Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cerceda - ORDENANZA FISCAL N 7, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 02-11-2001 BOP N 251 -- Publicación definitiva : 02-11-2001 BOP N 251
Aplicable desde 01-01-2007

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Normativa aplicable.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Construccins, instalacins e obras suxeitas.
 - Artigo 4. Exencins.
 - Artigo 5. Suxeitos pasivos.
 - Artigo 6. Base impoible.
 - Artigo 7. Tipo de gravame e cota.
 - Artigo 8. Bonificacins.
 - Artigo 9. Devengo.
 - Artigo 10. Xestin.
 - Artigo 11. Revisin.
 - Artigo 12.-Infraccins e sancins.
 - Disposicin final nica. Aprobacin, entrada en vigor y modificacin de la ordenanza fiscal.
   
  Artigo 1. Normativa aplicable.   redacciones
 

O imposto sobre construccins, instalacins e obras rexerase neste municipio:

a) Polas normas reguladoras do mesmo, contidas no Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais; e polas demais disposicins legais e regulamentarias que complementen e desenrolen dita lei.

b) Pola presente ordenanza fiscal

   
  Artigo 2. Feito impoible.   redacciones
 

1. Constite o feito impoible deste imposto a realizacin de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licencia de obras ou urbanstica, obtivrase ou non dita licencia, sempre que a sa expedicin corresponda a este Concello.

2. O feito impoible prodcese pola mera realizacin das construccins, instalacins e obras mencionadas; e afecta a todas aquelas que se realicen neste trmino municipal, anda que se esixa a autorizacin doutra Administracin.

   
  Artigo 3. Construccins, instalacins e obras suxeitas.   redacciones
 

Son construccins, instalacins e obras suxeitas imposto todas aquelas nas que a execucin implique a realizacin do feito impoible definido no artigo anterior e, en particular, as seguintes:

a) As obras de nova planta e de ampliacin de edificios, ou necesarias para a implantacin, ampliacin, modificacin ou reforma de instalacins de calquera tipo.

b) As obras de modificacin ou de reforma que afecten estructura, aspecto exterior ou disposicin interior dos edificios, ou que incidan en calquera clase de instalacins existentes.

c) As obras provisionais.

d) A construccin de vados para a entrada e sada de vehculos das fincas na va pblica.

e) As construccins, instalacins e obras realizadas na va pblica por particulares ou polas empresas suministradoras de servicios pblicos, que correspondern tanto s obras necesarias para a apertura decalas e pozos, colocacin de postes de soporte, canalizacins, conexins e, en xeral, calquera remocin do pavimento ou aceras, como as necesarias para a reposicin, reconstruccin ou arranxo do que poidera estragarse coascalas mencionadas.

f) Os movementos de terra, tales como desmontes, explanacins, excavacins, terraplenados, ags que estos actos estn detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin ou edificacin aprobado ou autorizado.

g) As obras de cerre dos solares ou dos terreos e dos valos, os andamios e as andamiaxes de precaucin.

h) A nova implantacin, a ampliacin, a modificacin, a substitucin ou o cambio de emprazamento de todo tipo de instalacins tcnicas dos servicios pblicos, calquera que sexa o seu emprazamento.

i) Os usos e instalacins de carcter provisional.

j) A instalacin, reforma ou calquera outra modificacin dos soportes ou valas que tean publicidade ou propaganda.

k) As instalacins subterrneas dedicadas s aparcamentos, s actividades industriais, mercants ou profesionais, s servicios pblicos ou a calquera outro uso a que se destine o subsolo.

l) A realizacin de calquera outras actuacins establecidas polos plans de ordenacin ou polas ordenanzas que lles sexan aplicables como suxeitas a licencia municipal, sempre que se trate de construccins, instalacins ou obras.

   
  Artigo 4. Exencins.   redacciones
 

Est exenta do pago do imposto a realizacin de calquera construccin, instalacin ou obra da que sexa dono o Estado, as Comunidades Autnomas ou as Entidades Locais, que estando suxeitas mesmo, vaian a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto se se trata de obras de inversin nova como de conservacin.

   
  Artigo 5. Suxeitos pasivos.   redacciones
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que sexan donos da construccin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.

s efectos previstos no pargrafo anterior, ter a consideracin de dono da construccin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custo que comporte a sa realizacin.

2. No suposto de que a construccin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte, tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do mesmo aqueles que soliciten as correspondentes licencias ou realicen as construccins, instalacins ou obras.

O substituto poder esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

   
  Artigo 6. Base impoible.   redacciones
 

A base impoible do imposto est constituda polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra entendndose por tal, a estos efectos, o custo de execucin material daquela.

Non forman parte da base impoible, o imposto sobre o valor engadido, as taxas, precios pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso coa construccin instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estrictamente, o custo de execucin material.

   
  Artigo 7. Tipo de gravame e cota.   redacciones
 

1. O tipo de gravame ser o 2,80 por cento.

2. A cota deste imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.

   
  Artigo 8. Bonificacins.   redacciones
 

1. Establcese unha bonificacin de ata o 50 por cento a favor das construccins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histrico-artsticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin. Corresponder dita declaracin, as como o establecemento daporcentaxe aplicable, Pleno da Corporacin e acordarase previa solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maiora simple dos seus membros.

2. Establecerase unha bonificacin do 30 por cento a favor das construccins, instalacins ou obras referentes s vivendas de proteccin oficial.

A bonificacin prevista neste apartado aplicarase cota resultante de aplicar, no seu caso, as bonificacins a que se refire o apartado anterior.

3. Establcese unha bonificacin do 90 por cento a favor das construccins, instalacins ou obras que favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados.

A bonificacin prevista neste apartado aplicarase cota resultante de aplicar, no seu caso, as bonificacins a que se refiren os apartados anteriores.

   
  Artigo 9. Devengo.   redacciones
 

O imposto devngase no momento de iniciarse a construccin, instalacin ou obra, anda que non se obtivera a correspondente licencia.

   
  Artigo 10. Xestin.  
 

1. A xestin do imposto, levarase a cabo polo rgano da Administracin que resulte competente, ben en virtude de competencia propia, ben en virtude de convenio ou acordo de delegacin de competencias; todo iso conforme preceptuado nos artigos 7, 8 e 103 do Real decreto 2/2004; as como nas demais disposicins que resulten de aplicacin.

2. A xestin, liquidacin, recaudacin e inspeccin do imposto levarase a cabo conforme preceptuado nos artigos 2.2, 10, 11, 12, 13 e 104 do Real decreto lexislativo 2/2004; e nas demais normas que resulten de aplicacin.

3. Os suxeitos pasivos estarn obrigados a presentar ante este Concello declaracin-liquidacin segundo o modelo determinado polo mesmo, que conter os elementos tributarios imprescindibles para a liquidacin procedente. Dita declaracin-liquidacin deber presentarse acompaada de xustificante de ter ingresado a cota tributaria, mesmo tempo que insta o outorgamento da correspondente licencia urbanstica.

   
  Artigo 11. Revisin.   redacciones
 

Os actos de xestin, liquidacin, recaudacin e inspeccin do imposto sern revisables conforme procedemento aplicable entidade que os dicte. En particular, cando ditos actos sexan dictados por unha entidade local, os mesmos revisaranse conforme preceptuado no artigo 14 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais.

   
  Artigo 12.-Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final nica. Aprobacin, entrada en vigor y modificacin de la ordenanza fiscal.  
 

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesin celebrada el 18 de febrero de 2003, comenzar a regir con efectos desde el 1 de enero de 2003, y continuar vigente en tanto no se acuerde su modificacin o derogacin. En caso de modificacin parcial de esta ordenanza fiscal, los artculos no modificados continuarn vigentes.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios