Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carballo - ORDENANZA FISCAL N 8.- REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS.

Publicación provisional : 22-12-1995 BOP N 292 -- Publicación definitiva : 22-12-1995 BOP N 292
Redacción Aplicable desde 01-01-2002

Redacciones Redacciones
 - Art. 1.- Fundamento e natureza.
 - Art. 2.- Feito impoible.
 - Art. 3.- Suxeito pasivo.
 - Art. 4.- Responsables.
 - Art. 5.- Exencins.
 - Art. 6.- Cota tributaria.
 - Art. 7.- Tarifa.
 - Artigo 8.- Criterios xenricos de capacidade econmica.
 - Art. 9.- Retribucin
 - Art. 10.- Liquidacin e ingreso.
 - Art. 11.- Infraccins e sancins.
 - Disposicin adicional
 - Disposicin final.
 - Dilixencia.
 - Dilixencia.
   
  Art. 1.- Fundamento e natureza.   redacciones
 

No uso das facultades conferidas pola Constitucin e polo art. 106 da Lei 7/1985, do 2 de Abril, de bases do rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 de Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, este Concello establece a "taxa pola expedicin de documentos administrativos" que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, atendendo previsto no art. 58 da Lei 39/1988.

   
  Art. 2.- Feito impoible.   redacciones
 

1. Constite o feito impoible desta taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes de que entenda ou coeza a Administracin Municipal.

2. A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fose provocada polo particular ou redunde no seu beneficio, anda que non mediase solicitude expresa do interesado.

3. Non estn suxeitos a esta taxa os documentos ou certificacins que expida a Administracin Municipal en virtude de oficio de Xulgados ou Tribunais para toda clase de pleitos.

   
  Art. 3.- Suxeito pasivo.   redacciones
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as Entidades as que se refire o artigo 33 da Lei 230/1963, xeral tributaria, que soliciten ou provoquen a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Art. 4.- Responsables.   redacciones
 

Sern aplicables as normas de responsabilidade solidaria e subsidiaria establecidas nos artigos 37 e seguintes da Lei 230/1963, xeral tributaria, e demis normativa aplicable.

   
  Art. 5.- Exencins.   redacciones
 

Non se recoece beneficio ou exencin algunha, ags aquelas que vean recollidas en normas con rango de Lei ou as que resulten da aplicacin dos Tratados Internacionais ratificados polo Estado.

   
  Art. 6.- Cota tributaria.   redacciones
 

A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa Tarifa que contn o artigo seguinte.

   
  Art. 7.- Tarifa.   redacciones
 

1. A taxa esixirase aplicando as seguintes cotas tributarias:

- Certificados de convivencia e residencia: 6,00 euros (998 pesetas)

- Certificacins de empadronamentos en Padrns anteriores, dacordo coas seguintes regras:

a) 3 euros (499 pesetas) de tarifa mnima, polo ltimo Padrn.

b) 1,20 euros (200 pesetas) de tarifa por cada Padrn anterior, sumndose de xeito acumulativo s 3 euros (499 pesetas) iniciais.

- Certificacins de documentos de acordos municipais: 6 euros (998 pesetas)

- Resto de certificacins: 6 euros (998 pesetas)

- Certificacins expedidas para testimoniar nas escrituras de declaracin de obra nova rematada: 61,90 euros (10.300 pesetas)

- Certificados sobre o estado de edificios: 61,90 euros (10.300 pesetas)

- Certificacins de aliacins ou de servicios urbansticos existentes: 12,62 euros (2.100 pesetas)

- Outras certificacins urbansticas: 12,62 euros (2.100 pesetas)

- Copia autenticada dos atestados de accidentes de circulacin tramitados polos axentes da Polica local: 18 euros (2.995 pesetas)

- Expedicin e revisin de tarxetas de armas de aire comprimido ou anlogas, sexan permanentes ou temporais, por cada unha delas: 6 euros (998 pesetas)

- Compulsa de documentos en Ventanilla nica: 0,60 euros (100 pesetas)

- Realizacin de copias de documentos: 0,030050 euros (5 pesetas)/px. a partir de 20 pxinas (exento se menos).

- Encadernacin de copias, segundo sinale a Comisin de Goberno en cada momento para as publicacins que procedan, que se lle delega pola presente.

2. Cando a certificacin requira traballo de arquivo, as cotas incrementaranse nas seguintes cantidades, sumada establecida ut supra, de xeito que a conta da taxa actual se incrementar na cantidade que se sinala na fraccin de anos en que coincida:

1995-1991: 1,20 euros (200 pesetas) mis se se refiren a algn destes anos

1990-1986: 1,80 euros (300 pesetas) mis se se refiren a algn destes anos

1985-1981: 2,40 euros (400 pesetas) mis se se refiren a algn destes anos

1980-1976: 3 euros (499 pesetas) mis se se refiren a algn destes anos

1975-1971: 3,61 euros (600 pesetas) mis se se refiren a algn destes anos

1970-1961: 4,81 euros (800 pesetas) mis se se refiren a algn destes anos

1960-1951: 6 euros (998 pesetas) mis se se refiren a algn destes anos

1950- cara atrs: 9 euros (1.497 pesetas) mis se se refiren a algn destes anos

   
  Artigo 8.- Criterios xenricos de capacidade econmica.   redacciones
 

abeiro do sinalado no artigo 24.4. da Lei 39/1988, as cotas indicadas no prrafo anterior aplicarselles unha reduccin do 90% no caso de que os contribuintes persoas fsicas tean escasez de recursos econmicos, sempre que as o acredite un informe do Asistente Social do Concello e previa solicitude do interesado, unha vez apreciada a sa capacidade econmica polos Servicios Econmicos do Concello.

   
  Art. 9.- Retribucin   redacciones
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribuir cando se presente a solicitude que inicia a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos tributo.

2. Nos casos s que se refire o nmero 2 do artculo 2. , o devengo prodcese cando tean lugar as circunstancias que provoquen a actuacin municipal de oficio ou cando sta comence sen a previa solicitude do interesado, pero redunde no seu beneficio.

3. Non se devengar esta taxa cando a actividade administrativa estea suxeita a calquera outra taxa esixida por este Concello.

   
  Art. 10.- Liquidacin e ingreso.   redacciones
 

1.-A taxa liquidarase polo funcionario que reciba a solicitude no momento de rexistra-la entrada da mesma e esixirase o pago nese mesmo intre. En todo caso, o pago ser condicin previa para poder retira-lo documento ou certificacin solicitada.

2.-En calquera momento, o Pleno da Corporacn poder adopta-lo acordo de esixi-lo importe destas taxas mediante autoliquidacin.

   
  Art. 11.- Infraccins e sancins.   redacciones
 

Para todo o relativo calificacin de infraccins tributarias e as correspondientes sancins, rexer o disposto nos arts. 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria, e na Ordenanza Fiscal Xeral de Xestin, Inspeccin e Recadacin do Concello, se existira.

   
  Disposicin adicional   redacciones
 

As cotas tributarias fixadas no artigo 7 deste Ordenanza modificaranse anualmente de acordo coa variacin do Indice de Prezos Consumo que sinale o Instituto Nacional de Estadstica. O resultado da aplicacin deste ndice redondearase sempre por exceso ou por defecto a centena superior ou inferior.

   
  Disposicin final.   redacciones
 

A presente Ordenanza, unha vez aprobada polo Pleno da Corporacin, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial Provincial.

   
  Dilixencia.   redacciones
 

A presente Ordenanza foi aprobada definitivamente polo Pleno da Corporacin na sesin ordinaria celebrada o da 2 de Novembro de 1995 e foi publicada no Boletn Oficial Provincial nmero 292 do 22 de Decembro de 1995.

Esta Ordenanza foi modificada por acordo plenario, tomado na sesin ordinaria celebrada o da 26 de outobro de 1999 (Expte. 99/176). Exposta pblico por prazo de trinta das hbiles, segundo anuncio publicado no BOP o da 10 de novembro de 1999 e no Diario La Voz de Galicia do da 10 de novembro de 1999, foi aprobada definitivamente o da 18 de decembro de 1999. Publicada no Boletn Oficial da Provincia nmero 299 do da 31 de decembro de 1999 (correccin de erros BOP nmero 15 do 20 de xaneiro de 2000), entrou en vigor o da 1 de xaneiro do ano 2000.

   
  Dilixencia.   redacciones
 

Esta Ordenanza foi modificada por acordo plenario, tomado na sesin extraordinaria celebrada o da 17 de novembro de 2000. (Expte. 2008/00). A dita aprobacin foi anunciada no B.O.P de 22 de novembro de 2000, para publica-la exposicin pblico e apertura do prazo de 30 das hbiles para a presentacin de alegacins. Foi aprobada definitivamente o 29 de decembro de 2000, e entrar en vigor o 1 de xaneiro de 2001.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios