Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Toques - Ordenanza municipal de axudas para situacins de emergencia social no concello de Toques

Publicación provisional : 04-03-2008 BOP N 53 -- Publicación definitiva : 04-03-2008 BOP N 53
Redacción Aplicable desde 05-04-2008

Redacciones Redacciones
 - 1. - FUNDAMENTACIN LEXISLATIVA
 - 2. - DEFINICIN
 - 3. - BENEFICIARIOS
 - 4. - REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS
 - 5. - TIPOLOXA E CONTA DAS AXUDAS
 - 6. - DOCUMENTACION
 - 7. - FORMA, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES
 - 8. - TRAMITACION
 - 9. - RESOLUCION E NOTIFICACION AOS INTERESADOS.
 - 10. - FORMA DE PAGAMENTO
 - 11. -XUSTIFICACION DA SUBVENCION
 - 12. - OBRIGAS DOS INTERESADOS
 - 13. - EXTINCION
 - 14. - INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICION FINAL
   
  1. - FUNDAMENTACIN LEXISLATIVA  
 

De conformidade co disposto na Lei 38/2003 xeral de subvencins, do 17 de novembro, obxecto destas bases a regulacin das axudas municipais para paliar situacins de emerxencia social de persoas ou familias residentes no Concello de Toques.

   
  2. - DEFINICIN  
 

Considranse axudas de emerxencia social ao conxunto de axudas e prestacins econmicas non peridicas destinadas a paliar ou resolver, por si mesmas ou complementariamente con outros recursos e prestacins, situacins de emerxencia social e a previr situacins de exclusin social. A finalidade destas axudas dar resposta a situacins puntuais de necesidade xeradas por emerxencia individual e familiar derivadas de gastos especficos, relativo a necesidades bsicas.

   
  3. - BENEFICIARIOS  
 

Podern ser beneficiarios destas axudas as persoas fsicas ou unidades familiares residentes no municipio de Toques, cunha antigidade mnima dun ano, o estado de necesidade do cal se atope recoecido no momento da solicitude e que cumpra os requisitos establecidos no art. 4 desta Ordenanza.
Entndese por unidade familiar o ncleo de convivencia que estea composto por duas ou mis persoas vinculadas por matrimonio ou por outra forma de relacin estable anloga conxugal, por parentesco de consanguinidade ata o terceiro grao e por afinidade ata o segundo grao.
Os perceptores da axda podern ser:
Os propios beneficiarios
As persoas asignadas para a sa percepcin, as como os provedores dos bens ou servizos para os que se conceda a axuda, debendo ser en tales casos, autorizado o pagamento polo beneficiario, ou cando as o considere o equipo de servizos sociais de atencin primaria.

   
  4. - REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS  
 

Ser maior de idade, ou menor emancipado legalmente ou, no seu defecto, iniciar o trmite legal de emancipacin.
Estar empadroado no termo municipal de Toques cunha antelacin mnima dun ano solicitude. Deste perodo mnimo estn exentos os solicitantes que acrediten unha situacin de emigrante retornado ou os que anteriormente estivesen acollidos en recursos de aloxamento institucional.
Non ter acceso a axudas polo mesmo concepto por parte doutros organismos, entidades ou administracins pblicas que cubran a totalidade da necesidade pola que se solicite a prestacin.
Non solicitar ningn membro da unidade familiar estas axudas para situacins de emerxencia social durante o mesmo exercicio econmico, salvo en casos excepcionais nos que a necesidade sobrevida requira atencin urxente e inmediata.
Non dispoer de bens mobles ou inmobles distintos dos da vivenda habitual, sobre os que se posa dereito de propiedade, usufruto ou calquera outro, que polas sas caractersticas, valoracin, posibilidade de explotacin ou venda, indique a existencia de medios abondos para atender a necesidade para a que se solicita a axuda.
Que o cmputo total dos ingresos anuais da unidade familiar da que forma parte o solicitante sexan inferiores ao SMI vixente, incrementndose o cmputo nun 10% mis por cada membro da unidade familiar a partir do terceiro. Incrementarase un 10% mis por cada menor ou por cada persoa que tea recoecido un grao de minusvala igual ou superior ao 33%.
Para o cmputo dos ingresos, o Concello ter en conta a parte xeral e especial da base impoible da ltima declaracin do IRPF. No caso de que a persoa non estea obrigada a presentar a declaracin do IRPF acreditar os ingresos anuais a travs de nminas, certificados do INEM, certificados da Seguridade Social (tendo en conta por ingresos os ingresos lquidos nestes casos), percepcin de subvencins, certificados de intereses bancarios ou de calquera outra forma que os servizos sociais de atencin primaria considere necesaria para acreditar os ingresos. A estes ingresos descontarnselles os gastos de aluguer ou amortizacin da vivenda habitual.
Atoparse en situacin de emerxencia social a xuzo tcnico dos servizos sociais de atencin primaria municipais.

   
  5. - TIPOLOXA E CONTA DAS AXUDAS  
 

Con carcter xeral, as axudas tramitaranse por un nico concepto ao ano, e s con carcter excepcional podern especificarse dous conceptos, en cuxos casos o importe mximo a subvencionar da axuda ser o que corresponda suma de ambos os dous conceptos, sempre que a devandita cantidade non supere o 300% do SMI mensual vixente.
Tipos de axudas:
Necesidades bsicas (alimento e vestido). Por unha conta mxima igual ao 100% do SMI mensual vixente, podendo incrementarse esta cantidade nun 10% por cada menor da unidade familiar.
Axuda para alimentacin infantil (leite) e adquisicin de cueiros: axuda por importe mximo igual ao 50% do SMI mensual, incrementndose nun 25% mis a partir do segundo menor.
Axudas para adquisicin de mencias, material oftalmolxico e buco-dental (establecida por prescricin facultativa da Seguridade Social). Axuda como mximo ata o 75% do SMI mensual
Axudas para pagamentos de aluguer, fianza desafiuzamento e aquelas que por valoracin tcnica se considere necesario no referente ao mantemento e conservacin da vivenda. Conta mxima de ata dous meses o importe de aluguer e por importe mximo de 75% o SMI mensual noutros casos.
Axudas para pagamentos do uso bsico da vivenda habitual: acometida de auga, subministracin de enerxa elctrica e gas. Conta mxima de ata dous meses o importe do pagamento destas subministracins.
Axudas para adquisicin de equipamento bsico de primeira necesidade para a vivenda habitual. Axudas por importe mximo do 100% do SMI mensual.
Axudas para reparacins ou adaptacin da vivenda habitual para proporcionar niveis mnimos de habitabilidade (inclense eliminacin de barreiras arquitectnicas). Conta mxima de 200% de SMI mensual
Axudas para o pagamento dun lugar alternativo e temporal de aloxamento. O beneficiario achegar o 75% dos seus ingresos. O Concello completar a conta necesaria derivada do custo do aloxamento ata un 50% do SMI mensual como mximo.
Axuda econmica de transporte para asistir a tratamentos rehabilitadores de toxicomanas. Conta mxima de 75% do SMI mensual
Axudas para libros e material escolar. Conta mxima do 35% do SMI mensual
Axudas para a atencin de situacins de urxente e grave necesidade que non poidan ser atendidas por ningn dos conceptos contemplados nos epgrafes anteriores ou para calquera outro tipo de prestacin ou axuda, tales como: limpeza extraordinaria en domicilios cando exista risco sanitario, enterramentos, desprazamento para operacins cirrxicas, etc... ou calquera outras que sexan consideradas polos servizos sociais de atencin primaria. Axustarase a conta da axuda necesidade formulada.

   
  6. - DOCUMENTACION  
 

Solicitude de axuda, segundo modelo, debidamente cumprido.
Fotocopia do DNI ou NIF do solicitante e dos maiores de 16 anos da unidade familiar
Fotocopia do libro de familia
Certificado de empadroamento do solicitante de mis dun ano no Concello de Toques
Compromiso de destinar a axuda finalidade para a que concedida, segundo modelo.
Declaracin das axudas recibidas polos mesmos conceptos, segundo modelo.
No caso de persoas con minusvalidez, presentarase certificado do grao de minusvala
Xustificante de vivenda: Fotocopia do contrato de aluguer, fotocopia do recibo de aluguer ou xustificante de emprstito hipotecario
Xustificantes de ingresos econmicos da unidade familiar:
1. Fotocopia da declaracin do IRPF dos membros da unidade familiar con obriga de presentala, no caso de non a presentar declaracin xurada neste sentido.
2. Tarxeta de demanda de emprego e/ou certificado do INEM das prestacins por desemprego
3. Nminas dos dous ltimos meses e fotocopia do contrato de traballo dos que realicen unha actividade laboral.
4. Certificado de pensins
5. Certificado de banco ou caixa de aforros que acredite os rendementos efectivos xerados por capital mobiliario do ano anterior dos maiores de 18 anos.
6. Outros documentos especficos segundo as circunstancias ou necesidade
7. Calquera outra documentacin que para a correcta valoracin da solicitude lle poida ser requirida durante a tramitacin
8. Documento de domiciliacin bancaria (fotocopia da libreta de aforro a nome do titular da axuda, onde aparezan os vinte dxitos que compoen o cdigo de conta cliente) se pagamento directo. Se un pagamento indirecto factura do provedor.

   
  7. - FORMA, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES  
 

A solicitude acompaada da documentacin complementaria especificada no artigo 6, presentarase no rexistro de entrada do concello de Toques e dirixida ao Alcalde - Presidente.
De xeito excepcional, os expedientes podern ser presentados de oficio, cando concorran circunstancias graves, extraordinarias ou urxentes que as o aconsellen.
O prazo para a presentacin de solicitudes permanecer aberto todo o ano.

   
  8. - TRAMITACION  
 

Unha vez recibida a solicitude, e en caso necesario, requirirase ao interesado para que proceda subsanacin de erros ou para a achega da documentacin necesaria nun prazo de 10 das, facndolle saber que no caso contrario se ter por desestimada a sa peticin (de conformidade co establecido no art. 71 da lei 30/1992 e do 26 de novembro de rxime xurdico das Administracins Pblicas e Procedemento Administrativo Comn), procedndose ao arquivo do expediente.
O/a traballador/a social dos servizos sociais de atencin primaria despois de comprobar as circunstancias socioeconmicas do interesado mediante valoracins cualitativas (visitas, entrevistas,...) e cuantitativas (comprobacin de requisitos econmicos), elaborar a oportuna proposta sobre a procedencia de denegar ou conceder a axuda solicitada, e a conta da axuda neste caso.

   
  9. - RESOLUCION E NOTIFICACION AOS INTERESADOS.  
 

A solicitude, coa documentacin adxunta, o correspondente informe social, e logo de fiscalizacin de Intervencin, ser elevado a Alcalda ( ou ao rgano de goberno que nese momento tea delegada a competencia) para que emita a resolucin correspondente, na que polo menos quedar reflectido: beneficiario, concepto, conta e forma de pagamento.
En todo caso, a axuda concederase en funcin dos crditos dispoibles neste Concello para estas prestacins. Por iso, non abondar para recibir a axuda con que o solicitante rena os requisitos e condicins anteriormente sinalados, senn que ser necesario, ademais, que a sa solicitude poida ser atendida tendo en conta as dotacins presupostarias existentes.
Naqueles supostos en que a situacin do beneficiario presente extrema urxencia e gravidade poder ditarse Resolucin provisional ata que sexa completado o expediente. Se transcorrido o prazo establecido non completase o expediente, ou non se confirmase a urxencia, se proceder revogacin da axuda e reclamacin do dieiro percibido provisionalmente.
A resolucin adoptada ser notificada ao interesado no domicilio que para os efectos de notificacins figure no expediente no prazo de tres meses.
Contra a resolucin ditada podern interpoerse os recursos pertinentes conforme lei.

   
  10. - FORMA DE PAGAMENTO  
 

A forma de pagamento das axudas concedidas sern en metlico, como se determine na resolucin, podendo ser:
Directas, dicir, a favor do solicitante da axuda, por medio de transferencia bancaria ou cheque nominativo
Excepcionalmente podern ser indirectas, dicir, a favor do provedor e tras a comprobacin da factura correspondente, cando as fgase constar no informe do/da traballador/a social.

   
  11. -XUSTIFICACION DA SUBVENCION  
 

xustificacin das cantidades subvencionadas farase de forma previa ao seu pagamento mediante:

1. Factura con todos os requisitos complementarios
2. Contrato ou documento probatorio da prestacin en caso de servizos prestados por persoas ou entidades non obrigadas a facturar.
Excepcionalmente, a xustificacin poder ser posterior percepcin do pagamento cando concorran circunstancias graves ou urxentes que aparezan reflectidas no informe tcnico. Neste caso, o beneficiario xustificar a axuda ante o Concello nun prazo mximo dun mes da recepcin do importe.
3. Se non se ten xustificada a axuda antes do 15 de decembro de cada exercicio econmico entenderase que o beneficiario renuncia axuda solicitada.

   
  12. - OBRIGAS DOS INTERESADOS  
 

Comunicar ao departamento de servizos sociais todas aquelas variacins habidas na sa situacin sociofamiliar, que poidan modificar as circunstancias que motivaron a solicitude.
Destinar a cantidade percibida aos fins para os que foi concedida
Reintegrar os importes concedidos cando non se apliquen para os fins para os que se concedeu.

   
  13. - EXTINCION  
 

Sern causa de extincin da axuda concedida:
Falseamento ou ocultacin de datos para obter ou conservar o dereito axuda
Desaparicin das circunstancias que deron orixe sa concesin
Baixa do padrn municipal
Non presentacin de facturas que deron lugar axuda concedida
Falecemento do beneficiario

   
  14. - INFRACCINS E SANCINS  
 

O rxime de infraccins e sancins ser o establecido no ttulo IV da lei 38/2003.
O incumprimento parcial ou total das condicins establecidas, a desviacin da subvencin para actividades ou conceptos non estimados no proceso de tramitacin e resolucin, o incumprimento da obriga de xustificacin, a duplicidade de subvencins para un mesmo programa, sempre que non sexan complementarias con cargo a crditos doutras Administracins Pblicas, constituirn causa determinante para a revogacin da subvencin concedida, coa conseguinte devolucin dos crditos obtidos.
Igualmente o falseamento ou ocultacin dos datos esixidos dar lugar cancelacin da subvencin e a obriga de reintegro das cantidades recibidas.

   
  DISPOSICION FINAL  
 

Para o non regulado nestas bases estarase o disposto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencins.
A presente Ordenanza entrar en vigor o da seguinte da sua publicacin no Boletn Oficial da Provincia e estar en vigor hasta a sua modificacin ou derogacin.-

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios