2000, de 3 de marzo, e no Plan territorial de proteccin civil da Comunidade Autnoma de Galicia (PLATERGA) recollido como anexo do citado decreto, onde se establecen, entre outras, as directrices para a planificacin de mbito local, as como os cometidos que poden desenvolve-las agrupacins de voluntarios no estudio e desenvolvemento dos distintos plans de emerxencia.
Para articula-las oportunidades de colaboracin dos cidadns, individualmente considerados, coa proteccin civil municipal, parece conveniente regulamenta-la organizacin e funcionamento da Agrupacin de Voluntarios de Proteccin Civil deste Concello que se vincular s servicios bsicos de intervencin en emerxencias dependentes do Concello para realiza-las tarefas que procedan, sen prexuzo do que poida establecerse nas leis sobre prestacin persoal e de servicios con carcter obrigatorio.

   
  CAPTULO I. FINALIDADE  
 

Artigo 1. . -A proteccin civil municipal ten como fin establecer unha organizacin en base s recursos municipais,contando coa colaboracin das entidades privadas e dos cidadns, para garanti-la coordinacin preventiva e operativa respecto da proteccin de persoas e bens ante os danos producidos polas situacins de emerxencia nos casos de grave risco, catstrofe ou calamidade pblica, sen esquecer todo tipo de emerxencias menores, mediante a realizacin de actividades que permitan evita-las mesmas, reduci-los seus efectos, repara-los danos e, no seu caso, contribur a corrixi-las causas productoras dos mesmos.
Artigo 2. . -A organizacin e funcionamento da Agrupacin de Voluntarios de Proteccin Civil, en adiante AVPC, como modalidade de incorporacin dos cidadns s actividades de proteccin civil, rexerase polo establecido no presente regulamento, as como polas instruccins e directrices que, a efectos de coordinacin xeral e participacin no desenvolvemento ou execucin dos plans, programas ou actividades no sistema autonmico de proteccin civil, sexan dictadas polo rgano da Comunidade Autnoma competente nesta materia, e demais administracins pblicas de mbito superior conforme se establece na Norma Bsica de Proteccin Civil.
Artigo 3. . -Podern vincularse AVPC as persoas fsicas que con carcter altrusta se comprometan a colaborar directamente nas actividades dos servicios de proteccin civil depen-dentes do Concello.

   
  CAPTULO II. ORGANIZACIN  
 

Artigo 4. . - Un dos cauces para a colaboracin voluntaria dos vecios na proteccin civil municipal levarase a cabo mediante a incorporacin dos mesmos AVPC a que se refire o presente regulamento.
Artigo 5. . - Podern incorporarse AVPC como voluntarios operativos tdolos vecios maiores de 18 anos que cumpran os requisitos de acceso que poidan establece-las agrupacins sen que en ningn caso poida facerse discriminacin por razns de sexo, polticas, ideolxicas, relixiosas ou calquera outra circunstancia persoal ou social.
As mesmo, as persoas maiores de 16 e menores de 18 anos, sempre que conste a autorizacin do que exerza a patria po-testade ou a tutela podern formar parte da agrupacin como voluntarios de apoio.
Artigo 6. - Os vecios con formacin e experiencia suficiente no exercicio profesional ou vocacin relacionada con algunha das entidades deste servicio pblico, e que por determinadas circunstancias non poidan ser voluntarios operativos, podern estar unidos agrupacin mediante a figura de colaborador en misins de orientacin, asesoramento, asistencia tcnica ou axuda econmica. A figura de colaborador pdese facer extensiva a aquelas entidades locais que desexen colaborar coa agrupacin en calquera dos apartados mencionados anteriormente.
Artigo 7. .-A vinculacin dos voluntarios co Concello non ten o carcter de relacin laboral, administrativa, funcionarial ou mercantil, senn tan s de colaboracin voluntaria para a prestacin de servicios de maneira altrusta como medio de realizacin de accins humanitarias de solidariedade social e boa vecianza.
Artigo 8. .- A incorporacin agrupacin farase sempre en virtude de solicitude do interesado, na que declarar non estar inhabilitado para funcins pblicas por sentencia firme e do compromiso de coecer e acepta-lo contido deste regulamento, as como o disposto na normativa vixente sobre proteccin civil.
Artigo 9. . -A condicin de membro da AVPC faculta unicamente para realiza-las actividades correspondentes mesma, especialmente en situacins de emerxencia nos casos de grave risco, catstrofe ou calamidade pblica e nos operativos organizados e coordinados pola Agrupacin. Os voluntarios non podern realizar actividades de carcter persoal amparndose na pertenza agrupacin.
Artigo 10.-As funcins do voluntariado, entre outras, son as de: promocin da prevencin e autoproteccin cidad, as como a colaboracin, auxilio e apoio dos servicios pblicos de proteccin civil e, en todo caso, sern as indicadas no Plan de emerxencia municipal (PEMU) e demais plans de proteccin civil do sistema autonmico, aprobados pola Comunidade Autnoma de Galicia.
Artigo 11. . -A agrupacin estructurarase, orgnica e funcionalmente, en seccins de acordo s necesidades existentes no Concello ou comarca e, en todo caso, dispor das seccins correspondentes en consonancia coa tipoloxa de riscos definidos no PEMU e, se o caso, no PLATERGA.
Artigo 12. . - Tdalas actuacins que realice a AVPC en materia de proteccin civil no mbito local, sern sempre autorizadas e coordinadas, ou se o caso dirixidas pola autoridade local correspondente.
Artigo 13. . -O presidente da AVPC, e demais cargos que estatutariamente se prevexan, ser elixido democraticamente entre os membros que tean a condicin de voluntarios de pleno dereito, de acordo establecido na lexislacin vixente. Sendo a duracin do mandato de catro anos, podendo ser reelixido para novos mandatos.
Artigo 14. . -Tdolos compoentes da agrupacin ostentarn, sobre o lado esquerdo do peito, o distintivo de Proteccin Civil da Comunidade Autnoma e no lado dereito a tarxeta de identidade de voluntario, de acordo co disposto na normativa vixente para o efecto.
Artigo 15. . -A AVPC contratar un seguro de accidentes, as como de responsabilidade civil por danos a terceiros, que ampare os seus membros fronte s riscos a que estn sometidos no exercicio das sas funcins.
Artigo 16. . -Polo Servicio Municipal de Proteccin Civil elaboraranse e formularanse propostas para aprobacin das normas de carcter especial ou xeral que sexan necesarias para o desenvolvemento e aplicacin deste regulamento, as como para a regulacin da actividade da AVPC.

   
  CAPTULO III. FORMACIN E PERFECCIONAMENTO  
 

Artigo 17. - A formacin dos membros voluntarios, baseada nos coecementos e habilidades relacionadas coas caractersticas propias deste servicio pblico, ten como finalidade facilita-la incorporacin destas persoas en condicins de garanta e eficacia as como contribur seleccin dos aspirantes.
Artigo 18. . -A actividade formativa e de perfeccionamento do persoal voluntario, conforme disposto no Decreto 56/2000, de 3 de marzo, articularase da seguinte maneira:
1) O nivel bsico corresponde s coecementos mnimos que debe posur un voluntario de proteccin civil para o correcto desenvolvemento das sas actividades.
2) O segundo nivel ou nivel operativo corresponde s coecementos que deben posu-los compoentes das distintas seccins ou grupos operativos das AVPC.
3) O terceiro nivel ou nivel de especialidade ten como obxectivo a obtencin da titulacin oficial en determinadas actividades. Os cursos axustaranse s oficiais dos organismos que os impartan.
4) Ademais da formacin regulada, a AVPC poder propoer outros cursos, xornadas e cantas actividades de formacin considere oportunas.
5) A actividade formativa complementarase coas seguintes accins:
a) Exercicios prcticos con carcter peridico para a mellora permanente da preparacin dos compoentes da agrupacin.
b) A organizacin de bibliotecas e fondos de comunicacin sobre proteccin civil e, especialmente, en relacin coa organizacin e funcionamento de agrupacins de colaboradores voluntarios e outras modalidades da participacin cidadn nas actividades de proteccin civil.
c) O mantemento de relacins de colaboracin mutua con outras administracins pblicas ou entidades privadas relacionadas con proteccin civil.
d) A edicin, colaboracin, promocin de publicacins e a divulgacin de recomendacins poboacin, sobre temas de proteccin civil.

   
  CAPTULO IV. DEREITOS E DEBERES  
 

Artigo 19. .-Son dereitos dos voluntarios de proteccin civil no exercicio do seu labor de colaboracin:
a) Recibi-la informacin, formacin, orientacin, apoio e, se o caso, medios materiais necesarios para o exercicio das funcins que se lle asignen.
b) Dispoer dunha acreditacin identificativa da sa condicin de voluntario de proteccin civil.
c) Emprega-la vestimenta homologada polo organismo competente en materia de proteccin civil da Xunta de Galicia.
d) Realiza-la sa actividade nas debidas condicins de seguridade en funcin da natureza e caractersticas daquela.
e) Participar na eleccin do presidente da AVPC de entre os seus membros e demais cargos que estatutariamente se prevexan.
f) Ser tratados sen discriminacin, respectando a sa liberdade, dignidade, intimidade e crenzas.
g) Non ser asignados execucin de tarefas alleas s fins e natureza da entidade.
Artigo 20. . Son deberes dos voluntarios no exercicio do seu labor de colaboracin:
a) Gardar, cando proceda, confidencialidade da informacin recibida e coecida durante o desenvolvemento da sa actividade como voluntario de proteccin civil, mantendo segredo anlogo profesional.
b) Rexeitar calquera tipo de contraprestacin econmica que puidese recibir dos cidadns afectados directa ou indirectamente polas actividades desenvolvidas.
c) Actuar de forma dilixente e solidaria, cumprindo coas indicacins e normas dictadas polos seus mandos naturais e as autoridades de proteccin civil.
d) Participar nas tarefas formativas previstas pola autoridade competente de proteccin civil ou pola AVPC, as como nas que con carcter permanente se precisen para mante-la calidade das prestacins.
e) Empregar axeitadamente a vestimenta de proteccin civil cos seus distintivos, as como levar ben visible a sa acre-ditacin.
f) Coidar e utilizar de xeito adecuado os recursos e medios materiais que poa a sa disposicin a AVPC, ou, de se-lo caso, as autoridades de proteccin civil.
g) No suposto de causar baixa na AVPC por calquera circunstancia, entregar a tarxeta de identidade e o uniforme responsable da AVPC, as como o material asignado a sa custodia.
h) Cumpri-los compromisos acordados coa AVPC, respectando o disposto nos seus estatutos.
Artigo 20. . -As AVPC debern:
a) Respostar a principios democrticos e participativos na composicin dos seus rganos e no seu funcionamento.
b) Proporcionar s persoas voluntarias a formacin especfica e a orientacin necesaria para o exercicio das sas actividades.
c) Garantir s voluntarios as debidas condicins de seguridade e sade no desenvolvemento da sa actividade, as como o establecemento das correspondentes medidas de prevencin de riscos.
d) Certifica-la actividade das persoas voluntarias con constancia dos seus datos persoais identificativos e a duracin e natureza da actividade desenvolvida.
e) Informar s persoas voluntarias sobre os fins e rxime de funcionamento da AVPC.
f) Facilita-la participacin do voluntariado na elaboracin, deseo, execucin e avaliacin dos programas nos que interveen.

   
  CAPTULO V. RECOMPENSAS E SANCINS  
 

Artigo 21. . -As conductas dos compoentes da AVPC sern obxecto de valoracin polos procedementos que se establezan nas correspondentes instruccins de desenvolvemento deste regulamento. Distinguiranse como proceda as conductas meritorias e sancionaranse, de conformidade co establecido neste regulamento, as infraccins previsto no mesmo.
As recompensas e sancins anotaranse no expediente persoal do interesado.
Artigo 22. . -As accins meritorias que impliquen un nivel de dedicacin superior s actividades ordinarias do servicio (ou riscos para a vida ou a integridade dos voluntarios), podern ser recompensadas co recoecemento pblico mediante o correspondente escrito da alcalda ou a formulacin pola mesma de proposta para a concesin das medallas mrito, as placas e diplomas de Proteccin Civil da Comunidade Autnoma de Galicia, ou outras distincins que poidan concede-las distintas Administracins pblicas ou o Concello, no seu caso, para premiar actos desta natureza especial.
Artigo 23. . -As infraccins disposto neste regulamento sancionaranse previa a tramitacin do correspondente expediente, unha vez escoitado o interesado que poder en todo momento face-las alegacins oportunas.
As faltas considranse leves, graves e moi graves.
I. Estimaranse como faltas leves e sern sancionadas con apercibimento ou suspensin de ata un mes, atendendo s circunstancias que concorran, as seguintes:
a) O descoido na conservacin e mantemento do equipo e material que tivera seu cargo no cumprimento das misins encomendadas.
b) A desobediencia s mandos, cando isto supoa mal trato de palabra e obra e non afecten servicio que deba cumprirse.
c) As demais infraccins ou omisins, con carcter leve, presente regulamento.
II. Consideraranse as faltas graves e sern sancionadas coa suspensin dende un a seis meses, atendendo s circunstancias que concorran, as seguintes:
a) Negarse cumprimento das misins que lle sexan encomendadas sen causa.
b) A utilizacin, fra dos actos propios do servicio, do equipo, material e distintivos de Proteccin Civil.
c) O deterioro ou perda por neglixencia, do equipo, material, bens ou documentos do servicio seu cargo e custodia.
d) As omisins ou infraccins graves preceptuado neste regulamento e en particular seu artigo 9 .
e) A acumulacin de tres faltas leves.
III. Sern causas de expulsin, como consecuencia de falta moi grave, as seguintes:
a) Deixar de cumprir, sen causa xustificada, as esixencias do servicio.
b) Observar mala conducta ou ser sancionado reiteradamente por faltas graves.
c) Ser condenado por calquera acto delictuoso a excepcin das condenas derivadas de accidentes de circulacin.
d) Utilizar ou exhibir indebidamente o uniforme e/ou as identificacins do servicio.
e) A agresin de palabra ou obra a calquera membro da agrupacin e a desobediencia que afecte misin que deba cumprir.
f) Negarse a cumpri-las sancins de suspensin que lle foran impostas.
g) O incumprimento moi grave do establecido no presente regulamento e en especial o disposto no seu artigo 9 .

   
  CAPTULO VI. RESCISIN DO VNCULO COA AGRUPACIN  
 

Artigo 24. . -A relacin de colaboracin voluntaria coa agrupacin terminarase por:
a) Peticin do interesado.
b) Falecemento.
c) Declaracin de incapacidade.
d) Solicitude de baixa temporal ou definitiva.
e) Perda dalgunha das condicins esixidas para poder ser voluntario.
f) Quedar incurso en situacin de inhabilitacin para o exercicio de cargos pblicos por sentencia firme.
Artigo 25. . -Considrase baixa temporal na AVPC a suspensin da actividade na mesma como consecuencia de sancin ou a ausencia inferior a tres meses que tea motivos xustificados que sexan comunicados oportunamente.
Artigo 26. . -Sern causas de baixa definitiva na agrupacin as seguintes:
a) A peticin do interesado.
b) Incomparecencia do voluntario por tempo superior a tres meses, sen causa xustificada, actividade ordinaria ou especial que lle corresponda.
c) Por incumprimento dos servicios mnimos esixidos.
d) Como consecuencia da comisin de falta considerada como moi grave de acordo co recollido no artigo 24. , III, deste regulamento.
Artigo 27. . -Acordada a baixa seralle notificada interesado, garantndolle o dereito de audiencia, e unha vez sexa feita efectiva, o voluntario proceder inmediata entrega da documentacin de identidade, distintivo, uniforme, equipo e material que lle fora adxudicado pola Agrupacin.
Artigo 28. . - En todo caso expedirase, a peticin do interesado, un certificado no que consten os servicios prestados na AVPC e a causa pola que se acordou a baixa.

   
  DISPOSICINS FINAIS  
 

1..-Pola Alcalda, ou concelleiro delegado de proteccin civil, dictaranse as instruccins e directrices que sexan necesarias para o desenvolvemento e aplicacin deste regulamento.
2..-Este regulamento entrar en vigor, unha vez aprobado definitivamente e publicado no Boletin Oficial da Provincia, E transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/85 do 2 de abril.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios