Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Padrn - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupacin de terreos de uso pblico con mesas, cadeiras e toldos con finalidade lucrativa

Publicación provisional : 24-12-2001 BOP N 293 -- Publicación definitiva : 24-07-2020 BOP N 115
Redacción Aplicable desde 25-07-2020

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA
 - Artigo 2.- FEITO IMPOIBLE
 - Artigo 3.- SUXEITO PASIVO
 - Artigo 4.- BASE IMPOIBLE
 - Artigo 5.- COTA TRIBUTARIA E DEVENGO.
 - Artigo 6.- PERIODO IMPOSITIVO
 - Artigo 8- INFRACCIONS E SANCIONS
 - DISPOSICION FINAL
 - DISPOSICIN TRANSITORIA PRIMEIRA.
 - DISPOSICIN TRANSITORIA SEGUNDA.
 - DISPOSICIN DERRADEIRA.
   
  Artigo 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo art. 106 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, este Concello establece a taxa pola ocupacin de terreos de uso pblico con mesas, cadeiras e toldos con finalidade lucrativa a que se refire o art. 20.3 l) do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 2.- FEITO IMPOIBLE  
 

Constite o feito impoible a ocupacin de terreos de uso pblico con mesas, cadeiras e toldos con finalidade lucrativa.

   
  Artigo 3.- SUXEITO PASIVO  
 

Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, as como as Entidades a que se refire o art. 35.4 da Lei Xeral Tributaria a favor das que se outorguen as licencias, as como aqueles que carecendo da oportuna autorizacin se beneficien do aproveitamento.

   
  Artigo 4.- BASE IMPOIBLE  
 

A base impoible est constituda polo nmero de metros cadrados de superficie de dominio pblico ocupado polas mesas, cadeiras e toldos.

   
  Artigo 5.- COTA TRIBUTARIA E DEVENGO.  
 

A cota tributaria ser a resultante de multiplica-la tarifa de 10,87 euros/mes polo conxunto de mesa mais catro cadeiras que conste na correspondente autorizacin municipal.

A taxa devengarase co inicio a ocupacin dos terreos de uso pblico e o seu importe deber ser obxecto de depsito previo conxuntamente coa solicitude de autorizacin ou renovacin. Para estes efectos por resolucin do seor Alcalde aprobarase o formulario de autoliquidacin que se por a disposicin das persoas interesadas nas oficinas municipais, na pxina web e na sede electrnica municipal. Sen o cumprimento deste requisito de depsito previo os servizos municipais non podern dar trmite s solicitudes que se formulen.

Polo mesmo motivo coa solicitude de autorizacin ou renovacin deber acreditarse non ter dbedas pendentes co Concello de Padrn en perodo executivo por esta taxa de ocupacin de terreos de uso pblico con mesas, cadeiras e toldos con finalidade lucrativa. Este requisito ser acreditado pola persoa solicitante mediante a presentacin do correspondente certificado ou ben mediante a autorizacin aos servizos municipais competentes para a sa comprobacin, autorizacin que se entende outorgada coa presentacin da solicitude ou renovacin.

   
  Artigo 6.- PERIODO IMPOSITIVO  
 

O perodo impositivo coincide co ano natural no caso de ocupacins permanentes, excepto cando se trate de supostos do inicio da utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico local, en tal caso abarcar desde a data de concesin e a autorizacin municipal ata o fin do ano natural.
No caso de ocupacin de temporada o perodo impositivo comezar o da da autorizacin municipal e estenderase durante o tempo previsto na mesma.
A taxa devengarase o un de xaneiro de cada ano nos supostos de autorizacins anuais e as cotas sern irreductibles, salvo que a data de inicio non coincida coa do devengo en tal caso as cotas calcularanse proporcionalmente nmero de trimestres naturais que resten para finaliza-lo ano, includo o de inicio da utilizacin ou aproveitamento. No caso de cese prorratearase polo nmero de trimestres transcorridos, inclundo no prorrateo aquel no que se produce o cese.

   
  Artigo 8- INFRACCIONS E SANCIONS  
 

Para todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias e imposicin das sancins correspondentes, rexer o disposto nos arts.183 e seguintes da L.X.T.

   
  DISPOSICION FINAL  
 

A modificacin da presente Ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno deste Concello en sesin celebrada o 12 de Novembro de 2007, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin ata que se acorde a sa modificacin ou derogacin expresa.

   
  DISPOSICIN TRANSITORIA PRIMEIRA.  
 

Con carcter exclusivo, debido excepcionalidade da situacin actual provocada pola crise do Covid19 na que os negocios de hostalera estiveron pechados e tendo en conta que a reapertura vai ser moi gradual, durante o ano 2020 os negocios aos que se lle autorice ou se lle tivera autorizado a ocupacin de terreos de uso pblico con mesas, cadeiras e toldos con finalidade lucrativa quedarn exentos do pago da taxa desde o 1 de xaneiro de 2020 ao 31 de decembro de 2020.

   
  DISPOSICIN TRANSITORIA SEGUNDA.  
 

A modificacin do artigo 5 ser de aplicacin s solicitudes de mesas, cadeiras e toldos con finalidade lucrativa ou s solicitudes de renovacin que se formulen a partir do 1 de xaneiro de 2021.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA.  
 

A presente modificacin da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupacin de terreos de uso pblico con mesas, cadeiras e toldos con finalidade lucrativa entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia da Corua e permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios