Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Coristanco - ORDENANZA N 1 : ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

Publicación provisional : 13-12-1989 BOP N 00 -- Publicación definitiva : 13-12-1989 BOP N 00
Redacción Aplicable desde 13-12-1989

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e Natureza.
 - Artigo 2.- Feito Imponible.
 - Artigo 3.- Suxeito Pasivo.
 - Artigo 4.- Responsables.
 - Artigo 5.- Exencins Subxetivas.
 - Artigo 6.- Cota Tributaria
 - Artigo 7.- Tarifa.
 - Artigo 8.- Bonificacins da cota.
 - Artigo 9.- Devengo.
 - Artigo 10.- Declaracin e ingreso.
 - Artigo 11.- Infraccins e Sancins.
 - Disposicin Final.
   
  Artigo 1.- Fundamento e Natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de Abril, reguladora das Bases de Rexime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, de 28 de Decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a Taxa por expedicin de documentos administrativos que se rexir pola presente Ordenanza Fiscal, cuias normas atenden prevenido no artigo 58 da citada Lei 39/1988.

   
  Artigo 2.- Feito Imponible.  
 

1.- Constite o feito imponible da taxa a actividade administrativa desenrolada con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos administrativos que expida e de expedientes de que entenda a administracin ou as autoridades municipais.

2.- A estes efectos, entenderse tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fora provocada polo particular ou redunde no seu beneficio ainda que non mediara solicitude expresa do interesado.

3.- Non estar suxeita a esta taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigas fiscais, as como as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos prestacin de servicios ou realizacin de actividades de competencia municipal e a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial de bens do dominio pblico municipal, que estn grabados por outra taxa ou polos que se esixa un precio pblico por este Concello.

   
  Artigo 3.- Suxeito Pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as Entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou en cuio inters redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4.- Responsables.  
 

1.- Respostarn solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.- Sern responsables subsidiarios os Administradores das Sociedades e os Sndicos, Interventores ou Liquidadores de quiebras, concursos, sociedades e Entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.- Exencins Subxetivas.  
 

Gozarn de exencin aqueles contribuntes nos que concurra algunha das seguintes circunstancias:

1.- Haber sido declaradas pobres por precepto legal.

2.- Estar inscritos no Padrn da Beneficiencia como pobres de solemnidade.

3.- Haber obtido o beneficio xudicial de pobreza, respecto s expedientes que deban surtir efecto precisamente, no procedemento xudicial no que foran declarados pobres.

   
  Artigo 6.- Cota Tributaria  
 

1.- A cota tributaria determinarse por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa Tarifa que conten o artigo seguinte.

2.- A cota de tarifa corresponde tramitacin completa de cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a resolucin final, includa a certificacin e notificacin interesado do acordo recado.

3.- As cotas resultantes por aplicacin das anteriores tarifas incrementarnse nun 50 por 100 cando os interesados solicitasen con carcter de urxencia a tramitacin dos expedientes que motivasen o devengo.

   
  Artigo 7.- Tarifa.  
 

A tarifa que se refire o artigo anterior estructrase nos seguintes epgrafes:

CONCEPTOS

EUROS

Epgrafe 1.- Censos de poboacin de habitantes

1. Rectificacin de nomes, apelidos e demis erros consignados nas follas de empadroamento ...................................................................

2. Altas, baixas, e alteracins no padrn de habitantes ......................

3. Certificacins de empadroamento no Censo de poboacin ...........

4. Actas de comparecencia testifical ..................................................

5.Certificados de conducta, convivencia e residencia.........................

6. Declaracins xuradas e autorizacins paternas ..............................

0,60

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Epgrafe 2.- Certificacins e compulsas.

1. Certificacin de documentos ou acordos municipais ......................

2. Certificacins relacionadas co servicio de reclutamento ................

1,50

0,60

Epgrafe 3.- Documentos expedidos ou extendidos polas Oficinas Municipais.

1.- Por expedicin de certificacins e informes en expedientes de traspaso, de apertura ou similares de locais, por cada un .....................

2.- Por cada documento que se expida fotocopia, por folio ..................

3.- Por cada documento por xerocopia autorizado por certificacin ....

4.- Por cada contrato administrativo, que se suscribe de obras, bens ou servicios .................................................................................................

1,20

0,60

1,20

3,06

Epgrafe 4.- Documentos relativos a Servicios de Urbanismo.

1.- Por cada expediente de declaracin de runa de edificios .................

2.- Por cada certificacin que se expida de servicios urbansticos solicitada a instancia de parte .................................................................

3.- Por cada informe que se expida sobre caractersticas do terreo, ou consulta a efecto de edificacin a instancia de parte ..............................

4.- Por expedicin de copias de planos obrantes no expediente de concesin de licencia de obra, por cada m2 ou fraccin de plano ..........

90,15

6,01

3,06

1,50

Epgrafe 5.- Outros expedientes ou documentos administrativos

1.- Por calquer outro expediente ou documento non expresamente tarifado ....................................................................................................

.

1,20

   
  Artigo 8.- Bonificacins da cota.  
 

Non se conceder bonificacin algunha dos importes das cotas tributarias sinaladas na Tarifa desta Taxa.

   
  Artigo 9.- Devengo.  
 

Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicia a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos tributo.

Nos casos a que se refire o nmero 2 do artigo 2.- o devengo se produce cando tean lugar as circunstancias que provean a actuacin municipal de oficio ou cando esta se inicie sean previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 10.- Declaracin e ingreso.  
 

A Taxa se esixir en rxime de autoliquidacin, polo procedemento de selo municipal adherido escrito de solicitude da tramitacin do documento ou expediente, ou en estos mismos se aquel escrito non existira, ou a solicitude non fora expresa. Os escritos recibidos polos conductos a que fai referencia o artigo 66 da Lei de Procedemento administrativo, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisoriamente, pero non poder drlles curso sen que se subsane a deficiencia, a cuio fin se requerir interesado para que no prazo de dez das aboe as cotas correspondentes c apercibimento de que transcurrido dito prazo sen efectualo, ternse os escritos por non presentalos e ser arquivada a solicitude.

As certificacins ou documentos que expida a administracin Municipal en virtude de oficio de Xulgados ou Tribunais para toda clase de pleitos, non se entregarn nin remitirn sen que previamente se satisfacera a correspondente cota tributaria.

   
  Artigo 11.- Infraccins e Sancins.  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas corresponda en cada caso, estarse disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin Final.  
 

A presente Ordenanza Fiscal, cuia redaccin definitiva foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o 13 de decembro de 1989, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios