Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Padrn - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHCULOS A TRAVS DE LAS ACERAS Y POR RESERVA DE LA VA PBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO

Publicación provisional : 18-11-2004 BOP N 266 -- Publicación definitiva : 31-12-2004 BOP N 300
Redacción Aplicable desde 23-01-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. FUNDAMENTO E NATUREZA
 - Artigo 2. FEITO IMPONIBLE
 - Artigo 3. SUXEITO PASIVO
 - Artigo 4. BASE IMPOIBLE
 - Artigo 5. COTA TRIBUTARIA
 - Artigo 6- PERODO IMPOSITIVO
 - Artigo 7.- NORMAS DE XESTIN
 - Artigo 8- INFRACCINS E SANCINS
 - Artigo 9- DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1. FUNDAMENTO E NATUREZA  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, este Concello establece a taxa por utilizacin privativa do dominio pblico local pola entrada de vehculos a travs das beirarras e reserva de va pblica para aparcamento exclusivo, a que se refire o artigo 20.1a) do TRLRFL, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, que se rexer pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden disposto nos artigos 20 e 57 do citado TRLRFL.

   
  Artigo 2. FEITO IMPONIBLE  
 

Constite o feito impoible a utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico local pola ocupacin do mesmo para a entrada de vehculos a travs das beirarras ou pola reserva da va pblica para aparcamento exclusivo.

   
  Artigo 3. SUXEITO PASIVO  
 

Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 de 17 de Decembro, Xeral Tributaria, que disfruten, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio pblico local en beneficio particular.
Tern a condicin de substituto do contribunte os propietarios das fincas ou locais que den acceso as entradas de vehculos que podern repercutir, no seu caso, as cotas sobre os beneficiarios.

   
  Artigo 4. BASE IMPOIBLE  
 

A base impoible estar constituda polo nmero de metros de lonxitude da entrada ou paso de vehculos a travs de beirarras, ou ben polos metros cadrados ocupados pola reserva de va pblica para o aparcamento exclusivo noutro suposto.

   
  Artigo 5. COTA TRIBUTARIA  
 

A cota resultar de aplicar as seguintes tarifas:
-Por cada metro lineal ou fraccin de ocupacin de dominio pblico para paso de vehculos: o 1 ano, 16,44 euros; os seguintes, 6,58 euros.
-Por cada metro cadrado de reserva de espazo: 6,58 euros.

   
  Artigo 6- PERODO IMPOSITIVO  
 

O perodo impositivo coincide co ano natural, excepto cando se trate de supostos de inicio da utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico local, en tal caso abarcar dende a data da concesin da autorizacin municipal ata o fin do ano natural.
A taxa devengarase o un de xaneiro de cada ano nos supostos de autorizacins anuais e as cotas sern irreducibles, salvo que a data de inicio non coincida coa do devengo en tal caso as cotas calcularanse proporcionalmente nmero de trimestres naturais que resten para rematar o ano, includo o do inicio da utilizacin ou aproveitamento. No caso de cese prorratearase polo nmero de trimestres transcorridos, inclundo no prorrateo aquel no que se produce o cese.

   
  Artigo 7.- NORMAS DE XESTIN  
 

A taxa xestionarase a partir do Padrn da mesma, comprensivo dos suxeitos pasivos e das cotas tributarias. No caso de concesin de licencia, practicarase a liquidacin correspondente, notificndoselle suxeito pasivo para que proceda ingreso da cantidade correspondente.

   
  Artigo 8- INFRACCINS E SANCINS  
 

Por todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias e a determinacin das sancins correspondentes estarase previsto nos artigos 183 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 9- DISPOSICIN FINAL  
 

A modificacin da presente Ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno deste Concello en sesin celebrada o 12 de Novembro de 2007, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin ata que se acorde a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios