Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - Ordenanza fiscal n 10, reguladora da taxa por outorgamento de licenzas de apertura de establecementos

Publicación provisional : 27-12-2004 BOP N 296 -- Publicación definitiva : 27-12-2004 BOP N 296
Redacción Aplicable desde 01-01-2009

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. Fundamento e natureza.
 - ARTIGO 2. Feito impoibel.
 - ARTIGO 3. Suxeito pasivo.
 - ARTIGO 4. Responsbeis.
 - ARTIGO 5. Beneficios fiscais.
 - ARTIGO 6. Base impobel, tarifas e cota tributaria.
 - ARTIGO 7. Devengo.
 - ARTIGO 8. Liquidacin e ingreso
 - ARTIGO 9. Renuncia e caducidade.
 - ARTIGO 10. Infraccins e sancins tributarias.
 - DISPOSICIN ADICIONAL
 - DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA
 - DISPOSICIN ADICIONAL TERCEIRA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1. Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 144 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1 985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 ao 19 do R.D. lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello estabelece a Taxa por licenza de apertura de estabelecementos, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, cuxas normas atenden ao prevido no artigo 57 do citado R.D. lexislativo.

   
  ARTIGO 2. Feito impoibel.  
 

1. Est determinado polas actuacins municipais desenvolvidas con motivo da apertura de estabelecementos, tanto se esta actividade se produce como consecuencia dunha peticin do interesado, coma se se orixina por comprobacins ou inspeccins da apertura sen que o titular solicitara ou obtivera a licenza, para verificacin de que os mesmos renen as condicins requiridas polas Ordenanzas municipais como orzamento necesario para o outorgamento da oportuna licenza.

 2. A tal efecto, ter a consideracin de apertura:

 a) A instalacin por primeira vez do estabelecemento para dar comezo s sas actividades.

 b) A variacin ou ampliacin da actividade desenvolvida no establecemento, anda que o titular sexa o mesmo.

 c) Os traslados de locais.

 

 3. Entenderase por estabelecemento, que requirir licenza para a sa apertura:

 

 a) Os locais dedicados ao exercicio habitual do comercio. Presumirase dita habitualidade nos casos aos que se refire a lexislacin mercantil e fiscal e, especificamente, cando a realizacin da actividade estea suxeita a tributacin polo imposto sobre actividades econmicas.

 b) Os locais nos que se desenvolva unha actividade econmica de carcter comercial, industrial, de servizos, profesional ou artstica.

 c) Toda edificacin habitable cuxo destino principal non sexa a vivenda e que se dedique a:

- Casinos ou crculos dedicados ao esparexemento ou recreo dos seus compoentes ou asociados. As distintas dependencias que, dentro dos locais do casino, sociedade ou crculo sexan destinados a explotacins econmicas suxeitas a tributacin polo Imposto sobre Actividades Econmicas sern obxecto de apertura diferente principal que se refire ao obxecto social de carcter non lucrativo.

 - Depsito ou almacn, anda que se atope pechado ao pblico.

- Actividades que, tendo ou non fin lucrativo, impliquen a presencia habitual  

 de persoas no local.

 - Locais nos que se fagan usos e actuacins contempladas no Regulamento de 

 Actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas.

 - Locais e recintos nos que se fagan espectculos pblicos.

- Oficinas, despachos, bufetes, escritorios, consultorios ou estudos abertos ao 

 pblico, onde se exerzan actividades artsticas, profesionais ou de ensino con

 fin lucrativo e suxeitas a tributacin polo imposto sobre actividades

 econmicas.

   
  ARTIGO 3. Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refiren o artigo 36 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, titulares da actividade que se pretenda desenvolver ou, no seu caso, que se desenvolva no estabelecemento.

   
  ARTIGO 4. Responsbeis.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

 

 2. Sern responsbeis subsidiarios os Administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  ARTIGO 5. Beneficios fiscais.  
 

Non sern aplicbeis outros beneficios fiscais cos expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin de tratados ou acordos internacionais.

   
  ARTIGO 6. Base impobel, tarifas e cota tributaria.   redacciones
 

1. A cota tributaria determinarase por unha tarifa fixa estabelecida en funcin da actividade a desenvolver e modulada en funcin da superficie do local, a cota mnima municipal que lle corresponda a efectos do Imposto sobre Actividades Econmicas, a situacin do local e a condicin da actividade a efectos do Decreto 133/2008, do 12 de xuo, polo que se regula a avaliacin de incidencia ambiental, ou no seu caso, no disposto no Regulamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas ou calquera outra normativa estatal ou autonmica sobre a materia.
2. Tarifa xeral
2.1. As tarifas aplicabeis sern as contidas na disposicin adicional desta Ordenanza, segundo a actividade ejercida no local. Cando nun local se exerzan varias actividades, tomarase en conta a cota mais alta.
2.1.1. Nas actividades soxeitas a avaliacin de incidencia ou de impacto ambiental, a base imponibel estabelecida na disposicin adicional, modularase por aplicacin do coeficiente 1,8, antes de proceder a aplicar os coeficientes e ndices que se estabelecen nos apartados seguintes.
2.1.2. Igualmente nas actividades non suxeitas ou excluidas de avaliacin de incidencia ou impacto ambiental, a base imponible determinada na disposicin adicional, modularase por aplicacin do coeficiente 1,2, antes de proceder a aplicar os coeficientes e indices que se estabelecen nos apartados seguintes
2.2. A cota da tarifa aplicaraselle un coeficiente en funcin da superficie til do local, de acordo coa seguinte escala:
At 50 m2
0,7
De 51 a 100 m2
0,8
De 101 a 200 m2
0.9
De 201 a 500 m2
1
De 501 m2 a 1.000 m2
1,2
De 1.001 a 2.000 m2
1,4
De 2.001 a 10.000 m2
1,6
De 10.001 a 50.000 m2
1,8
De mais de 50.000 m2
2,0
2.3. Ademais do coeficiente anterior, e sobre o resultado obtido, aplicarase un coeficiente de capaciade econmica estabelecido en funcin da cota mnima municipal que corresponda actividade desenvolvida no local a efectos do Imposto sobre actividades econmicas, segundo a seguinte escala:
Ate 60,10
0,6
De 60,11 a 180,30
0,7
De 180,31 a 360,60
0,8
De 360,61 a 601,01
1,0
De 601,02 a 1.202,02
1,2
De 1.202,03 a 3.005,05
1,4
De 3.005,06 a 6010,12
1,6
De 6.010,13 a 30.050,60
1,8
De 30.050,61 a 60.101,20
2,0
De mais de 60.101, 21
2,2
2.4. Sobre o resultado de aplicar os anteriores coeficientes, aplicarase un ndice que pondere a situacin do local, de acordo coa categora da ra segundo a clasificacin vixente das vas pblicas a efectos fiscais, segundo o seguinte cadro:
Estabelecementos situados na ra de:
Primeira categora
2,0
Segunda categora
1,6
Terceira categora
1,3
Cuarta categora
1,0
Regras de aplicacin:
1. Cando nun mesmo local existan, sen discriminacin no ttulo de ocupacin do mesmo, espazos destinados a vivenda e a estabelecemento suxeito a taxa, a base deste ltimo ser a que proporcionalmente lle corresponda sa superficie.
2. Cando se trate de ampliacin do estabelecemento, a base imponible ser a determinada na disposicin adicional, modulada en funcin do coeficiente que lle corresponda pola superficie ampliada.
3. Cando nun local se ejerzan varias actividades comprendidas en epgrafes diferentes, tomarase a suma das diferentes cotas para a aplicacin deste coeficiente.
4. Cando se trate de actividades que tributen por cuota provincial ou nacional, tomarase o 20% ou o 5% das cotas resultantes, respectivamente.
5. Coeficiente aplicarase en funcin da cota mnima sinalada segundo a clasificacin da actividade determinada no Real Decreto Lexislativo 1175/1990, que aproba as tarifas e instruccin do Imposto sobre Actividades Econmicas, ainda que o solicitante disfrute de exencin en dito imposto ou non tea obriga de darse de alta no mesmo.
6. Para a aplicacin deste coeficiente non se tern en consideracin as bonificacins que poidan ser aplicabeis no Imposto sobre Actividades Econmicas.
7. Os locais afectos tributarn pola cota que lles sexa asignada de acordo coas regras do Imposto sobre Actividades Econmicas.
8. Nas solicitudes para a instalacin de antenas de telefona movil, sobre a base determinada no epgrafe 1.24 da disposicin adicional, aplicaranse os seguintes coeficientes:
Coeficiente estabelecido segundo a actividade ejercida no local (suxeitas a avalicin de incidencia ou impacto ambiental).
Coeficiente da actividade econmica do suxeito pasivo estabelecido en funcin da cota mnima municipal que corresponda actividade desenvolvida no local a efectos do Imposto sobre actividades econmicas.
3. Nos supostos de traspasos, cesins ou transmisin da titularidade das actividades que se desenvolvan nos estabelecementos, a actividade administrativa tendente a verificar se o local ou estabelecemento obxeto de traspaso, cesin ou transmisin rene as condicins idoneas para o fin destinado, a base imponible estar modulada en funcin do da tarifa estabelecida na disposicin adicional, modulada segundo o disposto nos apartados anteriores, aplicandolle ao resultado un coeficiente corrector do 0,05.

   
  ARTIGO 7. Devengo.  
 

1.- Devngase a Taxa e nace a obriga de contribur, cando se inicie a actividade municipal que contite o feito impobel. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude da licenza de apertura, se o suxeito pasivo formulara expresamente esta.

 2.- Cando a apertura tivera lugar sen obter a oportuna licenza, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se o estabelecemento rene ou non as condicins esixbeis con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instrurse para autorizar a apertura de estabelecemento ou decretar o seu peche, se non fora autorizbel dita apertura.

   
  ARTIGO 8. Liquidacin e ingreso  
 

1. Ao tempo de solicitar a correspondente licenza, os interesados ou os seus representantes procedern a efectuar a correspondente autoliquidacin e a ingresar o seu importe nas entidades de credito coloboradoras, que ser aplicado cota que resulte unha vez sexa concedida a correspondente licenza, procedndose sa devolucin no caso de que, por causas imputbeis Administracin, non se prestara o servizo.

 2. Non se tramitar o expediente, se non se acredita a autoliquidacin e o pagamento da presente taxa.

   
  ARTIGO 9. Renuncia e caducidade.   redacciones
 

1.- Antes de que sexa dictado o acto administrativo sobre concesin da licenza, os interesados podern desistir ou renunciar expresamente da mesma e obter a devolucin do 80% da autoliquidacin ingresada, sempre se non se incurra en ningunha das seguintes limitacins:
a) Que a actividade peticionada non se tivera realizado ou exercido.
b) Que dito desestimento fora peticionado dentro do prazo dun ano, contado a partir da data de presentacin da correspondente solicitude.
c) Que non se tivera dictado resolucin administrativa sobre da peticin formulada polo interesado.
2.- A caducidade, como un dos xeitos de rematar o procedemento administrativo e tramitada de oficio, non xenerar dereitos econmicos a favor dos contribuintes.

   
  ARTIGO 10. Infraccins e sancins tributarias.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan, estarase ao disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL   redacciones
 

As tarifas da presente taxa sern as que deseguido se estabelecen:
Actividade desenvolvida no estabelecemento
Cota euros
1.- FABRICACIN:
1.1.-Extraccin , preparacin, aglomeracin ou almacenamento de combustbeis slidos e coquerias
1.087,90
1.2.- Refino de petrleo e outros combustbeis
3.626,34
1.3.- Producin, transporte ou distribucin de enerxa elctrica, gas, vapor e auga
1.813,16
1.4.- Fabricacin de xeo
3.620,84
1.5.- Fabricacin e primeira transformacin de metais, ags maquinaria e material de transporte (siderurxia)
1.087,11
1.6.- Fabricacin de produtos metlicos (metalurxia)
543,96
1.7.- Extraccin de minerais non metlicos nin enerxticos. Turbeiras
543,96
1.8.- Extraccin doutros minerais non metlicos nin enexticos
1.450,53
1.9.-Elaboracin e tratamento da pedra natural
652,73
1.10.- Fabricacin de materiais de construcin
652,73
1.11.- Fabricacin de produtos qumicos, farmaceticos, pirotecnia, e outros produtos qumicos de uso industrial e domstico
906,58
1.12.- Fabricacin de maquinaria, material e equipos mecnicos
724,94
1.13.- Fabricacin de material de transporte e seus compoentes
1.087,11
1.14.- Fabricacin de instrumentos de precisin, ptica e similares, includo material e equipo elctrico e electrnico
1.087,11
1.15.- Fabricacin, envasado ou preparacin de produtos alimentarios, bebidas ou tabaco
652,73
1.16.- Fabricacin txtil, da confeccin ou do calzado
718,21
1.17.- Industrias de transformacin do caucho e materias plsticas
543,96
1.18.- Fabricacin, transformacin e almacenaxe de madeira, corcho e produtos similares, ags mobles
362,63
1.19.-Fabricacin de mobles
652,73
1.20.- Industrias do papel, edicin, artes grficas e reproducin
652,73
1.21.- Fabricacin de xoiera, orfebrera, pratera e similares
652,73
1.22.- Fabricacin de instrumentos musicais, bixutera, artigos para o deporte e xoguetes
362,63
1.23.-Fabricacin de mquinas, equipos e material mecnico
652,73
1.24.- Instalacin de antenas de telefona mbil
2.653,12
1.25.- Fabricacin, depsito e almacenaxe de explosivos e similares
1.175,02
1.26.- Outras actividades non contempladas en pargrafos anteriores
362,63
2.- SERVIZOS, VENDA E DISTRIBUCIN
2.1.- Comercio por xunto
217,57
2.2..- Comercio polo mido
145,06
2.3.- Restaurantes
181,32
2.4.- Estabelecementos de bebidas con servizo de comidas
181,32
2.5.- Cafs-Bares de categora especial con espectculos en vivo e/ou de alterne
282,48
2.6.- Estabelecementos de bebidas (bares, pubs, cafs, etc)
145,06
2.7.- Comedores colectivos e servizos de comidas preparadas
108,78
2.8.- Hoteis, moteis, hostais, pensins e similares con servizo de comidas, por cada habitacin
13,06
2.9.- Hoteis, moteis, hostais, pensins e similares sen servizo de comidas, por cada habitacin
8,69
2.10.- Campings, albergues e refuxios, por praza
3,63
2.11.- Outros tipos de hospedaxe, incluso os non tursticos, por praza
3,63
2.12.- Bancos, caixas de aforro e outros estabelecementos financeiros
435,17
2.13.- Axencias, delegacins de seguros e outros similares
217,57
2.14.- Salas de cine, teatro e espectculos (non deportiv.)
290,10
2.15- Estadios, pavillns e campos de deporte
290,10
2.16.- Despachos profesionais e artistas
145,06
2.17.- Garaxes e aparcamentos, por praza
6,52
2.18.- Inmobiliarias e axentes da propiedade inmbobiliaria
217,57
2.19.- Reciclaxe de chatarra e outros desfeitos
145,06
2.20.- Actividades e servizos relacionados co agro, gandera, pesca e selvicultura
145,06
2.21.- Estabelecementos afectos aos servizos de transporte (estacins, e terminais, oficinas de venda de billetes, facturacin, almacns, consignas e similares)
181,32
2.22.- Servizos de correos e mensaxera
181,32
2.23.- Axencias de viaxe
181,32
2.24.- Estabelecementos afectos aos servizos de telecomunicacins
181,32
2.25.- Estabelecementos de ensino
145,06
2.26.- Estabelecementos farmaceticos e sanitarios, includo consultas mdicas e similares
176,55
2.27.- Estabelecementos de asistencia social
72,52
2.28.- Estabelecementos afectos actividade de construcin (oficinas, locais destinados venda, estudos tcnicos, almacns, talleres e similares
181,32
2.29.- Estabelecementos afectos actividade de producin, transporte, e distribucin de enerxa elctrica, gas, vapor e auga
181,32
2.30.- Talleres e outros estabelecementos de reparacin de vehculos, electrodomsticos e outros bens de consumo
181,32
2.31.- Comercio polo mido de combustbeis, carburantes e lubricantes
290,22
2.32.- Outros estabelecementos non clasificados nos apartados anteriores
145,06

   
  DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA   redacciones
 

As disposicins relativas ao Imposto sobre Actividades Econmicas contidas na presente ordenanza (rueiro e cotas tributarias), seguirn a manterse independentemente ou non da vixencia do referido imposto.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL TERCEIRA   redacciones
 

As tarifas desta ordenanza incrementaranse anualmente no IPC

   
  DISPOSICIN FINAL   redacciones
 

A presente ordenanza foi aprobada por acordo plenario de data 30 de novembro de 1989, entrando en vigor o da 1 de xaneiro de 1990.
Foi modificada segundo acordos plenarios de datas vinte e dous de agosto de 1996, trinta de xaneiro de 1997, seis de novembro de 1998, 6 de setembro de 2001, 18 de xullo de 2002, 28 de outubro de 2004, 30 de xuo de 2005, 28 de setembro de 2006 e 25 de outubro de 2007.
A presente modificacin foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 4 de setrembro de 2008.
Entrara en vigor, logo da sa publicacin no BOP o da 1 de xaneiro de 2009, permanecendo en vigor at que sexa acordada a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios