Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Camarias - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 17-11-1999 BOP N 264 -- Publicación definitiva : 17-11-1999 BOP N 264
Aplicable desde 13-12-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Feito imponible.
 - Artigo 2.-Suxeito pasivo.
 - Artigo 3.- Base imponible, cota e devengo.
 - Artigo 4.-Xestin.
 - Artigo 5.-Beneficios fiscais.
 - Artigo 6.-Inspeccin e recadacin.
 - Artigo 7.-Infraccins e sancins.
 - Disposicin Final.
   
  Artigo 1.-Feito imponible.  
 

Constite o feito imponible do imposto a realizacin, dentro do trmino municipal, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licencia de obras ou urbanstica, obtiverase ou non dita licencia, sempre que a sa expedicin corresponda a este Concello.

   
  Artigo 2.-Suxeito pasivo.   redacciones
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuintes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, propietarias dos inmobles sobre os que se realicen as construccins, instalacins ou obras, sempre que sexan donos destas; nos demis casos, considerarase contribuinte a quen ostente a condicin de dono da obra.
2. Teen a consideracin de suxeitos pasivos sustitutos do contribuinte os que soliciten as correspondentes licencias ou realicen as construccins, instalacins ou obras, se non foran os propios contribuintes.

   
  Artigo 3.- Base imponible, cota e devengo.  
 

1.-A base imponible deste imposto est constituda polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, do que non forman parte, en ningn caso, o Imposto sobre o Valos Engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, nin tampouco as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas con ditas construccins, instalacins ou obras.

2.-A cota do imposto ser o resultado de aplicar base imponible o tipo de gravame do dous por cento (2 por 100).

3.-O imposto devngase no momento de iniciarse a construccin, instalacin ou obra, anda cando non se tea obtido a correspondente licencia.

   
  Artigo 4.-Xestin.   redacciones
 

1 Cando se conceda a licencia preceptiva ou cando, non tndose solicitado, concedido ou denegado anda dita licencia, se inicie a construccin, instalacin ou obra, practicarase unha liquidacin provisional a conta, determinndose a base imponible:
a) En funcin do presuposto presentado polos interesados, sempre que o mesmo estivera visado polo Colexio Oficial correspondente, cando isto constita un requisito preceptivo
b) Cando non se presente presuposto visado ou o presentado sexa manifestamente inferior custo real e e efectivo da construccin, instalacin ou obra, a criterio dos servicios tcnicos municipais, a base imponible ser determinada por ditos servicios en funcin dos seguintes mdulos:
1. Edificacins.
1.1. Vivendas unifamiliares ailladas:
573,18
/m2.
1.2. Vivendas colectivas e residenciais:
442,65
/m2.
1.3. Restauracin e rehabilitacin de vivenda:
357,53
/m2.
1.4. Bares e restaurantes:
323,48
/m2.
1.5. Locais comerciais (de nova planta):
289,43
/m2.
1.6. Locais comerciais (acondicionamento):
209,98
/m2.
1.7. Industrial (sen proceso productivo):
175,93
/m2.
1.8. Industrial (con proceso productivo):
346,18
/m2.
1.9. Sotos, semisotos e garaxes:
153,23
/m2.
1.10. Galpns, alpendres e plantas libres sen uso especifico:
141,88
/m2.
1.11. Galieiros, cabanotes e outras construccins similares:
85,13
/m2.
1.12. Obras e instalacins de carcter provisional:
22,70
/m2.
2. Demolicins.
2.1. Demolicin de muros:
62,43
/m3
2.2. Demolicin de tabiques:
6,81
/m2.
2.3. Demolicin de cuberta de fibrocemento:
5,68
/m2.
2.4. Demolicin de cuberta de tella:
6,81
/m2.
2.5. Levantado de solados:
12,49
/m2.
2.6. Picado de azulexos e revestimentos:
7,95
/m2.
2.7. Demolicin de forxados:
12,49
/m2.
2.8. Demolicin completa:
24,98
/m3
3. Movemento de terras.
3.1. Excavacin de zanxas:
24,98
/m3
3.2. Excavacin a ceo aberto:
12,49
/m3
3.3. Carga e transporte de terras a vertedeiro:
10,22
/m3
3.4. Recheo a ceo aberto:
12,49
/m3
3.5. Recheo de zanxas:
20,76
/m
4. Muros de pechamento.
4.1. Muro de bloque:
62,43
/m2.
4.2. Muro de pedra:
119,18
/m2.
4.3. Muro de poste metlico e malla:
23,84
/ml.
4.4. Muro de celosa:
40,86
/m2.
4.5. Columna para contador de luz:
255,38
/ud.
4.6. Pechamentos compostos: Determinarase o custo pola suma de cada unha das partidas que corresponda aplicar de entre as anteriores.
5. Estructuras.
5.1. Formign en masa:
119,18
/m3
5.2. Estructura completa de formign armado:
64,43
/m2.
5.3. Forxado de formign armado:
36,32
/m2.
5.4. Estructura completa de aceiro:
71,50
/m2.
5.5. Forxado de aceiro.
43,13
/m2.
6. Albanelera e acabados.
6.1. Cerramento de fachada con doble folla de ladrillo:
42,00
/m2.
6.2. Tabiquera de ladrillo:
18,16
/m2.
6.3. Muro de bloque:
29,51
/m2.
6.4. Muro de pedra:
113,50
/m2.
6.5. Celosa e balaustrada:
30,65
/m2.
6.6. Azulexo
22,70
/m2.
6.7. Solado:
43,13
/m2.
6.8. Enfoscado:
12,49
/m2.
6.9. Reforma de cocias:
232,68
/m2.
6.10. Reforma de aseos e cuartos de bao:
227,00
/m2.
6.11. Pintura interior:
6,81
/m2.
6.12. Pintura exterior:
11,35
/m2.
7. Cubertas (sen incremento de volume).
7.1. Cuberta de tella:
30,65
/m2.
7.2. Cuberta de pizarra:
46,54
/m2.
7.3. Sustitucin de tella por tella:
27,24
/m2.
7.4. Sustitucin de tella por fibrocemento e tella:
47,67
/m2.
7.5. Sustitucin de tella por pizarra:
65,83
/m2.
7.6. Canalones e baixantes:
21,57
/m2.
8. Carpintera.
8.1. Porta de entrada:
417,68
/ud.
8.2. Porta interior:
152,10
/ud.
8.3. Ventana e galera:
215,65
/m2.
8.4. Ventana en plano de tellado:
346,18
/m2.
8.5. Portais:
179,33
/m2.
8.6. Rexas de seguridade en ventanas e portas.
71,50
/m2.
9. Instalacins.
9.1. Instalacin de electricidade:
2.349,45
/100m2.
 Para superficies supeiores o inferiores a 100 m2 se adicionarn o restarn:
18,16
/m2
9.2. Instalacin de calefaccin:
6.912,15
/100m2.
 Para superficies supeiores o inferiores a 100 m2se adicionarn o restarn:
36,32
/m2
9.3. Instalacin de fontanera(cocia):
357,53
/ud.
9.4. Instalacin de fontanera(bao):
595,88
/ud.
10. Pozos de auga e fosas spticas.
10.1. Pozo de barrena:
3.575,25
/ud.
10.2. Pozo artesiano:
2.383,50
/ud.
10.3. Fosa sptica e pozo filtrante:
1.430,10
/ud
11. Urbanizacin.
11.1. Beirarras e terrazas con baldosas de cemento:
23,84
/m2.
11.2. Tubos de canalizacin:
47,67
/ml.
11.3. Pozos de rexistro:
323,48
/ud.
11.4. Arquetas de rexistro:
166,85
/ud.
11.5. Soleiras de formign:
30,65
/m2.
11.6. Muro de contencin de formign armado:
334,83
/m3.
11.7. Piscina completa. Mnimo:
357,53
/m2.
11.8. Pista deportiva:
71,50
/m2.
2. vista das construccins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do custo real e efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, poder modifica-la base imponible a que se refire o nmero anterior, practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo ou reintegrando suxeito pasivo, no seu caso, a cantidade que corresponda.

   
  Artigo 5.-Beneficios fiscais.  
 

1. As construccins, instalacins e obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histrico-artsticas ou de fomento do emprego que o xustifiquen, podern beneficiarse das seguintes bonificacins na cota tributaria:

a) Promovidas polas Administracins Pblicas para a implantacin de servicios pblicos ou servicios de interese comunitario, bonificacin do 95 por 100.

b) Promovidas por entidades inscritas no Rexistro Municipal de Asociacins e destinadas a fins ou actividades non lucrativas que complementen ou suplan servicios da competencia municipal, bonificacin do 95 por 100, sempre que o investimento obxecto de bonificacin se adique finalidade prevista por un mnimo de dez anos.

c) Reparacin ou conservacin de inmobles declarados bens de interese cultural ou includos nun catlogo municipal como de proteccin urbanstica integral, bonificacin do 95 por 100. Cando os bens catalogados gocen de proteccin non integral, aplicarase a bonificacin do 50 por 100.

d) Adicadas primeiro establecemento ou implantacin de actividades comerciais ou industriais

- que xeneren de cinco a vintecinco postos de traballo de carcter fixo, bonificacin do 50 por 100.

- que xeneren mis de vintecinco postos de traballo de carcter fixo, bonificacin do 95 por 100.

2. Corresponde Pleno do Concello a declaracin de especial interese ou utilidade municipal e o conseguinte outorgamento das anteriores bonificacins, que se acordar previa solicitude do interesado, presentada con anterioridade realizacin do feito imponible e que se achegar a documentacin xustificativa que proceda, as como, no seu caso, o compromiso de mantemento da finalidade do investimento polo prazo establecido.

3. Dar lugar perda da bonificacin a comisin de calquera infraccin urbanstica na execucin do investimento obxecto da mesma, as como o incumprimento do prazo mnimo sinalado no nmero 1, letra b) deste artigo.

   
  Artigo 6.-Inspeccin e recadacin.  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizaranse conforme previsto na Lei Xeral Tributaria e nas demais Leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 7.-Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias as como determinacin das sancins que polas mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o rxime regulado na Lei Xeral Tributaria e nas disposicins que a complementan e desenvolven.

   
  Disposicin Final.   redacciones
 

A presente Ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin extraordinaria celebrada o da dezasete de outubro de dous mil oito, entrar en vigor o mesmo dia da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin a partir desta data, permanecendo vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa".-

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios