Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccins, instalacins e obras

Publicación provisional : 07-11-2008 BOP N 257 -- Publicación definitiva : 22-12-2008 BOP N 293
Redacción Aplicable desde 01-01-2009

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. FUNDAMENTO LEGAL.
 - ARTIGO 2. NATUREZA E FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3. EXENCINS.
 - ARTIGO 4. SUXEITOS PASIVOS.
 - ARTIGO 5. BONIFICACINS.
 - ARTIGO 6. BASE IMPOIBLE, COTA E DEVENGO.
 - ARTIGO 7. XESTION.
 - ARTIGO 8. INSPECCION E RECADACION.
 - ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICIN DERROGATORIA.
 - ANEXO N. 1. PREZOS UNITARIOS UNIDADES DE OBRA
 - ANEXO N. 2. FOLLA LIQUIDACIN
   
  ARTIGO 1. FUNDAMENTO LEGAL.  
 

De conformidade co disposto no artigo 59.2, prrafo segundo do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, establcese o imposto sobre construccins, instalacins e obras, que se regular pola presente ordenanza.

   
  ARTIGO 2. NATUREZA E FEITO IMPOIBLE.  
 

1. Constite o feito impoible do imposto, a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licenza de obra urbanstica, obtivrase ou non a dita licenza, sempre que a sa expedicin corresponda a este concello.
2. As construccins, instalacins ou obras s que se refire o apartado anterior sern as seguintes:
a) Obras de construccin de edificacins e instalacins de toda clase, de nova pranta.
b) Obras de ampliacin, rehabilitacin ou reforma de edificacins e instalacins existentes.
c) Cualquiera outra construccin, instalacin ou obra que requira licenza urbanstica conforme lexislacin vixente.

   
  ARTIGO 3. EXENCINS.  
 

Est exenta do pago do imposto a realizacin de calquera construccin, instalacin ou obra da que sexa dono o estado, as comunidades autnomas ou as entidades locais que, estando suxeitas mesmo, vaian ser directamente destinadas estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidralicas, saneamentos de poboacin e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto si se trata de obras de investimento novo coma de conservacin.

   
  ARTIGO 4. SUXEITOS PASIVOS.  
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo contribunte as persoas fsicas ou xurdicas ou entidades do artigo 35.4 da Lei 58/03, do 17 de decembro, xeral tributaria, que sexan donos da construccin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobor o que se realice aquela.
s efectos previstos no prrafo anterior ter a consideracin de dono da construccin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custo que comporte a sa realizacin.
2. No suposto de que a construccin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribuinte tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do contribuinte quenes soliciten as correspondentes licenzas ou realicen as construccins, instalacins ou obras.

   
  ARTIGO 5. BONIFICACINS.  
 

1. En virtude das atribucins conferidas polo artigo 103.2 TRLRFL, establcense as seguintes bonificacins:
a) Establcese unha bonificacin do 75% a prol das construccins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal, por concorrer circunstancias sociais, culturais, histrico artsticas ou de fomento do emprego que xustifique tal declaracin. A dita declaracin corresponder Pleno da Corporacin e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, polo voto favorable da maiora simple dos seus membros.
b) Establcese unha bonificacin do 25% a favor das construccins, instalacins ou obras vinculadas s plans de fomento de investimentos privados en infraestructuras.
c) Establcese unha bonificacin do 50% a favor das construccins, instalacins ou obras referentes s vivendas de proteccin oficial. Para o goce desta bonificacin, o suxeito pasivo deber aportar, no momento previo retirada da licenza, a cdula de cualificacin provisional como VPO emitida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
d) Establcese unha bonificacin do 90% a favor das construccins, instalacins ou obras que favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados, sempre que as mesmas non deriven de obrigas impostas polas normas urbansticas ou de calquera outra natureza, e se dirixan adaptacin das vivendas cando a sa execucin derive directamente da situacin de discapacidade das persoas fsicas que as habiten. En todo caso entenderase que favorecen as condicins de habitabilidade as que cumpran os requisitos que para esta materia estableza a lexislacin especfica, quedando todo isto suxeito preceptivo informe tcnico. A porcentaxe de bonificacin ser sobre o custe real das obras desta clase que directamente se dirixan a executar a dita adaptacin.
2. As porcentaxes das ditas bonificacins non podern ser acumulativas, aplicndose no seu caso, a mis beneficiosa para o suxeito pasivo.
3. A bonificacin deber solicitarse sempre antes do inicio das construccions, instalacins ou obras, no impreso facilitado efecto pola administracin municipal.
4. A solicitude de bonificacin deber adxunta-la documentacin requerida polo departamento xestor do imposto, as como declaracin expresa da obriga de comunicar o inicio e o final das obras, e de mantemento das condicins de uso ou destino autorizado.
5. No caso de non realizarse as obras que integran o aspecto obxectivo da bonificacin, deber abonarse a parte do imposto que se deixase de ingresar como consecuencia da bonificacin practicada e os intereses devengados. A tal fin, a administracin municipal, poder comprobar a adecuacin das obras efectuadas coa actuacin da construccin bonificada, as como realizar cantas actuacins de polica considere oportunas para acreditar o disfrute do beneficio.

   
  ARTIGO 6. BASE IMPOIBLE, COTA E DEVENGO.  
 

1. A base impoible deste imposto est constituda polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, entenndose por tal, a estos efectos, o custo de execucin material daquela.
Non forman parte da base impoible, o imposto sobre o valor engadido e demis impostos anlogos propios de rexmenes especiais, as taxas, prezos pblicos e demis prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construccin, instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estrictamente, o custe de execucin material.
2. A cota do imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.
3. O tipo de gravame ser do 2,8%.
4. O imposto devngase no momento de iniciarse a construccin, instalacin ou obra, anda cando non se obtivese a correspondente licenza.
5. Producirase o pagamento do imposto anda que a concesin da licenza vea imposta polas normas que regulan o silencio administrativo positivo.

   
  ARTIGO 7. XESTION.  
 

1. Cando se conceda a licenza preceptiva ou cando, non tndose solicitado, concedido ou denegado anda a dita licenza, se inicie a construccin, instalacin ou obra, practicarase unha liquidacin provisional.
A base impoible da liquidacin provisional ser igual importe do orzamento de execucin material do proxecto sempre que o dito proxecto se visase polo colexio oficial correspondente.
No caso de non existir a obriga de presentar proxecto tcnico por ser unha obra menor, a base impoible ser a que resulte de aplica-los valores que figuran no Anexo n. 1 da presente ordenanza. Para todos aqueles casos non recollidos no dito anexo, teranse en conta os ndices publicados polo Instituto Tecnolxico de Galicia a travs da Base de Datos da Construccin de Galicia, con revisin anual. Esta liquidacin ser aprobada polos tcnicos municipais, para o cal ser necesario presentar polo solicitante, xunto coa solicitude a folla de liquidacin cuberta, que se adxunta como Anexo n. 2.
2. vista das construccins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do custo real efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, poder modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado anterior, practicando a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.
3. Nos supostos de licenzas concedidas en virtude da aplicacin das normas sobre silencio administrativo, o pagamento do imposto deber realizarse antes de dar comezo as obras.

   
  ARTIGO 8. INSPECCION E RECADACION.  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas demis leis reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

   
  ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS.  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias as como determinacin das sancins que polas mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o rxime regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicins que a complementan e desenvolven.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia (BOP) e comezar a aplicarse a partir do da 1 de xaneiro de 2009, e permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXO N. 1. PREZOS UNITARIOS UNIDADES DE OBRA  
 

NOTA.Todas aquelas unidades de obra non includas nesta relacin sern obxecto de valoracin polos tcnicos municipales.
PECHES
Euros
M
Peche de postes e malla metlica
19,37
M
Peche de bloques de formign, enfoscados e pintados
51,92
M
Peche de bloques de formign revestidos de pedra
54,70
M
Peche de pedra
129,11
M
Muro de formign
536,60
M
Peche vexetal
19,43
M
Balaustrada metlica
61,67
M
Balaustrada de pezas formign
42,51
M
Balaustrada de pedra
270,27
M
Portal entrada parcela
94,59
LIMPEZA E MOVEMENTO DE TERRAS
M
Limpeza e nivelacin terreos
0,77
M
Excavacin de terras
1,70
M
Recheo e extendido de terras
10,73
M
Apertura de zanxas
10,90
DEMOLICIONES
M
Demolicin de tabique ou apertura de hocos
3,91
M
Demolicin de cubertas
6,60
Ud.
Levantado de carpintera
5,86
M
Picado de alicatados
7,81
M
Picado de pavimentos
7,87
M
Picado de enfoscados cemento
6,51
TABIQUERA
M
Tabiquera de ladrillo
12,14
M
Tabiquera de cartn-xeso
31,03
ACABADOS
M
Enfoscado morteiro de cemento
10,24
M
Falso teito escaiola
17,45
M
Pavimento de terrazo
27,06
M
Pavimento de gres
28,20
M
Pavimento de madeira
47,71
M
Pavimento de pedra
66,89
M
Soleira de formign
18,65
M
Peldao
69,95
M
Alicatado
22,98
M
Chapeado de pedra
15,75
M
Pintura interiores
4,25
M
Pintura exteriores
7,23
M
Rexuntado fachadas de pedra
9,36
M
Limpeza de fachadas
9,04
CARPINTERA
Ud.
Sustitucin carpintera de madeira
207,25
M
Sustitucin carpintera de aluminio
195,34
M
Sustitucin carpintera de PVC
223,59
M
Acristalamento con vidro normal
23,14
M
Acristalamento con vidro doble
52,62
M
Acristalamento con vidro de seguridade
70,28
Ud..
Vent para tellado
232,09
CUBERTAS
M
Cuberta de tella
26,97
M
Cuberta de pizarra
32,28
M
Cuberta de fibrocemento
17,50
M
Cuberta de fibrocemento + tella
44,47
M
Canaln
24,45
M
Baixante
20,27
M
Formacin pendiente cuberta (tabiques palomeros+viguetas)
10,87
M
Alero de formign
67,16
M
Impermeabilizacin de terrazas
10,57
INSTALACIOS INTERIORES
Ud.
Instalacin agua fra/quente en bao vivenda
511,47
Ud.
Instalacin agua fra/quente en cocia vivenda
448,10
Ud.
Instalacin elctrica en vivenda
1.528,15
Ud.
Inodoro
339,23
Ud.
Lavabo
196,33
Ud.
Bid
201,22
Ud.
Lavadeiro
100,91
Ud.
Baeira
327,89
Ud.
Prato de ducha
178,62
Ud.
Fregadeiro
39,28
Ud.
Quentador
384,44
INSTALACIOS EXTERIORES
Ud.
Pozo de captacin de auga
1.890,59
Ud.
Instalacin de fosa sptica
1.602,57
M
Deposito de auga
352,85
Ud.
Arqueta
96,35
M
Canalizacin saneamento
21,05
M
Drenaxe
10,47
URBANIZACIN
M
Acera
38,29
M
Tubos salvacunetas
60,17
M
Pavimento de formign
16,70
M
Pavimento de asfltico
7,14
M
Canalizacin saneamento
75,90
M
Canalizacin auga
16,89
M
Excavacin zanxa
4,50
M
Taxea
35,89
VARIOS
M
Andamio / mes de aluger
5,31
M
Local auxiliar a vivenda
177,66

   
  ANEXO N. 2. FOLLA LIQUIDACIN  
 

FOLLA LIQUIDACIN
LICENZA OBRAS MENORES
Solicitante: ..........................................................................
Domicilio: ............................................................................
D.N.I./C.I.F. ............................... Telfono ............................
Tipo de obra: .......................................................................
TABLA OBTENCIN PRESUPOSTO DE REFERENCIA
SEGUNDO COSTE ORIENTATIVO UNIDADES DE OBRA
UNIDADE DE OBRA
MEDICIN
PRESUPOSTO
UD.
DESCRICIN
TOTAL PRESUPOSTO
Valdovio, ... de ... de 200...
Asinado: ...

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios