Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carral - ORDENANZA REGULADORA DAS PLANTACINS FORESTAIS

Publicación provisional : 08-09-2005 BOP N 206 -- Publicación definitiva : 28-10-2005 BOP N 247
Redacción Aplicable desde 29-10-2005

Redacciones Redacciones
 - PREMBULO
 - TITULO I. REGULACIN DAS PLANTACINS
 - CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS
 - ARTIGO 1. OBXETO
 - ARTIGO 2. MBITO DE APLICACIN
 - ARTIGO 3. CONTROL
 - CAPTULO II. PLANTACINS
 - ARTIGO 4: REQUISITO DE LICENZA
 - ARTIGO 5. CLASIFICACIN DAS ESPECIES
 - ARTIGO 6. ELEMENTOS A PROTEXER
 - ARTIGO 7. MEDICINS DAS DISTANCIAS
 - ARTIGO 8. PLANTACINS EN LUGARES AFECTADOS POR DOMINIOS PBLICOS.
 - ARTIGO 9. OUTRAS PLANTACINS SUXEITAS A DISTINTAS TCNICAS DE DEFENSA AMBIENTAL.
 - ARTIGO 10. DISTANCIAS
 - ARTIGO 11. USO DE SEBE OU VALADO
 - ARTIGO 11. ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIN
 - ARTIGO 12. NOVAS PLANTACINS DO XNERO Eucaliptus
 - ARTIGO 13. OUTRAS PLANTACINS SUXEITAS A DISTINTAS TCNICAS DE DEFENSA AMBIENTAL
 - ARTIGO 14. ACORDOS COS COLINDANTES
 - ARTIGO 15. RECLAMACIN CUMPRINDO AS DISTANCIAS
 - ARTIGO 16. AMPLIACIN DAS DISTANCIAS E CONDICINS DAS PLANTACINS
 - ARTIGO 17- MANTEMENTO DAS PLANTACINS
 - ARTIGO 18- ACCESOS
 - CAPTULO III- CORTAS
 - ARTIGO 19- DEFINICIN
 - ARTIGO 20- SOLICITUDE DE AUTORIZACIN DE CORTA DE RBORES
 - CAPTULO IV- SACAS
 - ARTIGO 21- LICENZA DE ACTIVIDADE
 - ARTIGO 22- ZONAS DE CARGA E DEPSITO
 - ARTIGO 23- OCUPACIN DE VAS
 - CAPTULO V: DETERIOROS, DANOS A TERCEIROS E LIMPEZA
 - ARTIGO 24- REPARACIN DE DETERIOROS, DESGASTE ANORMAL DAS VAS E DANOS A TERCEIROS
 - ARTIGO 25- LIMPEZA E RESIDUOS
 - TTULO II: RXIME DE AUTORIZACINS E LICENZAS
 - CAPITULO VI- PLANTACINS E CORTAS
 - ARTIGO 26. AUTORIZACIN DE PLANTACINS E CORTAS
 - ARTIGO 27. DATOS A INCLUR NAS SOLICITUDES
 - ARTIGO 28. DOCUMENTOS QUE DEBERN ACOMPAAR SOLICITUDE.
 - ARTIGO 29. COMPROMISOS DO SOLICITANTE
 - ARTIGO 30- CONTIDO DA LICENZA
 - CAPTULO VII. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
 - ARTIGO 31- LICENZA DE ACTIVIDADE
 - ARTIGO 32. FIANZAS
 - CAPTULO VIII. RXIME SANCIONADOR
 - ARTIGO 33. INFRACCINS
 - ARTIGO 34. CLASIFICACIN DAS INFRACCINS
 - ARTIGO 35. SANCINS
 - ARTIGO 36. REQUERIMENTOS
 - DISPOSICIN ADICIONAL
 - DISPOSICIN TRANSITORIA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  PREMBULO  
 

A Lei de Proteccin Ambiental de Galicia contn, entre os seus principios, o da utilizacin racional e de defensa dos recursos naturais e da paisaxe (artigo 2.C). Os Concellos teen entre as sas competencias, as de proteccin do medio ambiente, (artigo 25 da Lei Reguladora das Bases de Rxime Local), podendo realizar actividades complementarias propias doutras Administracins Pblicas (art. 28 da LRBRL). A mellora ambiental, inclundo a reduccin de incendios forestais e a prevencin dos seus danos sobre as persoas e as sas vivendas, as como a necesidade de garantir axeitadamente os dereitos dos e das titulares doutras actividades sociais e econmicas, como as agrcolas e gandeiras, fan necesaria a regulacin das plantacins.

Polo tanto, de conformidade establecido no artigo 591 do Cdigo Civil e no Decreto 2661/1967 do 19 de Outubro (BOE 4/11/67), de acordo cos usos establecidos nas Normas Subsidiarias e Complemetarias do Ordenamento Urbanstico Municipal, e de acordo cos artigos 25, 28 e 49 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local e cos artigos 46 e 47 do Regulamento das Facendas Locais e a aplicacin das facultades conferidas, establcese esta ordenanza reguladora.

Co fin de regular as actividades madeireiras no Concello de Carral para que o seu desenvolvemento crecente non comprometa s necesidades futuras, dicir, procurar un desenvolvemento sostible da actividade, ademis garantiza- la seguridade cidad na realizacin da actividade e preserva-lo patrimonio establcese a presente ordenanza.

   
  TITULO I. REGULACIN DAS PLANTACINS  
 

   
  CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS  
 

   
  ARTIGO 1. OBXETO  
 

De conformidade co disposto nos artigos 591 do Cdigo Civil, no Decreto 2661/ 1967 do 19 de Outubro (BOE 4/11/67), e nos artigos 25, 28 e 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, das Bases de Rxime Local e 46 e 47 do Regulamento das Facendas Locais e a aplicacin das facultades conferidas establcese a seguinte ordenanza de carcter non fiscal reguladora de diversos aspectos da xestin forestal no Concello de Carral.

Esta ordenanza ten por obxecto regular as novas plantacins de rbores e, ao mesmo tempo, de conformidade co establecido no artigo 591 do Cdigo Civil fixar as distancias mnimas entre as novas plantacins forestais con fincas de labor, prados e edificacins habitadas ou susceptibles de o ser. Tamn se regula na presente ordenanza as actividades de corta ou tala de rbores, co fin de garantir a preservacin do medio natural, as como a axeitada conservacin dos camios e vias municipais.

   
  ARTIGO 2. MBITO DE APLICACIN  
 

Quedan obrigados por esta norma, que abrangue o mbito territorial do Concello de Carral toda persoa, natural ou xurdica, pblica ou privada, que proxecte realizar ou efectivamente realice novas plantacins ou talas de rbores.

Exclense da sa aplicacin, aquelas plantacins con marcado carcter de tipo ornamental ou decorativo, realizadas en xardns ou espacios valados ou cercados.

Lmbrase igualmente nesta ordenanza, e sen prexuizo das distancias que se fixan nela para as novas plantacins, que conforme o que dispn o artigo 592 do Cdigo Civil, os titulares de rbores que tean plas que se estendan sobre as propiedades lindeiras, teen a obriga de podar as ramas que poidan molestar dalgn xeito ao propietario do terreo invadido.

   
  ARTIGO 3. CONTROL  
 

O Concello, a travs de Alcalda ou Concellera en que delegue, xestionar e supervisar o cumprimento das actividades reguladas na presente ordenanza mediante os Servizos Tcnicos Municipais.

A vixiancia material e inspeccin do cumprimento, ags o nomeamento expreso, ser a cargo da Polica Local, a cal se dotar dos medios materiais necesarios.

   
  CAPTULO II. PLANTACINS  
 

   
  ARTIGO 4: REQUISITO DE LICENZA  
 

4.1- Sen prexuizo das autorizacins esixidas pola lexislacin sectorial que corresponda, deberase obter a correspondente autorizacin ou licenza municipal, nos termos que se indican na presente ordenanza, para realizar calquera plantacin de calquera especie para calquera dos usos que se establecen na mesma.

4.2- Para a obtencin da licenza ou autorizacin do Concello, os interesados debern presentar a solicitude nas dependencias do Concello.

4.3- A solicitude ser estudada polos Servizos Tcnicos Municipais. No caso de que se concedera a licenza mediante resolucin do rgano que tea atribuda a competencia en materia de licenzas, nela reflexaranse as condicins segundo as que se realizar a plantacin, as cales sern de obrigado cumprimento.

   
  ARTIGO 5. CLASIFICACIN DAS ESPECIES  
 

s efectos desta ordenanza, e en funcin da altura que poden acadar, a invasividade e a extensin que poden ter as races, realizarase a seguinte clasificacin, non exhaustiva, das especies vexetais:

1- Especies arbreas:

- Clase 1. Especies invasivas de alto risco

1.1- Eucalipto (Eucaliptus)

1.2- Frondosas: Chopos, lamos (Populus), Olmo (Ulmus), Acacias (Robinia pseudoacacia).

- Clase 2. Conferas

2.1- Pieiro, Abeto,...

2.2- Tuia, Ciprs, Taixo,..

- Clase 3. Frondosas de crecemento lento.

3.1- Faia, Bidueiro, Carballo e similares

3.2- Castieiro, Nogueira, Cerdeira.

- Clase 4. Froiteiras: Macieira, Pereira, Pexegueiro, etc.

- Clase 5. Arbustivas

5.1- Loureiro

5.2- Abeleira, Ruscus, etc.

- Clase 6. Comprende todas aquelas especies existentes no municipio xa sexan autctonas ou alctonas, de cultivo, de pastizais ou propias dos distintos ecosistemas naturais do municipio.

   
  ARTIGO 6. ELEMENTOS A PROTEXER  
 

1- Os elementos a protexer son os seguintes:

A) Ncleos de poboacin e edificios residenciais

B) Fontes, mananciais e regatos

C) Ros

D) Cultivos e terreos adicados a usos agrcolas e gandeiros

E) Vas

F) Instalacins de servizos pblicos: auga, saneamento e electricidade tanto en terreos pblicos coma privados.

G) Patrimonio de inters arqueolxico, natural histrico e social.

2- Para a determinacin dos elementos a protexer as como para a calificacin dos usos do solo estar o disposto nas Normas Subsidiarias e Complementarias do Ordenamento Urbanstico Municipal deste Concello e, no seu caso, na normativa sectorial.

   
  ARTIGO 7. MEDICINS DAS DISTANCIAS  
 

1- As especies vexetais debern mante- las distancias de separacin cos elementos a protexer indicados no artigo anterior.

2- Para a medicin das distancias tomarase como punto de partida o punto central de cada tronco, fuste ou talo da especie vexetal e chegarase ata a parte mis prxima do elemento a protexer.

3- Como parte mis prxima entndese:

De ros, regatos, pozos e mananciais, o borde exterior da cal do ro, manancial ou pozo.

Dos camios de pes e sendeiros: 0,5 m do eixo do camio.

De camios de carro: 1,00 m do eixo do camio.

De estradas e pistas: o borde da pista ou cuneta se conta con ela. En ningn caso poder ser inferior a 4,00m do eixe.

De elementos arqueolxicos e arquitectnicos: a rea de proteccin integral se existe e se non o polgono formado por unha lia recta que una as partes mis externas do elemento.

Das vivendas: o polgono formado por unha lia recta que una as partes mis externas do edificio que sirva de residencia e corpos solidarios.

Dos ncleos de poboacin: a delimitacin do ncleo establecidas polas Normas Subsidiarias e Complemetarias do Ordenamento Urbanstico Municipal.

Dos mbitos de proteccin medioambiental: a delimitacin establecida polas Normas Subsidiarias e Complemetarias do Ordenamento Urbanstico Municipal.

4- A medicin das distancias das especies vexetais s distintos elementos protexidos efectuarase da forma seguinte:

a) Distancias a ncleos e edificios residenciais, cultivos, patrimonio arquitectnico, relixioso, cultural e natural e reas recreativas.

- En pendentes medias ate o 100% (45) a medicin realizarase pola pendente natural do terreo.

- En pendentes medias superiores incrementaranse as distancias nun 50%.

- En cortes verticais do terreo, e con pendentes superiores a 65 , considerarase como un continuo sumando as distancias inferior (ate o pe), a proxeccin horizontal do talud e a distancia superior ate acadar a distancia mnima establecida. A distancia desde a plantacin borde superior sempre ser superior a 10 m, ags que circunstacia medirase en proxeccin horizontal, desde a parte mis prxima do elemento a protexer.

   
  ARTIGO 8. PLANTACINS EN LUGARES AFECTADOS POR DOMINIOS PBLICOS.  
 

- Plantacins en fundos limtrofes con cursos de auga.

Estarn suxeitas s previas autorizacins do titular do dominio pblico hidralico (Organismo Autnomo "Augas de Galicia", dependente da Xunta) en todas aquelas plantacins arbreas que poidan afectar s zonas de servidumbre ou de polica, conforme a delimitacin establecida no Real Decreto Lexislativo 1/2001 do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas (BOE 176).

- Plantacins en fincas que limitan con estradas

Nos espacios lindeiros con vas pblicas, estradas ou autoestradas estarn suxeitas s previas autorizacins do organismo titular dos mesmos para todas aquelas plantacins arboreas que poidan afectar s zonas de dominio pblico, de servidume ou de afeccin delimitadas ben na Lei 25/ 1988 do 29 de xullo de Estradas do Estado (BOE 182) para o caso das de titularidade estatal, ou ben na Lei 4/ 1994 do 14 de setembro de Estradas de Galicia (DOG 210), de tratrense de espazos limtrofes con vias locais, provinciais ou autonmicas.

- Plantacin en lugares inmediatos a xacementos arqueolxicos

En todas aquelas parcelas agrcolas que limiten ou estean afectadas pola existencia dun xacemento arqueolxico, as decras preparatorias de novas plantacins e as propias plantacins forestais, quedan suxeitas previa autorizacin da Delegacin Provincial da Consellera de Cultura, consonte dispn o artigo 54 da Lei 8/ 1995, do 30 de outubro (DOG 214), de Patrimonio Cultural de Galicia, gozaren tales bens inventariados dunha protecin baseada en evita- la sa desaparicin.

   
  ARTIGO 9. OUTRAS PLANTACINS SUXEITAS A DISTINTAS TCNICAS DE DEFENSA AMBIENTAL.  
 

Por mor do contido no Decreto da Xunta de Galicia 442/1990 do 13 de setembro (DOG 188) de avaliacin do impacto ambiental e no Decreto 327/ 1991 do 4 de outubro (DOG 199) de avaliacin de efectos ambientais, acordes coa lexislacin bsica estatal (Real Decreto Lexislativo 1302/ 1986, do 26 de Xuo - BOE 155) quedan suxeitas a avaliacin de impacto ou de efectos ambientais, segundo o caso, as primeiras repoboacins, plantacins ou sementeiras de especies forestais que se pretendan executar sobre terreos que, durante os ltimos dez anos estivesen desarborados.

   
  ARTIGO 10. DISTANCIAS  
 

1. Con carcter xeral as novas plantacins ou repoboacins forestais situaranse, segundo as distintas especies, s distancias mnimas, en metros, que se establecen na presente ordenanza.

Eucaliptos Pieiros Chopos Frondosas
Ncleos urbanos 100 80 85 35
Vivendas ailladas 50 30 50 30
Fontes, Mananciais e leitos fluviais sitos en montes con usos de rega 25 10 10 6
Cultivos, prados e pastizais 25 10 25 6
Vas pblicas asfaltadas 5 4 5 4
Vas pblicas non asfaltadas 2 2 2 2

2. Nos camios forestais, entendendo por tales as vas de monte que non excedan dos 3 metros de ancho e carezan de gabias s beiras, a distancia de plantacin ser como mnimo de 2 metros.

3. De conformidade co establecido no artigo 591 do Cdigo Civil e no 3.2 do Decreto 81/89 do Consello da Xunta de Galicia, entre plantacins forestais gardarase ao lindeiro unha distancia mnima de 3m.; esta distancia mnima ser de 6m. para as plantacins de eucalipto.

4. Para os efectos desta ordenanza non se considera rota a colindancia entre plantacins as forestais e fincas de labor, prados, edificios, vivendas, ou cursos de auga anda que existan entre eles vas pblicas ou espazos abertos, debendo respetarse as distancias sinaladas nesta ordenanza.

5. As rbores froiteiras, ags os castieiros, cerdeiras, e nogueiras, quedan exceptuadas do establecido na presente ordenanza sobre dilixencias mnimas de plantacins, salvo que sexan consideradas plantacins forestais polos Servizos Tcnicos Municipais.

6. As distancias mnimas tampouco sern aplicables s edificacins que se localicen no medio rural, en zonas nas que existan explotacins de carcter forestal na data que se solicite a licenza urbanstica.

7. En canto s vivendas ailladas e outras edificacins as distancias tomaranse dende os muros exteriores do cercado da finca, se os ten, ou da propia vivenda ou edificacin, se carece de cercado.

8. Con respecto s conduccins de auga municipais, para tdalas especies, a distancia mnima ser de 4m.a cada lado da conduccin.

9. Nas zonas de difcil visibilidade dos viais pblicos, como curvas e canles, e a criterio dos Servizos Municipais competentes, prohbense as plantacins arbustivas ou arbreas nunha franxa de 5m de ancho, medida dende o borde mis externo de vial ata o inicio da plantacin, e de largo segundo especifiquen os Servicios Tcnicos Municipais, segundo as caractersticas do trazado do vial.

10. O voo das plantacins forestais non poder invadir o espazo dos viais municipais, determinado pola proxeccin vertical dos seus bordes mis externos e, no caso de facelo, podaranse as rbores de xeito que deixen unha altura de paso de 5m. como mnimo.

11. As franxas de terreo resultantes da salvagarda das distancias mnimas indicadas manteranse limpas de maleza, residuos, restos e rebrotes de rbores, como medida de prevencin de incendios.

12. Quen se considere perxudicado pola existencia dunha plantacin forestal poder formular a correspondente denuncia ou reclamacin no Concello achegando informe valorado relativo s danos e perdas padecidos.

13. Quedan exceptuadas das distancias mnimas aquelas plantacins que pola sa seguridade (rbores monumentais, especies singulares, etc.) sexan obxecto doutro tratamento. Para isto ser preceptivo contar co informe favorable dos Servizos Tcnicos Municipais.

   
  ARTIGO 11. USO DE SEBE OU VALADO  
 

1. As distancias de plantacin das sebes s lindeiros, ags que, de comn acordo entre os propietarios, sexan medianeiras, sern:

CLASE DE ESPECIE DISTANCIAS
Pieiro, Abeto, etc. 3 m
Tuia, Ciprs, Teixo, etc. 1,20 m
Frondosas de crecemento lento, Froiteiras 3 m
Abeleiro, Ruscus 1,20 m
Loureiro romano 1 m

Dentro destas distancias inclese un paso de 0,50 m libre de plas que se deber deixar entre a linde e a sebe, que servir para o mantemento desta.

2. As sebes tern o carcter de peche de leira e por tanto cumprirn os retranqueos das vas pblicas esixidos s muros de fbrica pola normativa urbanstica, incrementados polas distancias da tboa anterior disminudas en 0,50m ( non esixirse o paso libre por existir va pblica), cunha distancia mnima de 0,50 m. aliamento, e coas restantes condicins establecidas neste artigo.

3. As sebes arbustivas que non acaden unha altura superior a 0,90 m podern plantarse a 0,50 m das lindes. Iso conleva a obriga de realiza- las podas e cortas necesarias para que non superen a dita altura.

4. Para as distancias da tboa do punto 1 as sebes non podern ter unha altura superior a 2 m en solo urbano ou de ncleo rural e de 4 m en solo rstico ou similar.

5. Para alturas superiores, e sempre coas distancias mnimas da tboa do punto 1, a distancia de separacin ser proporcional altura, ata un mximo de 8 m. A partir dos 8 m incrementarase a distancia unha vez e media a altura, ata as distancias establecidas para uso agrcola e forestal.

   
  ARTIGO 11. ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIN  
 

Nas zonas de especial proteccin queda prohibida calquera plantacin que supoa a substitucin de especies de crecemento lento, resinosas ou conferas por especies do xnero eucalipto ou especies invasivas de alto risco, sen a previa autorizacin expresa e escrita do Concello, que non se conceder sen previo estudo detallado da solicitude.

   
  ARTIGO 12. NOVAS PLANTACINS DO XNERO Eucaliptus  
 

De acordo co establecido no artigo 2 do Decreto 81/ 1989, do 11 de maio (DOG 104), as novas plantacins co xnero Eucaliptus en masas continuas superiores s 5 hectreas, debern contar con Autorizacin Ambiental. Debendo presentar coa solicitude da mesma:

- Deseo coa situacin da parcela.

- Descripcin da vexetacin e do aproveitamento actual.

- Mananciais ou cursos de auga aos que poida afectar.

- Labores, tratamentos, e un plan de explotacin da plantacin pretendida.

No caso de que as novas plantacins de eucaliptos superen en masas continuas as 50 hectreas, precisarase un estudo de avaliacin de impacto ambiental, previsto no mesmo artigo e Decreto anteriores, coa prevencin de que se ten que preservar, alomenos, un 10% da superficie para distintas especies, preferentemente frondosas.

De conformidade co establecido no artigo 3.1 do Decreto 81/ 89 do Consello da Xunta de Galicia, sobre as medidas de ordenacin das novas plantacins co xnero Eucaliptus, queda prohibida calquera plantacin que supoa a substitucin de especies de frondosas, includas as reas de vexetacin natural de ribeira por eucalipto ou especies invasivas de alto risco, ags que o interesado goce da autorizacin da administracin competente.

   
  ARTIGO 13. OUTRAS PLANTACINS SUXEITAS A DISTINTAS TCNICAS DE DEFENSA AMBIENTAL  
 

Por mor do contido no Decreto da Xunta de Galicia 442/ 1990 do 13 de setembro (DOG 188) de avaliacin do impacto ambiental e no Decreto 327/ 1991 do 4 de outubro (DOG 199) de avaliacin de efectos ambientais, acordes coa lexislacin bsica estatal ( RD Lexislativo 1302/ 1986, do 26 de xuo - BOE 155), quedan suxeitas a avaliacin de impacto ou de efectos ambientais, segundo o caso, as primeiras repoboacins, plantacins ou sementeiras de especies forestais que se pretendan executar sobre terreos que, durante os ltimos 10 anos estivesen desarborados.

   
  ARTIGO 14. ACORDOS COS COLINDANTES  
 

1. Exceptanse de cumprimento das distancias establecidas nesta ordenanza as plantacins que afecten nicamente a particulares (sempre que non se trate de elementos ou predios con algn tipo de proteccin), cando, xunto coa solicitude de plantacin, realizada ante o Concello, se presente unha declaracin de conformidade, asinada polos propietarios dos terreos prximos afectados polas distancias establecidas nesta ordenanza.

2. A dita declaracin de conformidade deixar de ter vixencia na seguinte plantacin, ou por remate de periodo pactado, ags que se volva a asinar unha nova declaracin.

   
  ARTIGO 15. RECLAMACIN CUMPRINDO AS DISTANCIAS  
 

O feito de cumpri-las condicins desta ordenanza non exime propietario da plantacin da sa responsabilidade polos danos que esta plantacin pudiera producir a terceiros.

   
  ARTIGO 16. AMPLIACIN DAS DISTANCIAS E CONDICINS DAS PLANTACINS  
 

1- O Concello poder, xustificadamente, e para determinados elementos, amplia- las distancias e condicins de proteccin.

2- sta ampliacin requerir o trmite seguinte:

- Proposta xustificando a necesidade, condicins e distancias de proteccin do elemento.

- Aprobacin inicial polo Concello en pleno.

- Exposicin pblica por un mes, publicacin no BOP.

- Resolucin de alegacins

- Aprobacin definitiva con publicacin no BOP.

   
  ARTIGO 17- MANTEMENTO DAS PLANTACINS  
 

1- Os propietarios estn obrigados a manter en todo momento as franxas de terreo resultantes da salvagarda das distancias mnimas indicadas limpas de maleza, restos e xrmolas de rbores.

2- As plantacins, e todolos terreos en xeral, debern manterse en todo momento limpos, en condicins e caractersticas adecuadas para a prevencin e mellor defensa contra os incendios forestais.

   
  ARTIGO 18- ACCESOS  
 

1- As aperturas de pistas forestais ou agrcolas para acceder s terreos a plantar est suxeita previa autorizacin dos organismos competentes ( Augas, Medio Natural, Agricultura, Costas, etc), as como autorizacin do Concello.

2- Realizaranse as drenaxes ou gabias necesarias para que a auga de chuvia se distriba e sexa asumida polo propio terreo.

3- Cando as pistas se fagan en terreos con forte pendente, minimizaranse os efectos de escorrentas, lixiviados e erosin mediante tramos de pista en sentido das curvas de nivel ou meidante gabias transversais de distribucin polo terreo ou outros sistemas.

4- Non se admitirn gabias no sentido lonxitudial da pista ou camio privado que, cunha lonxitude superior a 16 m, vaian desembocar en vas pblicas.

5- Se a pista ten que cruzar madres de augas, ou pequenos regatos, instalaranse taxeas para evita-lo corte do cano e para que, en caso de que leve auga, non arrastre os materiais movidos da pista. Estes tubos reiteraranse unha vez terminada a funcin da pista.

6- Os pasos de gabias para acceder s terreos realizaranse, previa licencia, mediante tubera de dimetro mnimo de 400 mm. Cada 6 m realizarase un rexistro de limpeza.

7- En solo de proteccin ambiental non se podern abrir aciegos que supoan movementos de terra, ags que sexan necesarios para a proteccin ou posta en valor do mbito.

   
  CAPTULO III- CORTAS  
 

   
  ARTIGO 19- DEFINICIN  
 

1- Para os efectos da presente ordenanza entndese por corta a operacin de extraccin dos productos forestais ou agrcolas que supoan a separacin completa ou dalgunha das partes da especie vexetal. O termo entenderase no sentido mis amplo, podendo ser corta, talla, aserrado, acizallado, poda recepado, sega de especie por medios mecnicos ou manuais.

2- Non se entender dentro da definicin a colleita do froito das rbores froiteiras nin a de cultivos hortcolas, mis si de cereais e herbaceas.

   
  ARTIGO 20- SOLICITUDE DE AUTORIZACIN DE CORTA DE RBORES  
 

1- Co fin de garanti-la preservacin do medio ambiente, a conservacin dos camios e evita- lo risco de accidentes, e sen prexuizo dos permisos e autorizacins que sexan outorgados polos rganos competentes na materia, establcese a obrigatoriedade de solicitar autorizacin Concello para efectuar talas ou entresacas en plantacins forestais e para o transporte e depsito de madeira, procedente dos traballos de explotacin, polas vas pblicas de titularidade municipal.

2- Na autorizacin de tala farase constar a obriga de conformidade por parte do titular da actividade de retirar da zona de extraccin e depsitar no lugar especfico todos os lixos que puideran depositarse (latas, recipientes de bebidas, etc.). Igualmente, na autorizacin de tala farase constar a obriga e a conformidade por parte do titular da actividade de recoller e retirar s zonas de depsito establecidas os restos derivados desta (ramas, cortizas e follarasca).

3- O exercicio das actividades descritas no presente captulo sen pusuir a correspondente autorizacin, sen prexuizo da sancin correspondente, implicar a paralizacin da actividade ata a conclusin do expediente, ou a presentacin da fianza polas cantidades mximas que puideran derivarse da sa instruccin.

   
  CAPTULO IV- SACAS  
 

   
  ARTIGO 21- LICENZA DE ACTIVIDADE  
 

1- Sen prexuizo da obtencin dos permisos e autorizacins necesarias doutras administracins pblicas, a realizacin das tarefas de extraccin, depsito, carga e transporte polas vas pblicas dos elementos das cortas en vehculos someterase a licenza municipal:

2- Excepcins:

- As extraccins de explotacins agrcolas en xeral.

- As extraccins de residuos de podas ou rozas.

- O transporte de cantidades inferiores a 5 Tm de productos agrcolas ou fructcolas.

- Os depsitos de madeira en terreos clasificados como forestais pola normativa urbanstica e que sexan de titularidade privada.

- As cargas que non ocupen ou afecten a vas pblicas.

   
  ARTIGO 22- ZONAS DE CARGA E DEPSITO  
 

1- Para o depsito dos materiais das cortas poderanse utilizar directamente as zonas de respecto ou retranqueo dos terreos clasificados como forestais as como terreos privados no mesmo solo, co acordo do titular.

2- O uso para depsito de madeira doutro tipo de solo requerir licenza municipal.

3- A madeira e os seus restos ou os depsitos de materiais procedentes da corta, non podern invadir os viais, tanto na zona de circulacin de vehculos como de peatns, nin ocupar ou menoscabar a funcionalidade das gabias, canellns, canalizacins, pontes ou calquera outro tipo de canle ou paso de auga, as como os usuarios da va, anda que se autorizarn, solicitndoo expresamente, as operacins imprescindibles para a sa carga e transporte; anda as, as gabias debern quedar sempre limpas en bo estado de uso. Nos restantes espacios pblicos solicitarase licenza expresa.

4- Cando se ocupen vas ou espacios pblicos liquidarase de acordo coas vixentes taxas de ocupacin de dominio pblico.

   
  ARTIGO 23- OCUPACIN DE VAS  
 

1- No caso de que, por razns de forza maior ou outras xustificables, se deban utilizar as vas pblicas para o depsito dos elementos da corta, solicitarase licenza expresa, caso por caso, indicando, ademis da situacin, superficie a ocupar e tempo, as medidas de seguridade vial que se empregarn. Cada autorizacin nunca poder ter un tempo de ocupacin da va superior a 3 das. Ditas operacins realizaranse como mnimo a 50 m de calquera curva, ponte, estreitamento ou cruce de vas e doutro depsito temporal. O depsito temporal, ags de circunstancias especiais non poder ter mis de 20 m de lonxitude nin ocupar mis da metade do ancho de va sen dar unha alternativa viable, que se deber autorizar expresamente.

2- Cando se fagan operacins que ocupen vas pblicas ou estructuras anexas, sinalizaranse debidamente os viais, conforme lexislacin vial vixente, e vixiados co fin de previr s/s usuarios/as destes da realizacin da actividade e dos restos derivados desta.

A sinalizacin mnima compoerase de:

- Cartel de perigo por obras a 100 m.

- Limitacin de velocidade a 30 km/h a 50 m.

- Conos reflectantes de 70 cm. ou valados direccionais, sinalizando o desvio nos ltimos 50 m.

   
  CAPTULO V: DETERIOROS, DANOS A TERCEIROS E LIMPEZA  
 

   
  ARTIGO 24- REPARACIN DE DETERIOROS, DESGASTE ANORMAL DAS VAS E DANOS A TERCEIROS  
 

1- Sen prexuizo do establecido na legislacin urbanstica, de medio natural forestal, do Cdigo de circulacin, e demis lexislacin, normas e ou ordenanzas que pudiesen ser de aplicacin, o/a pusuidor/a dunha licencia para corta, depsito, carga e transporte de madeira, ou maderista, estar obrigado a reparar de forma inmediata os deterioros producidos nos viais, ou nas estructuras anexas, as como retirada dos restos procedentes das operacins de corta, carga, almacenamento.

2- As reparacins ou limpezas deberanse realizar nun prazo de 48 horas, a partir da retirada da madeira, ou en tres das cando coincida en fin de semana.

3- Co obxeto de responder dos danos a terceiros o maderista deber contratar un seguro de responsabilidade civil.

   
  ARTIGO 25- LIMPEZA E RESIDUOS  
 

1- Prohbese que os refugallos das actividades regulamentadas na presente ordenanza, que non sexan estrictamente vexetais, se deixen ou depositen no monte, vas ou en lugares non autorizados expresamente para iso.

2- Os residuos asimilables s urbanos seleccionaranse e entregaranse servizo municipal de recollida nos contadores que corresponda segundo sa clase, ou no punto limpo, segundo o caso.

O Concello cobrar a taxa de recollida de refugallos s empresas maderistas, de acordo coa sa actividade. Considerarase o valor medio da taxa de recollida de refugallos de actividades.

3- Os restantes residuos, non forestais, residuos industriais, especialmente aceites usados, entregaranse a un recolledor autorizado.

4- Prohbese a realizacin de operacins de muda de aceites de maquinaria nos montes,e o verquido dos mesmos chan.

   
  TTULO II: RXIME DE AUTORIZACINS E LICENZAS  
 

   
  CAPITULO VI- PLANTACINS E CORTAS  
 

   
  ARTIGO 26. AUTORIZACIN DE PLANTACINS E CORTAS  
 

1- Sen prexuizo das autorizacins esixidas pola normativa sectorial aplicable, non se poder realizar dentro do trmino municipal de Carral ningn tipo de plantacin, corta ou saca, sen obter previamente a correspondente licenza ou autorizacin do Concello, cando as sexa esixida por esta ordenanza, que se solicitar cun mes de antelacin.

2- Ser responsabilidade do titular da plantacin, do transportista ou do madereiro responsable da corta ou saca a obtencin das licenzas ou autorizacins que correspondan.

   
  ARTIGO 27. DATOS A INCLUR NAS SOLICITUDES  
 

1- O impreso da solicitude deber de ser cuberto en tdolos seus apartados, nel deber figurar que estn pagadas as taxas correspondentes e deber estar rexistrado debidamente nas oficinas do Concello.

2- menos nas solicitudes deberase incluir:

En xeral:

- Datos do solicitante e do propietario do predio (nome e apelidos ou razn social, copia do NIF/CIF e telfono).

- Sinatura do solicitante e do propietario do predio.

- Especie e nmero de exemplares a plantar, cortar ou sacar.

- Localizacin do predio afectado (nome da finca, parroquia, lugar, e calquera denominacin que permita a identificacin inequvoca do enclave).

- Taxas de tramitacin da autorizacin ou licenza.

Para plantacins:

- Distancias a elementos protexidos prximos: vas, edificios residenciais, ros, etc.

- Altura da plantacin, en caso de sebes ou de estar en zona de proteccin paisaxstica.

Para cortas ou sacas:

- Tm que van a extraer.

- Camios e/ou vas a utilizar nos traballos.

- Maquinaria e vehculos a utilizar no transporte e saca.

- Sistema e condicins da corta ou entresaca (non autorizable a corta a matarrasa)

- Duracin aproximada da corta e saca.

- Nmero de rexistro da empresa madeireira.

- Lugar de depsito da madeira.

   
  ARTIGO 28. DOCUMENTOS QUE DEBERN ACOMPAAR SOLICITUDE.  
 

1- Deberase achegar fotocopia compulsada do permiso da plantacin ou corta, expedido pola autoridade competente, cando sexa necesaria.

2- Achegar igualmente licenzas municipais, ou copia das solicitudes, para a apertura de pistas de acceso, realizacin de gabias, etc.

3- As mesmo, e no caso de que non estean actualizadas no expediente da actividade extractiva, achegar:

- Copia da fianza establecida nesta ordenanza.

- Copia do seguro de responsabilidade civil actualizado.

   
  ARTIGO 29. COMPROMISOS DO SOLICITANTE  
 

Nas solicitudes deber constar a obriga e conformidade, asinada por parte do/a solicitante, de:

- Retirar da zona de actuacin e entregar s distintos xestores autorizados todos os lixos que se puidesen xerar (latas, recipientes de bebidas, aceites, etc.).

- Darlle o destino s restos da actividade (plas, cortizas e follaxe) de acordo co indicado no artigo 25 desta ordenanza, indicando o tratamento que se lles vai a dar: triturado, reciclado, queimado, materia prima de industrias, depsito autorizado, xardinera, etc.

- De reparar os danos producidos nas infraestructuras pblicas, no prazo e condicins establecidas nesta ordenanza.

   
  ARTIGO 30- CONTIDO DA LICENZA  
 

1- O acto polo que se outorgue a licenza deber de consignar expresamente, ademis de calquera outra especificacin requerida polas disposicins vixentes ou que o rgano competente considere oportuno incluir, os seguintes extremos:

a- Nmero de expediente e de licenza e data e rgano que a outorga.

b- Clasificacin e cualificacin do solo obxecto da actuacin.

c- Finalidade e/ou uso da actuacin e variedade ou especie afectada.

d- Volume (m3) de madeira extrada e nmero de exemplares a extraer ou plantar.

e- Situacin das actuacins.

f- Nome ou razn social do promotor ou solicitante.

g- Tcnico autor do proxecto e director de obras, se fose esixible pola magnitude da actuacin a realizar.

h- Prazos para o inicio e terminacin das actuacins.

2- Ser requisito indispensable dispor, no lugar onde se leva a cabo a actuacin solicitada, de copia autorizada da licenza municipal.

   
  CAPTULO VII. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
 

   
  ARTIGO 31- LICENZA DE ACTIVIDADE  
 

1- A licenza ter carcter anual, e renovarase antes de finalizar o perodo de vixencia.

2- Solicitude. A licenza de actividade solicitarase no Concello, en impreso normalizado, no que deber figurar que estn pagadas as taxas correspondentes, e deber estar rexistrado debidamente nas oficinas do Concello. Dito impreso deber conter menos:

- Datos persoais do/a titular da mesma: Nome, enderezo, DNI, etc.

- Razn social da empresa: Nome, enderezo, CIF.

- Taxas da licenza.

- Vehculos adscritos actividade, con indicacin de marca, modelo, caractersticas de carrozado, matrcula e PMA.

3- Documentacin a entregar coa solicitude:

- Copia compulsada da Alta no Imposto de Actividades Econmicas.

- Seguro de Responsabilidade Civil

- Copia da fianza establecida, de acordo co artigo seguinte.

   
  ARTIGO 32. FIANZAS  
 

1- Os beneficiarios da licenza de actividade ingresarn, antes da concesin desta, un depsito ou fianza a favor do Concello, na Tesourera Municipal, co obxecto de responder do arranxo dos desperfectos que se puideran producir nos viais municipais, e a limpeza dos restos das operacins de depsito e carga de madeira, non reparados voluntariamente, na conta valorada polo Servizo Tcnico Municipal para cubrir, en caso preciso, os danos orixinados na rede viaria, que ser devolta, de non haber danos rematar os traballos.

2- Esta fianza fxase na cantidade de 1200 euros.

Esta fianza ser anual, revisndose trimestralmente tendo a obriga o titular de completala no caso de que se executasen traballos de reparacin ou limpeza con cargo a sta.

   
  CAPTULO VIII. RXIME SANCIONADOR  
 

   
  ARTIGO 33. INFRACCINS  
 

1- Constite infraccin administrativa aos efectos desta ordenanza o incumprimento das obrigas, requisitos ou prohibicins establecidos na mesma, as coma o das condicins impostas nas autorizacins ou licenzas administrativas outorgadas respecto.

2- As infraccins administrativas tipifcanse da seguinte forma:

2.1- A plantacin de especies sen obter autorizacin previa ou licenza.

2.2- A transgresin das condicins impostas na autorizacin ou licenza (de corta ou plantacin), ou o incumprimento das medidas restauradoras do lugar afectado.

2.3- A negativa ou resistencia a facilitar os datos que lle sexan requeridos ou a obstruccin labor de inspeccin do Concello.

2.4- A falsedade ou ocultacin de datos no procedemento para obter a autorizacin ou licenza.

2.5- En xeral, o incumprimento das obrigas, requisitos ou prohibicins establecidos nesta ordenanza.

2.6- As operacins de tala e transporte de madeira, sen obter a previa autorizacin ou licenza.

   
  ARTIGO 34. CLASIFICACIN DAS INFRACCINS  
 

1- As infraccins tipificadas no artigo anterior, clasifcanse en leves, graves e moi graves.

- Infraccins leves son as sinaladas nos apartados 2.1 e 2.5 do artigo 58.

- Infraccins graves son as que se indican nos apartados 2.2 e 2.3 do artigo anteriormente citado, as como a reiteracin de das infraccins leves no prazo dun mes.

- Infraccins moi graves: estimaranse as as accins figuradas no apartado 2.4 e 2.6 do artigo 33, as como a reiteracin de das infraccins graves no prazo dun mes.

2- Para determinar a conta ou a natureza da sancin que debe impoerse, atenderase s seguintes criterios de proporcionalidade:

a) Natureza da infraccin ou perxuizos causados e categora do recurso afectado includos os aspectos ambientis.

b) Grado de culpa, intencionalidade e conducta de arrepentimento.

c) A reincidencia ou reiteracin na comisin das infraccins.

d) Beneficio econmico obtido polo infractor.

3- Cando o beneficio que resultase dunha infraccin das previstas na presente ordenanza fose superior sancin que corresponda, poder incrementarse sta na conta equivalente beneficio obtido.

   
  ARTIGO 35. SANCINS  
 

De acordo coa competencia conferida aos Concellos en materia de procedemento sancionador no artigo 45.1.b) da Lei 1/1995 do 2 de xaneiro (DOG 29) de Proteccin Ambiental de Galicia, as infraccins tipificadas nesta ordenanza, sern sancionadas con multas de ata 6000 euros, establecndose, segundo clasificacin, as seguintes contas:

- Infraccins leves: multa de ata 600 euros.

- Infraccins graves: multa de 601 ata 3000 euros.

- Infraccins moi graves: multa de 3001 ata 6000 euros.

No caso de que sexa inviable o outorgamento da licenza ou autorizacin, a imposicin da multa levar aparellada a reposicin das cousas ao seu estado primitivo e maila restauracin do medio afectado.

Estas multas impoeranse sen mingua, nin prexuizo das sancins superiores autorizadas legalmente, e sen detrimento de esixir, cando proceda, as correspondentes indemnizacins por danos e perxuizos e responsabilidades civil ou penal.

As sancins previstas no presente artigo sern en todo caso compatibles ou estableceranse sen perxuizo da obriga, de se-lo caso, da reposicin da legalidade, obrigndose o infractor a retira- las rbores que non se respecten as distancias mnimas establecidas no artigo 10 desta ordenanza.

A imposicin de sancins e a esixencia de responsabilidades con arreglo a esta ordenanza realizarase mediante instruccin do correspondente expedente sancionador e con arreglo previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, do Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo comn e no Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do Procedemento Para o Exercicio da Potestade Sancionadora.

   
  ARTIGO 36. REQUERIMENTOS  
 

Advertido o incumprimento da presente ordenanza, e resolto o expedente sancionador, requerirase ao responsable da infraccin para que se axuste normativa, outorgndolle un prazo mximo de un mes.

Transcorrido dito prazo sen que se dea cumprimento requerimento, sen necesidade de novas modificacins, procederase execucin subsidiaria, cargndolle as costas desta persoa responsable.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL  
 

O establecido na presente ordenanza entndese sen prexuizo das actuacins que correspondan a outros organismos da Administracin dentro das sas respectivas competencias.

   
  DISPOSICIN TRANSITORIA  
 

As plantacins existentes antes da publicacin desta ordenanza debern adecuarse disposto neste regulamento respecto s distancias das plantacins, tras un periodo dun ano. Quedan excluidas do anterior aquelas plantacins que pola sa singularidade (rbores monumentais, especies singulares, etc.) sexan obxecto doutro tratamento. Para isto ser preceptivo contar co informe favorable dos Servizos Tcnicos Municipais.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza, que consta de 36 artigos, unha disposicin adicional, unha disposicin transitoria e unha disposicin final, entrar en vigor a partir do da seguinte sa publicacin no BOP e estar en vigor ata que o Pleno municipal acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios