Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boimorto - Ordenanza fiscal n 3, reguladora do imposto sobre construccins, instalacins e obras

Publicación provisional : 10-06-2008 BOP N 132 -- Publicación definitiva : 29-07-2008 BOP N 173
Aplicable desde 30-07-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e rxime.
 - Artigo 2. Feito imponible.
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4. Exencins.
 - Artigo 5. Base imponible.
 - Artigo 6. Cota tributaria integra e lquida
 - Artigo 7. Bonificacins
 - Artigo 8. Retribucin
 - Artigo 9. Normas de xestin
 - Artigo 10. Infraccins e sancins
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN FINAL
 - ANEXO I. ESTIMACIN SIMPLIFICADA DOS PRESUPOSTOS DE EXECUCIN MATERIAL DA EDIFICACIN.
 - ANEXO II
   
  Artigo 1. Fundamento e rxime.  
 

1. No uso das facultades conferidas pola Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do rxime local, e de acordo co previsto no artigo 59.2 do R.D. lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece o Imposto sobre Construccins, Instalacins e Obras.
2. Este imposto rexerase polo disposto nos artigos 100 a 103 do R.D. legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei regulador adas facendas locais, polas disposicins que a desenvolvan e polo disposto na presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 2. Feito imponible.  
 

1. Constite o feito impoible deste imposto a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licencia de obras ou urbanstica, tase obtido ou non a mesma, sempre que a sa expedicin competa a este Concello.
2. Son actos suxeitos a previa licencia, sen prexuzo das demais autorizacins que poidan esixirse segundo a lexislacin que sexa aplicable caso concreto, e constitutivos do feito impoible deste imposto:
a) Obras de construccin de edificacins e instalacins de toda clase de nova planta.
b) Obras de ampliacin de edificios e instalacins de tdalas clases existentes.
c) Obras de modificacin ou reforma que afecten estructura dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.
d) Obras de modificacin do aspecto exterior dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.
e) Obras que modifiquen a disposicin interior dos edificios.
f) Obras e usos que se tean que realizar con carcter provisional no caso en que estean xustificadas, que debern derrubarse cando o acorde o Concello, sen dereito a indemnizacin.
g) Movementos de terra, tales coma desmontes, explanacins, escavacins e terraplns, obras de instalacins de servicios pblicos e, en xeral, as relacionadas coa urbanizacin, excepto que estes actos fosen detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin definitivamente aprobado ou de edificacin que dispoa de licencia outorgada.
_h) A demolicin das construccins, ags nos casos declarados de runa inminente.
i) As instalacins subterrneas adicadas a estacionamentos, actividades industriais, mercants ou profesionais, servicios pblicos ou calquera outro uso a que se destine o subsolo.
j) As obras de construccin de infraestructura civil, ags que estes actos fosen detallados e programados coma obras a executar nun plan especial ou nun instrumento de ordenacin territorial, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.
k) As construccins nas zonas de dominio pblico, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.
l) A instalacin ou radicacin de casas prefabricadas e instalacins similares, provisionais ou permanentes, ags que se efecten dentro de campamentos legalmente autorizados e nas zonas expresamente previstas para a dita finalidade.
m) A instalacin de invernadoiros.
n) A colocacin de carteis e paneis de propaganda visibles desde a va pblica, sempre que non estean en locais pechados.
o) Os cerramentos e valados de predios.
p) As obras de apertura de camios e accesos a parcelas en solo rstico, ags as autorizadas polo organismo competente en materia agraria e/ou forestal.
q) Aliacins e rasantes.
r) Obras de fontanera e sumidoiros.
s) Instalacin de elementos permanentes, tales coma postes, torretas, etc..., de telefona mbil, transmisins e similares, sobre inmobles.
t) Obras nos cemiterios.
u) Calquera outra construccin, instalacin ou obra que requira licencia urbanstica segundo o previsto na lexislacin vixente sobre o solo.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos.  
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 36 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, propietarios dos inmobles sobre os que se fagan as construccins, instalacins ou obras, sempre que sexan os donos das obras. Noutro caso, considerarase contribunte que ostente a condicin de dono da obra
2. Teen a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte os que soliciten as correspondentes licencias ou realicen as construccins, instalacins e obras, se non fosen os propios contribuntes.

   
  Artigo 4. Exencins.  
 

Est exenta do pagamento do imposto a realizacin de calquera construccin, instalacin ou obra das que sexa dono o Estado, a Comunidade Autnoma de Galicia, a
Provincia de A Corua , sempre que estean directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e de augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos dependentes dos mesmos, tanto se trate de obras de investimento coma de conservacin.

   
  Artigo 5. Base imponible.  
 

1. A base impoible do imposto est constituda polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, que coincide co presuposto de execucin material e do que quedan excludos, polo tanto, os gastos xerais, o beneficio industrial, os honorarios de redaccin de proxecto e o Imposto sobre o Valor Engadido.
2. Para o clculo da base impoible a determinar na autoliquidacin, non se ter en conta o presuposto presentado polos interesados, senn que ser determinada polo Departamento de Urbanismo tomando como referencia o Anexo I desta Ordenanza (Manual de Estimacin Simplificada dos Presupostos de Execucin Material da edificacin aprobado pola Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia vixente, para obras de nova planta, reforma, rehabilitacin ou grande reparacin, e o Anexo II (Base de Datos da Construccin de Galicia aprobada polo Instituto Tecnolxico de Galicia) para as restantes construccins, instalacins ou obras.
3. Anualmente actualizarase de xeito automtico o mdulo base de valoracin contido no Anexo I desta Ordenanza, segundo sexa aprobado pola Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. O mesmo resultar de aplicacin s mdulos de valoracin das obras menores contidos no Anexo II(aprobacin do Instituto Tecnolxico de Galicia).

   
  Artigo 6. Cota tributaria integra e lquida  
 

1. A cota tributaria ntegra vir determinada pola aplicacin do tipo de gravame sobre a base impoible. O tipo de gravame queda fixado no 2 por cento.
2. A cota tributaria lquida ser o resultado de practicar, no seu caso, sobre da cota tributaria ntegra, a bonificacin prevista no artigo seguinte, que reducir a sa conta na porcentaxe a que haxa dereito.

   
  Artigo 7. Bonificacins  
 

1. Establcense as bonificacins seguintes.- Construccins, instalacins e obras declarables de especial inters ou utilidade municipal :
a) Construccins, instalacins e obras declarables de especial inters ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, que xustifiquen tal declaracin: 95%
b) Construccins, instalacins e obras declarables de especial inters ou utilidade municipal por ocncorrer circunstancias culturais , ( defensa do patrimonio cultural ) que xustifiquen tal declaracin 70%
2. As bonificacins establecidas neste artigo sern de natureza regrada e tern carcter rogado, debendo ser solicitadas expresamente polo suxeito pasivo ante este Concello, no mesmo momento de achegar a documentacin necesaria para a obtencin da correspondente licencia. Asemade deber achegar tamn a pertinencia da declaracin de especial inters ou utilidade municipal, aportando orzamento desglosado das construccins, instalacins e obras para as que se solicita a declaracins do seu especial inters ou utilidade municipal e xustificantes de estar corrente no pago do Imposto sobre Actividades Econmicas. Dita declaracin deber ser apreciada polo Pleno da Corporacin, polo voto da maiora simple dos seus membros.

   
  Artigo 8. Retribucin  
 

O imposto retribuirase no momento de comenza-la construccin, instalacin ou obra, anda que non se obtivera a correspondente licencia.

   
  Artigo 9. Normas de xestin  
 

1. O imposto esixirase en rxime de autoliquidacin, estando obrigados os suxeitos pasivos a practicar dita autoliquidacin no impreso habilitado efecto pola Administracin municipal, e a abonala, en calquera entidade colaboradora autorizada, previamente retirada da licencia concedida e, en todo caso, dentro do prazo mximo dun mes contado a partir do momento en que se inicie a construccin, instalacin ou obra, incluso cando non se tivera solicitado, concedido ou denegado anda dita licencia, sen que o pago realizado conleve ningn tipo de presuncin ou acto declarativo de dereitos a favor de aqueles.

2. O pago da autoliquidacin presentada ter carcter provisional e ser a conta da liquidacin definitiva que se practique unha vez rematada a construccin, instalacin ou obra. vista da documentacin aportada ou de calquera outra relativa a estas construccins, instalacins ou obras e das efectivamente realizadas as coma do custo real e efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar, no seu caso, a base impoible estimada anteriormente, practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, segundo proceda, a cantidade que resulte, sen prexuzo da imposicin das sancins que sexan aplicables, de acordo co establecido na normativa reguladora respecto.
3. Cando se modifique o proxecto da construccin, instalacin ou obra e tivera un incremento no orzamento, unha vez aceptada a modificacin pola Administracin municipal, os suxeitos pasivos debern presentar autoliquidacin complementaria pola diferencia entre o orzamento inicial e o modificado, segundo os Anexo I ou II desta Ordenanza, con suxeicin s prazos, requisitos eefectos indicados nos apartados anteriores.
4. Cando os suxeitos pasivos non tiveran abonado a correspondente autoliquidacin polo imposto, nos prazos anteriormente sinalados, ou se tivera presentado e abonado aquela por cantidade inferior cota que resulte do orzamento aportado, a Administracin municipal poder practicar e notificar unha liquidacin provisional pola cantidade que proceda e incoar o correspondente procedemento sancionador.

   
  Artigo 10. Infraccins e sancins  
 

1. En materia de infraccins e de sancins, ser aplicabel, segundo dispn o artigo 11 do R.D. lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, a regulacin contida nos artigos 183 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria e polas disposicins que as desenvolvan.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Pola presente Ordenanza fiscal queda derrogada a ordenanza fiscal n 3 reguladora do ICIO publicada no BOP 20/3/1991 con correcin de erros publicada no BOP de data 27/4/2001.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza Fiscal foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 22 de maio de 2008 .Entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin ntegra no BOP, permanecendo en vigor at a sa modificacin ou derogacin expresas.

   
  ANEXO I. ESTIMACIN SIMPLIFICADA DOS PRESUPOSTOS DE EXECUCIN MATERIAL DA EDIFICACIN.  
 

1. DEFINICIONES:
Mb.- Mdulo Bsico
Cg.- Coeficiente geogrfico
Mc.-Mdulo de construccin u de referencia
S.- Superficie total construida, en m
Si.-Superficie construida por uso de acuerdo con el destino predominante en ella
Ct.- Coeficiente corrector en funcin del tipo de edificacin
Cu.- Coeficiente corrector en funcin del uso de la edificacin
PMb.- Presupuesto de Ejecucin Material segn Mdulos Bsicos
PEM.- Presupuesto de Ejecucin Material del Proyecto
2. VALORES DE APLICACIN:
Mdulo Bsico: Mb
Establece un precio en euros por cada m de edificacin en funcin de los datos conocidos tanto de carcter oficial, Precio Bsico Nacional, Mdulos Ponderados, ndices de precios al consumo y del coste de la vivienda, actualizaciones catastrales, cuadro de precios oficiales de organismos pblicos (IGVS), licitaciones y adjudicaciones de obras oficiales, como de carcter general procedentes del mercado de la construccin y del mercado inmobiliario. Su valor es fijado y actualizado peridicamente por acuerdo de la Junta de Gobierno.
Coeficiente geogrfico: Cg.
Es un coeficiente corrector por situacin geogrfica de acuerdo con el reparto establecido en el Decreto 345/1998 publicado en el Diario Oficial de Galicia del 4 de diciembre de 1998, que modifica la inclusin de los municipios de la Comunidad Autnoma en las reas vigentes hasta esa fecha (circular colegial nmero 107/98).
Coeficiente Geogrfico para rea 1: Cg=1
Coeficiente Geogrfico para rea 2: Cg=0,9
Boimorto es un municipio integrado en el rea 2: Cg=0,9
Superficie construida por uso: Si
Un trabajo se considera incluido en el apartado que le corresponda de acuerdo con el uso predominante de la superficie, incluyndose o no en aquel las superficies con destinos minoritarios, segn el buen juicio del arquitecto.
Coeficiente tipologas: Ct.
En edificaciones de nueva planta y adicciones:
Ct
Tipo edificatorio
1,20
Edificacin aislada (4 fachadas). Vivienda unifamiliar aislada. Stanos a partir del 3
1,10
Agrupaciones en fila. Stanos 1 y 2
1,00
Edificio en manzana cerrada. Edificacin abierta vivienda colectiva
En obras de Reforma y Rehabilitacin:
Ct
Tipo edificatorio
1,20
Rehabilitacin total incluyendo el desmontaje de fachadas
1,00
Adecuacin interior de plantas bajas y entreplantas. Rehabilitacin integral del edificio conservando exclusivamente las fachadas
0,65
Reforma interior de instalaciones y acabados conservando estructura existente
0,50
Reforma de elementos estructurales
0,35
Rehabilitacin de fachadas. Substitucin de carpintera y de cerramientos (aplicada a la superficie de fachada)
0,30
Reformas de poca entidad que no afecten a elementos estructurales ni a instalaciones (acabados interiores)
0,02
Demoliciones y derribos (aplicada a la superficie total de las plantas que se derrumban)*
*Coeficiente de uso Cu=1
Coeficiente usos: Cu.
Edificacin:
Ct
Tipo edificatorio
1,60
Auditorios, museos, teatros, hoteles 5* y edificios bancarios
1,50
Hospitales, laboratorios e Iglesias
1,40
Bibliotecas, Facultades y Escuelas Universitarias, Hoteles 4*, edificios penitenciarios, terminales areas y martimas
1,30
Clubs sociales, cines, centros de salud, balnearios, hoteles 3*, salas de fiestas, discotecas y colegios con residencia
1,20
Casas de cultura, casa consistoriales, locales bancarios, consultorios, residencias de 3 edad, apart- hoteles, tanatorios, centros de culto, cuarteles y mataderos
1,10
Viviendas, hoteles 2*, Residencias universitarias y moteles
1,00
Residencias VPO, oficinas, guarderas, centros docentes, hoteles 1*, ambulatorios, hostales- residencia y restaurantes. Estaciones de autobuses, salas de exposicin y piscinas cubiertas
0,90
Bares y mercado
0,80
Centro comercial, pabellones deportivos cubiertos, vestuarios, bungalows, servicios campings
0,65
Edificios de aparcamientos, local comercial, establecimientos comerciales industria escaparate
0,50
Piscinas descubiertas y cementerios
0,40
Locales en planta baja o semistano sin uso especfico, garajes y aparcamientos, estaciones de servicio
0,35
Trasteros, prticos, soportales y terrazas abiertas
0,30
Almacenes y naves industriales, instalaciones deportivas descubiertas, naves, granjas, alpendres o cobertizos, depsitos, graderos e panteones (por nicho)
0,15
Acondicionamiento de naves con obras mnimas
0,10
Proyectos de urbanizacin (adscritos a la edificacin) y parcelas campings**
0,05
Jardines, caminos de tierra y hormign, tratamiento de espacios exteriores y acondicionamiento de terrenos**
**Coeficiente por tipo edificatorio Ct=1
3. OBTENCIN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIN MATERIAL SEGN MDULOS BSICOS: PMb
El valor obtenido por el procedimiento expuesto en este manual es un coste de evaluacin aproximado, que se recomienda utilizar como valor de referencia, de carcter orientativo, y que cubre las exigencias legales y deontolgicas de congruencia, veracidad, responsabilidad civil profesional y credibilidad del trabajo de arquitectura.
El coste de la ejecucin material de todo tipo de proyectos y trabajos de edificacin que los arquitectos lleven a cabo, podr obtenerse en funcin de los Mdulos de construccin Mc, y de la superficie construida para cada uso, de acuerdo con las siguientes frmulas:
Mdulo de construccin:
El Mdulo de construccin Mc se obtiene por la siguiente frmula:
Mc=Mb x Cg x Ct x Cu
Siendo: Mc= Mdulo de construccin
Mb= Mdulo bsico
Cg= Coeficiente geogrfico
Ct= Coeficiente de tipologa
Cu= Coeficiente de uso
En los casos en los que el coeficiente corrector no se ajuste a la tipologa o al uso antes definidos, se aconseja aplicar la media entre los que ms se asemejen.
Presupuesto de ejecucin material segn Mdulo bsico PMb:
El presupuesto de ejecucin material segn Mdulos bsicos, PMb, se obtiene por la siguiente frmula:
PMb= SS (Mci x Si)
Siendo: PMb= Presupuesto de ejecucin material segn Mdulos bsicos
Mci= Mdulo de construccin de acuerdo con el destino predominante de la superficie
Si= Superficie construida por cada uso parcial de acuerdo con el destino predominante de la misma.
4. ACTUALIZACIN DE PRESUPUESTOS:
Los mdulos bsicos Mb sern actualizados peridicamente, por acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Mdulo bsico COAG ao 2008: 470 /m
Coeficientes de actualizacin de cada uno de los trimestres:
Ao
01 enero
01 abril
01 Julio
01 Octubre
2008
1,23
1,24
1,25
1,26

   
  ANEXO II  
 

1. CERRAMIENTOS DE FINCAS:
Cerramiento ciego de bloque revestido (H mx. 1 m)
49,71 /m
Cerramiento ciego de piedra
Taco junta seca
115,35 /m
Taco junta con mortero
106,61 /m
Mampostera de granito
208,84 /m
Cerramiento ciego de hormign (H mx. 1 m)
142,6 /m
Muro de contencin de hormign armado
203,62 /m
Postes y malla exclusivamente
15,80 /m
Cerramiento de postes y malla
Con zapata
42,61 /m
Con zapata y fila de bloque de hormign
52,46 /m
Celosa
De hormign
38,43 /m
De aluminio (lamas)
40,08 /m
2. DEMOLICIONES:
Demolicin de tabiquera interior
3,91 /m
Demolicin de entablado de forjado de madera
18,51 /m
Desmontaje de cubierta de
Fibrocemento
6,60 /m
Teja
7,28 /m
Pizarra
5,97 /m
Desmontaje de entramado de cubierta
18,60 /m
Picado de aplacados
7,87 /m
Demolicin de pavimento
De baldosa
7,87 /m
De empedrado
19,02 /m
De tarima
9,83 /m
Picado de enfoscado de cemento
Paramento vertical
6,51 /m
Paramento horizontal
10,42 /m
Levantamiento de mobiliario de cocina
20,90 /m
Levantado de sanitarios
Baera
21,48 /ud
Inodoro
10,04 /ud
lavabo
10,74 /ud
bid
9,39 /ud
ducha
15,44 /ud
Desmontaje de radiador y accesorios
6,07 /ud
3. CUBIERTAS:
Cubricin con teja
26,97 /m
Cubricin con pizarra
25,54 /m
Enrastelado de cubierta de pizarra
10,01 /m
Cubricin de fibrocemento
18,73 /m
Cubierta de plancha metlicas (acero galvanizado)
29,59 /m
Formacin de pendiente (tabiques palomeros y viguetas pretensadas de hormign)
8,56 /m
Canaln de PVC
Dimetro 125 mm
10,59 /m
Dimetro 185 mm
16,60 /m
Dimetro 250 mm
29,39 /m
Canaln de aluminio
Dimetro 300 mm
24,45 /m
Bajante de PVC
Dimetro 110 mm
20,30 /m
Dimetro 125 mm
26,54 /m
4. REMATES DE FACHADA:
Pintura exterior plstica
4,96 /m
Enfoscado exterior impermeable
11,88 /m
Revoco de mortero monocapa
20,25 /m
Chapado de piedra (granito nacional)
89,04 /m
Rejuntado con mortero de cemento de fbrica de mampostera
23,52 /m
Rejuntado con mortero de cemento de fbrica de sillera
21,25 /m
Limpieza de fachada con chorro de arena o agua
16,45 /m
Vierteaguas de hormign
20,65 /m
Dintel de piedra
70,89 /m
5. CARPINTERA EXTERIOR (INCLUSO ACRISTALAMIENTO):
Pintura y restauracin de carpintera exterior17,57 /mVentana de madera (abatible)168,95 /mVentana de madera con barrotillos para vidrios (abatible y fija)229,48 /mVentana de aluminio (o aleaciones ligeras)205,76 /mPuerta de acceso de aluminio para panelar419,62 /udApertura de hueco para colocacin de ventana81,20 /m
6. REMATES INTERIORES:
Puerta de paso interior
172,34 /ud
Puerta exterior de madera maciza o seguridad
640 /ud
Barandilla de acero
Horizontal
61,67 /m
Inclinada
150,04 /m
Barandilla de hierro forjado
184,4 /m
Pavimento de granito nacional
70,22 /m
Tarima flotante de madera (roble)
81,00 /m
Pavimento cermico
31,89 /m
Pavimento de terrazo
23,34 /m
Azulejo mono- coccin
16,64 /m
Tabique de ladrillo interior totalmente acabado por las dos caras
47,43 /m
Tabique de bloque de hormign interior totalmente acabado por las dos caras
45,52 /m
Falso techo de escayola lisa
11,80 /m
Persiana de PVC
126,87 /m
7. OBRAS DIRIGIDAS A GARANTIZAR LAS CONDICIONES HIGINICO SANITARIAS Y DE HABITABILIDAD:
Instalacin de saneamiento bao
Inodoro de tanque bajo
142,84 /ud
Desages de bao completo (lavabo, inodoro, bid y baera)
189,64 /ud
Instalacin saneamiento cocina
Desages y lavadero (fregadero, lavavajillas, lavadora y lavadero) en PVC
186,05 /ud
Instalacin de fontanera
Cocina y bao (de agua fra y caliente) en PVC
430,81 /ud
Instalacin de equipos sanitarios. Baos completos
Bao con inodoro, lavabo y bid (calidad media)
788.47 /ud
Bao con inodoro, lavabo, baera y bid (calidad media)
1205,02 /ud
Aseo con inodoro y lavabo (calidad media)
529,04 /ud
Tubera de PVC sanitaria
Dimetro 50 mm (semiempotrada)
9,17 /m
Bajante de PVC de residuales
Dimetro 125 mm
26,79 /m
Fosa sptica para 5 personas
De hormign
344,77 /ud
De polister reforzado con fibra de vidrio
692,55 /ud
Depsito de agua
375,7 /m
Calentador de agua
Por cada 100 l
374,81
8. VARIOS, URBANIZACIN Y JARDINERA:
Limpieza del terreno
Medios manuales
2,93 /m
Medios mecnicos
0,77 /m
Retirada de tierra vegetal
Medios manuales
20,84 /m
Medios mecnicos
2,30 /m
Talado y destocanado de rbol
Dimetro de 15-35 mm
19,59 /ud
Dimetro de 35-60 mm
52,76 /ud
Relleno y compactado
Hasta 2 m
2,01 /m
Excavacin y vaciado
por medios mecnicos terreno compacto
4,97 /m
por medios mecnicos terreno rocoso
15,71 /m
Desmonte
con retroexcavadora y carga de terreno flojo
1,32 /m
con retroexcavadora y carga de terreno compacto
2,09 /m
Transporte de tierras a vertedero
(10 Km)
1,62 /m
Solera de hormign
22,43 /m
Acera y base
Loseta hidrulica
30,5 /m
Bordillo
De hormign prefabricado
15,85 /m
Impermeabilizacin
Lmina de PVC
14,29 /m
Lmina bituminosa
6,86 /m
Lmina de betn modificado con elastmeros
10,70 /m
Emulsin asfltica
5,26 /m
En el supuesto de que una construccin, instalacin o obra no encuentre un encuadre directo en las anteriores tipificadas, se le aplicar el precio medio que ms se aproxime por identidad de razn entre los supuestos tipificados en este anexo o en la base de datos de la construccin de Galicia aprobada por el Instituto Tecnolgico de Galicia.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios