Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza reguladora da cota e saca de madeira

Publicación provisional : 24-11-2008 BOP N 271 -- Publicación definitiva : 12-02-2009 BOP N 35
Redacción Aplicable desde 02-03-2009 hasta 21-01-2014 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Obxecto.
 - Artigo 2. Esixencia de licenzas e autorizacins.
 - Artigo 3. Procedemento.
 - Artigo 4. Obrigacins.
 - Artigo 5. Responsabilidade.
 - Artigo 6. Fianza.
 - Artigo 7. Infraccins.
 - Artigo 8. Sancins.
 - Artigo 9. Requirimentos.
 - Disposicin derradeira.
   
  Artigo 1. Obxecto.  
 

A presente ordenanza ten por obxecto a regulacin das cortas e sacas de madeira no mbito do termo municipal, facndoa compatible coa preservacin do medio natural, dos bens municipais e a seguridade vial, entendendo, para os efectos desta ordenanza, que afectan aos actos que se desenvolvan e que tean por obxecto a obtencin da madeira e o transporte da que proceda da sa tala, inclundo tanto as operacins previas ou preparatorias corta, como poden ser os desprazamento de vehculos e da maquinaria, a construcin de ramplas ou accesos ao terreo e a sa preparacin, como as posteriores, das que se citan, tamn a ttulo de exemplo, a preparacin e depsito da madeira, a carga e o seu transporte.

   
  Artigo 2. Esixencia de licenzas e autorizacins.  
 

Os responsables dos actos obxecto desta ordenanza debern obter previamente os permisos e as autorizacins que, conforme normativa vixente, sexan necesarios, para cortar as plantacins forestais cun peso estimado superior a seis toneladas mtricas. Ademais, presentarase nas oficinas do Concello, unha comunicacin por escrito, cunha antelacin mnima de tres das, a aquel no que se pretenda levar a cabo os labores.
De incumprir co anterior, o Concello suspender os actos que se estean executando, sen prexuzo da esixencia das responsabilidades a que dita infraccin dea lugar.

   
  Artigo 3. Procedemento.  
 

O escrito de comunicacin previa ser asinado polo madeireiro, debendo constar nel os seguintes datos:
 Datos identificativos do propietario forestal e do madeireiro (nome, apelidos, nmero do DNI ou NIF, enderezo e telfono, no suposto de que se trate de persoa fsica; ou denominacin social, enderezo, CIF, nome e apelidos da persoa encargada ou responsable da empresa e telfono, no caso de que se trate dunha sociedade ou persoa xurdica).
 Especie de madeira obxecto da corta.
 Toneladas mtricas de madeira que se prevn extraer.
 Nome do terreo ou monte afectado, lugar, pagamento ou sitio e parroquia onde se sita.
 Identificacin en plano catastral.
 Datas previstas de inicio e remate dos traballos.
 Vehculos e maquinaria a utilizar nas operacins de corta e saca.
 Lugar onde se depositar espera da sa carga a madeira.
 Vas a utilizar e data prevista para o transporte da madeira.
 Sistema previsto para a limpeza das vas pblicas afectadas polas operacins de corta e saca de madeira.
 De ser o caso, copia compulsada do permiso, autorizacin ou licenza de corta expedido pola autoridade competente.
 Copia compulsada do seguro de responsabilidade civil ou calquera outro similar do madeireiro suficiente para garantir os eventuais danos e prexuzos que poidan ocasionarse por mor da corta e saca da madeira, as como do ltimo recibo pagado, acreditativo de que o dito seguro est vixente no momento de realizarse as ditas operacins. No suposto de que o madeireiro non sexa beneficiario de ningn seguro destas caractersticas, deber facelo constar as expresamente, no escrito de comunicacin que presente, e deber, as mesmo, prestar unha fianza en metlico ou aval bancario na forma e na conta que se establece no artigo 6.

   
  Artigo 4. Obrigacins.  
 

1. O madeireiro est obrigado limpeza e retirada dos residuos da corta de madeira de xeito que as pistas, camios ou espazos pblicos queden en todo momento no mesmo estado de limpeza e conservacin que tian antes de levarse a cabo as operacins de corta e saca da madeira. Esta obriga de limpeza deber cumprirse todos os das ao final da xornada de traballo.
As mesmo, estar obrigado a sinalizar os viais situados nas zonas de extraccin e depsito da madeira conforme ao establecido na normativa vixente en materia de trfico, circulacin e seguridade vial.
2.Prohbese usar as vas pblicas para almacn ou depsito irregular da madeira. Entenderase por depsito irregular, para os efectos desta ordenanza, aquel que exceda de 30 das naturais.
3.O madeireiro ou o propietario forestal debern derrubar e repor ao seu estado anterior as ramplas abertas para facilitar o acceso ao terreo ou o monte, co obxecto de que, cando chova, a auga e a terra arrastrada non inunde e cause danos nas pistas ou camios municipais.
4.De acordo coa normativa vixente en materia urbanstica, prohbese efectuar desprazamentos da terra que, polas sas caractersticas, deban ser considerados como movementos de terra.

   
  Artigo 5. Responsabilidade.  
 

O madeireiro ser responsable directamente de todos os danos e prexuzos a persoas e bens que se produzan ou ocasionen con motivo da corta, depsito e transporte da madeira, debendo reparar o dano causado, includos os cometidos por calquera persoa que, anda que non sexa empregada ou traballadora do madeireiro, intervea nas operacins por conta, con consentimento, coa aquiescencia ou con coecemento do madeireiro, e, en xeral, polos cometidos por aquelas persoas de quen deba legalmente responder.

   
  Artigo 6. Fianza.  
 

Consonte o disposto no artigo 3, no suposto de que o interesado non sexa titular ou beneficiario de ningn seguro de responsabilidade civil ou similar que garanta a reparacin dos danos e prexuzos que poda ocasionar con motivo das operacins de corta e saca da madeira, o madeireiro deber constitur fianza en metlico ou aval bancario a prol do Concello na conta que se fixe, co informe previo dos servizos tcnicos municipais, o que deber ter en conta as caractersticas do que se pretende (peso da madeira que se va extraer, vehculos e maquinaria que sa han utilizar, estado e grao de conservacin do vial afectado, etc.). O Concello devolver esta garanta unha vez que rematen as operacins de corta e saca de madeira, por pedimento do madeireiro e co informe previo favorable dos devanditos servizos tcnicos municipais.

   
  Artigo 7. Infraccins.  
 

1. As infraccins a esta ordenanza cualificanse en moi graves, graves e leves.
2. Constiten infraccins moi graves:
a) Non presentar, no prazo que se lle indique, o escrito de comunicacin de realizacin dos traballos, unha vez requirido polo Concello.
b) Deixar as vas municipais nun estado de suciedade que supoa unha situacin de risco para a seguridade vial, segundo o informe municipal que se emita.
c) Causar danos nas pistas municipais por valor superior a 6.000 euros.
d) A comisin, nun prazo dun ano, de das faltas graves firmes na va administrativa.
3. Son infraccins graves:
a) Non presentar o escrito de comunicacin previa, anda que o achegue despois de ser requirido polo Concello.
b) Deixar as vas municipais en deficiente estado de sucidade, segundo o informe municipal que se emita.
c) Causar danos nas pistas municipais por valor inferior a 6.000 euros.
d) Non demoler ou non repor ao seu estado orixinal as ramplas ou accesos que se abriron para acceso aos terreos.
e) A comisin, nun prazo dun ano, de das faltas leves, firmes na va administrativa.
3. Consideraranse infraccins leves calquera outro incumprimento desta ordenanza que non estea cualificado como moi grave ou grave e cuxa sancin corresponda ao Concello.

   
  Artigo 8. Sancins.  
 

1. As infraccins desta ordenanza sern sancionadas coas seguintes multas:
 Infraccins leves: multa de ata 300,00 euros.
 Infraccins graves: multa de conta comprendida entre 300,01 euros e 1.500,00 euros.
 Faltas moi graves: multa de conta comprendida entre 1.500,01 euros e 3.000,00 euros.
2. A tramitacin do procedemento sancionador, non previsto nesta ordenanza, rexerase pola normativa xeral na materia e, en todo caso, coa audiencia e demais garantas procesuais para o interesado.
3. O pagamento das multas poderase esixir pola va administrativa de constrinximento, sen prexuzo da esixencia, se fose o caso, das correspondentes responsabilidades civs e penais.
4. As sancins sern independentes da reparacin do dano causado e da indemnizacin de danos e perdas a que houbera lugar.
6. A resolucin do expediente sancionador corresponder Alcalda.

   
  Artigo 9. Requirimentos.  
 

Se se advirte o incumprimento da presente ordenanza, ademais da apertura do procedemento sancionador, requirirase ao responsable da infraccin para que se axuste normativa e, de ser o caso, repare os danos e perdas causados, outorgndolle para isto o prazo que se fixe polos servizos tcnicos municipais, que, en calquera caso, non poder exceder dun mes, co apercibimento da imposicin de multas coercitivas por importe mximo de 3.000 euros, reiterables ata que o suxeito obrigado cumpra co ordenado.
O Concello, en calquera momento, poder acudir execucin subsidiaria dos traballos, cargndolle os custos desta persoa responsable.

   
  Disposicin derradeira.  
 

En cumprimento do disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, a presente ordenanza entrar en vigor unha vez que se publique o seu texto integramente no Boletn Oficial da Provincia e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 do citado texto legal.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios