Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cambre - ORDENANZA FISCAL N 4.- REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 31-12-1999 BOP N 299 -- Publicación definitiva : 31-12-1999 BOP N 299
Aplicable desde 01-01-2009

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. - Feito Impoible.
 - Artigo 2 . - Suxeitos pasivos.
 - Artigo 3. - Base impoible, cota e devengo.
 - Artigo 4 .-Bonificacins
 - Artigo 5. - Xestin.
 - Artigo 6. - Inspeccin e recadacin.
 - Artigo 7. - Infraccins e sancins.
   
  Artigo 1. - Feito Impoible.  
 

1. Constite o feito impoible do imposto a realizacin dentro do termo municipal, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa licencia urbanstica, segundo o establecido no artigo 194 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia, obtivsese ou non a dita licencia, sempre que a sa expedicin corresponda a este municipio, segundo o disposto no artigo 100 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e concordantes deste.

   
  Artigo 2 . - Suxeitos pasivos.  
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribunte, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, que sexan donos da construccin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.

Para os efectos previstos no parrafo anterior ter a consideracin de dono da construccin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custo que comporte a sa realizacin.

   
  Artigo 3. - Base impoible, cota e devengo.   redacciones
 

1. A base impoible deste imposto est constituida polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, e se entende por tal, para estes efectos, o custo de execucin material de aquela.
Non forman parte da base impoible o imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, de ser o caso, coa construccin, instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estrictamente, o custo de execucin material.
2. A cota do imposto ser o resultado de aplicarlle base impoible o tipo de gravame.
3. O tipo de gravame ser do 3,4 por cento para tdalas construccins, instalacins e obras que se realicen, ags aquelas realizadas polas entidades inscritas no rexistro municipal de asociacins veciais ou non tratndose de tales asociacins, aquelas nas que o orzamento da obra non supere 1.200,00 euros, as cales tributarn por cota cero.
4. O imposto devngase no momento de iniciarse a construccin, instalacin ou obra, anda que non se obtivera a correspondente licencia.

   
  Artigo 4 .-Bonificacins  
 

1. As construccins, instalacins ou obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento trmico ou elctrico da enerxa solar para autoconsumo disfrutarn dunha bonificacin de ata o 50 por cento sobre a cota do imposto, en proporcin porcentaxe que a enerxa solar cubra sobre o total da enerxa necesaria para o funcionamento da vivenda, considerndose o mnimo a cubrir para solicita-la subvencin, o 20 por cento da enerxa total requirida pola mesma. A aplicacin desta bonificacin estar condicionada a que as instalacins para produccin de calor inclan colectores que dispoan da correspondente homologacin da Administracin competente.

Tomarase en consideracin o orzamento total da obra para o clculo da cota, sempre que a obra a realizar estea destinada unicamente adaptacin do edificio para favorece-lo aproveitamento trmico ou elctrico da enerxa solar para autoconsumo.

No caso de que as obras estean destinadas reforma da edificacin, comprendendo no orzamento mis partidas ademais da adaptacin de dita edificacin para favorecer dito aproveitamento, unicamente se computarn para o clculo da cota con dereito a bonificacin as partidas correspondentes. Para iso ser necesario que o orzamento se presente desglosado na parte que corresponda s mencionadas obras.

As solicitudes sern enviadas, coa documentacin que as acompaa e un informe respecto do cumprimento das condicins establecidas na presente ordenanza, s servicios municipais de medioambiente que, valorando as instalacins, formularn informe proposta sobre a sa concesin. A resolucin corresponde Alcalda, sen perxuizo das delegacins outorgadas por esta.

2. As obras de reforma de edificacins xa existentes que se realicen co fin de favorece-las condicins de acceso e habilitabilidade dos discapacitados, disfrutarn dunha bonificacin do 90 por cento da cota resultante de aplicar, no seu caso, a bonificacin a que se refire o pargrafo anterior, de acordo coas seguintes regras:

- Tomarase en consideracin o orzamento total da obra para o clculo da cota, sempre que a obra a realizar estea destinada unicamente adaptacin do edificio para favorece-las condicins de acceso e habilitabilidade dos discapacitados.

- No caso de que as obras estean destinadas reforma da edificacin, comprendendo no orzamento mis partidas ademais da adaptacin de dita edificacin para favorece-las condicins de acceso e habilitabilidade dos discapacitados, unicamente se computarn para o clculo da cota con dereito a bonificacin das partidas correspondentes. Para iso ser necesario que o orzamento se presente desglosado na parte que corresponda a obras que favorezan ditas condicins.

As solicitudes sern enviadas, coa documentacin que as acompaa e un informe respecto do cumprimento das condicins establecidas na presente ordenanza, s servicios municipais de urbanismo que, valorando as reformas que se propoen realizar, formularn informe proposta sobre a sa concesin. A resolucin corresponde Alcalda, sen perxuizo das delegacins outorgadas por esta.

3. As bonificacins establecidas neste artigo son de natureza regrada e tern carcter rogado, debendo ser solicitadas expresamente polo suxeito pasivo ante esta Entidade Local. A solicitude, tras ser obxecto de informe polos servicios tcnicos municipais, ser resolta polo rgano competente.

   
  Artigo 5. - Xestin.  
 

1. Cando se conceda a licencia preceptiva ou cando, non tendose solicitado, concedido ou denegado anda dita licencia preceptiva, se inicie a construccin, instalacin ou obra, practicarase unha liquidacin provisional a conta, determinndose a base impoible:

a) En funcin do orzamento presentado polos interesados, sempre que o mesmo fora visado polo Colexio Oficial correspondente cando isto constita un requisito preceptivo, quedando excluidos os gastos xerais e o beneficio industrial.

b) Cando non sexa preceptiva a presentacin do proxecto visado polo Colexio Oficial, a base impoible determinarase polos tcnicos municipais atendendo igualmente custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, seguindo os criterios de valoracin establecidos na base de datos da construccin de Galicia.

2. Unha vez finalizada a construccin, instalacin ou obra, e tendo en conta o custo real e efectivo da mesma, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar no seu caso a base impoible a que se refire o apartado anterior practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo, ou reintegrndolle no su caso, a cantidade que corresponda.

3. Os suxeitos pasivos virn obrigados a presentar ante este Concello declaracin-liquidacin, segundo o modelo determinado polo mesmo, que conter os elementos tributarios imprescindibles para a liquidacin procedente. Dita declaracin-liquidacin deber presentarse acompaada de xustificante de ter ingresado a cota tributaria, tempo que insta outorgamento da correspondente licencia urbanstica.

   
  Artigo 6. - Inspeccin e recadacin.  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 7. - Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias, as como determinacin das sancins que polas mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o rxime regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicins que a complementan e desenvolven.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios