Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Padrn - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 19-11-2003 BOP N 266 -- Publicación definitiva : 30-12-2003 BOP N 298
Redacción Aplicable desde 23-01-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA
 - Artigo 2.- FEITO IMPOIBLE
 - Artigo 3.- SUXEITOS PASIVOS
 - Artigo 4.- RESPONSABLES
 - Artigo 5.- BASE IMPOIBLE
 - Artigo 6.- CUOTA TRIBUTARIA
 - Artigo 7.- EXENCIONS E BONIFICACIONS
 - Artigo 8.- DEVENGO
 - Artigo 9.- NORMAS DE XESTION
 - Artigo 10.- INFRACCIONS E SANCIONS
 - DISPOSICION FINAL
   
  Artigo 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo art. 106 da Lei 7/85, reguladora das Bases de Rxime Local, este Concello establece a taxa por expedicin de documentos administrativos a que se refire o art. 20.4 a) do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, cuxas normas atenden disposto nos artigos 20 e 57 do citado TRLRFL.

   
  Artigo 2.- FEITO IMPOIBLE  
 

Constite o feito impoible a actividade municipal administrativa realizada para a tramitacin, a instancia de parte, de documentos que expida e de expedientes dos que entenda a Administracin ou as autoridades municipais e que especificamente se sinalan nesta Ordenanza.
A estes efectos entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que sexa provocada polo particular ou lle beneficie anda que non o solicitara.

   
  Artigo 3.- SUXEITOS PASIVOS  
 

Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuntes as persoas naturais ou xurdicas e as Entidades s que se refire o art. 35.4 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou no seu interese se realice a expedicin de documento ou a tramitacin do expediente.

   
  Artigo 4.- RESPONSABLES  
 

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas s que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003 de 17 de Decembro, Xeral Tributaria.
Sern responsables subsidiarios as persoas ou entidades s que se refire o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.- BASE IMPOIBLE  
 

Constite a base impoible da presente exaccin a natureza dos expedientes a tramitar e documentos a expedir.

   
  Artigo 6.- CUOTA TRIBUTARIA  
 

A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos e expedientes a tramitar e de acordo co seguinte cadro de tarifas:
♦ Certificados relativos censo de poboacin: 1,23 euros.
♦ Certificados e informes urbansticos de todo tipo: 6,16 euros.
♦ Tramitacin de solicitudes para participar en procesos de seleccin de persoal servicio da Administracin Local:
Grupos A y B: 31,32 euros
Grupos C, D y E: 15,44 euros
Laborais: 15,44euros
♦ Copias de expedientes administrativos para os interesados no procedemento: 1,03 euros por expediente, sempre que se solicite a copia de mis dun documento.
♦ Copias de planeamento e Normas Urbansticas, aprobados definitivamente ou en tramitacin: 24,65 euros, sempre que se solicite a copia de mis dun documento.
♦ Tramitacin de solicitudes para a obtencin e renovacin da tarxeta de residente na zona peonil: 11,30 euros.

   
  Artigo 7.- EXENCIONS E BONIFICACIONS  
 

Estarn exentos do pago os expedientes tramitados a instancia dos servicios sociais do Concello.

   
  Artigo 8.- DEVENGO  
 

A presente taxa devengase cando se inicie a prestacin do servicio, coa incoacin do oportuno expediente, a solicitude do interesado ou de oficio pola propia Administracin.

   
  Artigo 9.- NORMAS DE XESTION  
 

A taxa esixirase en rxime de liquidacin practicada polo procedemento de cuo municipal impreso mecanicamente no escrito de solicitude de tramitacin do expediente ou no certificado emitido ou mediante liquidacin practicada polos servicios econmicos do Concello, debndose ingresar neste caso a dbeda tributaria resultante na Tesourera municipal ou nas entidades bancarias autorizadas.
Os escritos recibidos por correo, segundo o previsto no art. 38.4 c) da Lei 30/92 de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e Procedemento Administrativo Comn, que non vean acompaados do importe da taxa, sern admitidos provisionalmente pero non podern tramitarse sen a previa emenda da deficiencia.

   
  Artigo 10.- INFRACCIONS E SANCIONS  
 

Para todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias e imposicin das sancins correspondentes, estarase o disposto nos art.s. 183 e seguintes da L.X.T.

   
  DISPOSICION FINAL  
 

A modificacin da presente Ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno deste Concello en sesin celebrada o 12 de Novembro de 2007, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin ata que se acorde a sa modificacin ou derogacin expresa.
PUBLICACIN TEXTO NTEGRO: B.O.P. nm. 298, do 30 de Decembro de 2003.
PUBLICACIN TEXTO NTEGRO MODIFICACIN ART. 6: B.O.P. nm. 267, do 21 de Novembro de 2006.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios