Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Abegondo - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedicin de documentos

ver en Gallego
Publicación provisional : 30-12-1999 BOP N 298 -- Publicación definitiva : 30-12-1999 BOP N 298
Aplicable desde 31-12-2001

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. .-Feito imponible.
 - Artigo 3. .-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. .-Responsables.
 - Artigo 5. .-Exencins.
 - Artigo 6. .-Cota tributaria.
 - Artigo 7, da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedicin de documentos.
 - Artigo 8. .-Criterios xenricos de capacidade econmica.
 - Artigo 9. .-Retribucin.
 - Artigo 10. .-Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 11. .-Infraccins e sancins.
 - Disposicin adicional.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades conferidas pola Constitucin e polo art. 106 da Lei 7/85 de 2 de abril reguladora de Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/88 reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a "taxa pola expedicin de documentos administrativos" que se rexer pola presente ordenanza fiscal, atendendo prevido no art. 58 da Lei 39/88.

   
  Artigo 2. .-Feito imponible.  
 

1.-Constite o feito imponible desta taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes que entenda ou coeza a Administracin municipal.

2.-Para estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fose provocada polo particular ou redunde no seu beneficio, anda que non mediase solicitude expresa do interesado.

3.-Non estn suxeitos a esta taxa os documentos ou certificacins que expida a Administracin municipal en virtude de oficio de xulgados ou tribunais para toda clase de preitos.

   
  Artigo 3. .-Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades s que se refire o art. 33 da Lei Xeral Tributaria que soliciten ou provoquen a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4. .-Responsables.  
 

Sern aplicables as normas de responsabilidade solidaria e subsidiaria establecidas nos artigos 37 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. .-Exencins.  
 

Non se recoece beneficio ou exencin algunha, ags aquelas que vean recollidas en normas con rango de lei ou as que resulten da aplicacin dos tratados internacionais ratificados polo Estado.

   
  Artigo 6. .-Cota tributaria.  
 

1.-A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

   
  Artigo 7, da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedicin de documentos.   redacciones
 

A taxa esixirase aplicando as seguintes cotas tributarias:

Por dilixencias (compulsas) de documentos, por folla: 1,20 euros.

Por cada fotocopia, por folla: 0,06 euros.

Certificacins de documentos acordos municipais: 6,01 euros.

Informe de segregacin de terreos: 30,05 euros.

Por bastanteo de poderes que poidan producir efectos nas oficinas municipais: 3,01 euros.

Por cada contrato administrativo, que se suscriba de bens, obras ou servicios: 0.3% cun mnimo de 1.000 pesetas/6,01 euros e un mximo de 150,25 euros.

Por actas de recepcin de obras, cada unha: 6,01 euros.

Por obtencin de cualificacin urbanstica: 18,03 euros.

Certificados sobre o estado dos edificios: 30,05 euros.

Certificado de aliacins ou de servicios urbansticos existentes: 18,03 euros.

Outras certificacins urbansticas: 18,03 euros.

Por solicitudes, de interese particular, e que a sa resolucin esixa desprazamentos fra da Casa do Concello: 30,05 euros.

Por expediente ou documento non expresamente tarifado: 3,01 euros.

   
  Artigo 8. .-Criterios xenricos de capacidade econmica.  
 

As cotas indicadas no pargrafo anterior aplicarselles unha reduccin do 90% no caso de que os contribuntes persoas fsicas tean escasez de recursos econmicos, sempre que as o acredite un informe da Asistente Social do Concello e previa solicitude do interesado.

   
  Artigo 9. .-Retribucin.  
 

1.-Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicia a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos tributo.

2.-Nos casos s que se refire o nmero 2 do artigo 2. , a retribucin prodcese cando tean lugar as circunstancias que provean a actuacin municipal de oficio ou cando esta comece sen a previa solicitude do interesado, pero redunde no seu beneficio.

3.-Non se retribuir esta taxa cando a actividade administrativa estea suxeita a calquera outra taxa esixida por este Concello.

   
  Artigo 10. .-Liquidacin e ingreso.   redacciones
 

A taxa liquidarase polo funcionario que reciba a solicitude no momento de rexistra-la entrada da mesma e esixirase o pagamento nese mesmo intre. En todo caso, o pagamento ser condicin previa para poder retira-lo documento ou certificacin solicitada.

   
  Artigo 11. .-Infraccins e sancins.  
 

Para todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e s correspondentes sancins, rexer o disposto nos arts. 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin adicional.   redacciones
 

As cotas tributarias fixadas no artigo 7 desta ordenanza modificaranse anualmente de acordo coa variacin do ndice de prezos consumo que sinale o Instituto Nacional de Estatstica. O resultado da aplicacin deste ndice redondearase sempre por exceso ou por defecto centena superior ou inferior.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza, unha vez aprobada polo Pleno da corporacin, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

 
Comentarios
 

Modificacin de ordenanzas fiscales Aprobada provisionalmente en sesin plenaria de 30 de octubre del presente ao la redenominacin a euros de ordenanzas fiscales de Tasas por utilizacin del Pabelln Deportivo Municipal, Tasa por licencia de apertura de establecimientos, Tasa por licencias urbansticas, Tasa por expedicin de documentos, Tasa por prestacin de servicio de "rede de sumidoiros", Tasa por ocupacin del subsuelo, suelo y vuelo, Tasa por suministro de agua potable, advirtiendo, slo respeto a la Ordenanza fiscal de Tasa por utilizacin del Pabelln Deportivo Municipal, que esta ltima se ha aprobado provisionalmente, ratificado en acuerdo plenario de 30 de octubre donde se incluye la redenominacin a euros manteniendo el resto del contenido, en sesin plenaria de 26 de mayo de 2001 sin que se hubiera expuesto al pblico hasta el momento, lo que se hace mediante el presente, exponindose al pblico durante el plazo de 30 das durante los cuales los interesados podrn examinar el expediente y presentar las alegaciones que correspondan, advirtiendo que transcurrido el citado plazo sin que se hubieran presentado reclamacin alguna se entender automticamente elevado a definitivo, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 17 y ss de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios