Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Coirs - Ordenanza reguladora da expedicin de tarxetas de estacionamento para persoas minusvlidas

Publicación provisional : 09-07-2001 BOP N 156 -- Publicación definitiva : 09-07-2001 BOP N 156
Redacción Aplicable desde 30-07-2001

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Titulares das tarxetas.
 - Artigo 2. .-Documentacin.
 - Artigo 3. .-Procedemento.
 - Artigo 4. .-Caducidade das tarxetas.
 - Artigo 5. .-Uso da tarxeta.
 - Disposicin final.
 - ANEXO I
   
  Artigo 1. .-Titulares das tarxetas.  
 

a) Tern dereito a solicita-la tarxeta de estacionamento para persoas empadroadas neste Concello, que padezan e/ou tean recoecida algn tipo de minusvalidez con graves problemas de mobilidade.

b) Para a expedicin de tarxeta de estacionamento para persoas con minusvalidez, os solicitantes debern ter recoecida a imposibilidade ou dificultade de uso do transporte pblico polos equipos de valoracin e orientacin (EVO), dependentes das seccins de cualificacin e estimacin de minusvalas.

c) A tarxeta de estacionamento para persoas con minusvalidez un documento acreditativo da sa situacin, e ten carcter persoal e intransferible.

d) O titular da tarxeta poder utilizala en calquera vehculo en que se traslade, sexa ou non da sa propiedade e sexa o titular da tarxeta o conductor do vehculo ou non.

f) As tarxetas emitidas por este Concello cumprirn coa normativa vixente no tocante concesin e formato destas.

g) En caso de cambio de domicilio do titular da tarxeta, ser este o que deba solicita-lo tanslado do expediente novo municipio de residencia.

   
  Artigo 2. .-Documentacin.  
 

Para obte-la tarxeta deber presentarse no Concello a seguinte documentacin:

- Solicitude debidamente cumprimentada, conforme a impreso normalizado que ser facilitado polos servicios sociais do Concello, segundo o modelo que se achega como anexo I.

- Fotocopia do DNI do peticionario da tarxeta.

- Das fotografas actuais tamao carn.

- Fotocopia do carn de conducir do minusvlido ou da persoa que o translade habitualmente, no caso de que non poida conducir, o que deber acreditarse mediante certificacin.

- En caso de que o vehculo sexa propiedade do peticionario da devandita tarxeta, presentar fotocopia do xustificante de pagamento do ltimo recibo do imposto sobre vehculos de traccin mecnica.

- Cualificacin da minusvala emitida pola Xunta de Galicia ou polos equipos autorizados noutras CC AA; se nesta non constase a estimacin da imposibilidade ou dificultade do seu titular para uso do transporte pblico, remitirase a devandita cualificacin EVO para a sa oportuna estimacin.

   
  Artigo 3. .-Procedemento.  
 

- Presentada a solicitude no Rexistro Xeral do Concello, coa documentacin pertinente, remitirase Departamento de Servicios Sociais para a emisin do informe-proposta correspondente. Posteriormente, este informe elevarase Alcalda, para que dicte a resolucin pertinente, concedendo ou denegando a tarxeta solicitada.

- Esta resolucin ser notificada interesado de acordo co establecido na Lei 30/92,do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

- A tarxeta, unha vez concedida, ser asinada polo titular. Cando se utilice colocarase na parte dianteira do vehculo, de xeito que unicamente o anverso da tarxeta sexa claramente visible para o seu control.

   
  Artigo 4. .-Caducidade das tarxetas.  
 

- O perodo de validez desta tarxeta estar vinculado perodo de validez da cualificacin da minusvala emitida pola EVO; se esta cualificacin fose definitiva ou permanentemente a tarxeta caducar s dez anos da concesin; e no caso de que esta sexa provisional caducar cando transcorrese o prazo que esta indique. Para a renovacin dbese segui-lo mesmo procedemento que para o outorgamento da tarxeta inicial.

- O Concello ter dereito a controlar que as condicins que deron orixe expedicin da tarxeta continan vixentes, polo que poder requirir s solicitantes/titulares, en calquera intre, para que acheguen probas actualizadas das devanditas condicins.

- Calquera variacin das condicins que deron orixe expedicin da tarxeta deber ser comunicada s servicios sociais municipais, no prazo mximo dun mes; de non ser as, o Concello poder anula-la sa vixencia.

   
  Artigo 5. .-Uso da tarxeta.  
 

No suposto de que se detecto o uso indebido da tarxeta de xeito reiterado e debidamente probado, con independencia da sancin pecuniaria que no seu caso puidese recaer no procedemento sancionador incoado para tal efecto, a citada tarxeta ser retirada durante un prazo de dous anos polo rgano que a outorgase.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez que sexa publicado integramente no BOP e transcorra o prazo de 15 das previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril.

   
  ANEXO I  
 

Solicitude da tarxeta de estacionamento para persoas con mobilidade reducida

"Don/dona ..., con DNI ..., con enderezo en ... telfono ..., en nome propio ou en representacin do beneficiario/minusvlido...

Declara:

Que ... est empadroado/a neste Concello e padece algn tipo de minusvalidez con mobilidade reducida e as o acredita a travs da cualificacin de minusvala actualizada.

Polo que solicita:

Que se lle expida a tarxeta de estacionamento, segundo modelo establecido na Lei (/97, da Comunidade Autnoma de Galicia, comprometndose a cumpri-las normas que regulan a sa tramitacin, expedicin e uso.

Coirs, ... de ... de ...

Asinado.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios