Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Mesa - ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PBLICO POR PRESTACIN DE SERVIZOS DEPORTIVOS E CULTURAIS NO CONCELLO DE MESA

Publicación provisional : 21-10-2004 BOP N 243 -- Publicación definitiva : 21-12-2004 BOP N 292
Redacción Aplicable desde 26-09-2006

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1 .- Fundamento e natureza
 - Artigo 2.- Actividades gravadas
 - Artigo 3.- Suxeitos obrigados pagamento.
 - Artigo 4.-Contas das actividades gravadas.
 - Artigo 5.-Obriga de pagamento.
 - Artigo 6 .- Normas de Xestin
 - Artigo 7 .- Exencins e bonificacins
 - Artigo 8 .- Infraccins e sancins
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1 .- Fundamento e natureza  
 

Conforme autorizado polo artigo 106 da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de acordo co previsto no artigo 40.1do RDl 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, o Concello de Mesa establece o prezo pblico pola prestacin de servizos deportivos e culturais do municipio, redactada conforme diposto no artigo 49 da lei reguladora das bases de rxime local, tratarse dunha ordenanza non fiscal.

   
  Artigo 2.- Actividades gravadas   redacciones
 

Constite servicio ou actividade gravada por este prezo pblico a prestacin de actividades culturais consistentes en:

A.-Actividades manuais: manualidades, pintura, encaixe de bolillos e outras anlogas.

B.-Actividades formativas: animacin lectura e psicomotricidade, obradoiro de contos, obradoiro de idiomas, actividades musicais e outras anlogas.

C.-Visitas de carcter cultural, xeogrfico e etnogrfico: excursins para o coecemento do contorno na Comunidade Autnoma ou fra dela, sendeirismo fra do Concello, visitas a exposicins ou museos e outras anlogas.

As mesmo,constite servicio ou actividade gravada por este prezo pblico a prestacin de actividades deportivas consistentes en:

A.-Escolas deportivas municipais: ximnasia de mantemento, ximnasia de mantemento para a terceira idade, voleibol, patinaxe, ftbol-sala, baloncesto, tenis, xogos psicomotrices e outras de natureza anloga.

B.-Actividades acuticas en piscina: natacin (distintos niveis).

As actividades programadas nos eventos deportivos (da do deporte, festas da auga, xogos populares, tolo-olimpiadas,...). as coma o senderismo dentro do Concello, non estn suxeitas a prezo de ningn tipo.

   
  Artigo 3.- Suxeitos obrigados pagamento.   redacciones
 

Son suxeitos obrigados pagamento as persoas fsicas que, tendo solicitado a sa participacin nas actividades culturais ou deportivas organizadas, sexan admitidas polo servicio correspondente.

   
  Artigo 4.-Contas das actividades gravadas.   redacciones
 

1.-O importe do prezo pblico fixado cubrir, como mnimo, o custo das actividades prestadas, podendo as fixarse un prezo pblico por debaixo do custo cando existan razns sociais benficas, culturais ou de interese pblico que as o aconsellen. Especialmente nos casos enunciados no apartado 3 deste artigo.

2.-A conta do prezo pblico determinarase aplicando as tarifas seguintes e en funcin do nmero de horas prestadas en cada actividade:

Tarifa primeira: actividades culturais programadas.

A.-Actividades manuais: manualidades, pintura, encaixe de bolillos e outras anlogas: 1,20 euros/hora.

B.-Actividades formativas: animacin lectura e psicomotricidade, obradoiro de contos, obradoiro de idiomas, actividades musicais e outras anlogas: 1,20 euros/hora.

C.-Visitas de carcter cultural, xeogrfico e etnogrfico: excursins para o coecemento do contorno na Comunidade Autnoma ou fra da Comunidade Autnoma, sendeirismo fra do Concello, visitas a exposicins ou museos e outras anlogas:

- Dentro da Comunidade Autnoma.

- Con comida includa: 15,00 euros/da.

- Sen comida includa: 6,00 euros/da.

- Fra da Comunidade Autnoma: dividirase o custo da actividade (incluido o transporte) entre o nmero de solicitantes.

Tarifa segunda: actividades deportivas programadas.

A.- Escolas deportivas municipais que se programen con carcter anual: ximnasia de mantemento, ximnasia de mantemento para a terceira idade, voleibol, patinaxe, ftbol-sala, baloncesto, tenis, xogos psicomotrices e outras de natureza anloga:

- 1 actividade/ano/2 horas semana: 32,00 euros.

- 2 actividades/ano/2 horas semana: 52,00 euros.

- 3 actividades/ano/2 horas semana: 72,00 euros.

- Mis de 3 actividades: 96,00 euros.

Para actividades que non se desenvolvan con carcter anual, a tarifa ser de 0,90 euros/hora.

B.-Actividades acuticas en piscina: natacin (distintos niveis): 6 euros (por toda a temporada de apertura da piscina municipal ano).

3.- O Concello de Mesa resrvase o dereito de programar cursos ou actividades de carcter gratuto ou cunha reduccin de contas de ata un porcentaxe do 100% para determinados colectivos con escasos recursos que se consideren desfavorecidos, previo informe da rea de Servicios Sociais, e/ou que sexa necesaria a sa formacin neste campo, previo informe da rea de Educacin. En ningn caso podern disfrutar de reduccin da tarifa as unidades familiares que superen en 2 veces o IPREM.

4.- Para persoas que acrediten formar parte de familia numerosa, para cursos ou actividades, a conta verase reducida nun 50%. As persoas que acrediten figurar nos rexistros do paro, tern unha unha reduccin do 30% da tarifa. Finalmente, cando se inscriban, polo menos, tres participantes dunha mesma unidade familiar nun mesmo programa deportivo, aplicarse o desconto do 50% s cotas correspondentes s menores de idade integrantes dela. A estes efectos, para a determinacin da existencia ou non de unidade familiar, estarse previsto no artigo 84 do RDLex. 3/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do IRPF.

   
  Artigo 5.-Obriga de pagamento.   redacciones
 

A obriga de pagamento nace dende que se inicia a prestacin da actividade cultural ou deportiva, se ben este Concello poder esixir o depsito previo no momento da inscricin.

   
  Artigo 6 .- Normas de Xestin   redacciones
 

1.- O prezo pblico esixirase en rxime de autoliquidacin.

2.- Os interesados na prestacin destes servizos debern presenta-la solicitude de matrcula nos prazos que se fixen para cada ano pola rea de Cultura e Deporte. No momento de presentacin da solicitude, xurdir o dereito a favor do Concello para o cobro do prezo. As baixas causadas polos abonados en calquera dos servizos especificados na tarifa surtirn efecto finalizar o perodo de abono ou do servizo concertado e, en ningn caso, tern dereito reintegro das cotas satisfeitas.

3.- A cota anual obrigatoria dende o primeiro da de cada curso, ou aquel en que tea lugar a reincorporacin ou alta, debendo satisfacerse nas contas abertas a nome do concello en calquera entidade colaboradora.

4.- En calquera momento e a requerimento de Intervencin, o responsable das actividades poder esixir s suxeitos pasivos da taxa os xustificantes das liquidacins efectuadas, que non consten na Intervencin deste Concello.

5.- As dbedas non satisfeitas nos termos deste artigo esixiranse por va de constrinximento de acordo co que dispn o Regulamento xeral de recadacin.

6.- Nos supostos en que a actividade a desenvolver, previa autorizacin, non se encontre tarifada na presente ordenanza ou resulte necesaria a modificacin ou actualizacin das contas, delgase na Xunta de Goberno Local, conforme o artigo 23.2 b) da Lei 7/85, do 2 de abril, o establecemento da tarifa a proposta do Servicio Tcnico co previo informe da Intervencin municipal.

   
  Artigo 7 .- Exencins e bonificacins  
 

Soamente a cota do prezo pblico polos servizos deportivos poder reducirse pola aplicacin das seguintes bonificacins:

* As persoas que acrediten formar familia numerosa, o 50% da cota en cada actividade.

* Cando se inscriban, polo menos, tres participantes dunha mesma unidade familiar nun mesmo programa deportivo, aplicarase o desconto do 50% s cotas correspondentes s menores integrantes dela.

* As persoas que acrediten debidamente figurar nos rexistros do paro, tern unha bonificacin do 30% da tarifa.

* As persoas que acrediten a sa falta de capacidade econmica para o pagamento da tarifa correspondente segundo o informe dos Servizos Sociais do Concello de Mesa respecto, o 100% da cota.

* As persoas que se inscriban en mis dunha actividade se lle aplicar o seguinte desconto: por das actividades, o 20 % do total, por tres actividades, o 25 %.

Estes beneficios fiscais s sern aplicables a aquelas persoas que figuren empadronadas no concello de Mesa.

   
  Artigo 8 .- Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias e sancins, ademais do previsto nesta ordenanza, estarase diposto nos Captulo II do Ttulo IV da lei xeral tributaria e demais normativa aplicable.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza entrar en vigor da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa."

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios