Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Padrn - Ordenanza reguladora da taxa por ocupacin da va pblica con mercadoras, materiais de construccin, cascallos, valados, puntais, soportes, andamios e outras instalacin anlogas

Publicación provisional : 24-12-2001 BOP N 293 -- Publicación definitiva : 24-12-2001 BOP N 293
Redacción Aplicable desde 23-01-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA
 - Artigo 2.- FEITO IMPOIBLE
 - Artigo 3.- SUXEITOS PASIVOS
 - Artigo 4.- BASE IMPOIBLE
 - Artigo 5.- COTA TRIBUTARIA
 - Artigo 6.- NORMAS DE XESTION
 - Artigo 8- INFRACCIONS E SANCIONS
 - DISPOSICION FINAL
   
  Artigo 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo art. 106 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, este Concello establece a taxa por ocupacin da va pblica con mercancas, materiais de construccin, escombros, valas, puntais, soportes, andamios e outras instalacins anlogas a que se refire o art. 20.3 g) do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, cuxas normas atenden disposto nos artigos 20 e 57 do citado TRLRFL.

   
  Artigo 2.- FEITO IMPOIBLE  
 

Constite o feito impoible a utilizacin privativa e o aproveitamento especial do dominio pblico local pola ocupacin do mesmo con materiais de construccin, mercancas, escombros, valas, puntais, soportes, andamios e outras construccins anlogas.

   
  Artigo 3.- SUXEITOS PASIVOS  
 

Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, as como as Entidades a que se refire o art. 35.4 da Lei Xeral Tributaria a favor das que se outorguen as licencias e os que disfrute, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio pblico local en beneficio particular sen a autorizacin correspondente.

   
  Artigo 4.- BASE IMPOIBLE  
 

A base impoible est constituda pola superficie de dominio pblico local, medida en metros cadrados, ocupada polos materiais de construccin, mercancas, escombros, valas, puntais, soportes, andamios e outras instalacins anlogas.

   
  Artigo 5.- COTA TRIBUTARIA  
 

A cota tributaria vir determinada pola aplicacin das tarifas seguintes:

Os dous primeiros anos: a cantidade de 0,10 euros por metro cadrado e da.
Os anos seguintes: sufrir un recargo polo que a cantidade a pagar ser de 0,72 euros por metro cadrado e da.
O cmputo dos respectivos prazos iniciarase na data de presentacin das correspondentes solicitudes ou, no seu defecto, na data determinada pola correspondente inspeccin realizada polos servicios municipais.

   
  Artigo 6.- NORMAS DE XESTION  
 

A taxa esixirase en rxime de declaracin e liquidacin simultnea, salvo no suposto de que se acte mediante liquidacin practicada pola Administracin.
As persoas interesadas na concesin dos aproveitamentos regulados nesta ordenanza debern solicitar previamente a correspondente licencia. Se non se determinou con exactitude a duracin do aproveitamento, unha vez autorizada a ocupacin, entenderase prorrogada namentres non se presente a declaracin de baixa.
Os suxeitos pasivos estn obrigados a presenta-la correspondente declaracin e a ingresar o importe correspondente na Tesourera municipal ou nas entidades locais autorizadas, o que deber acreditar no momento de presenta-la solicitude.

   
  Artigo 8- INFRACCIONS E SANCIONS  
 

Para todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias e imposicin das sancins correspondentes, rexer o disposto nos arts.183 e seguintes da L.X.T.

   
  DISPOSICION FINAL  
 

A modificacin da presente Ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno deste Concello en sesin celebrada o 12 de Novembro de 2007, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin ata que se acorde a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios