Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Coristanco - ORDENANZA FISCAL NMERO 18, REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE PISCINA MUNICIPAL E ESCOLAS DEPORTIVAS

Publicación provisional : 15-11-2003 BOP N 263 -- Publicación definitiva : 20-12-2003 BOP N 291
Redacción Aplicable desde 03-06-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento e natureza
 - Artigo 2.-Feito impoible
 - Artigo 3.-Suxeitos pasivos
 - Artigo 4.-Responsables
 - Artigo 5.-Cota tributaria
 - Epgrafe 1 .-Piscinas
 - Epgrafe 2 - Escolas deportivas
 - Artigo 6.-Beneficios fiscais
 - Artigo 7.-Devengo
 - Artigo 8.-Declaracin e ingreso
 - Artigo 9.-Infraccins e sancins
 - Disposicin adicional nica
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.-Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de Abril, reguladora das bases de rxime local, e os artigos 20 a 27 da Lei 39/88, do 28 de decembro, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/88, do 28 de decembro, este Concello acorda a imposicin e ordenacin da Taxa pola prestacin do servicio da piscina municipal e de escolas deportivas na que as sas normas atenden prevido no artigo 58 da citada lei 39/88, na sa nova redaccin da pola Lei 25/1998 de 13 de xullo.

   
  Artigo 2.-Feito impoible  
 

Constite o feito impoible da taxa a prestacin do servicio de piscina municipal e escolas deportivas.

   
  Artigo 3.-Suxeitos pasivos  
 

Sern suxeitos pasivos desta taxa as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que soliciten ou resulten beneficiadas ou afectadas polos servicios ou actividades que se detallan na tarifa desta taxa.

   
  Artigo 4.-Responsables  
 

1.-Sern responsables solidarias das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas fsicas ou xurdicas s que se refire os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.-Cota tributaria  
 

A cota desta taxa ser a resultante de aplicar as seguintes tarifas:
Epgrafe 1..Piscinas.
I.Entradas individuais:
 Ata 14 aos de edad: 1,00 euro.
 Maiores de 14 anos de idade: 2,00 euros.
II.Bonos:
 Bono de 10 baos hasta 14 anos de idade: 6,00 euros
 Bono de 10 baos maiores de 14 anos de idade: 15,00 euros
Epgrafe 2..Escolas deportivas.
 Cuota cursos de natacin: 30,00 euros/persoa.
 Cuota cursos de ftbol: 30,00 euros/persoa.
 Cuota cursos de baloncesto: 30,00 euros/persoa.
 Cuota cursos de tenis: 30,00 euros/persoa.
 Cuota cursos de voleibol: 30,00 euros/persoa.
 Cuota cursos de patinaxe: 30,00 euros/persoa.
 Cuota cursos de aerobic: 30,00 euros/persoa.
 Cuota cursos de ximnasia: 30,00 euros/persoa.
 Cuota actividade liga de ftbol sala: 180 euros/equipo.
 Cuota actividades deportivo-recreativas de vern: 10 euros/persoa.
 Cuota sadas deportivas, culturais e de ocio: 8 euros/persoa.

   
  Epgrafe 1 .-Piscinas  
 

I.-Entradas individuais:

- Ata 14 aos de idade: 0,90 euros

- Maiores de 14 anos de idade: 2,10 euros

II.-Bonos:

- Bono de 10 baos ata 14 anos de idade: 6,00 euros

- Bono de 10 baos maiores de 14 anos de idade: 15,00 euros

   
  Epgrafe 2 - Escolas deportivas  
 

- Cota cursos de natacin: 30,00 euros/persoa

- Cota cursos de futbol: 30,00 euros/persoa

- Cota cursos de baloncesto: 30,00 euros/persoa

- Cota cursos de tenis: 30,00 euros/persoa

- Cota cursos de voleibol: 30,00 euros/persoa

- Cota cursos de patinaxe: 30,00 euros/persoa

- Cota cursos de aerobic: 30,00 euros/persoa

- Cota cursos de ximnasia: 30,00 euros/persoa

- Cota actividade liga de futbol sala: 180 euros/ equipo

   
  Artigo 6.-Beneficios fiscais  
 

S se admitirn os beneficios que vean establecidos nas normas con rango de Lei ou deriven de tratados ou acordos internacionais.

   
  Artigo 7.-Devengo  
 

Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a prestacin dos servicios ou a realizacin das actividades, anda que se poder esixi-lo depsito previo.

   
  Artigo 8.-Declaracin e ingreso  
 

1.-A taxa se esixir en rxime de autoliquidacin, previa solicitude da prestacin do servicio da piscina municipal ou da realizacin da actividade polo interesado, realizndose o ingreso antes da prestacin do servicio ou da realizacin da actividade na Tesourera Municipal ou directamente nas entidades bancarias colaboradoras deste Concello.

2.-Se se realiza a prestacin do servicio da piscina municipal sen mediar solicitude, liquidarase e notificarase a taxa tan axia como se detecte esta situacin, esixndose o ingreso nos prazos previstos no Regulamento Xeral de Recadacin para a liquidacin de contrado previo, sen prexuzo de abri-lo oportuno expediente sancionador por infraccin tributaria.

   
  Artigo 9.-Infraccins e sancins  
 

Nesta materia estarase disposto na Lei xeral Tributaria e na normativa de desenvolvemento.

   
  Disposicin adicional nica  
 

Cando existan os convenios de colaboracin s que fai referencia o artigo 27.2 da lei 39/88, do 28 de decembro, os procedementos de liquidacin e recadacin regulados nos artigos 8 e 9 desta Ordenanza cedern ante a regulacin prevista nos convenios.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada por acordo plenario de data 10 de novembro de 2003. A presente modificacin foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 21 de maio de 2008.
Entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin o da seguinte da publicacin do texto ntegro da Ordenanza no Boletn Oficial da Provincia, permacendo en vigor ate que sexa acordada a sa modificacin ou derogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios