Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Lousame - ORDENANZA REGULADORA IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS.

Publicación provisional : 26-04-2005 BOP N 93 -- Publicación definitiva : 22-06-2005 BOP N 141
Redacción Aplicable desde 03-02-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.- Feito impoible.
 - Artigo 3.- Supostos de non suxeicin.
 - Artigo 4.- Exencins.
 - Artigo 5 .- Suxeitos pasivos e substitutos do contribunte.
 - Artigo 6.- Base impoible.
 - Artigo 7.- Tipo de gravame e cota tributaria.
 - Artigo 8.- Devengo do imposto.
 - Artigo 9.- Bonificacins.
 - Artigo 10.- Normas de xestin.
 - Artigo 11.- Infraccins e sancins.
 - Disposicin derradeira.
 - ANEXO
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e dos artigos 15.1 e 59.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece o Imposto sobre construccins, instalacins e obras, que se rexer polo disposto na devandita Lei e pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.- Feito impoible.  
 

2.1.- Constite o feito impoible do Imposto a realizacin no termo municipal de Lousame, de calquer construccin, instalacin ou obra para que se esixa a obtencin da correspondente licencia de obras ou urbanstica, obtivrase ou non a devandita licencia, sempre que a sa expedicin corresponda a este Concello.

2.2- Son construccins, instalacins e obras suxeitas imposto todas aquelas na que a execucin implique a realizacin do feito impoible definido no apartado anterior e en particular as seguintes:

a) As obras de nova planta e de ampliacin de edificios, ou necesarias para a implantacin, ampliacin, modificacin ou reforma de instalacins de calquera tipo.

b) As obras de modificacin ou reforma que afecten estructura ou aspecto exterior ou disposicin interior dos edificios, ou que incidan en calquera clase de instalacins existentes.

c) As obras provisionais.

d) As construccins, instalacins e obras realizadas na va pblica por particulares ou polas empresas subministradoras dos servizos pblicos, que correspondern tanto as obras necesarias para a apertura de calas e pozos, colocacin de postes de soporte, canalizacins, conexins e, en xeral, calquera remocin do pavimento ou beirarras, como as necesarias para a reposicin, reconstruccin ou amao do estragado coas calas mencionadas.

e) Os movementos de terra, tales como desmontes, explanacins, excavacins, terraplenados, salvo que estes actos estean detallados e progamados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin ou edificacin aprobado ou autorizado.

f) As obras de peche dos solares ou dos terreos e dos valados, os andamios e as andamiaxes de precaucin.

g) A nova implantacin, a ampliacin, a modificacin, a substitucin ou o cambio de emprazamento de todo tipo de instalacins tcnicas dos servizos pblicos calquera que sexa o seu emprazamento.

h) Os usos e instalacins de carcter provisorio.

i) A instalacin, reforma ou calquera outra modificacin dos soportes ou valados que tean publicidade ou propaganda.

j) As instalacins subterrneas dedicadas os aparcamentos, as actividades industriais, mercants ou profesionais, s servicios pblicos ou a calquera outro uso que se destine o subsolo.

k) A realizacin de calquera outra actuacin establecida polo Plan de Ordenacin ou polas ordenanzas que lle sexan aplicables como suxeitas a licencia municipal, sempre que se trate de construccins, instalacins, ou obras.

l) Derrubamentos.

m) As que se realicen en cemiterios.

n) Calquera outra construccin, instalacin ou obra que precise de licencia de obra ou urbanstica.

2.3.- Quedan tamn includas no feito impoible do imposto, as construccins, instalacins e obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execucin municipal ou aquela outras que requiran previa existencia dun acordo aprobatorio ou dunha concesin. Nestes supostos a licencia aludida no apartado 1, considerase outorgada unha vez dictada a orde de execucin, adoptado o acordo ou adxudicada a concesin polos rganos municipais competentes, con cumprimento da tramitacin perceptiva, e legalmente notificado o acto administrativo o interesado.

   
  Artigo 3.- Supostos de non suxeicin.  
 

Non estarn suxeitas ao imposto regulado na presente ordenanza:

a) As construccins, instalacins e obras que debendo ser entregadas Patrimonio Municipal, fosen executadas por outras administracins pblicas en virtude de convenio de colaboracin ou cooperacin co Concello.

b) As construccins, instalacins, e obras realizadas por entidades de interese pblico ou asociacins veciais en bens de uso ou servicio pblico municipal, coa autorizacin previa do rgano correspondente.

c) As obras que consistan en construccin ou reconstruccin de muros, como consecuencia da necesidade de ensanche das vas pblicas no caso de que fose efectuada a cesin gratuta dos terreos polos propietarios.

d) A execucin de obras de urbanizacin realizadas polos propietarios afectados, sempre e cando se entreguen posteriormente patrimonio municipal.

e) As obras realizadas nos centros pblicos e nos centros privados concertados sempre que estas se realicen nos niveis de educacin obrigatoria.

   
  Artigo 4.- Exencins.  
 

Est exenta do pagamento do imposto a realizacin de calquera construccin, instalacin ou obra da que sexa dono o Estado as Comunidades Autnomas ou as entidades locais que estando suxeitas a este, sexan directamente destinadas a estradas, ferrocarrs portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamentos de poboacins e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto si trata de obras de inversin nova como de conservacin.

A concesin ou denegacin da exencin ser efectuada pola Xunta de Gobemo Local, previo informe dos servicios econmicos.

   
  Artigo 5 .- Suxeitos pasivos e substitutos do contribunte.  
 

5.1.- Son suxeitos pasivos deste imposto a ttulo de contribunte as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/ 2003 de 17 de decembro, que sexan donos das construccins, instalacins ou obras, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realicen aquelas.

Os efectos deste punto tern a consideracin de donos das construccins, instalacins ou obras quen soporte os gastos ou custos que comporten a sa realizacin.

5.2.- Teen a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte, no caso de que a construccin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte, quen solicite as correspondentes licencias ou realice as construccins, instalacins ou obras.

Para a aplicacin deste apartado considrase substituto de primeiro grado solicitante da licencia e contra este obrigado exercitarase a accin administrativa dirixida cobro do imposto. Cando non exista solicitude de licencia esixirase a presentacin da declaracin e o ingreso, empresa que realice a construccin, instalacin ou obra.

5.3.- O substituto poder esixir o contribunte o importe da cuota tributaria satisfeita.

   
  Artigo 6.- Base impoible.  
 

A base impoible do imposto est constituda polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra; e se entende por tal a estes efectos, o custo de execucin material de aquela.

Non formarn parte de dita base o imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construccin, instalacin ou obra, nin os honorarios profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que integre o custo de execucin material.

   
  Artigo 7.- Tipo de gravame e cota tributaria.   redacciones
 

7.1.- A cota integra do imposto ser o resultado de aplicar base impoible os seguintes tipos de gravame:
a) Construccins, instalacins e obras cun presuposto de execucin material inferior a 300.000,00 : 2,40 %.
b) Construccins, instalacins e obras cun presuposto de execucin material igual ou superior a 300.000,00 e inferior a 600.000,00 : 2,80 %.
c) Construccins, instalacins e obras cun presuposto de execucin material igual ou superior a 600.000,00 : 3,00 %.
Para as obras que figuran como menores no anexo Cadro de mdulos calculo de presupostos de obra a efectos liquidacin do imposto o tipo de gravame ser o 2,00 %.
7.2.- A cota lquida do imposto ser, no seu caso o resultado de aplicar cota as bonificacins que se establecen no artigo 9 desta ordenanza.

   
  Artigo 8.- Devengo do imposto.  
 

8.1.- A obriga de contribur nace no intre de escomenza-la construccin, instalacin ou obra, mesmo nos casos en que se escomence sen ter obtido a licencia que proceda.

8.2.- s efectos deste imposto, entenderanse iniciadas as construccins instalacins ou obras, salvo proba en contrario, cando fora concedida a perceptiva licencia municipal; no momento que sexa retirada a devandita licencia polo interesado ou o seu representante, ou noutro caso, mes da data do Decreto ou do acordo da Xunta de Goberno Local.

   
  Artigo 9.- Bonificacins.  
 

9.1.- Establcese un beneficio fiscal do 95 % da cota para construccins, instalacins e obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histrico artsticas o de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin. Acordarase previa solicitude do suxeito pasivo acompaada de memoria na que se motive o especial interese ou utilidade municipal.

No caso recollido neste caso, a concesin do beneficio fiscal, as coma a declaracin de especial interese ou utilidade municipal, corresponder Pleno da Corporacin por maiora simple dos seus membros.

9.2.- Establcese unha bonificacin a favor das construccins, instalacins ou obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento trmico ou elctrico da enerxa solar para o autoconsumo. A aplicacin desta bonificacin estar condicionada a que as instalacins para a produccin de calor inclan colectores que dispoan da correspondente homologacin da Administracin competente.

A bonificacin establcese no 25% dos gastos de execucin material dos sistemas de aproveitamento trmico ou elctrico da enerxa a deducir da cota integra do imposto, sen que en ningn caso a deduccin poida exceder da porcentaxe do 50% da cota.

O suxeito pasivo deber aportar xunto coa solicitude de licencia, o proxecto tcnico visado polo Colexio Oficial correspondente, acreditativo da incorporacin a construccin, instalacin ou obra de instalacins de enerxa solar trmica ou enerxa solar fotovoltaica para o autoconsumo, as como da homologacin dos colectores empregados para a produccin de calor.

9.3.- Establcese unha bonificacin do 30% a favor das construccins instalacins ou obras referentes a actuacins protexidas en materia de vivenda, de conformidade co disposto no Decreto da Xunta de Galicia 199/2002, do 6 de xuo e demais normativa estatal e autonmica na materia.

Para o goce da mesma o suxeito pasivo, deber aportar no momento previo retirada da licencia, a cdula de cualificacin provisional como VPO emitida polo Instituto Galego de Vivenda e Solo ou declaracin ou visado emitido polo mesmo Instituto considerando protexida a actuacin en que consiste a construccin, instalacin ou obra.

9.4.- Establcese unha bonificacin a favor das construccins, instalacin e obras que, en edificacins e instalacins xa existentes favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados. A bonificacin establecese no 90% dos gastos de execucin material das obras que favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados a deducir da cota ntegra do imposto.

9.5.- As bonificacins previstas neste artigo esixirn:

a) Solicitude do interesado.

b) Informe dos servicios municipais correspondentes (Urbanismo, Cultura, Medio Ambiente, Servicios Sociais).

c) Acordo da Xunta de Gobemo Local e no seu caso do Pleno.

As solicitudes de bonificacins includas neste artigo debern presentarse coincidindo coa solicitude das correspondentes licencias.

9.6.- As bonificacins aplicaranse sobre a cota ntegra do imposto, sern incompatibles entre s, as establecidas no apartado 9.1 e 9.4 deste artigo.

Nos caso dos apartados 9.2 e 9.3 poderanse aplicar bonificacins de xeito acumulativo, non podendo exceder do 75% da cota ntegra.

   
  Artigo 10.- Normas de xestin.  
 

10.1.- Os suxeitos pasivos virn obrigados a presentar solicitude de licencia urbanstica, acompaada dos correspondentes presupostos, nos casos que sinala a normativa aplicable solo e a edificacin, tanto estatal, coma autonmica ou local. A solicitude de licencia urbanstica ter o valor de declaracin tributaria, por canto dos presupostos que acompaan a aquela deducirase a base impoible do imposto. De non mediar solicitude de licencia antes do inicio das obras, a conducta, sen prexuzo das sas repercusins urbansticas, constituir unha infraccin tributaria, segundo o disposto no artigo 11 desta ordenanza.

10.2.- Concedida a licencia ou adoptado o acordo aprobatorio ou autorizacin en relacin coas construccins, instalacins ou obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execucin municipal e, en todo caso, no prazo mximo dun mesa partir do momento no que se inicia a construccin, instalacin ou obra, incluso cando non fose solicitada, concedida ou denegada anda a devandita licencia, o suxeito pasivo estar obrigado a abona-la liquidacin pertinente nos prazos establecidos no artigo 62.2 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, sen que o pagamento comporte ningn acto declarativo de dereito a prol daqueles.

A base impoible para esta liquidacin determinarase en funcin do presuposto presentado polos interesados, sempre que o mesmo estivera visado polo Colexio Oficial correspondente cundo elo constita requisito perceptivo. Noutro caso, a base impoible ser determinada pola oficina tcnica municipal.

10.3.- O pagamento da liquidacin practicada ter carcter provisorio e ser da conta da liquidacin definitiva que se practique unha vez rematadas as construccins, instalacins ou obras.

10.4.- Tendo en conta a obra realizada e o seu custo real e efectivo, o Concello, poder modifica-la base impofible que se refiren os apartados anteriores, facendo a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo ou reintegrando o suxeito pasivo a cantidade que resulte.

Para estes efectos e no caso que se modificara o proxecto inicial das construccins, instalacins ou obras e se incrementara o presuposto, unha vez aceptada a modificacin pola Administracin municipal, os suxeitos pasivos, estn obrigados a face-lo ingreso da liquidacin complementaria pola diferencia entre o presuposto inicial e o modificado co suxeicin os prazos, requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores.

10.5.- No caso de que non se executen as construccins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin do ingresado, unha vez que se formule a renuncia expresa a licencia ou caducara a licencia.

10.6.- No suposto de licencias concedidas en virtude da aplicacin das normas sobre silencio administrativo, o pagamento do imposto deber de realizarse antes de dar comezo as obras.

   
  Artigo 11.- Infraccins e sancins.  
 

Para todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e a imposicin das sancins correspondentes, estarase disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Disposicin derradeira.  
 

A presente Ordenanza comezar a rexera partires da publicacin do seu texto integro no Boletn Oficial da Provincia e continuar vixente mentres non se acorde a sa modificacin ou derogacin expresa.

   
  ANEXO  
 

CADRO DE MDULOS PARA O CLCULO DE PRESUPOSTOS DE OBRA A EFECTOS DE LIQUIDACIN DO IMPOSTO.

 

OBRAS MENORES
1 SUMIDOIROS Valor estimado. EUROS 2% (TIPO) EUROS
Ud. Filtro biolxico compacto 700.00 14.00
2 REFORMAS INTERIORES

M2 Cuarto de bao reforma interior 360,00 7,20
M2 Reforma interior 300.00 6.00
3 POZOS

Ud. Pozo de barrena tipo 1.200 24.00
4 PECHES

M2 Peche bloques ou ladrillos revestidos 40,00 0,80
M2 Peche de pedra, perpiao ou mampostera 60,00 1,20
M2 Peche formign (acabado pintado) 40,00 0,80
M2 Peche malla metlica forrada con postes 30,00 0,60
M2 Muro de contencin ata 1,5 metros de altura (acabado pintado) 50,00 1,00
5. REVESTIMIENTOS

M2 Enfoscados 8,00 0,16
M2 Chapado de pedra tradicional 50,00 1,00
M2 Pintura exterior 5,00 0,10
M2 Encintado cantera 15,00 0,30
6. CONDUCTOS

Ml Cheminea exterior 120,00 2,40
Ud. Enganche a saneamento 250,00 5,00
Ml. Canalns e baixantes 22,00 0,44
7. CARPINTERA

M2 Carpintera exterior con apertura de ocos 300,00 6,00
M2 Carpintera exterior 250,00 5,00
8. GALPNS

M2 Galpn de bloques ( ata 30 m2), revestidos e pintados 100,00 2,00
M2 Galpn de pedra (ata 30 m2) 150,00 3,00
9. TELLADOS

M2 Reposicin de cuberta con tella 15,00 0,30
M2 Reposicin de cuberta con fibrocemento e tella 40,00 0,80
M2 Reposicin de cuberta con viguetas, fibrocemento e tella 45,00 0,90
10. VARIOS

M3 Desmontes e recheos ata 50 m3 5,00 0,10
Ml Salvacunetas e pasos de formign dimetro 40 cm 25,00 0,50
M2 Beirarras, pavimentacins exteriores, rampas de acceso. 15,00 0,30
Ml Salvacunetas e pasos de formign dimetro 60 cm 30,00 0,60

 

Norma xeral: Para o caso de que o suposto presentado non se axuste estrictamente s mdulos deste cadro, actuarase, ben por similitude o no seu defecto a base imponible ser determinada polo Tcnico Municipal, de acordo co custe estimado da construccin, instalacin ou obra.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios