Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cerceda - ORDENANZA FISCAL N 4.- TAXA REGULADORA DE EXPEDICIN DE LICENZAS.

Publicación provisional : 22-12-1998 BOP N 292 -- Publicación definitiva : 22-12-1998 BOP N 292
Aplicable desde 01-01-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e rxime.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.- Responsables
 - Artigo 5. Base impoible e cota tributaria.
 - Artigo 6. Devengo.
 - Artigo 7.- Rxime de exencins e bonificacins.
 - Artigo 8.-Declaracin.
 - Artigo 9. Normas de xestin e liquidacin.
 - Artigo 10. Caducidade.
 - Artigo 11.-Infraccins e sancins.
 - Disposicin Final
   
  Artigo 1. Fundamento e rxime.  
 

Este Concello, conforme ao autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85 do 2 dabril, reguladora das bases do rxime local, e dacordo co previsto no artigo 20.4.i) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba ou Texto refundido da Lei de facendas locais, establece a taxa reguladora de expedicin de licenzas, que se regular pola presente ordenanza.

   
  Artigo 2. Feito impoible.   redacciones
 

Constite ou feito impoible deste tributo a actividade municipal, tcnica e administrativa, tendente a verificar se os actos de edificacin e uso do solo a que se refire a leXislacin urbanstica e que se realicen no termo municipal, se axustan normativa urbanistica, de edificacin e polica previstas, que se axustan ao planeamento urbanstico vixente e s demis normas legais e reglamentarias da aplicacin.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos.   redacciones
 

Son suxeitos pasivos desta taxa as persoas fsicas ou xurdicas solicitantes da respectiva licenza ou que resulten beneficiadas ou afectadas pola actividadade administrativa que constita o feito impoible da taxa.

Teen a condicin de sustitutos do contribunte, os constructores ou contratistas das obras.

No caso da taxa por expedicin da licenza de primeira ocupacin, tern a condicin de sustitutos do contribunte os ocupantes das viviendas ou locais.

   
  Artigo 4.- Responsables  
 

1.- Respondern solidariamente das obligaciones tributarias do suxeito pasivo as persoas e entidades a que se refire o artigo 42 da Ley Xeral Tributaria.

2.- Respondern subsidiariamente as persoas e entidades a que se refiere ou artigo 43 da Ley Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. Base impoible e cota tributaria.   redacciones
 

Licenza urbanstica de obra:

O 2% do coste real e efectivo da obra cando se trate de movementos de terra, obras de nova planta, modificacin da estructura ou do aspecto exterior das edificaciones existentes, en actos suxeitos a licenza en actividades clasificadas, cun importe mximo na cuota non na base aclarar de 100.000,00 euros.

O 1,5% do custo real e efectivo da vivenda, local ou instalacin, ou do valor dos terreos e construccin a efectos do IBI, se se trata de parcelacins urbanas e demolicin de construccins. No caso de vivendas unifamiliares, nicamente se gravar a construccin de das ou mis vivendas polo mesmo promotor.

Resto de expedientes relacionados:

Declaracin de ruina:

Cota tributaria............................................... 50,90 euros.

Licenza primera ocupacin (no caso de vivendas unifamiliares, aplicarase o establecido para as mesmas no pargrafo 1.b)):

Cota tributaria.............................................. 163,70 euros.

Certificado urbanstico:

Cota tributaria..................................................... 29,60 euros.

Licenza de segregacin de parcelas

Cota tributaria.................................................. 34,95 euros.

e) Inspeccin tcnica de actividade........................ 118,00 euros.

   
  Artigo 6. Devengo.  
 

1.- Devngase a taxa e nace a obriga de contribuir cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible. A estos efectos, entenderase iniciada a actividade na data da presentacin da solicitud de licenza. Entenderase solicitada a licenza anda que nno se aporte o escrito de solicitude, cando se presente no Rexistro da Corporacin o Proxecto Bsico ou o Proxecto de Execucin que describa tcnicamente as obras ou a actividade.

2.- Cando as obras se iniciaran ou executaran, ou a apertura tivera lugar sen obter a previa licenza, a taxa devengarase cando se inicie a actividade municipal conducente a determinar se a obra ou a actividade en cuestin ou non autorizable, con independenza do expediente administrativo sancionador.

3.- A obriga de contribuir, unha vez nacida, non se ver afectada de ningn xeito, pola denegacin da licenza solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin do proxecto presentado ou das condicins do establecemento, nin pola renuncia nin ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licenza.

   
  Artigo 7.- Rxime de exencins e bonificacins.  
 

Non podern concederse outros beneficios fiscais que os previstos en normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin dos Tratados Internacionais.

   
  Artigo 8.-Declaracin.  
 

As persoas interesadas na obtencin dunha licenza de obras presentarn no rexistro xeral a oportuna solicitude, acompaando Proxecto Tcnico da obra ou actividade visado polo Colexio Oficial respectivo.

Cando se trate de licenza para aqueles actos en que non sexa esixible conforme a lexislacin urbanstica a presentacin da solicitude co Proxecto tcnico, a solicitude achegarase con especificacin detallada do obxeto e natureza da obra ou actividade, lugar de emprazamento da obra, medicins e o destino, cun orzamento das obras a realizar, as como unha descripcin detallada da superficie afectada, materiais a empregar e en xeral, daquelas caractersticas da obra ou actividade que permitan comprobar o custo daquelas

Se despois de formulada a solicitude de licenza se modificase ou ampliase o Proxecto, deber poerse en coecemento da Administracin municipal, acompaando ao novo Proxecto o reformado e, no seu caso, planos e memorias e o orzamento da modificacin ou ampliacin.

   
  Artigo 9. Normas de xestin e liquidacin.  
 

A taxa polo otorgamento de licenza esixirase en rxime de autoliquidacin, debendo o suxeito pasivo, no momento de presentar a correspondente solicitude, acreditar o ingreso do importe total estimado da cota tributaria, a conta da liquidacin definitiva que resulte no momento da concesin da licenza.

Se da liquidacin definitiva, a taxa resulta unha cota superior ou inferior derivada da autoliquidacin, procederase a requerir o ingreso da diferencia antes de expedir a licenza, no primeiro caso, e a devolucin do exceso, no segundo.

Cando por causas no imputables ao suxeito pasivo, a actividade administrativa que constite o feito impoible da taxa non se preste ou desenvolva, proceder a devolucin do importe da cota correspondente.

Non se tramitar o expedente correspondente, se non se acredita a autoliquidacin e o pagamento da presente taxa.

   
  Artigo 10. Caducidade.  
 

As licenzas se declararn caducadas conforme a lexislacin urbanstica e de procedimento administrativo.

Caducada a licenza, o suxeito pasivo estar obligado ao pago novamente da taxa ao solicitar a nova licenza.

   
  Artigo 11.-Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto a a lexislacin tributaria aplicable.

   
  Disposicin Final  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor, una vez publicada ntegramente en ou Boletn Oficial da Provincia da Corua, ou da 1 de enero de 2005 e permanecer en vigor hasta su modificacin ou derogacin expresa ou tcita.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios