Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Negreira - REGULAMENTO DE PROTECCIN DO MEDIO AMBIENTE , DE LIMPEZA PBLICA E DE RECOLLIDA DE LIXO

Publicación provisional : 02-10-2008 BOP N 228 -- Publicación definitiva : 05-12-2008 BOP N 281
Redacción Aplicable desde 26-12-2008

Redacciones Redacciones
 - CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS
 - Artigo 1.- Obxecto
 - Artigo 2.- Definicin
 - Artigo 3.- Limpeza de vas e espacios pblicos.
 - Artigo 4.- Limpeza de inmobles e espacios privados.
 - Artigo 5.- Prohibicins
 - Artigo 6.- Prohibicins
 - Artigo 7.- Limitacins da publicidade na va pblica e nos equipamentos pblicos
 - Artigo 8.- Obrigas dos/as titulares de establecementos
 - Artigo 9.- Carga e descarga de autombiles
 - Artigo 10.- Circulacin de autombiles
 - Artigo 11.- Obrigas dos posuidores de animais
 - CAPTULO II. LIMPEZA DE TERREOS E EDIFICIOS
 - Artigo 12.- Obrigas dos/as donos/as de terreos e inmobles particulares.
 - Artigo 13.- Limpeza de elementos lindeiros coa va pblica
 - Artigo 14.- Limitacins en materia de publicidade.
 - CAPTULO III. RECOLLIDA LIXO
 - Artigo 15.- Servizo de titularidade local
 - Artigo 16.- Disposicin do lixo para a sa recollida
 - Artigo 17.- Obriga de adquisicin e uso de colector normalizado
 - Artigo 18.-Danos e perdas derivados do lixo
 - Artigo 19.- Lixos txicos e perigosos.
 - Artigo 20.- Depsito e recollida selectiva do lixo
 - Artigo 21.- Horario e condicins de depsito de lixo
 - CAPTULO IV. LIXOS ESPECIAIS
 - Artigo.- 22.- Definicin de lixos industriais.
 - Artigo 23.- Obrigas dos/as productores/as e posuidores/as de lixos industriais.-
 - Artigo 24.- Xestin de lixos industriais
 - Artigo 25.- Cascallos e entullos extraordinarios
 - Artigo 26.- Recollida de mobles e electrodomsticos
 - Artigo 27.- Autombiles abandonados
 - CAPTULO V. DEREITO SANCIONADOR
 - Artigo 28.- Accin pblica
 - Artigo 29.- Responsabilidade colectiva e por actos doutra persoa
 - Artigo 30.- Definicin e clases de infraccins administrativas
 - Artigo 31.- Procedemento sancionador
 - Artigo 32.- Infraccins moi graves
 - Artigo 33.- Infraccins graves
 - Artigo 34.- Infraccins leves.-
 - Artigo 35.- Sancins.
 - Disposicin final
   
  CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS  
 

   
  Artigo 1.- Obxecto  
 

Este Regulamento ten por obxecto a regulacin:
a) Das actividades relativas limpeza de vas e espacios pblicos.
b) Da recollida de refugallos e lixos slidos urbanos, do seu transporte vertedoiro pblico e, de se-lo caso, do seu tratamento.
c) Do mantemento e conservacin de terreos, edificacins e instalacins de titularidade pblica ou privada en boas condicins estticas, de salubridade e de seguridade.
d) De medidas de proteccin do medio ambiente natural e urbano.

   
  Artigo 2.- Definicin  
 

Teen a condicin de refugallos ou lixos slidos urbanos calquera substancia ou obxecto de que o/a seu/sa posuidor/a se desprenda ou do que tea a intencin ou a obriga de desprenderse. Poden ser das seguintes clases:
a) Residuos de orixe domstica.
b) Residuos xerados en comercios, oficinas e servizos.
c) Residuos procedentes da limpeza viaria, de zonas verdes e de reas recreativas.
d) Residuos procedentes de , mercados, feiras, festas, acampadas e outras actividades semellantes.
e) Mobles, utensilios e autombiles esbotados; e entullos de construccins e de obras menores de reparacin domiciliaria.

   
  Artigo 3.- Limpeza de vas e espacios pblicos.  
 

A limpeza da rede viaria e dos espacios pblicos e a recollida do lixo que se orixine neles realizaraas o Concello directamente ou, se procede, a travs das empresas xestoras deses servizos pblicos.

   
  Artigo 4.- Limpeza de inmobles e espacios privados.  
 

1.- A limpeza das ras, espacios e terreos de dominio particular corresponderalles s/s seus/sas donos/as.
2.- Os/as titulares e os/as ocupantes dos inmobles urbanos debern manter sempre limpos os patios de luces, os de cuarteirns e as outras reas comns.

   
  Artigo 5.- Prohibicins  
 

1.- Est totalmente prohibido:
a) Botar chan das vas e dos espacios pblicos calquera clase de lixo.
b) Botar s beirarras e calzadas calquera clase de refugallo ou lquido procedentes da limpeza de locais e vivendas.
c) Botar nas papeleiras lquidos ou lixos slidos que pola sa natureza e dimensins sexan inadecuados para aqueles recipientes.
d) Pr en colectores destinados recollida selectiva materiais ou lixo distintos dos previstos.
e) Fedellar nos colectores e papeleiras ou manipulalas, ou realizar calquera acto que supoa o seu estrago ou deterioracin.
2.- Sen prexuizo das penas ou sancins que procedan, os que causen danos nas papeleiras e colectores pblicos debern indemnizarllos Concello. A indemnizacin ser determinada e esixida por va administrativa.

   
  Artigo 6.- Prohibicins  
 

Tamn est prohibido realiza-las seguintes actividades:
a) Lavar, limpar e amaar autombiles, e cambiarlle o aceite e outros lquidos nas vas e espacios pblicos.
b) Sacudir alfombras, esteiras ou calquera outro elemento na va pblica ou desde unha fiestra, balcn ou terraza que dea sobre ela.
c) Pr tendedeiras ou tendais de roupa nos ocos das fachadas exteriores dos inmobles que sexan visibles desde a va pblica.
d) Pr tarros de plantas ou outros elementos nos ocos dos edificios con risco de cada sobre a va pblica.

   
  Artigo 7.- Limitacins da publicidade na va pblica e nos equipamentos pblicos  
 

1.- Non est permitido realizar actos de propaganda ou publicidade que comporten o repartimento ou lanzamento de carteis, follas ou calquera outro elemento impreso nas vas e espacios pblicos ou en calquera cousa ou obxecto que non sexa nos buzns interiores dos edificios ou vivendas.
2.- Tampouco est permitido realizar actos de propaganda ou publicidade que comporten pegar, prender ou pendurar carteis, facer pintadas e pr folletos nas fachadas dos edificios pblicos ou no mobiliario e no equipamento urbano (por exemplo: en farolas, bancos, marquesias, rbores, etc..). A tal efecto o Concello habilitar espacios para a colocacin da propaganda ou publicidade.
3.- Sern responsables da infraccin das normas contidas nos dous apartados anteriores os/as que promovan ou xestionen aqueles actos, e, na falta deles, as persoas ou entidades a prol das que se faga a publicidade.
4.- Exceptanse das disposicins contidas nos apartados 1 e 2 anteriores:
a) Os actos que constitan propaganda electoral nos perodos e lugares sinalados conforme lei.
b) Aquelas outras actividades que polo seu especial relevo poltico ou polo interese pblico e xeral implicado requeran a realizacin daquelas formas de publicidade. Nestes casos ser necesaria a autorizacin expresa do Concello.

   
  Artigo 8.- Obrigas dos/as titulares de establecementos  
 

1.- Os establecementos permanentes ou de tempada, os ocasionais e os desmontables situados en vas ou espacios pblicos estn obrigados a manter sempre limpo o lugar no que desenvolvan as sas actividades e mailo seu contorno.
2.- Esa obriga tamn lles incumbe s/s titulares de cafs, bares e outros establecementos pblicos en canto superficie da va ou espacio pblico que ocupen con mesas, cadeiras e outros elementos, as como en canto beirarra correspondente lonxitude da sa fachada.
3.- Os/as titulares de establecementos nos que se desenvolvan actividades que polas sas caractersticas orixinen papeis, impresos, plsticos, envolturas ou refugallos semellantes (como libreras, quioscos, tendas de alimentacin, farmacias, etc...) porn papeleiras ou recipientes para o lixo nun lugar destacado dos seus locais coa finalidade de que os/as usuarios/as destes non os boten va pblica.

   
  Artigo 9.- Carga e descarga de autombiles  
 

1.- Cando se fagan operacins de carga e descarga de calquera autombil que estea situado nunha va ou espacio pblico, os/as interesados/as debern limpa-las beirarras e calzadas que lixen como consecuencia deses traballos.
2.- Estn obrigados/as cumprimento do que dispn o apartado anterior os/as donos/as dos autombiles; as persoas que fagan os traballos de transporte, carga e descarga; e, subsidiariamente, os/as titulares dos establecementos ou inmobles implicados nas operacins sinaladas.

   
  Artigo 10.- Circulacin de autombiles  
 

1.- Os/as titulares e conductores/as de autombiles que levan calquera clase de materiais que pola sa natureza poidan verterse, caer ou espallarse sobre a va pblica estn obrigados a toma-las medidas necesarias para evitalo e, se o caso, a recolle-los materiais que se desprendan e a limpar o rea afectada.
2.- Cando os autombiles de transporte saian de lugares en obras e vaian circular por vas urbanas, debern limpar as rodas e baixos para que non lixen as ras.

   
  Artigo 11.- Obrigas dos posuidores de animais  
 

As persoas que leven cans ou outros animais polas vas e espacios pblicos, aparte de mantelos atados, deben impedir que lixen os xardns e lugares destinados trnsito; de se da-lo caso, deben recoller de xeito inmediato os restos que deixen.

   
  CAPTULO II. LIMPEZA DE TERREOS E EDIFICIOS  
 

   
  Artigo 12.- Obrigas dos/as donos/as de terreos e inmobles particulares.  
 

1.- Os/as donos/as de toda clase de terreos, urbanizacins de iniciativa particular, edificacins e instalacins debern mantelos sempre limpos e en boas condicins estticas, de salubridade e de seguridade.
Cando pertenza a unha persoa o dominio directo dun terreo ou construccin e a outra o dominio til, a obriga recaer sobre aquela que tea o dominio til.
2.- O Concello poder ordenar, de oficio ou por solicitude de calquera persoa interesada, a execucin das obras ou traballos necesarios para repor ou conservar aquelas condicins, co sinalamento do prazo de realizacin e coa advertencia de execucin subsidiaria polo propio Concello e a cargo do obrigado, ou a execucin forzosa mediante a imposicin de multas coercitivas de 300,00 a 6.000,00 euros, reiterables ata logra-la execucin das obras ou traballos ordenados.
3.- O incumprimento do deber regulado neste artigo supor a iniciacin do correspondente expediente sancionador, coa imposicin da multa que corresponda segundo a lexislacin aplicable.

   
  Artigo 13.- Limpeza de elementos lindeiros coa va pblica  
 

Cando se realice a limpeza de escaparates, portas, marquesias, toldos ou calquera outro elemento dun inmoble lindeiro coa ra, deberanse adopta-las precaucins necesarias para non molesta-los/as usuarios/as da va pblica nin lixar sta.

   
  Artigo 14.- Limitacins en materia de publicidade.  
 

Coa finalidade de preservar o medio ambente natural e urbano nas condicins estticas axeitadas, prohbese a colocacin de publicidade visible dende as zonas de dominio pblico das estradas e camios, ags nos treitos urbanos e cando se obtea a correspondente licenza municipal, consonte normativa urbanstica aplicable.

   
  CAPTULO III. RECOLLIDA LIXO  
 

   
  Artigo 15.- Servizo de titularidade local  
 

1.- O Concello e a Mancomunidade de Concellos do Tambre, da que aquel fai parte, dentro dos seus respectivos mbitos de competencia no relativo tipo e clase de lixo a recoller e xestionar, ben de xeito directo ou a travs de empresas concesionarias, realizarn a recollida e transporte de lixos slidos domiciliarios e semellantes cos itinerarios, frecuencia e horarios que se determinen, s que se lles dar publicidade para o seu coecemento polos/as vecios/as, especialmente cando se produzan modificacins.
2.- Ningunha persona fsica ou xurdica se poder dedicar recollida, transporte e aproveitamento de lixos slidos sen a concesin ou autorizacin previa do Concello.

   
  Artigo 16.- Disposicin do lixo para a sa recollida  
 

1.- Os/as productores/as e posuidores/as de lixos slidos urbanos debern dispolos para a sa recollida no tipo de recipiente normalizado que, en cada caso, sinale o Concello en atencin natureza dos refugallos, s caractersticas do sector ou va pblica e planificacin do servizo.
2.- O Concello adquirir a propiedade do lixo desde a sa entrega e recollida, calquera que sexa a forma de prestacin do servizo.
3.- Nas reas, lugares ou barrios onde a recollida se faga mediante colectores de titularidade pblica obrigatorio usalas con coidado sendo responsabilidade dos/as usuarios/as a sa deterioracin por culpa ou neglixencia. Todo o anterior sen prexuizo da limpeza e desinfeccin peridica das mesmas, que realizarn os servizos municipais.
4.- Os/as usuarios/as debern dispor sempre do lixo mediante bolsas perfectamente pechadas e sen lquidos, mesmo cando utilicen os colectores.

   
  Artigo 17.- Obriga de adquisicin e uso de colector normalizado  
 

O Concello, por medio dunha norma regulamentaria ou de Resolucin de Alcalda, poder obrigar s establecementos comerciais ou industriais e s comunidades de propietarios que renan determinadas caractersticas a adquiriren e a utilizaren colectores normalizados para o depsito do seu lixo.

   
  Artigo 18.-Danos e perdas derivados do lixo  
 

Os/as productores/as e posuidores/as de lixos slidos urbanos quedarn exentos de responsabilidade polos danos e perdas que se poidan derivar deles, sempre que cumpran as normas reguladoras do seu depsito e entrega.

   
  Artigo 19.- Lixos txicos e perigosos.  
 

Cando os lixos slidos urbanos presenten caractersticas que os fagan txicos ou perigosos, esixirselle / productor/a deles que lles dea o tratamento que ordena a normativa especial aplicable a esa clase de refugallos.

   
  Artigo 20.- Depsito e recollida selectiva do lixo  
 

1.- O Concello poder dispor que en todo o territorio municipal, ou en parte del, se depositen por separado en recipientes especiais os lixos susceptibles de distintos tratamentos ou aproveitamentos, como cartns, latas, vidro, metais, plsticos e outros.
2.- O Concello programar campaas de concienciacin cidad coa finalidade de responsabiliza-los/as vecios/as sobre o impacto ecolxico do consumo, produccin e tratamento de lixos.

   
  Artigo 21.- Horario e condicins de depsito de lixo  
 

1.- A colocacin de recipientes na va pblica ou o depsito nos colectores non se poder facer fora do horario sinalado en cada caso por Resolucin da Alcalda.
2.- Os colectores de lixo particulares deberanse pr onda o edificio ou local que os use co obxecto de evitarlles prexuizos e molestias s/s outros/as vecios/as.

   
  CAPTULO IV. LIXOS ESPECIAIS  
 

   
  Artigo.- 22.- Definicin de lixos industriais.  
 

Tern a consideracin de lixos industriais especiais os que polas sas caractersticas non sexan inertes ou semellantes s lixos urbanos e, en xeral, os que supoan un risco potencial para a sade pblica e o medio ambiente.

   
  Artigo 23.- Obrigas dos/as productores/as e posuidores/as de lixos industriais.-  
 

1.- Os/as productores/as ou posuidores/as de lixos industriais especiais estn obrigados/as a adoptar as medidas precisas para asegurar que o transporte, tratamento, eliminacin e, se o caso, aproveitamento deles se faga sen risco para as persoas e o medio ambiente.
2.- Estes lixos debern ser depositados en vertedoiros de seguridade ou eliminados na forma que legalmente corresponda segundo a sa natureza.

   
  Artigo 24.- Xestin de lixos industriais  
 

A xestin dos lixos de orixe industrial que tean a consideracin legal de txicos ou perigosos deberase facer a travs dunha empresa debidamente autorizada e de conformidade coas disposicins da normativa sectorial correspondente.

   
  Artigo 25.- Cascallos e entullos extraordinarios  
 

1.- Prohbese pr nos recipientes normalizados destinados a lixos domiciliarios os cascallos ou entullos procedentes de calquera clase de obras, actividades ou industrias en cantidade superior a 0,1 m/3.
2.- Tampouco se podern pr nas vas e espacios pblicos os entullos de calquera clase de obras de construccin, reforma, amao ou derrubamento de edificios ou movemento de terras.

   
  Artigo 26.- Recollida de mobles e electrodomsticos  
 

1.- Non se poden pr nas vas e espacios pblicos ningunha clase de mobles, electrodomsticos ou obxectos semellantes.
2.- As persoas que desexen que llelos recollan debern solicitarllo servizo municipal correspondente, que lles sinalar o da e hora para a sa retirada.

   
  Artigo 27.- Autombiles abandonados  
 

1.- Est prohibido abandonar nas vas ou espacios pblicos caLquera clase de autombil ou restos deles.
2.- Presumirase racionalmente o abandono dun vehculo cando se cumpran as condicins que establece o artigo 71 do RDL 339/1990, de 2 de marzo.
3.- Os servizos municipais retirarn da va pblica os autombiles ou restos dos mesmos incursos no concepto de abandono que se refire o punto anterior previa realizacin dos trmites prescritos pola mesma disposicin legal.

   
  CAPTULO V. DEREITO SANCIONADOR  
 

   
  Artigo 28.- Accin pblica  
 

Calquera persoa poder denunciar ante o Concello as infraccins contra o presente regulamento e as disposicins especficas sobre a materia.

   
  Artigo 29.- Responsabilidade colectiva e por actos doutra persoa  
 

1.- As responsabilidades derivadas do incumprimento das disposicins contidas no presente regulamento serN esixibles non soamente por actos propios, senn tamn polos daquelas persoas das que se deba responder.
2.- Cando se trate de obrigas colectivas, a responsabilidade seralle atribuida respectiva comunidade de propiestarios ou habitantes do inmoble de que se trate.

   
  Artigo 30.- Definicin e clases de infraccins administrativas  
 

Constiten infraccins administrativas os actos ou omisins que contravean as disposicins contidas neste regulamento. As infraccins clasifcasen en moi graves, graves e leves.

   
  Artigo 31.- Procedemento sancionador  
 

1.- Para impor unha sancin derivada de infraccin moi grave ou grave deberase tramita-lo oportuno expediente sancionador, de conformidade do que dispn a Lei de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e a sa normativa complementaria.
2.- A sancin de faltas leves tamn se impor dacordo coa normativa sinalada no pargrafo anterior e tramitarase un procedemento abreviado no que se lle dar, en todo caso, audiencia / interesado/a.

   
  Artigo 32.- Infraccins moi graves  
 

Constiten infraccins moi graves:
1) A reincidencia na comisitn de tres faltas graves no perodo de dous anos.
2) A realizacin de actividades de recollida, transporte, aproveitamento ou depsito de lixos sen autorizacin ou licenza.
3) A obstruccin ou impedimento labor inspector do Concello
4) Vertido de lixos e refugallos en lugares non autorizados.

   
  Artigo 33.- Infraccins graves  
 

Constiten infraccins graves:
1) A reincidencia na comisin de tres faltas leves no perodo de dous anos.
2) A realizacin de actos de manipulacin ou deterioracin do equipamento de recollida do lixo.
3) A realizacin de actos de propaganda mediante repartimento ou lanzamento de carteis ou folletos en vas e espacios pblicos.
4) O incumprimento das normas sobre depsito e retirada de cascallos nas vas pblicas.
5) A colocacin de carteis e a realizacin de inscricins e pintadas en lugares non permitidos
6) O abandono de mobles, ou autombiles nas vas ou nos espacios pblicos.

   
  Artigo 34.- Infraccins leves.-  
 

Constite infraccin leve calquera outro incumprimento das disposicins deste regulamento que non estea cualificado como moi grave ou grave.

   
  Artigo 35.- Sancins.  
 

1.- As infraccins leves podern ser sancionadas con apercebemento e multa de ata 750,00 euros; as graves, con multa de 750,01 ata 1.500,00 euros; as moi graves con multa de 1.500,01 ata 3.000,00 euros, en base establecido polo artigo 141 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Medidas para a Modernizacin do Goberno Local.
Todo isto sen prexuizo de esixirlles s/s responsables da infraccin, se fose o caso, que realicen os traballos de eliminacin e que indemnicen os danos causados.
2.- No caso de reincidencia na infraccin do deber contido no artigo 8 deste regulamento, tamn se poder impo-la sancin de retirada temporal da licenza ou autorizacin municipal para o funcionamento do servizo de que se trate, ata un mximo dun ano.

   
  Disposicin final  
 

Este regulamento que consta de 35 artigos e unha disposicin final, entrar en vigor unha vez aprobado definitivamente polo Concello e publicado o seu texto completo e transcorra o prazo de quince das a que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios