Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Mesa - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LICENCIA POLA TENENCIA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, DO SEU REXISTRO, DA SECCIN LOCAL DO REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAA E DAS TAXAS POLA PRESTACIN DE TALES SERVICIOS.

Publicación provisional : 01-01-1970 BOP N 00 -- Publicación definitiva : 01-01-1970 BOP N 00
Redacción Aplicable desde 01-01-1970

Redacciones Redacciones
 - CAPTULO 1.- DISPOSICINS XERAIS
 - Artigo 1.- Obxecto.
 - Artigo 2.- Definicin de animal potencialmente perigoso.
 - CAPTULO II.- DA LICENCIA MUNICIPAL
 - Artigo 3.- Licencia Municipal.
 - Artigo 4.- Requisitos para obte-la licencia.
 - Artigo 5.- Vixencia de licencias.
 - Artigo 6.- Acreditacin
 - Artigo 7.- Documentacin.
 - Artigo 8.- rgano competente para a concesin das licencias municipais.
 - Artigo 9.- Revisin, perda de licencias e depsito de animais.
 - CAPTULO III.- DO REXISTRO MUNICIPAL
 - Artigo 10.- Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.
 - Artigo 11.- Inscricin no Rexistro.
 - Artigo 12.- Baixa no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.
 - Artigo 13.- Seccin Local do Rexistro Galego de Identificacin de animais de Compaa
 - Artigo 14.- Circulacin e permanencia do can en vas pblicas e locais
 - CAPTULO IV.- INFRACCINS E SANCINS
 - Artigo 15.- Infraccins.
 - Artigo 16.- Sancins.
 - Artigo 17.- Responsables.
 - Artigo 18.- Procedemento sancionador.
 - Artigo 19.- Exercicio da potestade sancionadora
 - CAPTULO IV.- DA TAXA POLA EXPEDICIN DE LICENCIA, A RENOVACIN, AS INSCRICINS REXISTRAIS E AS SAS MODIFICACINS E CANCELACINS.
 - Artigo 20.- Obxecto
 - Artigo 21.- Feito Impoible
 - Artigo 22 .- Suxeito Pasivo
 - Artigo 23 .- Responsables
 - Artigo 24.- Percepcin da taxa
 - Artigo 25 .-Tarifas.
 - Artigo 26 .- Ingreso da taxa.
 - Artigo 27.- Infraccins e sancins
 - DISPOSICIN ADICIONAL NICA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  CAPTULO 1.- DISPOSICINS XERAIS  
 

   
  Artigo 1.- Obxecto.  
 

1.- obxecto desta ordenanza regula-la concesin e renovacin das licencias administrativas para a tenencia de calquera animal clasificado como potencialmente perigoso, que refire o Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, que se regula a tenencia de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autnoma de Galicia, as como o Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos e a inscricin na Seccin Local do Rexistro Galego de Animais de Compaa e as Taxas pola concesin e renovacin das licencias e inscricins indicadas.

2.- Quedan excludos da aplicacin desta ordenanza os cans e animais pertencentes s Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Corpos da Polica das Comunidades Autnomas, Polica Local e empresas de seguridade con autorizacin oficial.

   
  Artigo 2.- Definicin de animal potencialmente perigoso.  
 

1.- Considranse animais potencialmente perigosos tdolos que, pertencendo fauna salvaxe e sendo utilizados como animais domsticos ou de compaa, con independencia da sa agresividade, pertencen a especies ou razas que tean capacidade de causa-la morte ou lesins s persoas ou a outros animais, e danos a cousas.

2.- En particular tern a cualificacin de potencialmente perigosos os animais domsticos ou de compaa que regulamentariamente se determinen pola Comunidade Autnoma de Galicia, en particular os pertencentes especie canina definidos no artigo 2.2 do Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, polo que se regula a tenencia de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autnoma de Galicia e se crean os Rexistros Galegos de Identificacin de Animais de Compaa e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos.

3.- En todo caso, aqueles cans que manifesten unha marcada agresividade natural ou inducida mediante adestramento, malos tratos ou calquera outro medio. Esta agresividade ser apreciada pola autoridade competente, de oficio, ou previa notificacin ou denuncia, e despois dun informe dun adestrador ou veterinario designado efecto.

   
  CAPTULO II.- DA LICENCIA MUNICIPAL  
 

   
  Artigo 3.- Licencia Municipal.  
 

1.- A tenencia no municipio de animais clasificados como potencialmente perigosos requirir obte-la correspondente licencia municipal con carcter previo adquisicin do animal.

2.- Estn obrigados a obter licencia municipal para a tenencia de animais clasificados como potencialmente perigosos os propietarios ou os posuidores dos mesmos que estean includos no padrn de habitantes. Tamn estn obrigados os establecementos ou asociacins, con sede neste municipio, que alberguen os animais potencialmente perigosos s que se refire o Decreto 90/2002 de 28 de febreiro da Comunidade Autnoma Galega e se dediquen a sa explotacin, cra, comercializacin ou adestramento, includos os centros de adestramento, criadeiros, centro de recollida, residencia, centros recreativos e establecementos de venda colocados neste municipio.

3.- Os propietarios de animais potencialmente perigosos non aveciados neste municipio, cando residan temporalmente no mesmo e mentres permaneza o animal no termo municipal, debern acreditar a tenencia da licencia no municipio de orixe.

4.- Inscricin de animais por ter efectuado anteriores ataques a persoas, animais ou cousas:

Unha vez coecida a resolucin ou sentencia, de oficio ou a instancia de calquera interesado directo, e previa tramitacin de expediente administrativo con audiencia do interesado, o Concello requirir propietario mediante resolucin da Alcalda, para que no prazo de un mes solicite a licencia.

En caso contrario procederase retirada e depsito do animal de conformidade co establecido no artigo 9 desta ordenanza.

   
  Artigo 4.- Requisitos para obte-la licencia.  
 

1.- Para obte-la licencia administrativa con destino tenencia de calquera animal clasificado como potencialmente perigoso ser necesario o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Ser maior de idade e non estar incapacitado para proporciona-los coidados necesarios animal.

b) Non ter sido condenado por delictos de homicidio, de lesins, de torturas, ou contra a liberdade ou a integridade moral, a liberdade sexual e a sade pblica, de asociacin con banda armada ou de narcotrfico, e non estar privado por resolucin xudicial do dereito tenencia de animais potencialmente perigosos.

c) Non ter sido sancionado por infraccins graves ou moi graves con algunha das sancins accesorias das previstas no apartado artigo 13.3 da Lei 50/1999 de 23 de decembro, sobre o rxime xurdico de animais potencialmente perigosos. Non obstante, non ser impedimento para a obtencin ou renovacin da licencia, ter sido sancionado coa suspensin temporal da mesma, sempre que, no momento da solicitude, a sancin de suspensin anteriormente imposta fose cumprida integramente.

d) Dispoer de certificado de aptitude psicolxica e de capacidade fsica para a tenencia de animais potencialmente perigosos.

e) Acreditar a formalizacin dun seguro de responsabilidade civil polos danos a terceiros que poidan causar os seus animais na conta mnima de 125.000

2.- Os requisitos esixidos debern manterse vixentes durante todo o perodo da tenencia do animal; a perda dos mesmos dar lugar revisin da licencia nos termos recollidos no artigo 9 desta ordenanza

   
  Artigo 5.- Vixencia de licencias.  
 

1.- As licencias tern unha vixencia de cinco anos e renovaranse transcorrido este prazo.

En cada exercicio, para o seu mantemento, acreditarase a suscripcin do seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros e o certificado de sanidade animal que acredite, con periodicidade anual, a situacin sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou trastornos que o fagan especialmente perigoso.

2.- A condena por calquera dos delictos recollidos no artigo 4.1.b) dar lugar a que o Concello revise a licencia.

   
  Artigo 6.- Acreditacin  
 

1.- A identificacin da licencia municipal de animais potencialmente perigosos acreditarase mediante entrega de certificacin relativa mesma.

2.- Por cada can que se posa, expedirase unha tarxeta identificativa na que constar:

a) Nmero de licencia municipal

b) Cdigo de identificacin do can

c) Raza

d) Titular da licencia e DNI

e) Nmero do rexistro municipal

   
  Artigo 7.- Documentacin.  
 

1.- Para expedi-la tarxeta identificativa de cada can requirirase a aportacin dos seguintes datos:

a) Raza e sexo do animal.

b) Ano de nacemento.

c) Domicilio habitual do animal

d) Especificacin de se est destinado a convivir cos seres humanos ou se, pola contra, ten finalidades distintas como a garda, a proteccin ou calquera outra que se indique.

e) Nome do propietario

f) Domicilio do propietario.

g) DNI do propietario

h) Nome ou razn social e domicilio do vendedor ou cedente

i) Certificado de sanidade animal expedido por autoridade competente, que acredite, con periodicidade anual, a situacin sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou trastornos que o fagan especialmente perigoso.

l) Xustificante do abono da taxa por expedicin da licencia municipal para a tenencia de animais potencialmente perigosos, no seu caso.

m) Certificado sanitario de esterilizacin, se se efectuou a mesma.

n) Facturas e xustificante da adquisicin.

Os citados datos e a documentacin oportuna, deber facilitalos o adquirente do animal no prazo de quince das a contar dende a sa tenencia efectiva.

2.- O certificado de sanidade animal deber ser expedido polos Servicios Sanitarios da Comunidade Autnoma de Galicia ou por un veterinario colexiado.

3.- Para renova-la licencia municipal aportarse a seguinte documentacin:

a)Solicitude de renovacin

b)Copia compulsada da renovacin do seguro de responsabilidade civil

c)Copia compulsada do certificado mdico de sanidade animal efectuado nunha datanon anterior a dous meses da renovacin da licencia.

d)Xustificante do abono da taxa municipal

e)Certificado de capacidade fsica

f)Certificado de aptitude psicolxica

   
  Artigo 8.- rgano competente para a concesin das licencias municipais.  
 

1.- As licencias municipais para a tenencia de animais potencialmente perigosos, concederanse mediante resolucin do rgano que tea atribuda a competencia en materia de licencias, unha vez acreditada a aportacin da documentacin esixida nesta ordenanza.

   
  Artigo 9.- Revisin, perda de licencias e depsito de animais.  
 

1.- A perda de calquera dos requisitos esixidos no artigo 4 desta ordenanza, dar lugar revisin das licencias municipais concedidas e sa retirada, previa tramitacin de expediente contradictorio.

2.- A retirada da licencia dar lugar perda do dereito tenencia do animal e o interesado deber, no prazo mximo de dez das a contar dende a recepcin do requirimento, proceder sa entrega e depsito no establecemento adecuado efecto ata a obtencin da mesma, salvo que o animal sexa obxecto de entrega a outro propietario ou sacrificio nos termos establecidos nos artigos 58,59 e 60 do Decreto 153/1998 da Comunidade Autnoma de Galicia.

3.- En caso de incumprimento da obriga de depsito o Concello ou a Comunidade Autnoma procedern execucin subsidiaria, a travs dos seus servicios ou mediante empresa contratada, sendo os gastos por conta do antigo titular da licencia.

4.- Sen necesidade de previo requirimento o Concello poder retirar dos espacios pblicos e depositar de oficio en establecemento adecuado, aqueles animais potencialmente perigosos nos que se aprecie unha situacin de abandono ou perigosidade para os usuarios das vas e espacios de uso comn, ou que circulen por estes sen a debida proteccin ou control do seu propietario ou posuidor.

5.- Igualmente o Concello poder retirar e depositar en establecemento adecuado aqueles animais potencialmente perigosos que non dispoan da correspondente tarxeta de identificacin no municipio de orixe, ata que se acredite tal circunstancia polo titular do mesmo.

6.- A falta de licencia municipal para a tenencia de animais potencialmente perigosos dar lugar a un nico requirimento municipal para a sa obtencin no prazo de dez das e retirada e depsito dos animais, nos termos establecidos neste artigo.

   
  CAPTULO III.- DO REXISTRO MUNICIPAL  
 

   
  Artigo 10.- Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.  
 

1.- Crase de modo informtico o Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos, no que se far constar con carcter obrigatorio de acordo con Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, da Comunidade Autnoma de Galicia:

a) Cdigo identificador do animal.

b) Zona de aplicacin.

c) Especie.

d) Raza (en cruzamento de primeira xeracin especificaranse as razas de procedencia)

e) Sexo.

f) Descricin da capa.

g) Data de nacemento e nome do animal (se fose o caso)

h) Direccin habitual do animal.

i) Outros signos identificativos non definitivos (tales como unha tatuaxe ou un nmero de chapa se o animal foi censado nun censo municipal anterior).

l) Especificacin de se o animal est destinado a convivir con seres humanos ou se teen finalidades distintas como a garda, defensa ou outra que se indique.

m) Nome e apelidos do propietario do animal.

n) Direccin do propietario do animal.

) Telfonos de contacto do propietario do animal.

o) DNI do propietario do animal.

p) Nome, direccin, nmero de colexiado e nmero de veterinario colaborador que realiza a marcaxe.

q) Data na que se implanta a identificacin e a entrega do documento propietario.

r) Data de alta no rexistro.

s) Certificado sanitario, expedido por un veterinario que acredite, con periodicidade anual, a situacin sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou sntomas que poidan facer potencialmente perigoso, as como unha certificacin de que o animal carece de lesins ou cicatrices que puidesen estar relacionadas coa utilizacin do animal en pelexas ou outras actividades prohibidas.

t) Cartilla sanitaria actualizada nos tratamentos preceptivos e preventivos propios da especie e idade. Na cartilla sanitaria figurar a catalogacin de animal potencialmente perigoso.

u) Copia da licencia municipal de tenencia de animais potencialmente perigosos, a nome do propietario. Acompaarase copia da pliza que xustifique ter formalizado o seguro de responsabilidade civil.

v) Datos do centro de adestramento, se fose o caso.

w) Incidentes de agresin, se fose o caso.

2.- Os propietarios dos animais sern os responsables de identifica-los animais e de sufraga-los gastos que isto ocasione, independentemente do lugar de residencia de ditas persoas. A identificacin definitiva supor un requisito previo e obrigatorio para realizar calquera transaccin do animal.

3.- O rexistro municipal un rexistro de carcter pblico que tern acceso as administracins pblicas e autoridades competentes, as como aquelas persoas fsicas ou xurdicas que acrediten ter interese lextimo no coecemento dos datos do mesmo. A estes efectos considerarase interese lextimo o que ostenta calquera persoa fsica ou xurdica que desexe adquirir un animal destas caractersticas, as como aquelas que sufrisen calquera tipo de agresin polo animal e desexen exerce-las accins correspondentes en calquera va xurisdiccional, para o que debern acreditar previamente a interposicin da correspondente denuncia.

4.- O uso e tratamento dos datos contidos no Rexistro ser de acordo co disposto na Lei Orgnica 15/1999, de proteccin de datos persoais

   
  Artigo 11.- Inscricin no Rexistro.  
 

1.- O Concello realizar a inscricin no Rexistro de Animais Potencialmente Perigosos a instancia do interesado, ou de oficio trala concesin da licencia municipal regulada no artigo 3 desta ordenanza.

2.- Ser igualmente obrigatoria a inscricin no rexistro municipal a instancia do interesado, en seccin aberta efecto, cando se efecte o traslado dun animal potencialmente perigoso a este municipio, sexa con carcter permanente ou por perodo superior a tres meses. Dbese proceder inscricin no prazo mximo de dez das a contar dende o inicio da residencia no municipio.

3.- Estimarase que se efectuou un traslado de animal potencialmente perigoso, salvo acreditacin expresa en contrario polo interesado, nos casos de cambio de residencia do titular do mesmo, caso no que ser preciso a acreditacin da obtencin da licencia no municipio de orixe anterior, e procederase renovacin da licencia nos casos previstos na presente ordenanza.

4.- Das inscricins que se efecten no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos darase traslado o rgano correspondente da Comunidade Autnoma de Galicia.

5.- Se o titular dun animal potencialmente perigoso cambia de residencia, notificarase tal condicin Concello de nova residencia, sen prexuzo da obriga do interesado de dar conta do traslado do animal.

   
  Artigo 12.- Baixa no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.  
 

1.- A baixa no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos efectuarase a instancia do interesado, previa acreditacin da venda, traspaso, cesin ou morte do animal.

2.- Igualmente procederase baixa no Rexistro no caso de traslado da residencia do titular do animal a municipio distinto, salvo que o animal permaneza no Concello, e as quede acreditado xa sexa a instancia do interesado ou de oficio polo Concello.

3.- Farase figurar no Rexistro como de titularidade municipal aqueles animais depositados nas sas instalacins como consecuencia de recollida dos mesmos da va pblica ou por perda da licencia do seu anterior titular.

   
  Artigo 13.- Seccin Local do Rexistro Galego de Identificacin de animais de Compaa  
 

1.- amparo dos principios de lealdade institucional, cooperacin e colaboracin previstos no artigo 4 da Lei 30/1992, establcese unha Seccin Local da Seccin do Rexistro de Identificacin de Animais de Compaa, limitada s cans residentes no termo municipal, que se formar cos datos que efecto se remitan polo Rexistro Galego. Cos datos contidos na Seccin do Rexistro, formarase o 31 de decembro de cada ano, o censo que se refire o artigo 27 do Decreto 153/1998.

2.- Neste Rexistro farase constar a informacin contida no artigo 5.5 do Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, da Comunidade Autnoma de Galicia, e que se recollen nos apartados a) t) do artigo 10.1 desta ordenanza

   
  Artigo 14.- Circulacin e permanencia do can en vas pblicas e locais  
 

1.- Nas vas pblicas e nos espacios naturais protexidos os cans irn suxeitos con cadea ou correa.

2.- Os cans gua podern circular libremente nos transportes pblicos urbanos, sempre que vaian acompaados polo seu dono e cumpran as condicins hixinicas, sanitarias e de seguridade que prevn as ordenanzas.

3.- Queda expresamente prohibida a entrada ou estancia de animais domsticos en toda clase de locais destinados fabricacin, almacenamento, transporte, venda ou manipulacin de alimentos.

4.- Queda asemade prohibida a entrada ou estancia de animais domsticos en restaurantes, bares, cafeteras e similares.

5.- Prohbese a circulacin ou a estancia de cans e outros animais nas piscinas pblicas e locais de espectculos pblicos, deportivos e culturais e nos recintos escolares.

6.- Os titulares destes locais debern colocar na entrada dos establecementos e en lugar visible o sinal identificativo desta prohibicin.

7.- Quedan exentos das prohibicins anteriores os cans gua que acompaen a persoas invidentes.

8.- Nas praias do municipio prohbese a circulacin e permanencia de cans durante o perodo de bao e nos horarios de uso das mesmas.

9.- Queda prohibido deixa-las deposicins fecais dos cans nas vas pblicas. Os propietarios de cans son responsables de recoller convenientemente os excrementos e depositalos, ben en bolsas de lixo domiciliario, ben naqueles lugares que a autoridade municipal destine expresamente a esta finalidade.

10.- Queda expresamente prohibido que os cans accedan s zonas de xogo infantil das prazas e parques do municipio.

11.- Prohbese lavar animais na va pblica e fontes, as como darlles de beber auga amourados s billas das fontes pblicas.

12.- Conforme establecido no artigo 112.5 do Decreto 90/2002, de 28 de febreiro da Comunidade Autnoma de Galicia, os cans catalogados como potencialmente perigosos tern que circular polas vas pblicas e en lugares e espacios de uso pblico en xeral, atados con cadea ou correa non extensible de lonxitude non superior a 2 m, provistos da correspondente buceira homologada e adecuada para a sa raza. En ningn caso, podern ser conducidos por un menor de 16 anos.

   
  CAPTULO IV.- INFRACCINS E SANCINS  
 

   
  Artigo 15.- Infraccins.  
 

1.- As infraccins contra o disposto nesta ordenanza clasifcanse en moi graves, graves e leves.

2.- Tern a consideracin de infraccins administrativas moi graves, as previstas no artigo 13.1 da Lei 50/1999, de 23 de decembro, do Estado, as como as establecidas no artigo 22 da Lei 1/1993, de 13 de abril, da Comunidade Autnoma de Galicia.

3.- Tern a consideracin de infraccins administrativas graves, as previstas no artigo 13.2 da Lei 50/1999, de 23 de decembro, do Estado, as como as establecidas no artigo 21 da Lei 1/1993, de 13 de abril, da Comunidade Autnoma de Galicia.

4.- Son infraccins administrativas leves o incumprimento de calquera das obrigas establecidas nesta ordenanza, na Lei 50/1999, de 23 de decembro do Estado e na Lei 1/1993, de 13 de abril, da Comunidade Autnoma de Galicia non comprendidas nos prrafos anteriores e de competencia municipal, conforme previsto no artigo 20.3 a) do Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, da Comunidade Autnoma de Galicia

   
  Artigo 16.- Sancins.  
 

1.- As contas das multas polas infraccins tipificadas no artigo anterior as fixadas no artigo 13.5 da Lei 50/1999 do Estado e no Artigo 24 da Lei 1/1993 da Comunidade Autnoma de Galicia.

2.- En todo caso, as infraccins graves e moi graves tipificadas no artigo anterior desta ordenanza, podern levar aparelladas, como sancins accesorias, a confiscacin, comiso, esterilizacin ou sacrificio dos animais potencialmente perigosos, a clausura do establecemento e a suspensin temporal ou definitiva da licencia para tenencia de animais potencialmente perigosos ou do certificado de capacitacin do adestrador

   
  Artigo 17.- Responsables.  
 

1.- Considranse responsables das infraccins os que por accin ou omisin participasen nas mesmas; o propietario ou posuidor dos animais; o titular do establecemento, local ou medio de transporte no que se produzan os feitos e, neste ltimo suposto, asemade, o encargado do transporte.

   
  Artigo 18.- Procedemento sancionador.  
 

1.- O procedemento sancionador aplicable rexerase polo establecido na Lei 50/1999, de 23 de decembro as como a Lei 30/92 de 26 de novembro e normas de desenvolvemento.

   
  Artigo 19.- Exercicio da potestade sancionadora  
 

1.- Os rganos competentes para sancionar, de acordo cos artigos 24.2 da Lei 1/1993, de 13 de abril, da Comunidade Autnoma de Galicia sern:

a) Por infraccins leves, o alcalde.

b) Por infraccins graves, o director xeral de Conservacin da Natureza da Consellera de Medio Ambiente.

c) Por infraccins moi graves, o conselleiro de Medio Ambiente.

2.- A incoacin e tramitacin dos expedientes polas infraccins tipificadas como leves correspndelle Concello.Non obstante, de xeito fidedigno, o alcalde por en coecemento do director xeral de Conservacin da Natureza da Consellera de Medio Ambiente, toda accin ou omisin que poida ser tipificable como infraccin grave ou moi grave.

3.- Cando as circunstancias de perigo as o aconsellen o alcalde poder proceder retirada ou custodia dun animal potencialmente perigoso, a cargo do propietario, como medida de carcter provisional durante a tramitacin dun expediente sancionador.

   
  CAPTULO IV.- DA TAXA POLA EXPEDICIN DE LICENCIA, A RENOVACIN, AS INSCRICINS REXISTRAIS E AS SAS MODIFICACINS E CANCELACINS.  
 

   
  Artigo 20.- Obxecto  
 

1.- De conformidade co disposto nos artigos 15 19 en relacin co artigo 20 da Lei 39/88, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais, establcese a taxa por prestacin de servicios especiais de expedicin de licencia, as sas renovacins, inscricins rexistrais e as sas modificacins e cancelacins

   
  Artigo 21.- Feito Impoible  
 

1.- O feito impoible da taxa a actividade municipal conducente verificacin do cumprimento das condicins reguladas nesta ordenanza para a concesin da licencia indicada, a actividade de control que se efectuar nas renovacins, a sa tramitacin, control e custodia e aqueloutros servicios que se recollen nas tarifas de esta ordenanza.

   
  Artigo 22 .- Suxeito Pasivo  
 

1.- Son suxeitos pasivos as persoas fsicas e xurdicas que solicitan ou resultan afectadas polos epgrafes da tarifa do artigo 25.

2.- En particular sern suxeitos pasivos os titulares dos establecementos ou asociacins que alberguen animais potencialmente perigosos e se dediquen a sa explotacin, cra, comercializacin ou adestramento, includos os centros de adestramento, criadeiros, centros de recollidas, residencias, centros recreativos e establecementos de venda.

   
  Artigo 23 .- Responsables  
 

1.- Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.

2.- Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedade e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 24.- Percepcin da taxa  
 

1.- O dereito a percibi-la taxa producirase coa solicitude de calquera dos actos s que se refire o feito impoible.

2.- A non concesin da licencia, cando non sexa debido a incumprimentos formais do suxeito pasivo, dar lugar devolucin das cantidades autoliquidadas

   
  Artigo 25 .-Tarifas.  
 

1.- Licencia pola tenencia de animais potencialmente perigosos.16,00 _

2.- Ficha identificativa individual. 9,00 _

3.- Renovacin de licencias. 8,00 _

4.- Inscricin no rexistro de animais potencialmente perigosos. 5,00 _

5.- Inscricin no censo de animais de compaa. 3,00 _

6.- Modificacins rexistrais.1,00 _

7.- Cancelacin rexistral.3,00 _

8.- Cando os actos s que se refiren os epgrafes 1, 3, 4 e 7, os soliciten os suxeitos pasivos a que se refire o artigo 22.2, tern un recargo do 25 %.

   
  Artigo 26 .- Ingreso da taxa.  
 

1.- O ingreso da taxa efectuarase en rxime de autoliquidacin e con carcter previo acto que o motiva

   
  Artigo 27.- Infraccins e sancins  
 

1.- En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas corresponden en cada caso, estarase disposto nos artigos, 77 e seguintes da Lei xeral tributaria

   
  DISPOSICIN ADICIONAL NICA  
 

Quedan excludos da obriga de obter licencia municipal, aqueles exemplares caninos que fosen obxecto de adestramento baixo a supervisin directa da ONCE e sexan destinados a gua de persoas invidentes

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Esta ordenanza entrar en vigor coa sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia e unha vez transcorrido o prazo establecido no artigo 65.2 da Lei 7/85 de 2 de abril, e continuar en vigor ata a sa derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios