Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Mesa - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIN DAS INSTALACINS DEPORTIVAS MUNICIPAIS.

Publicación provisional : 01-01-1970 BOP N 00 -- Publicación definitiva : 01-01-1970 BOP N 00
Redacción Aplicable desde 01-01-1970

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza
 - Artigo 2.- Feito impoible.
 - Artigo 3.- Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.- Responsables.
 - Artigo 5.- Cota tributaria.
 - Artigo 6.- Exencins e bonificacins.
 - Artigo 7.- Esixibilidade da taxa.
 - Artigo 8.- Normas de xestin.
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rximen Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locales, este Concello establece a Taxa pola utilizacin das instalacins deportivas municipais, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, na que as sas normas atenden previsto no artigo 58 da citada Lei 25/88, na sa nova redaccin dada pola Lei 25/1998, do 13 de xullo.

   
  Artigo 2.- Feito impoible.  
 

Constite o feito imponible desta taxa a utilizacin das instalacins deportivas municipais, as como a prestacin de servicios nas mesmas.

   
  Artigo 3.- Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria seguintes:

As que soliciten a utilizacin das instalacins deportivas municipais ou se beneficien do seu uso pblico ou dos servicios prestados polo Concello nas mesmas.

   
  Artigo 4.- Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do sexeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.- Cota tributaria.  
 

A cota tributarias consistir na cantidade resultante de aplica-la seguinte tarifa:

1) PAVILLNS E PISTAS POLIDEPORTIVAS

1.a. Competicins:

-Vecios do Concello: 6 /hora

-Vecios doutros concellos: 12 /hora

1.b. Resto de actividades deportivas

-Vecios do Concello: 6 /hora

-Vecios doutros concellos: 12 /hora

1.c. Festivais e espectculos recreativos e artsticos de carcter profesional, por cada acto : 120

A conta establecida neste epgrafe se incremetar nun cincuenta por cento por cada da de utilizacin do pavilln, con anterioridade ou posterioridade celebracin dun acto, para a preparacin ou arreglo do mesmo.

1.d. Festivais e espectculos recreativos e artsticos de carcter non profesional, ou organizado por asociacins ou entidades sen fin de lucro, cada acto: 60

1.e. Festivais e espectculos recreativos e artsticos de carcter benfico, didctico ou escolar : Exentos.

2) CURSIOS, REHABILITACIN E MANTEMENTO, (en Polideportivos e Piscinas)

O importe ir en funcin do nmero de actividades escollidas polos distintos membros da familia, segundo a tboa seguinte:

1 actividade: 6

2 actividade: 12

3 actividade: 18

4 actividade: 21

5 actividade: 24

6 actividade: 27

7 actividade: gratuita

   
  Artigo 6.- Exencins e bonificacins.  
 

Non se conceder exencin algunha na exaccin da taxa, ags o establecido no artifo 5 para actuacins de carcter benfico, didctico ou escolar.

Para aquelas unidades de convivencia que non superen os ingresos indicados na seguinte tboa, as actividades sern totalmente GRATUITAS:

- Familias de 1 membro 416,00 /mes

- Familias de 2 membros 480,00 /mes

- Familias de 3 membros 541,00 /mes

- Familias de 4 membros 605,00 /mes

- Familias de 5 membros: 665,00 /mes

- Familias de 6 membros 730,00 /mes

- Familias de 7 membros 790,00 /mes

- Familias de 8 membros 853,00 /mes

- Familias de 9 membros 915,00 /mes

- Familias de 10 membros ou mis : 978,00 /mes

   
  Artigo 7.- Esixibilidade da taxa.  
 

Retribese a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a prestacin de servicios ou se solicite a utilizacin do pavilln polideportivo municipal, podendo esixirse o depsito previo do seu importe total ou parcial, sen prexuzo do establecido no artigo seguinte.

Non estn sexeitos pagamento do prezo:

a) Os actos organizados, promovidos ou patrocinados polo Concello, os que sexan consecuencia de intercambios ou convenios con outras institucins, que se rexern polo respectivo convenio, nin os que sexan declarados de interese deportivo ou cultural por acordo da Comisin de Goberno.

b) As actividades ordinarias escolares de carcter deportivo ou cultural que se realicen dentro da xornada escolar.

O pagamento da taxa ter lugar por ingreso directo na Tesoureira municipal, antes de retira-la correspondente licencia, con carcter de depsito previo, conforme disposto no artigo 47.1 da Lei 39/88.

   
  Artigo 8.- Normas de xestin.  
 

As solicitudes de autorizacin para a utilizacin das instalacins deportivas presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, cunha antelacin mnima dun da hbil, excepto no caso de torneos ou competicins deportivas e actos extradeportivos, nos que dita antelacin ser de cinco das hbiles.

As autorizacins sern concedidas pola Alcalda, que poder condicionales previa constitucin dunha garanta en metlico, cando a natureza ou circunstancias de utilizacin solicitada poidan representar danos por deterioros para as instalacins municipais, sendo o importe de dita garanta o da valoracin estimada dos posibles danos ou deterioros feita polos servicios municipais.

O documento xustificativo da concesin da autorizacin haber ser presentados no momento de entrar recinto do mesmo.

As inscripcins en cursos e actividades realizarase nos termos das correspondentes convocatoras.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

A presente Ordenanza fiscal, unha vez aprobada definitivamente, entrar en vigor da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios