Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Brin - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO PBLICO POLA UTILIZACIN PRIVATIVA DA VA PBLICA PARA FACILITA LA ENTRADA A GARAXES PARTICULARES.

Publicación provisional : 18-02-1998 BOP N 40 -- Publicación definitiva : 18-02-1998 BOP N 40
Redacción Aplicable desde 20-12-1999 hasta 14-12-2017 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Concepto.
 - Artigo 2. .-Obrigados pagamento.
 - Artigo 3. .-Conta.
 - Artigo 4. .-Bonificacins.
 - Artigo 5. .-Normas de xestin.
 - Artigo 6. .-Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. .-Concepto.  
 

De conformidade co previsto no artigo 117, en relacin co 41.b), mbolos dous da Lei 39/1988, do 28 de decembro, regulamentadora das Facendas Locais, este Concello establece o prezo pblico pola utilizacin privativa da va pblica para facilita-la entrada a garaxes particulares, que se rexer pola presente ordenanza.

   
  Artigo 2. .-Obrigados pagamento.  
 

Estn obrigados pagamento do prezo pblico regulado nesta ordenanza os que se beneficien da utilizacin privativa da va pblica despois de teren obtido a utilizacin do Concello.

   
  Artigo 3. .-Conta.  
 

As tarifas a aplicar para o aproveitamento privativo da va pblica sern as seguintes:

1.-Por concesin do aproveitamento a pagar por unha soa vez: 10.000 pesetas.

2.-Prezo pblico mensual: 500 pesetas.

   
  Artigo 4. .-Bonificacins.  
 

Dada a natureza do aproveitamento, non proceden bonificacins

   
  Artigo 5. .-Normas de xestin.   redacciones
 

A exaccin desagregarase en 2 momentos, por unha soa vez obte-la concesin, 10.000 ptas., e despois con carcter anual, mentres dure esta, 1.000 ptas.

   
  Artigo 6. .-Infraccins e sancins tributarias.  
 

A defraudacin sancionarase con multas ata o duplo das cotas que se tean deixado de percibir pola utilizacin privativa do dominio pblico.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez publicada no Boletn Oficial da Provincia e se tea por transcorrido o prazo a que fai referencia o artigo 70.2, en relacin co 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, regulamentadora das Bases do Rxime Local, e comezar a se aplicar a partir do da 1 de xaneiro de 1998, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Brin, 6 de febreiro de 1998.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios