Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza municipal reguladora da venda ambulante

Publicación provisional : 07-02-2008 BOP N 31 -- Publicación definitiva : 14-06-2008 BOP N 136
Redacción Aplicable desde 14-06-2008 hasta 24-07-2015 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - TTULO I.DISPOSICINS XERAIS
 - Artigo 1.Obxecto da norma
 - Artigo 2.Concepto
 - Artigo 3.Modalidades de venda ambulante.
 - Artigo 4.Suxeitos da venda.
 - Artigo 5.Requisitos para o exercicio da actividade de venda ambulante
 - TITULO II.RXIME XERAL DA AUTORIZACIN
 - Artigo 6.Competencias municipais.
 - Artigo 7.Rxime de solicitude de autorizacin de venda ambulante ordinaria.
 - Artigo 8.Contido da autorizacin.
 - Artigo 9.Rexistro municipal de vendedores ambulantes.
 - TTULO III.CONDICINS ESPECFICAS DE CADA MODALIDADE DE VENDA AMBULANTE
 - CAPTULO 1.VENDA EN MERCADILLOS
 - Artigo 10.Rxime de funcionamento.
 - Artigo 11.Validez da autorizacin.
 - Artigo 12.Rxime de pago da taxa municipal por ocupacin de dominio pblico.
 - CAPTULO 2.VENDA EN FESTAS POPULARES E OUTROS MERCADILLOS OCASIONAIS
 - Artigo 13.Rxime de funcionamento
 - Captulo 3.Venda en postos na va pblica con posto desmontable en vas pblicas autorizadas
 - Artigo 14.Rxime de funcionamento
 - Artigo 15.Venda ambulante na va pblica ser posto.
 - Artigo 16.Lugares onde se prohbe a venda ambulante.
 - CAPTULO 4.VENDA EN VEHCULOS CON CARCTER ITINERANTE
 - Artigo 17.Rxime de funcionamento.
 - CAPTULO 5.A VENDA DE PRODUTOS HORTO‑FRUTCOLAS DE TEMPADA POLOS PROPIOS PRODUTORES, COECIDO COMO RXIMEN DOS CAMPESIOS
 - Artigo 18.Actividades permitidas.
 - Artigo 19.Da autorizacin e circunstancias preferentes para a sa obtencin
 - Artigo 20.Documentacin que se debe presentar coa solicitude de autorizacin
 - Artigo 21.Horario especial
 - Artigo 22.Caractersticas especiais dos postos.
 - Artigo 23
 - Artigo 24
 - TTULO IV. RXIME SANCIONADOR
 - Artigo 25.Infraccins e sancins.
 - Artigo 26.
 - Artigo 27.Medidas cautelares.
 - Artigo 28.Reincidencia
 - Artigo 29.Procedemento
 - Disposicin derogatoria
   
  TTULO I.DISPOSICINS XERAIS  
 

   
  Artigo 1.Obxecto da norma  
 

A presente ordenanza ten por obxecto a regulacin da venda ambulante que se desenvolve e caracteriza por facerse fra dun establecemento comercial permanente no trmino municipal de Valdovio e o rxime sancionador aplicable a ela, conforme cos requisitos, condicins e lmites previstos na Lei Orgnica 2/1996, do 15 de xaneiro; e a Lei 7/1996, do 15 de xaneiro; a Lei 10/88, do 20 de xullo, Reguladora do Comercio Interior de Galicia, e supletoriamente o Real Decreto 1010/1985, do 5 de xuo, xunto co Decreto 194/2001, do 26 de xullo, de Ordenacin da Venda Ambulante da Xunta de Galicia, publicado no DOG do 21 de agosto de 2001.

   
  Artigo 2.Concepto  
 

Considerase venda ambulante, aos efectos da presente norma, aquela realizada por comerciantes fra dun establecemento comercial permanente, de forma habitual, ocasional, peridica ou continuada, nos permetros ou lugares debidamente autorizados, en instalacins desmontables ou transportables, incluindo os camins‑tenla.
As vendas feitas dentro dos locais ou dos recintos ocupados por un certame feiral non tern a consideracin de ambulantes.
A venda ambulante nicamente poder levarse a cabo en mercados peridicos ou ocasionais, anexos a mercados fixos ou en postos instalados na va pblica que sexan desmontables ou en vehculos.

   
  Artigo 3.Modalidades de venda ambulante.  
 

1.As modalidades de venda ambulante permitidas no Concello de Valdovio, sern as siguientes:
a) A venda ambulante en mercados peridicos, dicir, aquela autorizada nos mercados situados na poboacin, en lugares e espazos determinados, cunha periodicidade habitual establecida. Dentro deste apartado estn encadradas entre outras, as realizadas en feiras e mercadillos.
b) A venda ambulante en postos instalados na va pblica, aquela autorizada para un nmero de postos, situacins e perodos determinados e que ser autorizada con carcter excepcional.
c) A venda ambulante en mercados ocasionais: aquella autorizada en mercados espordicos, que tean lugar con motivo de feiras, festas ou acontecementos populares.
d) A venda ambulante en camin ou vehculo‑tenda, a autorizada nos citados medios e en zonas ou lugares determinados.
e) A venda de produtos agrcolas de tempada polos propios produtores, que se axusta ao rxime especial coecido por rxime do campesiado.
Quedan excludos da presente regulacin os, postos autorizados na va pblica de carcter fixo e estable nos que se desenvolven actividades comerciais de maneira habitual e permanente mediante a oportuna concesin administrativa as cales rexeranse pola sas normativas especficas, tales como quioscos ou similares.
2.Non se considerar venda ambulante quedando en consecuencia, excluda do regulado na presente ordenanza, e sometida s normas de carcter xeral ou, no seu caso, s especficas que se diten ao efecto:
a) A entrega nos domicilios dos adquirientes, de produtos procedentes de establecimentos de carcter permanente, radicados no trmino municipal de Valdovio, anda cando se perciba o seu importe ao realizar a entrega.
b) As instalacins de tempada que se siten na zona de litoral, que sern obxecto de normativa especfica independentemente

   
  Artigo 4.Suxeitos da venda.  
 

A venda ambulante poderaa exercer toda persoa fisica ou xurdica que se dedique profesionalmente actividade do comercio minorista e rena os requisitos establecidos na presente ordenanza e demais normativa que fose de aplicacin.
A venda de produtos agrcolas de tempada poderana levar a cabo as persoas fsicas, anda no caso de que non se dediquen profesionalmente actividade de comercio minorista, sempre que renan os demais requisitos que para este tipo de venda establece a presente ordenanza.

   
  Artigo 5.Requisitos para o exercicio da actividade de venda ambulante  
 

Para o exercicio de venda ambulante as persoas debern cumprir os seguintes requisitos:
1.Ser persoa fsica ou xurdica.
Exercer por se mesmas a actividade de venda ambulante; no entanto, permitirase que a persoa fisica titular da autorizacin estea asociada en rxime de cooperativa para os efectos de dar a alta na Seguridade Social e a sustitucin da autorizacin nos supostos previstos na presente ordenanza.
2.Estar dadas de alta no correspondente epgrafe fiscal ou IAE, se procede na modalidade de venda ambulante, en calquera das cotas contidas nas tarifas e xustificacin de estar ao da no pago da correspondente tarifa.
Este requisito refirese a calquera das modalidades do IAE ou epgrafe fiscal, local, provincial, autonmico ou estatal, e non supn a obrigacin de facelo en todos e cada un dos municipios se se satisfai unha cota de superior mbito que xa a comprenda.
3.Estar ao corrente no pago das sas obrigacins coa Facenda Pblica e coa Seguridade Social.
4.Dispoer de pliza contratada sen risco de responsabilidade civil que cubra os riscos que puidesen derivarse do exercicio da actividade.
5.Estar inscritos no Rexistro de Comerciantes Ambulantes de Galicia, que se creou polo Decreto 194/01, do 26 de xulo, de ordenacin da venda ambulante.
6.Cumprir todos os requisitos que establezan as reglamentacins especficas aplicables aos produtos autorizados que tean venda.
7.Estar en posesin da autorizacin municipal correspondente para este tipo de venda. Esta autorizacin sinalar o obxecto da venda e deber manterse, para a sa exhibicin, en lugar visible e permanente.
A autorizacin municipal para o exercicio da venda ambulante, estar sometida comprobacin previa polo Concello, do cumprimento por parte do peticionario dos requisitos legais en vigor para o exercicio do comercio, as como do establecido pola regulacin do produto para a cal est autorizada a venda.
8.A autorizacin que se fa mencin no apartado anterior, ser persoal e intransferible, podendo actuar no seu nome o cnxugue, fillos, as como os empregados que consten na Seguridade Social por conta do titular comerciante.
Esta autorizacin ter un perodo de vixencia dun ano, podendo ser revogada por incumprimento do presente regulamento ou das ordenanzas municipais.
9.Se o titular procede de pases non comunitarios, deber estar en posesin dos permisos de residencia e de trabajo, ou de proceder dun pas comunitario de acordo coa tarxeta de residencia que posa.
10.Estar en posesin do carnet sanitario de manipulador de alimentos, actualizado, cando cumpra para a venda de artigos alimenticios.
11.Os vendedores ambulantes debern cumprir no exercicio da sa actividade mercantil, coa normativa vixente en materia do exercicio do comercio e da disciplina de mercado, de que os produtos obxecto de venda cumpren as condicins e requisitos esixidos poa normativa que os regula, tanto en materia sanitaria como no referente sa presentacin, etiquetado e demais que se establezan nelas, as como de responder dos produtos que vendan, de acordo co establecido pola le e demais disposicins vixentes.

   
  TITULO II.RXIME XERAL DA AUTORIZACIN  
 

   
  Artigo 6.Competencias municipais.  
 

1.Correspondelle ao Concello de Valdovio, dentro do trmino municipal, conceder a autorizacin para o exercicio da venda ambulante.
As mesmo, corresponderalle a fixacin das tasas que se tean que abonar por el exercicio de actividades en dominio pblico.
Consideraranse circunstancias preferentes para a obtencin da autorizacin de venda: a) A situacin econmica do solicitante e da unidade familiar de que no seu caso forme parte.
b) A residencia no trmino municipal de Valdovio.
2.O Concello de Valdovio reservase a competencia de revogar ou anular a autorizacin concedida cando desaparezan as circunstancias ou que se incumpran as causas que motivaron a sa concesin, ou se acreditase o incumprimento de calquera das condicins da autorizacin e poder igualmente decidir entre a retirada temporal, a revogacin ou anulacin definitiva da autorizacin; en todo caso, e antes de adoptar a resolucin definitiva, concederase un prazo de 15 das para que se formulen as alegacins que se estimen oportunas ao respecto diso. En ningn destes supostos, os titulares tern dereio a indemnizacin ou compensacin ningunha por esta causa.
3.Comptelle ao Concello de Valdovio, a determinacin dos artigos dos que se autoriza a venda nos mercadillos que se celebren no trmino municipal de Valdovio, de conformidade coa normativa especfica que regule a comercializacin de cada grupo de produtos e as prohibicins especficas contidas na Lei 10/88, de 20 de xullo, de comercio interior de Galicia. Queda prohibida en todo caso a venda ambulante dos seguintes produtos:
a) Animais vivos, carnes, aves e caza fresca, refrixerada ou conxelada.
b) Pescados e mariscos frescos, refrixerados e/ou conxelados. Permitirase a venda de pescados frescos en primeira venda ata as 13.00 horas do da, en zonas desabastecidas, condicionado a que as especies sexan controladas polos servizos de inspeccin veterinaria.
c) Leite fresca, certificada ou pasteurizada. d) Queixos frescos, requesn, nata, mantequilla, yogur e outros produtos lcteos frescos.
e) En canto a produtos de pastelera ou bollera, non se permitir a venda daqueles que leven nata ou crema na sa composicin por considerar o deterioro destes componentes altamente perxudicial para a sade. f) Anchoas, afumados y outras semiconservas.
g) Produtos elaborados con mayonesas nin tampouco a venda a granel de produtos de lata, tales como bonito, sardinas, olivas, etc.
h) Queda tamn prohibida a venda a granel de azucares, aceites, arroz e calquera produto indebidamente envasado.
i) Autorizase a venda de xamns sempre que estean provistos da correspondente gua sanitaria. j) Prohibese a venda ambulante de pan. k) Prohbese a venda ambulante de ovos e produtos derivados.
Todo isto ser prexuizo do disposto no artigo 10.3, respecto das autorizacins xa existentes de venda destes artigos.

   
  Artigo 7.Rxime de solicitude de autorizacin de venda ambulante ordinaria.  
 

1.A autorizacin para o exercicio da actividade deber ser solicitada polo interesado ou por representante debidamente autorizado, en impreso que se entregar a ste e onde necesariamente far constar:
a) Nome e apelidos, domicilio para os efectos de notificacin cardo non coincida co habitual, nmero do DNI e letra de identificacin fiscal (NIF), ou do pasaporte en vigor no seu caso. Exactamente farase constar cando a solicitude se formule por representante autorizado. b) Emprazamento no que se pretende exercer a actividade de venda. c) Mercancas ou artculos que se pretende sexan obxecto de venda. d) Tempo polo que se solicita a autorizacin.
e) Dimensins, expresadas en metros cadrados, espazo de ocupacin que pretende, indicando para estos efectos, se a venda se pretende realizar en posto desmontable ou desde vehculo ou furgn.
f) Alegacins, se fose caso, das circunstancias preferentes que poidan concurrir para obter a autorizacin.
2.Unha vez recibida comunicacin favorable da solicitude de autorizacin, os solicitantes, co fin de obter sta, debern presentar, no prazo de 15 das, a siguiente documentacin:
a) Fotocopia do documento nacional de identidade e da tarxeta do nmero de identificacin fiscal. No caso de que o solicitante sexa extranxeiro deber acompaar fotocopia do pasaporte, do permiso de residencia e de traballo ou da tarxeta de residencia en vigor, segundo trtese de estranxeiros de pases non comunitarios ou comunitarios, respectivamente. b) Alta no epgrafe correspondente do imposto de actividades econmicas.
c) Compromiso expreso, que deber constar as na solicitude, de que a persoa que va exercer directamente a venda ambulante sexa o titular da autorizacin, actuando exclusivamente por conta e en nome propio, as como a declaracin, igualmente expresa, de coecer e cumprir as normas s que debe axustarse a sa actividade en caso de ser autorizada. Deber tamn incluirse o nome da persoa ou persoas que ocasionalmente poidan sustitur no exercicio da actividade ao titular da autorizacin.
d) Se a autorizacin afecta venda de produtos alimenticios, deber adxuntar fotocopia do carnet de manipulador de alimentos en vigor.
e) Certificado acreditativo do correcto funcionamento da maquinaria e instalacin que pretende utilizar, as como do seguro de responsabilidade civil que garanta a cobertura de calquera clase de risco, que tal maquinaria ou instalacins poida orixinar.
f) Das fotograflas actuais do solicitante tamao carnet.
g) No caso que se alegasen as circunstancias preferentes para a obtencin da autorizacin previstas no artigo 7.1.f, presentaranse os documentos originais acreditativos para a sa comprobacin.
De non presentar toda a documentacin citada no prazo concedido no momento de facer a solicitude, o solicitante dispoer dunha prrroga do mencionado prazo polo mesmo tempo para enmendar os defectos, debendo presentar toda a documentacin necesaria para completar a solicitude; no caso de non presentar a citada documentacin, considerarase que desiste da sa peticin.

   
  Artigo 8.Contido da autorizacin.  
 

l.O Concello de Valdovio expedir as autorizacins en documento formalizado, no que se far constar:
Identificacin do titular e de ser o caso, da persoa autorizada para desenvolver a actividade en substitucin do titular, no suposto regulado no artigo 11. 1 e 2.
 Modalidade de comercio ambulante para que habilita a autorizacin.
 Localizacin precisa do posto coa sa correspondente identificacin numrica, especificacin de superficie ocupada e tipo de posto que pretenda instalar.
 Produtos autorizados para la venda.
 Nmero outorgado ao titular no Rexistro municipal de comerciantes ambulantes.
 De ser o caso, condicins particulares s que se suxeita a autorizacin da actividade.
Esta autorizacin, orixinal ou copia debidamente autenticada, deber ser exhibida polo comerciante durante o exercicio da actividade, colocada no posto en lugar perfectamente visible.

   
  Artigo 9.Rexistro municipal de vendedores ambulantes.  
 

1.Crase o Rexistro municipal de vendedores ambulantes, que ser xestionado polos servizos municipais e a inscricin neste ser consecuencia inmediata de concesin autorizacin municipal correspondente para o exercicio da actividade.
2.A inscricin dos titulares de autorizacins municipais de venda ambulante vixente ao tempo de posta en funcionamento deste rexistro, farase de oficio pola autoridade municipal, sen que sexa precisa a solicitude formalizada por aqueles; no entanto estarn obrigados a comunicar e acreditar os datos que se lles requiran para a efectiva inscricin no Rexistro, sendo sancionados os incumprimentos non xustificados coa retirada da autorizacin municipal de venda ambulante.
3.Igualmente a inscricin no referido rexistro de todo vendedor que cause nova alta na venda ambulante, farase de oficio por parte dos servicios municipais.
4.Realizada a inscricin, expedirse ao comerciante inscrito un carnet profesional de vendedor ambulante, cunha vixencia dun ano.
5.Contido do carnet profesional de vendedor ambulante: a) Identificacin do titular.
b) Perodo de vixencia.
c) Descricin literal do epgrafe fiscal no que figura dado de alta. d) Nmero de rexistro e selo municipal correspondiente.
e) Fotografiado titular.

   
  TTULO III.CONDICINS ESPECFICAS DE CADA MODALIDADE DE VENDA AMBULANTE  
 

   
  CAPTULO 1.VENDA EN MERCADILLOS  
 

   
  Artigo 10.Rxime de funcionamento.  
 

a) O Concello reservase a facultade de buscar o emprazamento ou modificar o mesmo, as como o da, hora de celebracin, se concorresen necesidades debidamente xustificadas.
b) A administracin reservase a postestade de acordar, segundo as circunstancias de orde pblico ou de interese xeral que as o aconsellen, a suspensin da celebracin de mercadillos e/ou feirns polo tempo que resulte necesario para atender a prioridade surxida, sen dereito a indemnizacin algunha.
c) En ningn caso podern establecerse mercadillos e/ou feirns sen a autorizacin previa do Concello.
d) A non instalacin do posto correspondente durante tres das consecutivos ou cinco alternos dentro do trimestre supoer a retirada automtica da autorizacin, salvo causa xustificada.
e) Os mercadillos e/ou feirns tern un horario de funcionamento de 8.00 a 15.00 horas.
2.Instalacin.
A venda autorizarase en postos ou instalacins desmontables que tern unhas dimensins axustadas s caractersticas de cada autorizacin.
Todo mercadillo e/ou feirn ter unha dotacin de infraestructura e equipamento que garanta o cumprimiento das normas sobre sanidade, hixiene, respecto ao medio urbano e vecial onde se instala e que a lo menos, cumprir as seguintes esixencias:
a) O mercadillo e/ou feirn deber instalarse sobre superficie pavimentada ou non pavimentada.
b) Dentro da superficie do mercadillo e/ou feirn existirn depsitos destinados recolleita de desperdicios ocasionados pola actividad comercial.
Os postos sern desmontables e os vendedores de artigos de alimentacin estarn obrigados a dispoer de instalacin de exposicin, venda e almacenamento situadas a unha distancia do chan non inferior a 60 centmetros y ademais, estarn dotadas de parasois e protectores que evitan o deterioro ambiental e o contacto directo das mercancas co pblico.
3.As prohibicins de venda de productos destinados ao consumo son as previstas no artigo 4, sen prexuizo de que se respeten as autorizacins xa existentes para a venda de tales produtos, sempre que se cumpra a normativa especfica aplicable e sen prexuzo de que se xorden circunstancias de interese pblico que as o determinen, esta Administracin decida a sa revogacin, sen dereito a indemnizacin algunha por esa causa a favor dos afectados.
4.As persoas autorizadas, ao final de cada xomada comercial, debern deixar limpos de residuos os respectivos espazos. Para estos fines debern depositar os desperdicios nos depsitos colocados para tal efecto, desfacendo as caixas para aproveitar a capacidade dos depsitos. O incumprimento desta obrigacin dar lugar a unha multa de 90,15 euros e en caso de reincidencias, retirada da autorizacin.
5.Non se permite que os vendedores aparquen os seus vehculos dentro do recinto de venda, salvo que se trate de vehculos‑tenda. No entanto, podern aparcar todos os vehculos para a instalacin dos postos, carga e descarga de mercancas.
6.Queda expresamente prohibido:
a) Instalar ou montar os postos antes das 8.00 horas.
b) Pernoctar nos respectivos vehculos dentro do recinto de venda.

   
  Artigo 11.Validez da autorizacin.  
 

As autorizacins sern persoais e intransferibles e tern unha duracin dun ano natural, prorrogable, salvo renuncia expresa do titular, retirada municipal da autorizacin ou aparicin de circunstancias que modifiquen as que motivaron o seu outorgamento.
A renovacin da autorizacin producirase anualmente, de xeito automtico e sen peticin expresa, sempre que se presenten as duas fotografas, a acreditacin de estar ao corrente no pago de tributos Seguridade Social, a acreditacin de estar ao corriente no pago de IAE se procede e a acreditacin de ter subscrito o seguro de responsabilidade civil.
Tendo en conta o carcter intransferible da autorizacin, poderanse considerar as seguintes excepcins:
1.Poder autorizarse o cambio de titularidade da autorizacin en caso de falecemento do titular ou renuncia expresa deste da autorizacin concedida a favor do cnxuxe ou descendente directo en primeiro grado de consanguinidade; neste caso deber ser devolto o permiso e a Administracin estimar o seu outorgamento polo tempo que reste da autorizacin entre os solicitantes e sempre que cumpran tdalas condicins esixidas nesta ordenanza para ser titular.
2.Nos supostos de enfermidade do titular ou outra causa suficientemente acreditada que lle impida o exercicio.
3.A Administracin municipal estimar a conveniencia de outorgar, en determinados supostos debidamente comprobados, unha autorizacin provisional para o exercicio da venda ambulante por un tempo non superior a tres meses, prorrogables cundo concurran circunstancias econmicas e cargas familiares especialmente gravosas nos solicitantes.

   
  Artigo 12.Rxime de pago da taxa municipal por ocupacin de dominio pblico.  
 

1.A correspondiente taxa por ocupacin do dominio pblico liquidarase anualmente, podendo ser a xeracin de obrigacins semestral ou anual, a xuizo da Administracin.
O pago rexerase polo establecido na ordenanza fiscal reguladora da correspondente taxa.
2.Estar pendente do pago da taxa, total ou parcialmente, dar lugar retirada da autorizacin, previa instruccin de expediente con audiencia ao interesado.

   
  CAPTULO 2.VENDA EN FESTAS POPULARES E OUTROS MERCADILLOS OCASIONAIS  
 

   
  Artigo 13.Rxime de funcionamento  
 

O Concello poder acordar a instalacin de mercadillos sectoriales para lograr a revitalizacin comercial dun sector artesanal ou de interese para a comarca. Neste acordo, fixarase a) A situacin dos referidos mercadillos.
b) As posibles especialidades respecto do rxime xeral de outorgamento de autorizacins e funcionamento dos mercadillos que establece esta ordenanza.
c) Se o acordo de instalacin de mercadillos sectoriales ,non dispn outra cousa diferente, o rxime de outorgamento de autorizacins e de funcionamento ser o establecido nesta ordenanza con carcter xeral.
d) O permiso de venda especificar a duracin da autorizacin e a forma de efectuar o pago da taxa correspondente.

   
  Captulo 3.Venda en postos na va pblica con posto desmontable en vas pblicas autorizadas  
 

   
  Artigo 14.Rxime de funcionamento  
 

1.O Concello poder autorizar a venda en postos desmontables de enclave fixo, situados na va pblica, nalgunha das das modalidades seguintes:
a) Postos nos que a sa instalacin poida permanecer fixa durante todo o perodo de autorizacin.
b) Postos que deban retirarse a diario.
2.A modalidade mencionada no apartado La do artigo 14, ser admisible para postos de xeados, carpas e vendas en perodos estacionais.
3.A modalidade de venda establecida no apartado 1.b do artigo 14, poderase utilizar para:
a) Venda de caramelos e produtos secos.
b) Postos destinados venda de publicacins de carcter poltico, econmico ou social.
c) Venda de produtos artesanais ou bisutera de escasa conta econmica.
4.As condicins particulares de funcionamento, duracin do permiso e rxime de pago da taxa sern sinaladas no acordo que conceda a autorizacin, e no non previsto, aplicaranse as normas xerais establecidas nesta ordenanza para o exercicio da venda ambulante e as propias para o bo densenvolvemento da prctica comercial

   
  Artigo 15.Venda ambulante na va pblica ser posto.  
 

Queda prohibida a venda ambulante na va pblica ser posto fixo de mercaderas de calquera clase, salvo que o Concello expresamente autoriceo.

   
  Artigo 16.Lugares onde se prohbe a venda ambulante.  
 

Queda prohibida a venda ambulante en zona urbana e en zona rural a menos de 250 metros de calquera establecimento permanente (posto fixo) que se dedique venda do mesmo xnero

   
  CAPTULO 4.VENDA EN VEHCULOS CON CARCTER ITINERANTE  
 

   
  Artigo 17.Rxime de funcionamento.  
 

Esta modalidade de venda s poderase exercer desde vehculo‑furgoneta e ser posto fijo, axustndose s seguintes caractersticas nos supostos contemplados no artigo 3.d.
1.Os vehculos debern dispoer de cmara frigorfica en debidas condicins, cardo os artigos obxecto de venda autorizados requiran determinadas condicins de fro ou refrixeracin e estar en todo caso rotulados, identificando a actividade e ou concesionario da licenza.
2.A venda limitarase ao mbito xeogrfico ou permetro do trmino municipal que se sinale no respectivo permiso, quedando prohibida a venda en vehculos con carcter itinerante en zona urbana e en zona rural a menos de 500 metros de calquera establecemento permanente (posto fixo) que se dedique venda do mesmo xnero. O seu incumprimiento motivar a retirada do permiso con prohibicin de exercer a venda durante o tempo que se sinale, ser prexuzo doutra sancin que se determine.
3.A autorizacin municipal de venda, a sa renovacin e o pago das taxas fixnse no permiso, rexendo no non disposto as condicins xerais da presente ordenanza e da ordenanza fiscal que sexa de aplicacin.

   
  CAPTULO 5.A VENDA DE PRODUTOS HORTO‑FRUTCOLAS DE TEMPADA POLOS PROPIOS PRODUTORES, COECIDO COMO RXIMEN DOS CAMPESIOS  
 

   
  Artigo 18.Actividades permitidas.  
 

Permitirase a venda aos produtores de produtos de tempada que provirn exclusivamente da sa horta, tales como froitas, verduras, hortalizas ou flores.
Queda prohibida, en consecuencia, a reventa de todos aqueles produtos previamente adquiridos en almacns de distribucin, lonxas, ou a outras persoas e en xeral, de todos aqueles que tean unha orixe diferente da horca propia.

   
  Artigo 19.Da autorizacin e circunstancias preferentes para a sa obtencin  
 

1.Para poder exercer este tipo de venda necesario estar en posesin da autorizacin municipal especial correspondente, que ha estar sempre visible para a comprobacin policial.
Esta autorizacin ser persoal e intransferible, pero, por causa debidamente xustificada, e de maneira excepcional, poder actuar en nome da persoa titular, a sa cnxuxe ou fillos.
2.Podern solicitar esta autorizacin nicamente as persoas fsicas que sexan propietarias ou tean dereiro de aproveitamento dalgn tipo de terreo de labrado na que se produzan as especies que se pretenden vender.
Non poder posur este tipo de autorizacin ningn profesional de venda nin ningunha persoa que non produza por s as mercaderas que pretende vender. 3.Considernse circunstancias preferentes hora de conceder esta autorizacin:
a) A situacin econmica da unidade familiar.
b) A residencia no Concello de Valdovio.

   
  Artigo 20.Documentacin que se debe presentar coa solicitude de autorizacin  
 

Cando se solicite a autorizacin a persoa interesada deber presentar a seguinte documentacin:
a) Declaracin xurada de que os produtos proveen da colleita propia, na que tamn se indicarn os produtos que se pretende vender e pocas do ano aproximadas nas que se producen.
b) Certificado de residencia no Concello de Valdovio.
c) No caso de que se pretenda acreditar a situacin econmica da unidade familiar, presentarase copia da ltima declaracin da renda, certificado do Inem, ou calquera outro documento que os rganos competentes do Concello consideren oportuno para tal fin.
Todos os datos alegados polos interesados podern ser comprobados polos servizos competentes do Concello de Valdovio

   
  Artigo 21.Horario especial  
 

Coa finalidade de evitar posibles molestias aos vecios do lugar, non se permitir a instalacin dos postos antes das 8.00 horas da ma, debendo finalizar a venda non logo das 14.00 horas.

   
  Artigo 22.Caractersticas especiais dos postos.  
 

As dimensinsones mximas dos postos sern de 2 x 1,5 metros.
En ningn caso podern exhibirse os produtos directamente encima do chan, debendo estar en mesas ou mostradores para garantir unhas condicins mnimas de hixiene e sanidade, ou ben directamente en cestas. En todo caso, o vendedor extremar a limpeza na zona de venda.

   
  Artigo 23  
 

Este tipo de venda s poderase levar a cabo nos lugares habilitados tradicionalmente para tal fin, sen prexuizo de que o Concello por motivos de interese pblico, poida suprimir os espazos tradicionais, modificar as sas caractersticas ou habilitar outros diferentes

   
  Artigo 24  
 

Non podern estacionar na zona de venda, vehculos, remolques, carros, etc., salvo para instalacin do posto, carga e descarga

   
  TTULO IV. RXIME SANCIONADOR  
 

   
  Artigo 25.Infraccins e sancins.  
 

Constiten infraccins as condutas tipificadas como tales neste artigo:
1.O incumplimiento das normas establecidas na presente ordenanza, as como as determinadas na normativa reguladora de defensa dos consumidores e usuarios e demais normativa de aplicacin, dar lugar incoaccin do correspondente procedemento sancionador. As faltas se clasificnse en leves, graves e moi graves.
2.Sern faltas leves:
a) As pequenas discusins.
b) Levantar o posto antes da hora prevista, sen causa xustificada e a debida autorizacin municipal.
c) Non expoer en lugar visible a tarxeta de autorizacin municipal.
d) Non comunicar ao Concello os cambios de domicilio do titular da autorizacin.
3.Sern faltas graves:
a) A falta de ornato ou limpeza das instalacins e a sa zona circundante.
b) A reiteracin por das veces en faltas leves.
c) Non cumprir as normas de seguridade das instalacins e dos seus elementos.
d) A venda de produtos distintos dos autorizados.
e) A instalacin do posto en lugar distinto do autorizado.
f) Non acreditar mediante factura ou autorizacin correspondente a procedencia das mercaderas.
g) As modificacins na estructura ou na instalacin dos postos sen autorizacin ou incumprindo as normas ditadas ao respecto polo Concello.
h) Non estar en posesin do carnet de manipulador de alimentos cando a actividade que desenvolva as o requira.
i) A desobediencia a atender as normas de orde e indicacins da Polica Local.
j) As vendas fra dos permetros e lugares autorizados ou transgredindo os das ou horarios no caso de festas ou mercadillos. 4.Sern faltas moi graves: a) A reiteracin por duas veces de faltas graves.
b) Non estar inscrito no imposto de actividades econmicas ou non estar ao da no pago das obrigacins tributarias respecto da actividade que se exerza.
c) Non estar dado de alta no rxime correspondente da Seguridade Social.
d) A venda de produtos en estado tal, que poidan causar dano para a sade.
e) O incumplimento de cantas obrigacins impoan as disposicins aplicables por razn da actividade que exerzan, especialmente en materia de disciplina de mercado e comercializacin.
f) Incumprimiento das disposicins sanitarias aplicables s instalacins ou produtos que se vendan.
g) O exercicio da actividade por persoa diferente autorizada ou da sa suplente.
h) A instalacin dos postos sen autorizacin.
i) A venda de produtos non autorizados.
j) A non posesin no momento de ser requerido para a sa exhibicin por parte dos axentes municipais, de cualquera xustificante esixible conforme a esta ordenanza.
k) A negativa a facilitar informacin de todo tipo referida actividade ou o seu titular, relacionada con aquela ou a sa deformacin ou falseamento.
l) A resistencia, coaccin ou entorpecemento da accin comprobadora ou de inspeccin sanitaria esixible de acordo coas presentes normas.
m) Cualquiera outra que, non expresamente citada, constita incumprimiento das obrigacins do vendedor ou entorpecimento da accin municipal de comprobacin de aquelas.
5.Aquelas infraccins da presente ordenanza e que sexan concordantes coas establecidas na Lei 26/1984, del 19 de xullo, Xeneral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios, seralles ser de aplicacin o rxime de infraccins e sancins previsto no citado texto legal, as como ras normas complementarias que a desenvolvan.

   
  Artigo 26.  
 

As sancins que se aplicarn sern, ser prexuzo do disposto no apartado 5 do artigo 24, as que se detallan a continuacin:
l.Por faltas leves, multas de 0.001 a 30 euros.
2.Por faltas graves, multas de 30 a 60 euros.
3.Por faltas moi graves:
a) Multas de 60 a 90 euros.
b) Revogacin da autorizacin, mesmo coa posibilidade de chegar ao decomiso das mercaderas nos casos de venda de produtos non autorizados e nos casos legalmente establecidos.
4.Correspndelle ao seor alcalde, a imposicin de multas e demais sancins.

   
  Artigo 27.Medidas cautelares.  
 

En todos os casos de suposta infraccin establecida nos artigos anteriores, poderase ao tempo de apreciarse a sa comisin, reter cautelarmente a autorizacin de venda, en tanto se tramite o expediente correspondente e se resolva definitivamente a sancin a aplicar. O tempo de duracin da retencin cautelar ser deducido do que, se o caso, se fixe na sancin e durante a sa vixencia supoer a prohibicin de exercer a actividade comercial.

   
  Artigo 28.Reincidencia  
 

Apreciarase a existencia de reincidencia cardo no trmino dun ano se cometa por un mesmo infractor ms dunha infraccin de idntica naturaleza de feitos, sancionados en resolucin administrativa firme. A reincidencia as apreciada poder dar lugar, ademais da sancin econmica, retirada definitiva da autorizacin de venda ambulante

   
  Artigo 29.Procedemento  
 

Para a determinacin das infraccins e imposicin das sancins previstas nesta ordenanza ser de aplicacin o procedemento administrativo sancionador regulado polo Real Decreto 1398/93, do 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora con carcter xeral; a Lei 30/92, do 26 de novembro, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn, e demais normas concordantes.

   
  Disposicin derogatoria  
 

Queda derogada a Ordenanza reguladora da venda ambulante do concello de Valdovio, aprobada segn acordo plenario en sesin de 26 de decembro de 2003, e publicada no Boletn Oficial da Provincia, nmero 15, de data 20 de xaneiro de 2004.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios