Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Padrn - ORDENANZA REGULADORA DO REXISTRO DE UNINS DE FEITO

Publicación provisional : 27-05-2008 BOP N 120 -- Publicación definitiva : 12-03-2009 BOP N 58
Redacción Aplicable desde 31-03-2009

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. Creacin, natureza e obxecto.
 - ARTIGO 2. Concepto de unin de feito.
 - ARTIGO 3. mbito de aplicacin.
 - ARTIGO 4. Requisitos persoais.
 - ARTIGO 5. Tipos de inscricin.
 - ARTIGO 6. Inscricins constitutivas.
 - ARTIGO 7. Documentacin necesaria.
 - ARTIGO 8. Solicitude de inscricin.
 - ARTIGO 9. Procedemento de inscricin.
 - ARTIGO 10. Inscricins Marxinais.
 - ARTIGO 11. Inscricins de baixa.
 - ARTIGO 12. Publicidade e efectos.
 - ARTIGO 13. O Rexistro e a gratuidade.
 - DISPOSICIN ADICIONAL NICA
 - DISPOSICIN TRANSITORIA NICA
 - DISPOSICIN FINAL NICA
 - ANEXO
   
  ARTIGO 1. Creacin, natureza e obxecto.  
 

O Rexistro Municipal de Unins de Feito ten carcter administrativo e nel se inscribirn as unins de feito estables de aquelas persoas que o soliciten expresamente.

   
  ARTIGO 2. Concepto de unin de feito.  
 

Considerarase unin de feito aos efectos desta Ordenanza, a aquelas persoas que convivan en parella, de forma libre, pblica e notoria, vinculadas de forma estable, ao menos, durante un perodo ininterrompido de doce meses, existindo unha relacin de afectividade, con independencia da sa orientacin sexual.

   
  ARTIGO 3. mbito de aplicacin.  
 

Tern acceso ao Rexistro do Concello aquelas unins de feito que cumpran cos requisitos establecidos na presente Ordenanza e mbolos dous membros estean empadroados no Municipio.

   
  ARTIGO 4. Requisitos persoais.  
 

A inscricin no Rexistro de Unins de Feito voluntaria e constitutiva.
Non podern constiturse en parella de feito se concorren algunha das seguintes condicins:
 Ser menor de idade, non emancipado.
 Estar ligados polo vnculo do matrimonio.
 Formar unha unin estable con outra persoa ou que tean constituda unha unin de feito inscrita con outra persoa.
 Ser parentes en lia recta por consanguinidade ou adopcin.
 Ser parentes colaterais por consanguinidade ou adopcin dentro do terceiro grado.
Non poder pactarse unha unin de feito con carcter temporal nin someterse a condicin.

   
  ARTIGO 5. Tipos de inscricin.  
 

As Inscricins no Libro Rexistro podern ser de tres tipos:
Constitutivas.
Marxinais.
De baixa.

   
  ARTIGO 6. Inscricins constitutivas.  
 

A inscricin constitutiva aquela que ten como efecto a constitucin dunha unin de feito.
A inscricin constitutiva a que deixa constancia da existencia da unin de feito e debe recoller os datos persoais suficientes para a correcta identificacin dos seus membros, a data de resolucin na que se acorde a inscricin e o nmero de expediente administrativo aberto para cada unin de feito.
Para que se practique a inscricin necesario que os membros, con independencia da sa orientacin sexual, convivan en parella, de forma libre, pblica e notoria, vinculados de forma estable por unha relacin de afectividade, como mnimo, durante un perodo ininterrompido de doce meses.

   
  ARTIGO 7. Documentacin necesaria.  
 

Para levar a cabo a inscricin constitutiva, a documentacin necesaria que deber aportar cada un dos membros ser a seguinte:
Copia do DNI ou pasaporte.
Acreditacin da emancipacin, no seu caso.
Certificacin ou fe de estado civil.
Certificacin do Padrn Municipal que acredite que, ao menos, un dos solicitantes ten a condicin de vecio do Municipio.
Sentencia de incapacitacin que lles considera con capacidade para contraer matrimonio, no seu caso.
A previa convivencia libre, pblica, notoria e ininterrompida, en relacin de afectividade, acreditarase mediante a declaracin de das testemuas maiores de idade en pleno exercicio dos seus dereitos civs.

   
  ARTIGO 8. Solicitude de inscricin.  
 

O procedemento iniciarase sempre a instancia das persoas que pretendan formar a unin de feito, mediante a correspondente solicitude dirixida Rexistro Municipal.
A solicitude de inscricin no Rexistro presentarase por escrito e dirixida alcalde, e constarn os seguintes datos:
Nome, apelidos dos solicitantes.
Lugar de nacemento, domicilio.
DNI ou pasaporte
Abrirase un expediente administrativo por cada solicitude de inscricin constitutiva dunha unin de feito, o cal quedar integrado pola solicitude e o resto da documentacin que acompae a esta ou se presente posteriormente.

   
  ARTIGO 9. Procedemento de inscricin.  
 

Presentada a solicitude, se o encargado do Rexistro apreciara calquera carencia ou defecto na solicitude ou na documentacin presentada, requirir aos interesados para que no prazo mximo de dez das emenden a falta ou acompaen os documentos preceptivos, advertndolles que se non o fixeran as, procederase a declarar a caducidade do procedemento.
O prazo do requirimento poder ser ampliado ata en cinco das mis, a peticin do interesado ou a iniciativa do encargado do Rexistro, cando a achega dos documentos requiridos presenten dificultades especiais.
Completa a documentacin, o encargado do Rexistro elaborar unha proposta de resolucin alcalde, que no prazo dun mes desde a sa recepcin ditar resolucin motivada sobre a concesin ou denegacin da solicitude de inscricin, entendndose a mesma estimada se non se houbese ditado no citado prazo.
Se a mesma se estima, procederase a estender o correspondente asento no Libro Rexistro, que deber ratificarse conxuntamente polos interesados por medio dunha comparecencia persoal, onde se ratificarn e manifestarn ante o funcionario pblico o consentimento inscricin no Rexistro.
Si se desestima, deber facerse de maneira motivada e notificarase a resolucin xunto cos recursos administrativos pertinentes.

   
  ARTIGO 10. Inscricins Marxinais.  
 

Podern ser obxecto de inscricin marxinal tanto os pactos vlidos dos membros da unin de feito sobre as sas relacins econmicas durante a sa convivencia e sobre a liquidacin das mesmas, como aquelas modificacins que, sen disolver a unin de feito, afecten aos datos da inscricin constitutiva.
Esta inscricin poder realizarse de maneira simultnea ou posteriormente inscricin constitutiva e farase en extracto, facendo referencia documento que lle sirva de soporte e expediente administrativo da unin, onde se arquivar.
Para a inscricin marxinal, as modificacins dos datos persoais e econmicos acreditaranse mediante a documentacin oficial necesaria e mediante os contratos reguladores das relacins persoais e patrimoniais, que se presentarn persoalmente ou mediante documento notarial.
As solicitudes de inscricin marxinal uniranse expediente principal.

   
  ARTIGO 11. Inscricins de baixa.  
 

inscricin de baixa aquela que ten por obxecto declarar a extincin dunha unin de feito no Rexistro de Unins de Feito, por un dos seguintes motivos:

 De comn acordo dos membros da unin de feito.
 Por decisin unilateral dun dos membros da unin, notificada ao outro por calquera medio que deixe constancia da recepcin por aquel ou o seu representante, as como da data de recepcin, da identidade e do contido da decisin.
 Por falecemento dun ou ambos membros da unin de feito.
 Por separacin de feito de mis de seis meses dos membros da unin de feito.
 Por matrimonio dun ou ambos membros da unin de feito.
Inscribirase tamn a baixa, por traslado do domicilio habitual, cando algn dos membros deixe de estar empadroado no Municipio.
Para a inscricin de baixa, ser suficiente con realizar unha declaracin xurada, individual ou conxuntamente.
A solicitude de inscricin formularase por escrito dirixido Rexistro de Unins de Feito, aportando a documentacin que xustifique a concorrencia de algunha das causas de extincin da unin de feito.

   
  ARTIGO 12. Publicidade e efectos.  
 

O contido do Rexistro acreditarase mediante certificacins expedidas polo funcionario encargado do mesmo.
Unicamente podern librarse certificacins a solicitude de calquera dos membros da unin de feito ou das Administracins Pblicas cando tales certificacins foran necesarias para o recoecemento de dereitos aos membros da unin, ou dos Xuces ou Tribunais de Xustiza.
En aplicacin da Normativa municipal e na tramitacin de tdolos procedementos de que entenda o Concello, as parellas que formen unins de feito inscritas no Rexistro Municipal, como tales, tern a mesma consideracin xurdica e administrativa que os matrimonios.

   
  ARTIGO 13. O Rexistro e a gratuidade.  
 

O Rexistro Municipal de Parellas de Feito estar a cargo da Secretara Xeral do Concello.
O Rexistro Municipal de Unins de Feito levarase manual ou informticamente, mediante o Libro Rexistro, no que se practicarn os asentos de inscricin regulados na presente Ordenanza.
Este Libro estar formado por follas mbiles, foliadas e selladas, que se encabezar coas correspondentes dilixencias de apertura e cerre.
A prctica das inscricins e as certificacins das mesmas sern totalmente gratutas.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL NICA  
 

Aprbanse, xunto con esta Ordenanza, o modelo de solicitude de inscricin de constitucin dunha Unin de Feito, o modelo de solicitude de modificacin dunha Unin de Feito e o modelo de solicitude de baixa dunha Unin de Feito, que figuran como Anexos I, II e III respectivamente.

   
  DISPOSICIN TRANSITORIA NICA  
 

O tempo transcorrido antes da entrada en vigor desta Ordenanza terase en conta s efectos do cmputo dos doce meses, se os membros da unin de feito estn de acordo.

   
  DISPOSICIN FINAL NICA  
 

A presente Ordenanza ser obxecto de publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, entrando en vigor unha vez que transcorrera o prazo establecido no artigo 65.2 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Rxime Local.

   
  ANEXO  
 

Pxina 51 e seguintes.

http://www.dicoruna.es/bop/2009/03/12/Bop20090312.pdf

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios