Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boqueixn - ORDENANZA FISCAL NMERO 9 REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIN DE TERREOS DE USO PBLICO CON MERCANCAS, MATERIAIS DE CONSTRUCCIN, ESCOMBROS, VALADOS, PUNTAIS, ANDAMIOS E OUTRAS INSTALACINS ANLOGAS

Publicación provisional : 20-12-2000 BOP N 298 -- Publicación definitiva : 20-12-2000 BOP N 298
Redacción Aplicable desde 01-01-2002

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Concepto.
 - Artigo 2. .-Obrigados pago.
 - Artigo 3. .-Categoras das ras.
 - Artigo 4. .-Conta.
 - Artigo 5.-Normas de xestin
 - Artigo 6.-Obriga de pago
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. .-Concepto.  
 

De conformidade co previsto no art. 20.3.g da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por utilizacins privativas e aproveitamentos especiais pola ocupacin de terreos de uso pblico e con mercancas, materiais de construccin, escombros, valados, puntais, andamios e outras instalacins anlogas, especificado nas Tarifas contidas no apartado 1 do artigo 4. seguinte, que se rexer pola presente Ordenanza.

   
  Artigo 2. .-Obrigados pago.  
 

1.-Estn obrigados pago da taxa regulada nesta Ordenanza, as persoas ou entidades s que se lles outorguen as licencias, ou os que se beneficien do aproveitamento, se se procedeu sen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 3. .-Categoras das ras.  
 

1.-s efectos previstos para a aplicacin dalgns epgrafes da Tarifa do apartado 1 do artigo 4. seguinte, as vas pblicas deste Municipio clasifcanse en das categoras, segundo estean dotadas de beirarras pavimentadas ou non.

2.-Cando o espacio afectado polo aproveitamento estea situado na confluencia de das ou mis vas pblicas clasificadas en distinta categora, aplicarase a tarifa que corresponda va de categora superior.

   
  Artigo 4. .-Conta.   redacciones
 

1.-A conta da taxa, regulada nesta Ordenanza, ser a fixada nas Tarifas que a continuacin se detallan:

EPGRAFE PESETAS EUROS
Tarifa primeira.-Ocupacin da va pblica con mercancas
1. Ocupacin ou reserva especial da va pblica ou terreos de uso pblico que fagan os industriais con materiais ou productos da industria ou comercio a que dediquen a sa actividade, comprendidos os vagns ou vagonetas metlicas denominadas "containers", por mes e metro cadrado 225 1,,35
2.-Ocupacin ou reserva especial da va pblica de modo transitorio por mes e metro cadrado 225 1,,35
Tarifa segunda.-Ocupacin con materiais de construccin.
Ocupacin da va pblica ou terreos de uso pblico con escombros, materiais de construccin, vagns ou vagonetas metlicas denominadas "containers" para a recollida ou depsito dos mesmos, e outros aproveitamentos anlogos.
Por metro cadrado ou fraccin, mes:
Nas ras de 1. categora con beirarra pavimentada 225 1,,35
Nas ras de 2. categora sen beirarra non pavimentada 150 1,,00
Tarifa terceira.-Valados, puntais, andamios, etc.
1 Ocupacin da va pblica ou terreos de uso pblico con valados, caixns de cerramento, sexan ou non para obras, e outras instalacins anlogas.
Por metro cadrado ou fraccin mes:
En ras de 1. categora con beirarra pavimentada 225 1,,35
En ras de 2. categora sen beirarra pavimentada 150 1,00

Ags nos casos especiais e previa autorizacin expresa do rgano Municipal correspondente, non se autorizarn ocupacins superiores 75% da beirarra, deixando libre o 25% para circulacin de pens.

Reparacin pavimento: O concesionario est obrigado a deixa-lo pavimento nas mesmas condicins no que se atopaba antes da ocupacin. Para responder desta obriga depositar no momento de efectua-la solicitude, a cantidade de 20.000 pesetas (120,20 euros) por metro cadrado e que lle sern devoltas unha vez rematada a ocupacin e previo informe favorable do Tcnico Municipal. No caso contrario o Concello efectuar a reparacin con cargo fianza e devolver o sobrante previa liquidacin.

2.-Normas de aplicacin das Tarifas:

a) Cando as obras se interrumpisen durante un tempo superior a dous meses sen causa xustificada, as contas resultantes por aplicacin da Tarifa segunda sufrirn un recargo do 25 por cen a partir do terceiro mes, e, no caso de que unha vez rematada-las obras continen os aproveitamentos, as contas sern recargadas nun 100 por cen.

b) As contas resultantes por aplicacin da Tarifa terceira sufrirn os seguintes recargos a partir do terceiro mes dende a sa instalacin ou concesin. Durante o segundo trimestre un 10 por cen; durante o terceiro trimestre un 25 por cen; e por cada trimestre, a partir do terceiro un 100 por cen.

c) A Taxa por ocupacin con vagns ou vagonetas metlicas, denominadas "containers", para a recollida ou depsito de escombros e materiais de construccin liquidarase polos dereitos fixados nas ras de primeira categora.

   
  Artigo 5.-Normas de xestin  
 

1. De conformidade co prevido no artigo 24.5 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, cando con ocasin dos aproveitamentos regulados nesta Ordenanza se produciran desperfectos no pavimento ou instalacins da va pblica, os titulares das licencias ou os obrigados pago virn suxeitos reintegro total dos gastos de reconstruccin e reparacin destes desperfectos ou a repara-los danos causados, que sern, en todo caso, independentes dos dereitos liquidados polos aproveitamentos realizados.

2. As cantidades esixibles de acordo cs Tarifas liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado e sern irreductibles polos perodos naturais de tempo sinalados no respectivos epgrafes.

3. As persoas interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta Ordenanza, debern solicitar previamente a correspondente licencia.

4. Se non se determinou con exactitude a duracin do aproveitamento, unha vez autorizada a ocupacin, entenderase prorrogada mentres non se presente a declaracin de baixa.

5. A presentacin da baixa ter efectos a partir do da primeiro do perodo natural de tempo seguinte sinalado no epgrafe da tarifa que corresponda. Sexa cal sexa a causa que se alegue en contrario a non presentacin da baixa determinar a obriga de continuar aboando o prezo pblico.

   
  Artigo 6.-Obriga de pago  
 

1.-A obriga de pago da taxa regulada nesta Ordenanza nace:

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos na va pblica, no momento de solicita-la correspondente licencia.

b) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, o da primeiro de cada semestre natural.

2.-O pago da taxa realizarase:

a) Tratndose de autorizacins de novos aproveitamentos ou de aproveitamentos con duracin limitada por ingreso directo na Tesourera Municipal ou onde establecese o Concello, pero sempre antes de retira-la licencia ou documento que corresponda.

b) Tratndose de autorizacins xa concedidas e sen duracin limitada, unha vez includas nos correspondentes padrns ou matrculas desta taxa, por semestres naturais nas oficinas da Recadacin Municipal, dende o da 16 do primeiro mes do semestre ata o da 15 do segundo.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor unha vez publicada no Boletn Oficial da Provincia e transcorrera o prazo a que se refire o artigo 70.2 en relacin co 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime Local, e comezar a aplicarse a partir do da un de xaneiro de 2001 permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios