Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - ORDENANZA FISCAL N 11, REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 12-08-2004 BOP N 185 -- Publicación definitiva : 26-10-2004 BOP N 247
Redacción Aplicable desde 05-10-2011

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. Fundamento e natureza.
 - ARTIGO 2. Feito impoible.
 - ARTIGO 3. Suxeito pasivo.
 - ARTIGO 4. Responsables.
 - ARTIGO 5. Retribucin.
 - ARTIGO 6. Cota tributaria.
 - ARTIGO 7. Tarifas.
 - ARTIGO 8. Declaracin e ingreso.
 - ARTIGO 9. Infraccins e sancins.
 - DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA
 - DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA.
 - DISPOSICIN ADICIONAL TERCERA
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  ARTIGO 1. Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do R.D. lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a exaccin da Taxa por expedicin de documentos administrativos, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, das que as normas atenden previsto no artigo 57 do citado R.D.lexislativo.

   
  ARTIGO 2. Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da Taxa, a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e dos expedientes de que entenda a Adminitracin ou as Autoridades Municipais.

2. Para estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fora provocada polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediara solicitude expresa do interesado/a.

3. Non estar suxeita a esta Taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigas fiscais, as como as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole e os relativos prestacin de servicios ou realizacin de actividades de competencia municipal e a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial de bens de dominio pblico municipal, que estean gravados por outra Taxa Municipal ou polos que se esixa un prezo pblico por este Concello.

   
  ARTIGO 3. Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos desta Taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refiren o artigo 36 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, que soliciten, provoquen ou que tean un interese no que redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  ARTIGO 4. Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  ARTIGO 5. Retribucin.   redacciones
 

1. A presente taxa retribuirase coa presentacin da solicitude que de lugar ao inicio da tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos ao tributo, ags para o estabelecido no artigo 7.2.6., que se retribuir no momento de terse producida a Resolucin Administrativa, que se pronuncie sobre a solicitude presentada.

2. Nos casos aos que se refire o artigo 2.2, a retribucin producirase cando se inicie a tramitacin de documentos e expedientes por parte da Administracin, sen previa solicitude do interesado, pero que redunde no seu beneficio.

   
  ARTIGO 6. Cota tributaria.  
 

A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos expedientes ou documentos a tramitar, de acordo coa tarifas que se conteen no artigo seguinte.

   
  ARTIGO 7. Tarifas.   redacciones
 

7.1. Documentos expedidos por dependencias municipais.
7.1.1. Certificacins de acordos municipais; certificacins de informes emitidos por tcnicos municipais, as como outros documentos de natureza similar. Informacins urbansticas e certificacins de cualificacin urbanstica, alturas, aliacins e rasantes e outros documentos anlogo: 15,12
7.1.2. Por fotocopias expedidas en branco/negro (papel normal e vexetal):
Concepto
Tamao
7.1.2.1
DIN A4
0,17
7.1.2.2.
DIN A3
0,25
7.1.2.3.
DIN A2
2,95
7.1.2.4
DIN A1
4,23
7.1.2.5
DIN >A1
6,48
7.1.3. Por fotocopias expedidas en color:
Concepto
Tamao
7.1.3.1.
DIN A4
1,71
7.1.3.2.
DIN A3
2,32
7.1.4. Impresin cartografa e planeamento en papel normal ou vexetal.
Concepto
Tamao
Normal
Vexetal
Color
7.1.4.1
DIN A4
3,46
4,07
4,97
7.1.4.2
DIN A3
4,07
4,97
6,29
7.1.4.3
DIN A2
5,41
6,29
7,59
7.1.4.4.
DIN A1
6,29
8,02
10,24
7.1.4.5.
DIN A0
7,59
9,36
16,30
7.1.4.6
M. lineal
6,96
8,91
14,18
7.1.5. Copias en soporte dixital. Por cada folio ou folla: 13,22
7.1.6. Copia con escner de fotografas areas: 4,15
7.1.7. Expedicin de carteis informadores de licenzas de obras menor: 11,36
7.1.8. Expedicin de atestados policiais: 37,65
7.1.9. Dilixencias de cotexo de documentos:
 Primeira: 0,77
 Segunda e seguintes (cada folio): 0,22
7.1.10. Validacin de poderes e lexitimacin da personalidade sempre que se solicite a sa achega para realizar actos, contratos ou outros trmites diante deste Concello: 37,65
7.1.11. Exemplar encadernado de Ordenanzas fiscais e Prezos Pblicos: 18,85
7.1.12 Modificacin Ordenanzas Fiscais e Prezos Pblicos. Por folla: 0,17

7.2. Tramitacin de expedientes administrativos.

7.2.1. Pola formalizacin de contratos administrativos, cada folio.................1,88

7.2.2. Pola tramitacin das solicitudes para participar nos procesos de seleccin do persoal ao servizo desta Administracin:

Concepto

Subconcepto

Praza

Importe

7.2.2.1

Grupo A

7.2.2.1.1

Subgrupo A1 ou asimilado

35,50

7.2.2.1.2

Subgrupo A2 ou asimilado

30,20

7.2.2.2

Grupo B ou asimilado

24,89

7.2.2.3

Grupo C

7.2.2.3.1

Subgrupo C1 ou asimilado

19,61

7.2.2.3.2

Subgrupo C2 ou asimilado

14,34

7.2.2.4

Outras agrupacins profesionais

9,04

7.2.3. Licenzas de cans potencialmente perigosos: 13,74

7.2.4. Renovacin de licenzas: 6,87

7.2.5. Inscricin no rexistro de animais potencialmente perigosos: 13,74

7.2.6. Declaracin de incursin na situacin legal de fora de ordenacin

7.2.6.1. Por cada m2 de superficie construida: 4,46

   
  ARTIGO 8. Declaracin e ingreso.   redacciones
 

1. A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, polo procedemento do selo municipal adherido ao escrito de solicitude da tramitacin do documento ou expediente, ou nestes mesmos se aquel escrito non existira, ou a solicitude non fora expresa.

2. Os escritos recibidos polos condutos a que fai referencia o artigo 38 da Lei 30/92, de 26 de decembro, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisoriamente, pero non se lle dar curso sen que se corrixa a deficiencia, para o que se requirir ao interesado co fin de que, no prazo de dez das aboe as cotas correspondentes co apercibimento de que, transcorrido dito prazo sen efectualo, teranse ditos escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude.

3. As certificacins ou documentos que expida a Administracin Municipal a pedimento dos xulgados ou tribunais para toda clase de preitos, cando sexan probas propostas a instancia de parte, non se entregarn nin remitirn sen que previamente non se aboara a correspondente cota tributaria.

4. A taxa regulada no epgrafe 7.2.6. esixirase en rxime de autoliquidacin, practicada unha vez emitida a resolucin administrativa correspondente.

   
  ARTIGO 9. Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto no artigo 183 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA   redacciones
 

As tarifas contidas no artigo 7.1.2. tan s sern de aplicacin cando a elaboracin do certificado vea precedido de estudos, investigacins, indagacins ou analises previas, non considerndose estudo, analise, investigacin, etc, a mera transcripcin de datos contidos en padrns municipais ou outros documentos municipais anlogos.
Asemade, non ser de aplicacin dita tarifa para os certificados relacionados coa participacin dos cidadans, contribuyentes ou administrados en cursos de formacin.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA.   redacciones
 

As tarifas estabelecidas na presente ordenanza incrementaranse anualmente segundo o I.P.C.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL TERCERA   redacciones
 

Os cidadans que desexen participar en procesos selectivos de personal ao serivizo desta Administracin, estarn exentos do pagamento da taxa, a que se refire o artigo 7.2.2. desta ordenanza, sempre que se cumpra algunha das circunstancias seguintes:
1. Cidadans cun porcentaxe de minusvala igual ou superior ao 33%.
2. Cidadans que leven un ano ou mais en situacin de desemprego.

   
  DISPOSICIN FINAL.   redacciones
 

A presente ordenanza foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 30 de novembro de 1989, entrando en vigor o da 1 de xaneiro de 1990.

Foi modificada por acordo plenario de datas 31 de outubro de 1996, 30 de decembro de 1997, 30 de marzo de 2000, 31 de maio de 2001, 1 de outubro de 2001, 18 de xullo de 2002, 4 de setembro de 2003, 29 de abril de 2004, 29 de xullo de 2004, 30 de xuo de 2005, 28 de setembro de 2006, 25 de outubro de 2007 e 4 de setembro de 2008.

A presente modificacin foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 28 de xullo de 2011, entrando en vigor, logo da sa publicacin no BOP, permanecendo en vigor at a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios