Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - ORDENANZA FISCAL N 25.-TAXA POR OCUPACIN DE TERREOS DE USO PBLICO LOCAL CON MERCADORIAS, MATERIAIS DE CONSTRUCCIN, REBO, VALOS, PUNTAIS, ASNILLAS, ESTADAS E OUTRAS INSTALACINS ANLOGAS.

Publicación provisional : 12-08-2004 BOP N 185 -- Publicación definitiva : 26-10-2004 BOP N 247
Redacción Aplicable desde 01-01-2009

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. Fundamento e natureza
 - ARTIGO 2. Feito impoible.
 - ARTIGO 3. Beneficios fiscais.
 - ARTIGO 4. Suxeitos pasivos.
 - ARTIGO 5. Responsables.
 - ARTIGO 6. Base impoibel.
 - ARTIGO 7. Cota tributaria.
 - ARTIGO 8. Devengo.
 - ARTIGO 9. Liquidacin e ingreso.
 - ARTIGO 10. Normas de xestin.
 - ARTIGO 11. Infraccins e sancins tributarias.
 - DISPOSICIN ADICIONAL
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1. Fundamento e natureza  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do R.D.lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de Arteixo establece a TAXA POR OCUPACIN DE TERREOS DE USO PBLICO LOCAL CON MERCADORIAS, MATERIAIS DE CONSTRUCCIN, REBO, VALOS, PUNTAIS, ASNILLAS, ESTADAS E OUTRAS INSTALACINS ANLOGAS, a que se refire o artigo 20.3.g) do citado R.D. lexisltativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de facendas locais, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, atendendo as sas normas disposto no artigo 57 do citado R.D. lexislativo.

   
  ARTIGO 2. Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible desta taxa a realizacin da utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico local con:

a) Valos, guindastres, elevadores, estadas e outras instalacins semellantes.

b) Puntais, asnillas e toda clase de apeo dos edificios.

c) Ocupacin con mercadorias, materiais de construccin, rebo ou outros elementos similares.

d) Cortes de ras para ubicacin de calquera dos elementos anteriores

   
  ARTIGO 3. Beneficios fiscais.  
 

Aplicaranse os beneficios fiscais previstos nas normas con rango de lei e nos tratados internacionais.

   
  ARTIGO 4. Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos, en concepto de contribunte, a persoas fsicas ou xurdicas, asi como as entidades a que se refire o artigo 36 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, que resulten beneficiadas pola utilizacin ou aproveitamento especial do dominio pblico local, ben a travs da oportuna licencia solicitada polo contribunte ou ben de oficio se se constata o feito imponible desta taxa a travs dos informes da inspeccin de tributos ou da Polica Local.

   
  ARTIGO 5. Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores e liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  ARTIGO 6. Base impoibel.  
 

Tomararase como base para a determinacin da cota tributaria, o tempo de duracin dos aproveitamentos e a magnitude deste, expresada en metros lineais ou cadrados, segundo sexa a natureza da ocupacin.

   
  ARTIGO 7. Cota tributaria.   redacciones
 

7.1. Valos, estadas, guindastres, elevadores, xilos e outras instalacins anlogas colocados no dominio publico local, por m2 ou fraccin ao mes: 1,60
7.2. Puntais, asnillas e outros elementos de apeo dos edificios, por unidade e mes: 1,13
7.3. Ocupacin con mercadorias, materiais de construccin, rebo ou outros elementos similares, mesmo cando se depositen en vagns, colectores ou anlogos, por m2 ou fraccin, ao da: 0,25
7.4 Ocupacin da va pblica con materias diversos de exposicin e venda, por cada m2, ao mes: 1,77
7.5 As instalacins recollidas no punto 7.1 e 7.4 que estean instaladas por perodo superior a 6 meses, a partir do 1 da posterior a tal prazo, por m2 ou fraccin ao mes, tern un incremento do: 10%
7.6 Con carcter mnimo, e sempre que por aplicacin das tarifas anteriores non se alcance dito importe, esixiranse: 26,45
7.7 Cando os aproveitamentos descritos se produzan en ruas distintas s de 1 categoria, as tarifas anteriores tern un coeficiente reductor en funcin da categoria da rua, segundo o detalle seguinte:
Ruas de 2 categoria: 0,9
Ruas de 3 categora: 0,8
Ruas de 4 categoria: 0,7

   
  ARTIGO 8. Devengo.  
 

Devngase a taxa e nace a obrigacin de contribur cando se inicie o aproveitamento ou desde o outorgamento da licencia.

   
  ARTIGO 9. Liquidacin e ingreso.  
 

O interesado deber autoliquidar o importe da taxa, segundo as tarifas establecidas no artigo 7 da presente ordenanza. Dita autoliquidacin non causar dereito ningn e non faculta para realizar a ocupacin solicitada, que tan s podern ser realizadas cando se obtea a preceptiva autorizacin. Non se tramitar o expediente nin se permitir a realizacin das obras definitorias do feito impoible ata que se tea efectuado o pagamento da autoliquidacin.

   
  ARTIGO 10. Normas de xestin.   redacciones
 

1. As cotas sinaladas son irreducbeis e a obriga de pagamento da taxa nace no momento de outorgarse a correspondente licenza ou no da iniciacin da utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico local

2. A licenza para a utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico local, solicitarase por medio de instancia dirixida Alcalda, achegando os documentos necesarios para valorar a solicitude. Unha vez tramitado o expediente ditarase Resolucin da Alcalda, comprobndose a autoliquidacin practicada.

3. Cando con ocasin dos aproveitamentos regulados nesta ordenanza se produciran danos no pavimento ou instalacins da va pblica, os beneficiarios estarn suxeitos ao reintegro total dos gastos de reconstrucin e reparacin de tales danos ou reparar os danos causados, que sern, en todo caso, independentes das autoliquidacins ou liquidacins que se practiquen polos aproveitamentos realizados.

4. A ocupacin da va pblica con guindastres ou aparatos elevadores, sempre que a sa base estea ocupando o dominio pblico local estar suxeita as tarifas estabelecidas nesta ordenanza, as coma a ocupacin do voo da va publica, segundo as tarifas fixadas na ordenanza fiscal n. 20 "Taxa pola ocupacin do subsolo, solo e voo de terreos de uso pblico local".

5. Rematado o prazo solicitado, as solicitudes de prrroga tramitaranse como unha nova autorizacin ou licenza, debendo achegar xuntamente coa solicitude, fotocopia da autoliquidacin anterior practicada.

   
  ARTIGO 11. Infraccins e sancins tributarias.  
 

Para a cualificacin das infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas corresponden en cada caso, estarase disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL   redacciones
 

As tarifas anteriores sern incrementadas anualmente no IPC

   
  DISPOSICIN FINAL   redacciones
 

A presente ordenanza, que consta de 11 artigos, unha disposicin adicional e unha final, foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da catro de setembro de 2003.
Foi modificada posteriormente segundo acordo plenario de data 29 de xullo de 2004, 28 de xullo de 2005, 28 de setembro de 2006 e 25 de outubro de 2007.
A presente ordenanza foi aprobada polo Concello Pleno, en sesin celebrada o da 4 de setembro de 2008, entrando en vigor, logo da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, o 1 de xaneiro de 2009, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios