Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Teo - Regulamento de utilizacin dos pavillns deportivos municipais

Publicación provisional : 23-08-2008 BOP N 193 -- Publicación definitiva : 31-10-2008 BOP N 252
Redacción Aplicable desde 19-10-2008

Redacciones Redacciones
 - DISPOSICINS XERAIS
 - ARTIGO 1.
 - ARTIGO 2.
 - ARTIGO 3.
 - ARTIGO 4.
 - COMPETENCIAS
 - ARTIGO 5.
 - ARTIGO 6.
 - ARTIGO 7.
 - DEREITOS E DEBERES DOS/AS USUARIOS/AS
 - ARTIGO 8.
 - ARTIGO 9.
 - ARTIGO 10.
 - ARTIGO 11.
 - USO DOS PAVILLNS DEPORTIVOS MUNICIPAIS
 - ARTIGO 12.
 - ARTIGO 13.
 - ARTIGO 14.
 - ARTIGO 15.
 - ARTIGO 16.
 - ARTIGO 17.
 - ARTIGO 18.
 - ARTIGO 19.
 - ARTIGO 20.
 - NORMAS DE USO E DE SEGURIDADE
 - ARTIGO 21.
 - ARTIGO 22.
 - ARTIGO 23.
 - ARTIGO 24.
 - ARTIGO 25.
 - ARTIGO 26.
 - INFRACCINS
 - ARTIGO 27.
 - DISPOSICINS DERRADEIRAS
 - Primeira
 - Segunda
 - ANEXO I
   
  DISPOSICINS XERAIS  
 

   
  ARTIGO 1.  
 

Constite o obxecto deste regulamento establecer o uso e funcionamento dos pavillns deportivos municipais do Concello de Teo situados nos lugares de Calo, Os Tilos e A Ramallosa. A competencia municipal respecto desta materia est recoecida no artigo 25.2 m) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Rxime Local.

   
  ARTIGO 2.  
 

O Concello de Teo persegue na xestin dos pavillns deportivos da sa competencia os seguintes obxectivos:
a) Utilizar racional e ordenadamente as instalacins deportivas municipais, garantindo o seu uso a toda a cidadana en condicins de igualdade.
b) Aproveitar de xeito integral os recursos dispoibles, tanto materiais coma humanos.
c) Fomentar o deporte e a educacin fsica entre a vecianza e procurar o desenvolvemento integral da persoa, independentemente da sa idade, buscando ademais crear hbitos de vida saudable.
d) Coordinar os esforzos e as actividades deportivas que se poidan realizar no Concello, sexan estas promovidas pola institucin municipal, polas entidades deportivas ou por particulares.

   
  ARTIGO 3.  
 

1. As instalacins deportivas municipais son bens de dominio pblico que se destinan servizo deportivo da cidadana.
2. As instalacins afectadas por este regulamento son os pavillns deportivos municipais de Calo, Os Tilos e A Ramallosa.

   
  ARTIGO 4.  
 

1. Os pavillns deportivos municipais destinaranse prctica das actividades deportivas que se axusten s caractersticas das sas instalacins, previa autorizacin da alcalda ou concellara en quen delegar.
2. Ocasionalmente e previa autorizacin especfica da alcalda ou da Comisin de Goberno, podern utilizarse para a realizacin doutras manifestacins artsticas, culturais, sociais ou de interese para a comunidade vecial.

   
  COMPETENCIAS  
 

   
  ARTIGO 5.  
 

Comptelle Pleno da Corporacin o exercicio das seguintes facultades:
1. Aprobacin, modificacin e revogacin deste regulamento.
2. Fixar as taxas pola utilizacin das instalacins.

   
  ARTIGO 6.  
 

Comptelle Alcalda ou Concellara competente en materia de deportes, previa delegacin:
1. Dirixir e organizar os servizos dos pavillns deportivos municipais.
2. Coordinar a utilizacin dos pavillns deportivos municipais e os programas de actividades que nelas se desenvolvan.
3. Ditar as normas de utilizacin especficas de cada unha das instalacins deportivas municipais consonte cos principios que se recollen no presente regulamento.
4. Outorgar as autorizacins precisas para a utilizacin dos pavillns deportivos municipais.
5. Autorizar a colocacin de publicidade nos recintos dos pavillns.
6. Impor as sancins que legal e regulamentariamente correspondan s infraccins que poidan cometer os usuarios/as.
7. O exercicio das demais facultades que lle sinalen as leis e as que asignadas Concello non se atriban expresamente a outro rgano.

   
  ARTIGO 7.  
 

Correspndelle Concellara competente en materia de Deportes:
1. A elaboracin dos informes que lle soliciten a Alcalda, a Comisin Informativa, a Comisin de Goberno ou o Pleno da Corporacin.
2. O establecemento de directrices de uso e do horario de utilizacin dos pavillns deportivos.
3. O establecemento dos prazos para a realizacin das solicitudes de uso dos pavillns.
3. A proposta de convenios coas asociacins e entidades deportivas sobre utilizacin dos pavillns.
4. A resolucin das incidencias ordinarias que xurdan na xestin dos pavillns.
5. Todas aquelas competencias que se lle asignen por delegacin da Alcalda.

   
  DEREITOS E DEBERES DOS/AS USUARIOS/AS  
 

   
  ARTIGO 8.  
 

1. Toda a cidadana de Teo ten dereito a acceder e a usar os pavillns deportivos municipais en condicins de igualdade, con suxeicin s principios democrticos de convivencia, s normas que contn o presente regulamento e s instrucins que na sa execucin diten as autoridades municipais e quen se encargar da xestin do servizo.
2. O dereito de uso tamn se axustar s condicins da autorizacin municipal e s horarios aprobados.
3. Calquera usuario/a ten dereito a formular as reclamacins e suxestins que estime pertinentes perante os encargados municipais das instalacins deportivas ou, por escrito, perante a Alcalda.

   
  ARTIGO 9.  
 

Os/as usuarios/as teen a obriga de:
1. Colaborar no mantemento en debidas condicins de limpeza e hixiene das instalacins .
2. Respectar as normas sobre o uso axeitado do equipamento e mobiliario das instalacins.
3. Acatar as normas de uso xeral contidas neste regulamento e aquelas especficas que as autoridades municipais diten para as distintas instalacins.

   
  ARTIGO 10.  
 

As avaras, danos ou perdas que se xeren no material ou nas instalacins como consecuencia dunha desaxeitada ou neglixente utilizacin darn lugar responsabilidade por parte do seu autor ou autores, que lles ser esixida polo Concello de conformidade co procedemento legal e regulamentariamente establecido. Todo isto sen prexuzo da sancin administrativa que proceda.
As entidades organizadoras da actividade ou, se o caso, aquelas que efectuasen a reserva de uso das instalacins tern a consideracin de responsables subsidiarios dos danos producidos.

   
  ARTIGO 11.  
 

Os/as responsables das instalacins deportivas poderanas pechar por razns climatolxicas, de seguridade ou cando se dean circunstancias que poidan ocasionar danos s persoas ou instalacins.
Cando haxa que pechar as instalacins para a realizacin de obras ou melloras, o peche deber ser debidamente comunicado s usuarios/as con autorizacins concedidas previamente, que tamn recibirn unha comunicacin sobre a previsin da nova apertura.

   
  USO DOS PAVILLNS DEPORTIVOS MUNICIPAIS  
 

   
  ARTIGO 12.  
 

O uso dos pavillns deportivos municipais estar suxeito autorizacin expresa emitida pola Alcalda ou Concellara que tea a competencia delegada e previo pagamento da taxa regulamentariamente aprobada.

   
  ARTIGO 13.  
 

Ouso dos pavillns deportivos municipais computarase por mdulos de 60 minutos.

   
  ARTIGO 14.  
 

As actividades que se desenvolvan nos pavillns deportivos municipais poden ter carcter anual, mensual ou puntual. En consideracin das actividades extraescolares promovidas polos centros escolares ou polas sas ANPAS, tamn se poden conceder autorizacins para o perodo de duracin do curso escolar.

   
  ARTIGO 15.  
 

A Concellara competente en materia de deportes, establecer os prazos para a presentacin das solicitudes de uso dos pavillns municipais, que comunicar coa suficiente publicidade cidadana.
O modelo de solicitude para a utilizacin das instalacins, que estar a disposicin de calquera potencial usuario/a, aparece recollido no anexo I.

   
  ARTIGO 16.  
 

As actividades organizadas polo Concello de Teo tern prioridade absoluta de ocupacin dos mdulos horarios dos pavillns deportivos municipais. Nos espazos non utilizados polo Concello atenderanse as solicitudes consonte a seguinte prelacin:
1. Centros escolares pblicos do Concello de Teo, especialmente para aquelas actividades que non se poidan realizar nas sas instalacins.
2. ANPAS dos centros escolares pblicos do Concello de Teo, especialmente para aquelas actividades que non se poidan realizar nas instalacins do centro escolar.
3. Entidades ou asociacins deportivas ou culturais inscritas no Rexistro de Asociacins do Concello de Teo.
4. Calquera outra entidade ou empresa con sede social no Concello de Teo.
5. Particulares empadroados no Concello de Teo.
6. Calquera outra entidade, empresa, colectivo ou particular que o solicitar.
A prelacin aplicarase concedendo mdulo a mdulo e non o conxunto dos mdulos solicitados.

   
  ARTIGO 17.  
 

O uso das instalacins durante un ou mis perodos temporais non comporta ningn dereito adquido para os seguintes.

   
  ARTIGO 18.  
 

Cando existan solicitudes de uso dos pavillns deportivos para actividades de carcter puntual que sexan de interese e de relevancia para a prctica deportiva da colectividade e as datas sinaladas coincidan con mdulos previamente asignados, a autorizacin municipal non se poder conceder sen poer o feito en coecemento dos usuarios/as, s/s que ademais se lles deber ofrecer outra data para a realizacin da actividade.

   
  ARTIGO 19.  
 

Unha vez obtida a autorizacin, o non uso reiterado do mdulo concedido e reservado dar lugar, unha vez odos os afectados, anulacin da autorizacin.

   
  ARTIGO 20.  
 

Os pavillns deportivos municipais non podern ser concedidos s distintas Federacins ou Asociacins para a realizacin de competicins oficiais de non ser que medie unha autorizacin expresa da Alcalda ou da Concellara delegada.

   
  NORMAS DE USO E DE SEGURIDADE  
 

   
  ARTIGO 21.  
 

Establcense as seguintes normas xerais, que perseguen fundamentalmente o fomento de hbitos hixinicos, a boa convivencia, o respecto s demais, o coidado e mantemento das instalacins e a prevencin de riscos de todo tipo:
1. Todo usuario/a estar obrigado a velar polo bo estado de conservacin das instalacins e servizos, e, polo tanto, impedir ou denunciar todos os actos que deterioren as instalacins ou os servizos e advertir s empregados ou responsables municipais cando observe anomalas nas instalacins ou no material destas.
2. As persoas que cheguen ou abandonen as instalacins deportivas debern gardar o debido silencio para non interferiren na actividade que nese momento se estea a desenvolver. Evitarase tamn a entrada no lugar de desenvolvemento da actividade antes da hora concedida.
3. Para garantir o correcto aproveitamento das instalacins, deberase abandonar a pista con puntualidade para permitir que os seguintes usuarios/as aproveiten mximo o seu tempo.
4. Nos mdulos adscritos a centros escolares, ANPAS, asociacins ou entidades para o seu uso por menores de 18 anos estes debern estar acompaados durante o desenvolvemento da actividade por un mestre, un adestrador ou un adulto responsable.
5. obrigatoria a utilizacin da vestimenta e o calzado deportivo axeitado s diferentes instalacins.
6. Deberanse respectar os espazos reservados aos diferentes usos da instalacin deportiva.
7. Cando se faga uso de material especfico, unha vez rematada a actividade este deber quedar arrombado no seu lugar. obrigatorio que a instalacin quede nas debidas condicins para ser usada no seguinte mdulo.
8. Para a comodidade de todos os usuarios/as e para tratar de promover valores ambientais, o tempo de utilizacin das duchas e da luz ser o estritamente necesario.
9. Por razns de salubridade pblica usaranse as papeleiras e os colectores para depositar o lixo.
10. Non se poder acceder s pistas das instalacins deportivas con animais, ags que estes sexan cans-gua das persoas invidentes, sempre que vaian debidamente identificados.
11. Non se autoriza o acceso s pistas e s vestiarios de persoas non participantes nas actividades deportivas. Exceptase desta prohibicin o representante familiar dos deportistas con algn tipo de eiva fsica ou psquica.
12. Desaconsllase a realizacin de xogos e prcticas perigosas e, en xeral, todos aqueles actos que dificulten, obstaculicen ou impidan o desenvolvemento das actividades que se leven a cabo.
13. Recomndase a todos os usuarios que se sometan a un recoecemento mdico previo prctica deportiva, sobre todo aqueles que permanecesen inactivos durante un perodo prolongado de tempo ou padezan algunha enfermidade de carcter crnico.
14. Todo accidente que se produza na instalacin ser comunicado antes de abandonala.

   
  ARTIGO 22.  
 

1. A publicidade comercial esttica e fixa nas instalacins deportivas municipais, calquera que sexa o soporte en que se desexe materializar a mensaxe, queda suxeita previa autorizacin da Alcalda e aboamento da taxa por establecemento de carteis publicitarios.
2. Non obstante o anterior, a autorizacin de uso dos pavillns municipais levar aparellado o permiso de colocacin puntual da publicidade durante a actividade sempre que esta non atente contra os valores bsicos da convivencia e dos seres humanos.

   
  ARTIGO 23.  
 

1. O concello de Teo non se fai responsable dos obxectos subtrados, extraviados, cambiados ou estragados dentro das instalacins deportivas municipais.
2. Os obxectos recollidos nos vestiarios ou en calquera outro recuncho da instalacin sern custodiados polos empregados municipais durante un prazo mximo de 15 das. Se nese prazo non son reclamados polo seu propietario ou propietaria, sern entregados polica local ou s servizos sociais do Concello.

   
  ARTIGO 24.  
 

O Concello de Teo non se fai responsable das lesins ou accidentes acontecidos s/s usuarios/as das instalacins deportivas municipais que sexan consecuencia da propia prctica deportiva desenvolvida.

   
  ARTIGO 25.  
 

O persoal da instalacin, que estar debidamente identificado, ser o responsable de facer cumprir os/as usuarios/as as normas de uso desta, e poder, se o caso, expulsar do recinto a quen incumpra o contido deste regulamento.

   
  ARTIGO 26.  
 

As normas de uso particular das distintas instalacins, que complementarn e desenvolvern as de carcter xeral contidas neste regulamento, sern aprobadas en cada caso pola Alcalda.

   
  INFRACCINS  
 

   
  ARTIGO 27.  
 

1. O incumprimento do disposto neste regulamento poder dar lugar expulsin do recinto, con posterior perda, se o caso, da condicin de socio, abonado ou usuario por un perodo que ir de un mes a un ano. Todo isto sen prexuzo da esixencia das responsabilidades civs ou doutro natureza que procedan.
2. Para a gradacin das sancins terase en conta a gravidade da infraccin, a reincidencia e os prexuzos ocasionados aos usuarios e/ou s instalacins.
3. Con independencia da imposicin das sancins que procedan, se algunha infraccin levase aparellada unha deterioracin, rotura ou estrago dalgn elemento da instalacin deportiva, o infractor deber aboar o importe das reparacins ou reposicins de materiais que haxan que realizar.
4. Para todos os efectos, tern a consideracin de responsables subsidiarios dos danos producidos as entidades organizadoras da actividade ou, se o caso, aquelas que efectuasen o alugueiro de uso das instalacins. As reincidencias na comisin de infraccins podern dar lugar anulacin ou suspensin temporal ou total das reservas que se puidesen conceder a estas entidades.
5. A potestade sancionadora exercerase mediante o procedemento establecido no Real Decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.

   
  DISPOSICINS DERRADEIRAS  
 

   
  Primeira  
 

A interpretacin das normas deste regulamento ser levada a cabo polo rgano competente do Concello de Teo, rgano que poder ditar as instrucins necesarias para a sa aplicacin.

   
  Segunda  
 

O presente regulamento entrar en vigor unha vez aprobado definitivamente polo Concello e publicado o texto ntegro e o acordo no Boletn Oficial da Provincia e tea transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, regulamentadora das bases de rxime local.

   
  ANEXO I  
 

SOLICITUDE DE UTILIZACION DOS PAVILLNS DEPORTIVOS MUNICIPAIS DE TEO
APELIDOS: ..........................................................................
NOME:
NIF:.......................................................................................
DIRECCIN: ..
TELEFONOS DE CONTACTO: ...........................................
CORREO ELECTRNICO:...
EN CALIDADE DE ....
DA ENTIDADE/GRUPO ...
SOLICITA A:
PAVILLNS DEPORTIVO MUNICIPAL DE : ..
.
PARA A REALIZACIN DE: ..
..
O/S DIA/S: ..........................................................................
DURANTE OS MESES: ...
EN HORARIO: ....................................................................
N DE PARTICIPANTES PREVISTO:
En Teo, a de . de 20
Sinatura .
Teo, 14 de outubro de 2008.
O Alcalde,
Martio Noriega Snchez

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios