Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Mesa - TAXA POLA APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.

Publicación provisional : 01-01-1970 BOP N 00 -- Publicación definitiva : 01-01-1970 BOP N 00
Redacción Aplicable desde 01-01-1970

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA
 - ARTIGO 2.- FEITO IMPONIBLE
 - ARTIGO 3.- SUXEITO PASIVO
 - ARTIGO 4.- RESPONSABLES
 - ARTIGO 5.- COTA TRIBUTARIA
 - ARTIGO 6.- EXENCINS E BONIFICACINS
 - ARTIGO 7.- DEVENGO
 - ARTIGO 8.- DECLARACIN
 - ARTIGO 9.- LIQUIDACIN E INGRESO
 - ARTIGO 10,. INFRACCIN E SANCINS
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA  
 

No uso das facultades concedidas polos artitos 133.2 e 142 da constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e en conformidade co disposto nos artitos 15 19 da RDL 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das Fachendas Locais, este Concello establece a Taxa polo outorgamento de licencia de apertura de establecementos, que se rexir pola presente Ordenanza fiscal, tales normas atenden previsto no artigo 57 do citado RDL.

   
  ARTIGO 2.- FEITO IMPONIBLE  
 

1. Constite o feito imponible da Taxa a actividade municipal, tanto tcnica coma administrativa, tendente a unificar se os establecementos industriais e mercants renen as condicins de tranquilidade, sanidade e salubridade e calquera das outras esixidas polas correspondentes Ordenanzas e Reglamentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento, como presuposto necesario e previo para o outorgamento por este Concello da licencia de apertura a que se refire o artigo 22 do Regulamento de Servizos das Corporacins Locais.

2. A tal efecto, ter a consideracin de apertura:

a)A instalacin por vez primeira do establecemento para dar comezo as sas actividades.

b)A variacin ou ampliacion da actividade desenvolvida no establecemento, anda que contine o mesmo titular.

c)Aampliacin do establecemento e calquera alteracin que sexa levada a cabo neste e que afecte s condicins sinaladas no nmero 1 deste artigo, esixendo nova verificacin das mesmas.

d) Os traslados de locais.

3.Entenderase por establecemento industrial ou mercantil, toda edificacun habitable, estea ou non aberta pblico, non sendo destinado exclusivamente a vivenda, e que:

a)Dedquese exercicio dalgunha actividade empresarial, fabril, artesana, da construccin, comercial e de servicios que estea suxeita imposto sobre Actividades Econmicas.

b) Anda sen desenrolarse aquelas actividades, sirvan de auxilio ou complemento para as mesmas, ou tean relacin con elas na forma en que lles proporcionen beneficios ou aproveitamento, como por exemplo, sedes sociais, axencias, delegacins ou sucursais de entidades xurdicas, escritorios, oficinas, despachos ou estudios.

   
  ARTIGO 3.- SUXEITO PASIVO  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, titulares da actividade que se pretendan desenvolver ou, se o caso, desenvlvase en claquera establecemento industrial ou mercantil.

   
  ARTIGO 4.- RESPONSABLES  
 

1.- Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas ou xurdicas as que se refiren os artitos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.- Sern responsables subsidiarias os Administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquedadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  ARTIGO 5.- COTA TRIBUTARIA  
 

As cotas tributaria determinadas con arreglo seguinte tarifa:

a)Licencias de tramitacin ordinaria para o exercicio de actividades comerciais, artesanais ou de servicios:150.00

b)Licencias de tramitacin ordinaria para o exercicio de actividades fabrs ou de construccin:150.00

c)Licencias para actividades suxeitas regulamento de atividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas ou de tramitacin especial relativas a establecementos comerciais, artesanais ou de servicios: 250.00

d)Licencias para actividades suxeitas regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas ou de tramitacin especial relativas a establecementos fabrs ou de construccin: 350.00

e)Cambio de titularidade ou calquera outro suposto de tramitacin para o que se requira informe tcnico: 50.00

   
  ARTIGO 6.- EXENCINS E BONIFICACINS  
 

Non se conceder exencin nin bonificacacin algunha na exaccin da Taxa, ags as expresamente previstas en normas con rango de Lei e as derivada da aplicacin de Tratados internacionais.

   
  ARTIGO 7.- DEVENGO  
 

1.- Devngase a Taxa e nace a obrigacin de contribuir, cando se inicie a actividade na data de presentacin da oportuna solicitude da licencia de apertura, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2.- Cando a apertura tea lugar sen terse obtido a oportuna licencia, a Taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento rene ou non as condicins esixibles, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instruirse para autoriza-la apertura do establecemento ou decreta-lo seu cerre, se non fora autorizada dita apertura.

3.- A obrigacin de contribur, unha ver nacida, non se ver afectada, en modo algn, pola denegacin da licencia solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin das condicins do establecemento, nin pola renuncia ou desistimento do solicitante unha vez concedida a licencia.

   
  ARTIGO 8.- DECLARACIN  
 

1.- As persoas interesadas na obtencin duna licencia de apertura de establecemento industrial ou mercantil, presentarn previamente, no rexistro Xeral a oportuna solicitude, coa especificacin da actividade ou actividades a desenrolar no local, acompaada do contrato de aluger ou ttulo de adquisicin do local, indicando neste ltimo caso, se o local non tivera asignado valor catastral, o prescio de adquisicin ou o custe de construccin do mesmo, no seu caso.

2. Se despois de formulada a solicitude de licencia de apertura, se variase ou ampliase a actividade a desenrolar no establecemento, ou se alterasen as condicins proxectadas polo establecemento ou ben se ampliase o local inicialmente previsto, estas modificacins tern que poerse en coocemento de Administracin municipal co mesmo detalle e alcance que se esixen na declaracin prevista no nmero anterior.

   
  ARTIGO 9.- LIQUIDACIN E INGRESO  
 

Finalizada a actividade municipal e unha vez dictada a Resolucin municipal que proceda sobre a licencia de apertura, practicarase a liquidacin correspondente pola Taxa, que se notificar suxeito pasivo para o seu ingreso directo nas Arcas Municipais utilizando os medios de pago e os prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recaudacin.

   
  ARTIGO 10,. INFRACCIN E SANCINS  
 

1.- En todo o raltivo a infraccins tributarias e a sa calificacin, as coma s sancins que s mesmas correspondan en cada caso, aplicaranse as normas contidas nos artigos correspondentes da lei Xeral Tributaria.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza fiscal, unha vez aprobada definitivamente, entrar en vigor da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios