Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Padrn - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DA REDE DE SUMIDOIROS

Publicación provisional : 21-11-2005 BOP N 266 -- Publicación definitiva : 31-12-2005 BOP N 299
Redacción Aplicable desde 23-01-2008

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1: FUNDAMENTO E NATUREZA
 - ARTIGO 2: SUXETOS PASIVOS
 - ARTIGO 3: CUOTA TRIBUTARIA
 - ARTIGO 4: REXIME DE INGRESO
 - ARTIGO 5: EXENCINS
 - ARTIGO 6: INFRACCINS E SANCINS
 - ARTIGO 7:
 - ARTIGO 8:
 - DISPOSICIN FINAL:
   
  ARTIGO 1: FUNDAMENTO E NATUREZA   redacciones
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85 de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Concello establece a taxa da rede de sumidoiros, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, cuxas normas atenden disposto nos artigos 20 e 57 do citado Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

   
  ARTIGO 2: SUXETOS PASIVOS   redacciones
 

Quedan suxetos pago da taxa da rede de sumidoiros tdolos propietarios ou usufructuarios de fincas urbanas deste termo municipal que directa ou indirectamente utilicen os sumidoiros pblicos.
Tamn virn suxetos pago da taxa todos aqueles propietarios non comprendidos no pargrafo anterior que tean sumidoiros que evacen na rede de sumidoiros pblicos, para compensar en parte o gasto de vixilancia e inspeccin que sobre os mesmos exerce o Concello.
Igualmente comprende a obriga de acometer coa rede de sumidoiros pblicos, s inmobles cuxa distancia sexa inferior a 50 metros do mesmo.

   
  ARTIGO 3: CUOTA TRIBUTARIA   redacciones
 

A taxa vir rexida polo tipo de gravame contido nas seguintes TARIFAS:
a) A cota tributaria correspondente concesin da licencia ou autorizacin de acometida rede de sumidoiro esixirase por unha soa vez e consistir na cantidade fixa de 22,32.
b) A cota tributaria a esixir pola prestacin posterior dos sevizos da rede de sumidoiro determinarase en funcin da cantidade de auga, medida en metros cbicos, utilizada no inmoble.
A tal efecto aplicarase o tipo de gravamen do 20% sobre a facturacin total da auga, impostos includos.
c) En ningn caso poder tomarse un consumo de auga que sexa inferior mnimo facturable polo seu subministro. A cota resultante da consideracin deste consumo ter o carcter de mnimo esixible.
d) Si existira un inmoble que non estivese de alta no servizo de auga a domicilio e nembargantes utilizara os servizos da rede de sumidoiro, pagar sempre o mnimo esixible segundo o apartado anterior, igual que os situados a unha distancia inferior a 50 metros da rede, con obriga de contribur anda que non tea realizada a acometida.

   
  ARTIGO 4: REXIME DE INGRESO   redacciones
 

As cotas sinaladas na precedente tarifa cobraranse anual ou semestralmente, segundo o seu importe, efecto que formar o oportuno Padrn, que ser exposto pblico quince das s efectos de reclamacins e previo anuncio por edictos no Boletn Oficial da Provincia, e no xeito acostumado nesta localidade.
Os contribuntes que non satisfagan as sas cotas dentro do perodo voluntario que se sinale, quedarn suxeitos va de contrixemento, con arranxo o Regulamento de Recadacin vixente e demais disposicins en vigor.

   
  ARTIGO 5: EXENCINS   redacciones
 

Estarn exentos do dereito taxa os edificios propiedade do Estado, a Provincia e o Municipio, os da Igrexa cando cumpran as condicins esixidas polo rxime especial concordado e demais Entidades que, en virtude de disposicin legal, gocen deste beneficio.

   
  ARTIGO 6: INFRACCINS E SANCINS   redacciones
 

Os actos de defraudacin sern sancionados con multa do tanto duplo dos dereitos defraudados, sen perxuzo do cobro do importe de ditos dereitos.
As meras infraccins regulamentarias, sancionaranse con multas ata os lmites autorizados pola lexislacin vixente.

   
  ARTIGO 7:   redacciones
 

Respondern da presente taxa e demais establecidas na presente Ordenanza, con preferencia a calquera outro crdito, dacordo coas disposicins vixentes, os edificios e o solar onde estn sitos.

   
  ARTIGO 8:   redacciones
 

Para a declaracin de partidas fallidas, cando proceda, estarase s normas xerais.

   
  DISPOSICIN FINAL:   redacciones
 

A modificacin da presente Ordenanza Fiscal, que foi aprobada polo Pleno deste Concello en sesin celebrada o da 12 de Novembro de 2007, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin ata que se acorde a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios