Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boqueixn - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional : 20-12-2003 BOP N 291 -- Publicación definitiva : 20-12-2003 BOP N 291
Redacción Aplicable desde 20-12-2003

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e rxime.
 - Artigo 2. .-Feito impoible.
 - Artigo 3. .-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. .-Responsables.
 - Artigo 5. .-Devengo.
 - Artigo 6. .-Base impoible e liquidable.
 - Artigo 7. .-Cota tributaria.
 - Artigo 8. .-Exencins, reduccins e demais beneficios legalmente aplicables.
 - Artigo 9. .-Declaracin, liquidacin e ingreso.
 - Artigo 10. .-Infraccins e sancins.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. .-Fundamento e rxime.  
 

Este Concello consonte o autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de acordo co previsto nos artigo 15 e 19 da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, establece a taxa polo outorgamento de licencias de apertura de establecementos, que se regular pola presente ordenanza e polo disposto nos artigos 58 da Lei 39/1988.

   
  Artigo 2. .-Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tanto tcnica como administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriais e mercants renen as condicins de tranquilidade, sanidade e salubridade e calquera outra esixida polas correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento, como presuposto necesario e previo para o outorgamento por este Concello da licencia de apertura.

2. Para tal efecto, ter a consideracin de apertura:

a) A instalacin por vez primeira do establecemento para dar comenzo s sas actividades.

b) A variacin ou ampliacin da actividade desenvolvida no establecemento, anda que contine o mesmo titular.

c) A ampliacin do establecemento e calquera alteracin que se leve a cabo neste e que afecte s condicins sinaladas no nmero 1 deste artigo, esixindo nova verificacin destas.

d) Os traspasos ou cambios de titularidade dos establecementos por calquera causa.

3. Entenderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificacin habitable, estea ou non aberta pblico, que non se destine exclusivamente a vivenda, e que:

a) Se dedique exercicio dalgunha actividade empresarial fabril, artes da construccin, comercial e de servicios que estea suxeita imposto sobre actividades econmicas.

b) Anda sen desenvolver aquelas actividades que sirvan de auxilio ou complemento para estas, ou tean relacin con elas en forma que lles proporcionen beneficios ou aproveitamento, como, por exemplo, sedes sociais, axencias, delegacins ou sucursais de entidades xurdicas, escritorios, oficinas, despachos ou estudios.

   
  Artigo 3. .-Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, titulares da actividade que se pretende desenvolver, ou, no seu caso, se desenvolva en calquera establecemento industrial ou mercantil.

   
  Artigo 4. .-Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5. .-Devengo.  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur, cando se inicie a actividade municipal que constite o feito impoible. Para estes efectos, entenderase iniciada a dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude da licencia de apertura, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2. Cando a apertura xa tivese lugar sen te-la oportuna licencia, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento rene ou non as condicins esixibles, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instrurse para autoriza-la apertura do establecemento ou decreta-lo seu peche, se non fose autorizable a dita apertura.

3. A obriga de contribur, unha vez nada, non se ver afectada, en modo ningn, pola denegacin da licencia solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin das condicins do establecemento, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licencia.

   
  Artigo 6. .-Base impoible e liquidable.  
 

Euros
Epgrafe A)
Actividades inocuas
Licencias para o exercicio de actividades comerciais, artesns ou de servicios de menos de 50 m2 121
Licencias para o exercicio de actividades comerciais, artesns ou de servicios de 51 a 100 m2 181
Licencias para o exercicio de actividades comerciais, artesns ou de servicios de 101 m2 en adiante 242
Cambio de titularidade 50% dos anteriores
Epgrafe B)
Actividades suxeitas RAMNIP
Licencias para o exercicio de actividades empresariais, industriais ou de construccin de ata 100 m2 de superficie 242
Licencias para o exercicio de actividades empresariais, industriais ou de construccin de 101 a 250 m2 de superficie 361
Licencias para o exercicio de actividades empresariais, industriais ou de construccin de mis de 251 m2 e superficie 485
Cambio de titularidade 50% dos anteriores
Epgrafe C)
Actividades sometidas a avaliacin de impacto ambiental Cota do 500% do IAE
Cambio de titularidade 50% do IAE

Quedan bonificadas no 50 por cento as instalacin iguales ou inferiores a 60 cabezas de gando.

   
  Artigo 7. .-Cota tributaria.  
 

A cota tributaria determinarase aplicando o tipo de gravame do 100 por cento sobre a base definida no artigo anterior.

No caso de cambios de titularidade por calquera causa, de establecementos ou locais suxeitos Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas, a cota tributaria determinarase aplicando o tipo de gravame do 100 por cento sobre a base impoible. Cando se trate de actividades que non estean suxeitas devandito regulamento, o tipo aplicable ser o 50 por cento.

   
  Artigo 8. .-Exencins, reduccins e demais beneficios legalmente aplicables.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 39/88, do 28 de decembro, non se recoece beneficio tributario ningn, salvo os que sexan consecuencia do establecido en tratados ou acordos internacionais, ou os expresamente previstos en normas con rango de lei.

   
  Artigo 9. .-Declaracin, liquidacin e ingreso.  
 

1. As persoas interesadas na obtencin dunha licencia de apertura de establecemento industrial ou mercantil presentarn previamente, no Rexistro Xeral, a oportuna solicitude, con especificacin da actividade ou actividades a desenvolver no local, xuntando o proxecto tcnico e demais documentos esixibles polas disposicins vixentes.

2. Se despois de formulada a solicitude de licencia de apertura se variase ou ampliase a actividade a desenvolver no establecemento, ou se alterasen as condicins proxectadas por tal establecemento ou ben se ampliase o local inicialmente previsto, estas modificacins poeranse en coecemento da Administracin municipal co mesmo detalle e alcance que se esixen na declaracin prevista no nmero anterior.

3. Rematada a actividade municipal e unha vez dictada a resolucin municipal que proceda sobre a licencia de apertura, practicarase a liquidacin correspondente, que se notificar suxeito pasivo para o seu ingreso directo nas arcas municipais utilizando os medios de pagamento e os prazos que sinala o Regulamento xeral de recadacin.

   
  Artigo 10. .-Infraccins e sancins.  
 

Constiten casos de infraccin grave:

a) A apertura de locais sen a obtencin da correspondente licencia ser sancionado co importe do 200 por cento do establecido no epgrafe correspondente, sen prexuzo doutras responsabilidades.

b) A falsidade dos datos necesarios para a determinacin da base de gravame ser sancionado co importe do 200 por cento do establecido no epgrafe correspondente, sen prexuzo doutras responsabilidades.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no BOP, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios