Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Muxa - Ordenanza reguladora do outorgamento de licenza de primeira ocupacin ou utilizacin nos edificios no concello de Muxa.

Publicación provisional : 17-11-2008 BOP N 265 -- Publicación definitiva : 31-12-2008 BOP N 300
Redacción Aplicable desde 01-01-2009

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1
 - Artigo 2
 - Artigo 3
 - SOLICITUDE DE LICENZA
 - Artigo 4
 - OUTORGAMENTO
 - Artigo 5
 - Artigo 6
 - Artigo 7
 - Artigo 8
 - OBRIGAS
 - Artigo 9
 - EMPRESAS SUMINISTRADORAS
 - Artigo 10
 - INFRACCIONS E SANCIONS
 - Artigo 11
 - Artigo 12
 - Artigo 13
 - Artigo 14
 - Artigo 15
 - TAXAS
 - Artigo 16
 - REXIME XURIDICO
 - Artigo 17
   
  Artigo 1  
 

A presente ordenanza ten por obxecto establecer os requisitos e o procedemento para outorgamento de licenza de primeira utilizacin ou ocupacin dos edificios, vivendas, naves, locais,etc segundo o establecido no artigo 195-6 da Lei 9/2002 de Galicia, e R.D.U.

   
  Artigo 2  
 

Aos efectos desta ordenanza ten natureza de edificio as obras de nova planta e tamn os inmobles resultantes da ampliacin ou reforma de estructuras dos xa existentes, realizados abeiro da licenza urbanstica.

   
  Artigo 3  
 

A licenza de primeira utilizacin ou ocupacin ten por finalidade:
-Comprobar que o edificio construdo e no seu caso a urbanizaicn realizada se levaron a cabo de acordo co proxecto tcnico e licenza no seu da concedida.
-Comprobar que o construdo reune as condicins de habilitabilidade e hixiene e que o construdo pode destinarse seu uso.
-Asegurarse de que o constructor repuxo no seu caso de telo derribado, os elementos e equipamento urbanstico afectados.

   
  SOLICITUDE DE LICENZA  
 

   
  Artigo 4  
 

1.-Os interesados na obtencin da licenza presentarn ante o Sr. Alcalde do Concello solicitude que deber de conter os seguintes datos:
a) Nome, apelidos do interesado e no seu caso da persoa que o represente, as como domicilio a efectos de notificaicn.
b) Identificacin do edificio para o que solicita licenza, que debe concretarse con toda claridade.
c) Lugar, data e sinatura do solicitante ou representante.
2.-Xunto coa instancia os interesados entregarn a seguinte documetancin:
- Fotocopia da licenza de obra.
- Certificado final da obra subscrito polo Director da obra e polo Director de Execucin de obra, visados polos seus respectivos colexios.
- Reformado do proxecto no caso de variacin respecto do orixinal.
- Certificacin tcnica de cumprimento de normativa
- Certificacin da direccin facultativa, de non deterioro do dominio pblico ou da urbanizacin realizada.
- Escritura de declaracin de obra nova e divisin horizontal
- Xustificante de ter dado de alta a efectos de IBI o inmoble de que se trate.
- Fotografas das fachadas da edificacin
- Xustificante abono das taxas municipais establecidas.

   
  OUTORGAMENTO  
 

   
  Artigo 5  
 

A competencia para outorgar a licenza ser do Sr. Alcalde Presidente sen prexuizo da sa delegacin da Xunta de Goberno Local.

   
  Artigo 6  
 

O procedemento de outorgamento impulsarse de oficio en todos os seus trmites, recabando informe dos servizos tcnicos municipais no que se fagan constar se o obra foi realizada de acordo co proxecto tcnico en base que se deu licenza, se se restauraron ou executaron os elementos urbansticos afectados, se rene as condicins de seguridade e salubridade e se o edificio apto para o uso a que se destina.
Os informes sern evacuados no prazo de 20 das.
Se os servizos tnicos comprobasen a existencia de variacins sobre o proxecto aprobado , farse constar no informe tcnico que se evacue, a clase de modificacin e a sa posible legalizacin.

   
  Artigo 7  
 

O Alcalde ou rgano en quen delegue, resolver a solicitude no prazo de tres meses.

   
  Artigo 8  
 

Se rematase o prazo da resolucin sen terse dictado considerarse estimada de acordo co disposto no artigo 43.2 da Lei 20/92.

   
  OBRIGAS  
 

   
  Artigo 9  
 

Queda prohibido s titulares do edificio ou inmoble a sa ocupacion previa obtencin da licenza de primeira utilizacin ou ocupacin.
Nas enaxenacins totais ou parciais do inmble construdo farnse constar de forma fehaciente s adquirentes a carencia da licenza de primeira ocupacin, se esta non se obtivera tempo da enaxenacin.

   
  EMPRESAS SUMINISTRADORAS  
 

   
  Artigo 10  
 

As empresas suministradoras de enerxa elctrica (e no seu caso de auga-gas), suxeitarnse necesidade da previa licenza de primeira ocupacin para edificacins.
O suministro de auga para obras, previa obtencin da licenza urbanstica, ten carcter provisional e duracin limitada tempo de vixencia da licenza urbanstica.. Ser cortado, previo aviso de 10 das s interseados, unha vez rematado o prazo concedido para as obras en licenzas e no seu caso as prrrogas concedidas.
Queda prohibido o suministro e uso de auga concedida para obras noutras actividades, en especial o uso domstico.
O Concello, ou non seu caso a compaa suministradora de auga, non poder suministrar auga para uso domstico en edificios que non conten coa licenza de primeira ocupacin.

   
  INFRACCIONS E SANCIONS  
 

   
  Artigo 11  
 

Constite infraccin urbanstica a primeira ocupacin de edificios sen a preceptiva licenza de primeira ocupacin.

   
  Artigo 12  
 

A infraccin referida no artigo anterior ser sancionada con multa do 1 5% do valor da obra realizada, ata un mximo de 2000 se a actuacin fose legalizable. Se non o fose a sancin podera ser do 5 10% do valor do local ocupado, ata un tope de 6000 .

   
  Artigo 13  
 

Da ocupacin de edificios sen licenza de primeira ocupacin sern responsables quenes realicen a ocupacin.

   
  Artigo 14  
 

O rgano competente para a resolucin do procedemento sancionador ser o Alcalde, sen prexuizo da sa delegacin.

   
  Artigo 15  
 

A potestade sancionadora exercerse mediante procedemento previsto no R/Decreto 1398/93 de 4 de agosto.

   
  TAXAS  
 

   
  Artigo 16  
 

Aboaranse por esta licencia as tasas establecidas na ordenanza fiscal respecto.

   
  REXIME XURIDICO  
 

   
  Artigo 17  
 

No non previsto por esta ordenanza estarse establecido na Lei 7/85, Lei 7/2002 do R.D.U de Galicia e demais lexislacin na materia.
Esta ordenanza esta en vigor ata a sa derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios