Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Sada - Ordenanza xeral de prezos pblicos

Publicación provisional : 18-02-2008 BOP N 40 -- Publicación definitiva : 18-02-2008 BOP N 40
Redacción Aplicable desde 06-03-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Obxecto
 - Artigo 2. Concepto
 - Artigo 3. Procedemento para o establecemento e modificacin de prezos pblicos
 - Artigo 4. Conta
 - Artigo 5. Bonificacins e exencins.
 - Artigo 6. Obrigados ao pagamento
 - Artigo 7. Administracin e cobro
 - Artigo 8. Obriga e lugar de pago
 - Disposicin final primeira
 - Disposicin final segunda
   
  Artigo 1. Obxecto  
 

A presente ordenanza ten por obxecto regular con carcter xeral o establecemento, fixacin, modificacin, administracin e cobro dos prezos pblicos deste Concello pola prestacin de servizos ou a realizacin de actividades que non estean regulados por unha ordenanza especfica.

   
  Artigo 2. Concepto  
 

1. De conformidade co previsto no artigo 127 en relacin co artigo 41 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, o Concello de Sada poder establecer prezos pblicos pola prestacin de servizos ou a realizacin de actividades de competencia municipal sempre que legalmente non tean a condicin de feito impoible dunha taxa.
2. Poderanse establecer e esixir prezos pblicos pola prestacin dun servizo ou a realizacin dunha actividade administrativa da competencia do Concello que se refira, afecte ou beneficie de modo particular ao obrigado ao pago, cando se cumpra calquera das circunstancias seguintes:
a) Que sexan de solicitude ou recepcin voluntaria para os administrados. A estes efectos, considerarase voluntaria a solicitude ou recepcin polos administrados cando non vea imposta por disposicins legais ou regulamentarias, ou cando os bens, servizos ou actividades requiridos non sexan imprescindibles para a vida privada ou social do solicitante.
b) Cando se presten ou realicen polo sector privado, estea ou non establecida a sa reserva a favor do sector pblico, conforme normativa vixente.
3. Non podern esixirse prezos pblicos, en ningn caso, polos servizos e actividades enumerados no artigo 21 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

   
  Artigo 3. Procedemento para o establecemento e modificacin de prezos pblicos  
 

1. Conforme co disposto no artigo 47 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, o establecemento e modificacin de prezos pblicos efectuarase por acordo da Xunta de Goberno Local, a proposta da Alcalda o da concellara delegada que corresponda.
2. Os acordos de establecemento ou fixacin dos prezos pblicos contern:
- A determinacin do servizo ou actividade a que se refiran.
- Os supostos de feito dos que derive a obriga de pagamento.
- As contrapartidas pecuniarias esixibles por cada acto ou feito singularizado, estruturadas na correspondente tarifa.
- A esixencia ou non do depsito previo do importe total ou parcial do prezo pblico, como requisito para a prestacin do servizo ou a realizacin da actividade.
- A declaracin expresa de que o prezo pblico cubre o custo do servizo, conforme memoria econmico-financeira unida proposta, ou, no seu caso, a parte do custo cuberta con cargo ao orzamento municipal, con indicacin da concreta partida.
- A data desde a que comezar a esixirse o prezo pblico, de nova creacin ou modificado.
- Os demais aspectos especficos que se consideren necesarios.
3. Os acordos de establecemento ou modificacin dos prezos pblicos publicaranse no Boletn Oficial da Provincia e no Taboleiro de Edictos do Concello.
4. O expediente que se instra para a adopcin dos acordos de establecemento e modificacin de prezos pblicos deber conter, como mnimo:
1.- Proposta de establecemento ou modificacin do prezo pblico.
2.- Memoria ou informe do xefe da Unidade correspondente.
3.- Informe econmico-financeiro do Interventor da Corporacin, que deber analizar os seguintes aspectos da Memoria:
a) Fundamentacin do importe dos prezos que se propoa.
b) Grao de cobertura financeira dos respectivos custos econmicos.
c) Previsins presupostarias oportunas para a cobertura da parte do prezo subvencionada cando se faga aplicacin do previsto no artigo 5 desta ordenanza.

   
  Artigo 4. Conta  
 

1. Os prezos pblicos debern cubrir como mnimo o custo do servizo prestado ou da actividade realizada, debndose ter en conta para a determinacin daquel os custos directos e indirectos orzamentarios, as coma os custos derivados das amortizacins extraorzamentarias.
2. Ao importe dos prezos pblicos sumarase, se o caso, o importe do imposto sobre o valor engadido, polo tipo vixente no momento do nacemento da obriga de pago deste.

   
  Artigo 5. Bonificacins e exencins.  
 

Cando existan razns sociais, benficas, culturais ou de interese pblico que as o aconsellen, o Concello poder establecer prezos pblicos por debaixo do custo do servizo ou actividade. Nestes casos, debern consignarse no orzamento municipal as dotacins oportunas para a cobertura da diferenza resultante, se a houbera.

   
  Artigo 6. Obrigados ao pagamento  
 

1. Estn obrigados ao pagamento dos prezos pblicos os que soliciten os servizos ou actividades polos que deben satisfacerse aqueles.
2. Est igualmente obrigado ao pagamento do importe dos prezos pblicos quen anda non sendo solicitante, resulte beneficiados polos servizos ou actividades, sen prexuzo das consecuencias xurdicas que se deriven da falta da devandita solicitude.

   
  Artigo 7. Administracin e cobro  
 

A administracin e cobro dos prezos pblicos realizarase pola propia Corporacin, que poder establecer normas concretas para a xestin dos mesmos nos acordos singularizados de fixacin dos prezos pblicos.

   
  Artigo 8. Obriga e lugar de pago  
 

1. A obriga de pagamento nace desde que se inicie a prestacin do servizo ou se realice a actividade.
2. O pago dos prezos pblicos efectuarase, con carcter xeral, simultaneamente recepcin da actividade ou servizo, no local onde estes se realicen, ags que o acordo concreto de establecemento dispoa outra cousa.
3. O pagamento realizarase en efectivo e a Corporacin expedir a oportuna carta de pago ou outro documento acreditativo do ingreso.

   
  Disposicin final primeira  
 

Para o non previsto nesta Ordenanza nin nos acordos de establecemento e fixacin dos prezos pblicos ou na normativa especfica que os regule, estarase ao disposto no Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, a Lei 8/1989, de 13 de abril, de taxas e prezos pblicos, e a Lei Xeral Presupostaria e normas que a desenvolvan.

   
  Disposicin final segunda  
 

Esta ordenanza entrar en vigor logo de que se publique enteiramente o seu texto no Boletn Oficial da Provincia e transcorra o prazo de quince das a que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local.
Sada, 12 de xaneiro de 2008

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios