Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Coristanco - ORDENANZA FISCAL NMERO 4, REGULADORA DA TAXA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional : 15-11-2003 BOP N 263 -- Publicación definitiva : 20-12-2003 BOP N 291
Aplicable desde 01-01-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento e natureza
 - Artigo 2.-Feito imponible
 - Artigo 3.-Suxeito pasivo
 - Artigo 4.-Responsables
 - Artigo 5.-Cota tributaria
 - Artigo 6.-Exencins e bonificacins
 - Artigo 7.-Devengo
 - Artigo 8.-Declaracin
 - Artigo 9 .-Liquidacin e ingreso
 - Artigo 10.-Infraccins e sancins
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.-Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a Taxa por licencia de apertura de establecementos, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, cuias normas atenden prevenido no artigo 58 da citada Lei 39/1988.

   
  Artigo 2.-Feito imponible  
 

1.-Constite o feito imponible desta taxa a actividade municipal, tanto tcnica como administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriais e mercants renen as condicins de tranquilidade, sanidade e salubridade e calesquera outras esixidas polas correspondentes ordenanzas municipais ou xerais para o seu normal funcionamento, como presuposto necesario e previo para o outorgamento por este Concello da licencia de apertura a que se refire o artigo 22 do Regulamento de Servicios das Corporacins Locais.

2.-A tal efecto, ter a consideracin de apertura:

A) A instalacin por vez primeira do establecemento para dar comenzo as sas actividades.

B) A variacin ou ampliacin da actividade desenvolvida no establecemento, anda contine o mesmo titular.

C) A ampliacin do establecemento e calquera alteracin que se leve a cabo neste e que afecte s condicins sinaladas no nmero 1 deste artigo, esixindo nova verificacin das mesmas.

3.-Entenderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificacin habitable, estea ou non aberta pblico, que non se destine exclusivamente a vivenda, e que:

A) Se dedique exercicio dalgunha actividade empresarial fabril, artesanal, da construccin, comercial e de servicios que estea suxeita Imposto sobre Actividades Econmicas.

B) Anda sen desenrolarse aquelas actividades que sirvan de auxilio ou complemento para as mesmas, ou tean relacin con elas na forma que lles proporcionen beneficios ou aproveitamento, como, por exemplo, sedes sociais, axencias, delegacins ou sucursais de entidades xurdicas, escritorios, oficinas, despachos ou estudios.

   
  Artigo 3.-Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, titulares da actividade que se pretende desenrolar, ou, no seu caso, se desenrole en calquera establecemento industrial ou mercantil.

   
  Artigo 4.-Responsables  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os Administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.-Cota tributaria  
 

1.- A Cota tributaria se determinar de acordo coa seguinte tarifa:
A) Licencias de tramitacin ordinaria: 300,00 euros
B) Licencias para actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas, e outras de tramitacin especial: 600,00 euros.
C) Licencias para actividades ganaderas e agrcolas: 200,00 euros
2.- A cota fixa establecida nos pargrafos a) e b) do artigo anterior, ser incrementada , segundo o tipo de actividade por un coeficiente segundo o nmero de metros cadrados do local onde se desenvolva a actividade:
Coeficiente:
Ata 50 metros cadrados: 1
De 51 metros cadrados a 100 metros cadrados: 1,2
De 101 metros cadrados a 250 metros cadrados : 1,4
De 251 metros cadrados a 500 metros cadrados: 1,6
De 501 metros cadrados a 1000 metros cadrados: 1,6
Mis de 1000 metros cadrados: 2

   
  Artigo 6.-Exencins e bonificacins  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin algunha na exaccin da Taxa.

   
  Artigo 7.-Devengo  
 

1.-Devengara a taxa e nace a obriga de contribur, cando se inicie a actividade municipal que constite o feito imponible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data da presentacin da oportuna solicitude da licencia de apertura, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2.-Cando a apertura xa tivera lugar sen obterse a oportuna licencia, a Taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento rene ou non as condicins esixibles, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instrurse para autorizar a apertura do establecemento ou decretar o seu peche, se non fora autorizable dita apertura.

3.-A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada, en modo algn, pola denegacin da licencia solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin das condicins do establecemento, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licencia.

   
  Artigo 8.-Declaracin  
 

As persoas interesadas na obtencin dunha licencia de apertura de establecemento industrial ou mercantil presentarn previamente, no Rexistro Xeral, a oportuna solicitude, con especificacin da actividade ou actividades a desenrolar no local, acompaada do contrato de alugueiro ou ttulo de adquisicin do local, indicando neste ltimo caso se o local non tivera asignado valor catastral, ou prezo de adquisicin ou custo de construccin do mesmo, no seu caso.

Se despois de formulada a solicitude de licencia de apertura se variase ou ampliase a actividade a desenrolar no establecemento, ou se alterasen as condicins proxectadas por tal establecemento ou ben se ampliase o local inicialmente previsto, estas modificacins poeranse en coecemento da Administracin Municipal co mesmo detalle e alcance que se esixen na declaracin prevista no nmero anterior.

   
  Artigo 9 .-Liquidacin e ingreso  
 

Rematada a actividade municipal e unha vez dictada a Resolucin Municipal que proceda sobre a licencia de apertura, practicarase a liquidacin correspondente pola Taxa, que ser notificada o suxeito pasivo para o seu ingreso directo nas arcas municipais utilizando os medios de pago e os prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recadacin.

   
  Artigo 10.-Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas corresponda en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada por acordo plenario de data 10 de novembro de 2003. A presente modificacin foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 24 de decembro de 2007.
Entrar en vigor, logo da sa publicacin no BOP o da 1 de xaneiro de 2008, permacendo en vigor ate que sexa acordada a sa modificacin ou derogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios