Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza fiscal xeral de contribucins especiais

Publicación provisional : 07-11-2008 BOP N 257 -- Publicación definitiva : 22-12-2008 BOP N 293
Redacción Aplicable desde 01-01-2009

Redacciones Redacciones
 - CAPTULO I. Feito impoible
 - Artigo 1
 - Artigo 2
 - Artigo 3
 - CAPTULO II. Exencins e bonificacins
 - Artigo 4
 - CAPTULO III. Suxeitos pasivos
 - Artigo 5
 - Artigo 6
 - CAPTULO IV. Base impoible
 - Artigo 7
 - Artigo 8
 - CAPTULO V. Cota tributarla
 - Artigo 9
 - Artigo 10
 - CAPTULO VI. Obriga de retribucin
 - Artigo 11
 - CAPTULO VII. Xestin, liquidacin, inspeccin e recadacin
 - Artigo 12
 - Artigo 13
 - CAPTULO VIII. Imposicin e ordenacin
 - Artigo 14
 - Artigo 15
 - CAPTULO IX. Colaboracin cidad
 - Artigo 16
 - Artigo 17
 - CAPTULO X. Infraccins e sancins
 - Artigo 18
 - Disposicin derrogatoria
 - Disposicin final
   
  CAPTULO I. Feito impoible  
 

   
  Artigo 1  
 

1. O feito impoible das contribucins especiais estar constitudo pola obtencin por parte do suxeito pasivo dun beneficio ou dun aumento de valor dos seus bens como consecuencia da realizacin de obras pblicas ou do establecemento ou ampliacin de servizos pblicos de carcter local por esta Corporacin.
2. As contribucins especiais hanse fundar na simple realizacin das obras ou no establecemento ou ampliacin dos servizos a que se refire o apartado anterior e a sa exaccin ser independente do feito de que os suxeitos pasivos utilicen efectivamente unhas ou outras.

   
  Artigo 2  
 

1. Para os efectos do disposto no artigo precedente, tern consideracin de obras e servizos municipais os seguintes:
a) Os que dentro do mbito da sa competencia realice ou estableza o Concello para atender os fins que lle estean atribudos. Exclense as obras realizadas a ttulo de propietario dos seus bens patrimoniais.
b) Os que realice ou estableza o Concello por serlles atribudos ou delegados por outras entidades pblicas, as como aqueles a titularidade dos cales, conforme lei, asumise.
c) Os que se realicen ou establezan por outras entidades pblicas ou polos concesionarios destas, con achegas econmicas deste Concello.
2. As obras e servizos a que se refire a letra a) do apartado anterior conservarn o seu carcter de municipais, anda cando fosen realizados ou establecidos por:
a) Organismos autnomos ou sociedades mercants que tean como nico titular a este Concello.
b) Concesionarios con achegas deste Concello.
c) Asociacins de contribuntes.
3. As contribucins especiais son tributos de carcter finalista e o produto da sa recadacin destinarase, integramente, a sufragar os gastos da obra ou do establecemento ou ampliacin do servizo por razn das cales fosen establecidas e esixidas.

   
  Artigo 3  
 

O Concello poder potestativamente acordar a imposicin e ordenacin de contribucins especiais, sempre que se dean as circunstancias conformadoras do feito impoible establecidas no art. 1. da presente Ordenanza:
a) Pola apertura de ras e prazas e a primeira pavimentacin das calzadas.
b) Pola primeira instalacin, renovacin e substitucin de redes de distribucin da auga, de redes de sumidoiros e desaugadoiros de augas residuais.
c) Polo establecemento e substitucin da iluminacin pblica e por instalacin de redes de distribucin de enerxa elctrica.
d) Polo ensanche e novas aliacins das ras e prazas xa abertas e pavimentadas, as como a modificacin das rasantes.
e) Pola substitucin de calzadas, beirarras, absorbedoiros e bocas de rega da vas pblicas urbanas.
f) Polo establecemento e ampliacin do servizo de extincin de incendios.
g) Pola construcin de encoros, canles e outras obras para a irrigacin de fincas.
h) Pola realizacin de obras de captacin, encoro depsito, conducin e depuracin de augas para o abastecemento.
i) Pola construcin e ampliacin de estacins depuradoras de augas residuais e colectores xerais.
k) Pola plantacin de arboredo en ras e prazas, as como pola construcin e ampliacin de parques e xardns que sexan de interese para un determinado barrio, zona ou sector.
l) Polo desmonte, entullado de terrapln, construcin de muros de contencin.
ll) Pola realizacin de obras de desecacin e saneamento e de defensa de terreos contra avenidas e inundacins, as como a regulacin e desviacin de cursos de auga.
m) Pola construcin de galeras subterrneas para o aloxamento de redes e tubos de distribucin de auga, gas e electricidade, as como para que sexan utilizadas por redes de servizos de comunicacin e informacin.
n) Pola realizacin ou o establecemento ou ampliacin de calquera outra obra ou servizo.

   
  CAPTULO II. Exencins e bonificacins  
 

   
  Artigo 4  
 

1. Non se recoecern en materia de contribucins especiais outros beneficios fiscais que os que vean establecidos por disposicins con rango de lei ou por tratados ou convenios internacionais.
2. Quen nos casos a que se refire o apartado anterior se considerase con dereito a un beneficio fiscal farao constar as ante o Concello con expresa mencin do precepto en que consideren amparado o seu dereito.
3. Cando se recoezan beneficios fiscais nas contribucins especiais municipais, as cotas que puidesen corresponderlles aos beneficiarios ou, no seu caso, o importe das bonificacins non podern ser obxecto de distribucin entre os demais suxeitos pasivos.

   
  CAPTULO III. Suxeitos pasivos  
 

   
  Artigo 5  
 

1. Tern a consideracin de suxeitos pasivos das contribucins especiais locais, as persoas fsicas ou xurdicas as como as entidades a que se refire o art. 33 da Lei xeral tributaria, especialmente beneficiadas pola realizacin das obras ou polo establecemento ou ampliacin dos servizos municipais que orixinen a obriga de contribur.
2. Para os efectos do disposto no apartado consideraranse persoas especialmente beneficiadas:
a) Nas contribucins especiais por realizacin de obras ou establecementos ou ampliacin de servizos que afecten a bens inmobles, os seus propietarios.
b) Nas contribucins especiais por realizacin de obras ou establecemento ou ampliacin de servizos a consecuencia de explotacins empresariais, as persoas ou Entidades titulares destas.
c) Nas contribucins especiais polo establecemento ou ampliacin dos servizos de extincin de incendios, ademais dos propietarios dos bens afectados, as compaas de seguros que desenvolvan a sa actividade no ramo, no termo deste Concello.
d) Nas contribucins especiais por construcin de galeras subterrneas, as empresas subministradoras que deban utilizalas.

   
  Artigo 6  
 

1. Sen prexuzo, no seu caso, do disposto no apartado 3 do art. 11 da presente Ordenanza fiscal xeral, as contribucins especiais recaern directamente sobre as persoas naturais ou xurdicas que aparezan no rexistro da Propiedade, como donas ou posuidoras dos bens inmobles, ou no Rexistro Mercantil ou na matrcula do imposto sobre actividades econmicas, como titulares das explotacins ou negocios afectados polas obras ou servizos, na data de remate daqueles ou na de comezo da prestacin destes.
2. Nos casos de rxime de propiedade horizontal, a representacin da Comunidade de propietarios halle facilitar Administracin o nome dos copropietarios e o seu coeficiente de participacin na Comunidade, a fin de proceder ao xiro das cotas individuais. De non se facer as, entenderase aceptado que se xire unha nica cota, e da sa distribucin ocuparase a propia Comunidade.

   
  CAPTULO IV. Base impoible  
 

   
  Artigo 7  
 

1. A base impoible das contribucins especiais est constituida, como mximo, polo 90% do custo que o Concello soporte pola realizacin das obras ou polo establecemento ou ampliacin de servizos.
2. O referido custo estar integrado polos seguintes conceptos:
a) O custo real dos traballos periciais, de redaccin de proxectos e de direccins de obras, planos e programas tcnicos.
b) O importe das obras a realizar ou dos traballos de establecemento ou ampliacin dos servizos.
c) O valor dos terreos que houbesen de ocupar permanentemente as obras e servizos, ags que se trate de bens de uso pblico, de terreos cedidos gratuta e obrigatoriamente ao Concello, ou de inmobles cedidos nos termos establecidos no art. 145 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, do patrimonio das administracins pblicas.
d) As indemnizacins procedentes polo derrubamento de construcins, destrucin de plantacins, obras ou instalacins, as como as que se lles deban pagar aos arrendatarios dos bens que deban ser derrudos ou ocupados.
e) O interese do capital investido nas obras ou servizos cando o Concello tivese que apelar ao crdito para financiar a porcin non cuberta por contribucins especiais ou a cuberta por estas en caso do seu fraccionamento xeral.
3. O custo total do orzamento das obras ou servizos ter carcter de simple previsin. Se o custo real fose maior ou menor do previsto, tomarase esta para os efectos do clculo das cotas correspondentes.
4. Cando se trate de obras e servizos, a que se refire o art. 2.1,c) da presente ordenanza, ou das realizadas por concesionarios con achegas do Concello a que se refire o apartado 2.b) do mesmo artigo, a base impoible das contribucins especiais determinarase en funcin do importe destas achegas, sen prexuzo das que poidan impoer outras Administracins Pblicas por razn da mesma obra e servizo. En todo caso, respectarase o lmite do 90% a que se refire o apartado primeiro deste artigo.
5. Para os efectos de determinar a base impoible, entenderase por custo soportado polo
Concello a conta resultante de restarlle cifra do coste total o importe das subvencins ou auxilios que a entidade local obtea do Estado ou de calquera outra persoa, ou entidade pblica ou privada.
Exceptase o caso de que a persoa ou entidade aportante da subvencin ou auxilio tea a condicin de suxeito pasivo, neste caso hase proceder na forma indicada no apartado 2 do art. 9 da presente ordenanza fiscal xeral.

   
  Artigo 8  
 

A Corporacin determinar no acordo de ordenacin respectivo a porcentaxe do custo da obra soportada pola mesma que constita, en cada caso concreto, a base impoible da contribucin especial de que se trate, sempre co lmite do 90% ao que se refire o artigo anterior.

   
  CAPTULO V. Cota tributarla  
 

   
  Artigo 9  
 

1. A base impoible das contribucins especiais repartirase entre os suxeitos pasivos, tendo en conta a clase e natureza das obras e servizos, con suxeicin s seguintes regras:
a) Con carcter xeral aplicaranse conxunta ou separadamente, como mdulos de reparto,
os metros lineais de fachada dos inmobles, a sa superficie, o volume edificable dos mesmos e o valor catastral a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles.
b) Se se trata do establecemento e mellora do servizo de extincin de incendios podern
ser distribudas entre as Entidades ou Sociedades que cubran o risco por bens sitos neste Concello, proporcionalmente importe das primas recadadas no ano inmediatamente anterior. Se a cota esixible a cada suxeito pasivo fose superior ao 5% do importe das primas recadadas polo mesmo, o exceso hase trasladar aos exercicios sucesivos ata a sa total amortizacin.
c) No caso das obras a que se refire o art. 3. m) da presente Ordenanza fiscal xeral, o importe total da contribucin especial ser distribudo entre as compaas ou empresas que vaian utilizalas en razn ao espazo reservado a cada unha ou en proporcin total seccin delas, anda cando non as usen inmediatamente.
2. No caso de que se outorgase para a realizacin das obras ou o establecemento ou ampliacin dos servizos municipais unha subvencin ou auxilio econmico por quen tivese a condicin de suxeito pasivo das contribucins especiais que se exaccionasen por esta razn, o importe desta subvencin ou auxilio hase destinar, primeiramente, a compensar a cota da respectiva persoa ou entidade. O exceso, se o houbese, aplicarase a reducir, a prorrata, a cota dos restantes suxeitos pasivos.

   
  Artigo 10  
 

1. En toda clase de obras cando a diferenza de custo por unidade nos diversos traxectos, tramos ou seccins da obra ou servizo non corresponda anloga diferenza no grao de utilidade ou beneficio para os interesados, todas as partes do proxecto correspondente sern consideradas en conxunto aos efectos do reparto e, en consecuencia, para determinacin das cotas individuais non se atender soamente custo especial do tramo ou seccin que inmediatamente afecta a cada contribunte.
2. No caso de que o importe total das contribucins especiais se repartise tendo en conta os metros lineais de fachada dos inmobles, entenderase por fincas con fachada va pblica, non s as edificacins con coincidencia coa aliacin exterior do rueiro, senn tamn as construdas en bloques illados calquera que fose a sa situacin respecto va pblica que delimite aquel rueiro e sexa obxecto da obra; en consecuencia, a lonxitude da fachada hase medir, nestes casos, pola do terreo edificable da finca, independentemente das circunstancias de edificacin, recuado, patios abertos, zona de xardn ou espazos libres.
3. Cando o encontro de das fachadas estea formado por un chafrn ou se unan en curva, consideraranse aos efectos da medicin da lonxitude de fachada a metade da lonxitude do chafrn ou a metade do desenvolvemento da curva, que se sumarn s lonxitudes das fachadas inmediatas.

   
  CAPTULO VI. Obriga de retribucin  
 

   
  Artigo 11  
 

1. As contribucins especiais devengaranse no momento en que as obras se executasen ou o servizo comezara a prestarse. Se as obras fosen fraccionables, o devengo producirase para cada un dos suxeitos pasivos dende que se executasen as correspondentes a cada tramo ou fraccin da obra
2. Sen prexuzo do disposto no apartado anterior, unha vez aprobado o acordo concreto de imposicin e ordenacin, o Concello poder esixir por anticipado o pagamento das Contribucins especiais en funcin do importe do custo previsto para o ano seguinte. Non poder esixirse o anticipo dunha nova anualidade sen que fosen executadas as obras para as cales se esixiu o correspondente anticipo.
3. O momento da retribucin das contribucins especiais terase en conta aos efectos de determinar a persoa obrigada ao pagamento de conformidade co disposto no art. 5. da presente ordenanza fiscal xeral, anda cando no acordo concreto de ordenacin figure como suxeito pasivo quen o sexa con referencia data da sa aprobacin e de que o mesmo anticipase o pagamento de cotas, de conformidade co disposto no apartado 2 do presente artigo. Cando a persoa que figure como suxeito pasivo no acordo concreto de ordenacin e fose notificada disto, transmita os dereitos sobre o bens ou explotacins que motivan a imposicin no perodo comprendido entre a aprobacin deste acordo e o do nacemento do dereito de retribucin, estar obrigada a dar conta Administracin municipal da transmisin efectuada, dentro do prazo dun mes dende a data desa, e se non o fixese, a referida Administracin poder dirixir a accin para o cobramento contra quen figuraba como suxeito pasivo no citado expediente.
4. Unha vez finalizada a realizacin total ou parcial das obras ou iniciada a prestacin do servizo, procederase a sinalar os suxeitos pasivos, a base e as cotas individualizadas definitivas, xirando as liquidacins que procedan e compensando como entrega a conta os pagamentos anticipados que se efectuasen. Tal sinalamento definitivo realizarase polos rganos competentes do Concello axustndose s normas do acordo concreto de ordenacin do tributo para a obra ou servizo de que se trate.
5. Se os pagamentos anticipados se efectuasen por persoas que non teen a condicin de suxeitos pasivos na data do devengo do tributo ou ben excederan da cota individual definitiva que lles corresponda, o Concello practicar de oficio a pertinente devolucin.

   
  CAPTULO VII. Xestin, liquidacin, inspeccin e recadacin  
 

   
  Artigo 12  
 

A xestin, liquidacin, inspeccin e recadacin das contribucins especiais realizaranse na forma, prazos e condicins que se establecen na Lei xeral tributara e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins ditadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 13  
 

1. Unha vez determinada a cota a satisfacer, o Concello poder conceder, por solicitude do contribunte, o fraccionamento ou aprazamento daquela polo prazo mximo de cinco anos, debendo garantirse o pagamento da dbeda tributaria, que incluir o importe do interese de demora das cantidades aprazadas, mediante hipoteca, prenda, aval bancario ou outra garanta suficiente para a satisfaccin da Corporacin.
2. A concesin do fraccionamento ou aprazamento implicar a conformidade do solicitante co importe total da cota tributara que lle corresponda.
3. A falta de pagamento dar lugar perda do beneficio do fraccionamento, con expedicin de certificacin de descuberto pola parte pendente de pagamento, recargas e intereses correspondentes.
4. En calquera momento o contribunte poder renunciar aos beneficios de aprazamento ou fraccionamento, mediante ingreso da cota ou da parte dela pendente de pagamento as como dos intereses vencidos, cancelndose a garanta constituda.
5. De conformidade coas condicins socioeconmicas da zona na que se executen as obras, a sa natureza e cadro de amortizacin, o custo, a base liquidable, e o importe das cotas individuais, o Concello poder acordar de oficio o pagamento fraccionado con carcter xeral para todos os contribuntes, sen prexuzo de que eles mesmos poidan en calquera momento, anticipar os pagamentos que consideren oportunos.

   
  CAPTULO VIII. Imposicin e ordenacin  
 

   
  Artigo 14  
 

1. A exaccin das Contribucins especiais precisar a previa adopcin polo Concello do acordo de imposicin en cada caso concreto.
2. O acordo relativo realizacin dunha obra ou a establecemento ou ampliacin dun servizo que deba custearse mediante Contribucins especiais non poder executarse ata que se aprobe a ordenacin concreta destas.
3. O acordo de ordenacin ou ordenanza reguladora ser de inescusable adopcin e conter a determinacin do custo previsto das obras e servizos, da cantidade a repartir entre os beneficiarios e dos criterios de reparto. O acordo de ordenacin concreto ou ordenanza reguladora remitirase nas demais cuestins a presente ordenanza fiscal xeral de contribucins especiais.
4. Unha vez adoptado o acordo concreto de ordenacin de contribucins especiais e determinadas as cotas a satisfacer, estas sern notificadas individualmente a cada suxeito pasivo se este ou o seu domicilio fosen coecidos e, no seu defecto, por edictos. Os interesados podern formular recurso de reposicin perante o Concello, que poder versar sobre a procedencia das contribucins especiais, a porcentaxe do custo que deban satisfacer as persoas especialmente beneficiadas ou as cotas asignadas.

   
  Artigo 15  
 

1. Cando este Concello colabore con outra Entidade local na realizacin de obras ou establecemento ou ampliacin de servizos e sempre que se impoan contribucins especiais, observaranse as seguintes regras:
a) Cada entidade conservar as sas competencias respectivas en orde aos acordos de imposicin e ordenacin concretos.
b) Se algunha das entidades realizara as obras ou establecese ou ampliase os servizos coa colaboracin econmica da outra, corresponder primeira a xestin e recadacin da contribucin especial, sen prexuzo do disposto na letra a) anterior.
2. No suposto de que o acordo concreto de ordenacin non se aprobase por unha destas entidades, quedar sen efecto a unidade de actuacin, adoptando separadamente cada unha delas as decisins que procedan.

   
  CAPTULO IX. Colaboracin cidad  
 

   
  Artigo 16  
 

1. Os propietarios ou titulares afectados polas obras podern constituirse en asociacin administrativa de contribuntes e promover a realizacin de obras ou o establecemento ou ampliacin de servizos polo Concello, comprometndose a sufragar a parte que corresponda achegar a este Concello cando a sa situacin financeira non o permitira, ademais da que lles corresponda segundo a natureza da obra ou servizo.
2. As mesmo, os propietarios ou titulares afectados pola realizacin das obras ou o establecemento ou ampliacin de servizo promovidos polo Concello podern constituirse en Asociacins administrativas de contribuntes no perodo de exposicin ao pblico do acordo de ordenacin das contribucins especiais.

   
  Artigo 17  
 

Para a constitucin das Asociacins administrativas de contribuntes a que se refire o artigo anterior, o acordo deber tomarse pola maiora absoluta dos afectados, sempre que representen, polo menos, os dous tercios das cotas que deban satisfacerse.

   
  CAPTULO X. Infraccins e sancins  
 

   
  Artigo 18  
 

1. En todo o relativo a infraccins tributarias e a sa cualificacin, as como s sancins que a elas correspondan en cada caso, aplicaranse as normas contidas na Lei xeral tributaria.
2. A imposicin de sancins non suspender, en ningn caso, a liquidacin e cobramento das cotas retribudas non prescritas.

   
  Disposicin derrogatoria  
 

A partir da entrada en vigor da presente ordenanza, quedar derrogada a anterior ordenanza xeral de contribucins especiais.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal xeral entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, comezar a rexer a partir do da 1 de xaneiro de 2009 e permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios